Pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra solceller

Energistyrelsen indkalder nu tilbud fra virksomheder og privatpersoner i pilotudbud af støtte til 20 MW solceller. En del af udbuddet er grænseoverskridende, da 2,4 MW åbnes for solcelleprojekter i Tyskland. Deadline for indgivelse af tilbud er 8. december 2016 kl. 16.00.

For mere information, se den engelske hjemmeside

Link til Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Tysk udbud og nyheder

Nyheder 2016

NOVEMBER

Nu åbnes for tilbud i solcelleudbud 
 
Energistyrelsen indkalder tilbud fra virksomheder og privatpersoner i pilotudbud af støtte til 20 MW solceller. En del af udbuddet er grænseoverskridende, da 2,4 MW åbnes for solcelleprojekter i Tyskland. Samtidig afholder Tyskland et udbud af støtte til 50 MW solceller, som er åbent for danske anlæg.

Energistyrelsen afholder et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW også kan placeres i Tyskland. 

Energistyrelsen ønsker at indgå kontrakter om pristillæg for elektricitet fra et antal solcelleanlæg på hver højest 2,4 MW, som tilsammen udfylder rammen på 20 MW.

Udbuddet er åbent for alle typer af aktører - både privatpersoner og virksomheder - og afgøres på baggrund af de laveste tilbudte pristillæg.

Konkurrence mellem projekter i Danmark og Tyskland

Tilbud for solcelleprojekter i Danmark kan deltage i soludbuddets samlede kapacitet på 20 MW, mens tilbud for solcelleprojekter i Tyskland kan deltage i den delvise åbning af udbuddet på 2,4 MW.

Det medfører, at tilbud for projekter i Danmark og Tyskland vil være i konkurrence, for så vidt angår 2,4 MW af udbuddets samlede kapacitet på 20 MW. 

Energistyrelsen vil medtage det tilbud, der får den samlede kapacitet til at overstige henholdsvis 2,4 MW og 20 MW. Det betyder, at den samlede installerede effekt på baggrund af udbuddet maksimalt kan blive på 22,399 MW, og at den samlede installerede effekt for projekter i Tyskland maksimalt kan blive på 4,799 MW.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at finde en egnet placering til solcelleanlægget og opnå alle nødvendige tilladelser. Tilladelserne behøver ikke at være opnået, før der afgives tilbud.

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet kan findes på udbudshjemmesiden.

Samme udbudshjemmeside skal anvendes til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet og afgive tilbud. Tilbud skal afgives elektronisk.

Tidsplan

2. december 2016 Frist for spørgsmål
8. december 2016 kl. 16:00 Frist for at afgive tilbud

 

Danske solcelleprojekter kan deltage i tysk udbud

Det tyske Bundesnetzagentur afholder lige nu et udbud af støtte til 50 MW solceller, som er åbent for anlæg i Danmark. 

Frist for indsendelse af tilbud i det tyske udbud er sat til den 23. november 2016. 

Information om det tyske udbud, bl.a. om hvordan man kan indsende tilbud m.v. kan findes på Bundesnetzagenturs hjemmeside.

Baggrund

  • Solcelleudbuddet udgør den midlertidige PSO-løsning for årene 2015 og 2016.
  • Danmark og Tyskland indgik i juli 2016 en samarbejdsaftale om gensidig åbning af solcelleudbud. Solcelleudbuddet, der delvist er åbent for anlæg i Tyskland, udgør den danske del af denne aftale, mens det tyske Bundesnetzagentur afholder et tysk udbud, som er åbent for anlæg i Danmark. 
  • Samarbejdsaftalen medfører, at solcelleprojekter i Tyskland kan deltage i den åbne del af det danske udbud i konkurrence med solcelleprojekter i Danmark, mens solcelleprojekter i Danmark kan deltage i hele det åbne tyske udbud, i konkurrence med solcelleprojekter i Tyskland.

Kontakt

Specialkonsulent Rasmus Zink Sørensen, tlf: 33 92 67 82, rzs@ens.dk

Fuldmægtig Dijana Dmitruk, tlf: 33 92 66 37, ddm@ens.dk

 

SEPTEMBER

Høring af udbudsmateriale for solcelleudbud

Energistyrelsen opfordrer til at indsende bemærkninger og spørgsmål til udkast til det samlede udbudsmateriale for pilotudbuddet for solceller.

Energistyrelsen vil inden udgangen af 2016 gennemføre et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW kan placeres i Tyskland.

Energistyrelsen inviterer nu solcellebranchen og andre interesserede til at indsende bemærkninger til udkastet til det samlede udbudsmateriale.

Alle bemærkninger til udkastet til udbudsmaterialet vil blive inddraget i overvejelserne ved udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale. Mulighederne for at ændre i udkastet til udbudsmaterialet er dog begrænsede, da visse betingelser følger af samarbejdsaftalen mellem Danmark og Tyskland, og da visse ændringer af udbudsbetingelserne vil kunne medføre, at godkendelsesprocessen hos Europa-Kommissionen forsinkes. 

Bemærkninger og spørgsmål til udbudsmaterialet for pilotudbuddet bedes sendt til solarPV@ens.dk senest mandag d. 12. september 2016. 

Læs mere på den engelske side.

 

MARTS:

Seneste nyt:

Invitation og program til dialogmøde 10. marts om udkast til udbudsbetingelser

Find præsentationer fra dialogmødet og opdateret Q & A om udkast til udbudsbetingelser på den engelske hjemmeside.

Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg blev vedtaget 3. marts.

FEBRUAR : Energistyrelsen inviterer til dialog om solcelleudbud

Energistyrelsen opfordrer til at indsende bemærkninger og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for pilotudbuddet for solceller og inviterer til dialogmøde den 10. marts 2016.

Udkastet til udbudsbetingelserne findes på den engelske hjemmeside.

Alle bemærkninger til udkastet til udbudsbetingelserne vil blive inddraget i overvejelserne ved udarbejdelsen af de endelige udbudsbetingelser. Da en del af pilotudbuddet åbnes for placeringer af solcelleanlæg i mindst et andet EØS-land, vil der skulle indgås en samarbejdsaftale med det eller de pågældende EØS-lande. Det endelige indhold af udbudsbetingelserne, herunder udformningen af pristillægget og øvrige designelementer, vil derfor i relevant omfang også afspejle en afvejning af de hensyn, der er nødvendige for, at Danmark kan indgå en samarbejdsaftale med det pågældende EØS-land.

De endelige udbudsbetingelser vil sammen med øvrigt relevant materiale (kontraktskabelon, skabelon for afgivelse af tilbud m.v.) udgøre det endelige udbudsmateriale, som vil gælde for pilotudbuddet, når det iværksættes.  

Bemærkninger og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for pilotudbuddet bedes sendt til solarPV@ens.dk senest d. 16. marts 2016. Alle indkomne bemærkninger, spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Energistyrelsen inviterer også til dialogmøde om udkastet til udbudsbetingelserne d. 10. marts 2016 kl. 14.00-16.00 i Energistyrelsen. Nærmere information følger. Tilmeldinger bedes sendt til solarPV@ens.dk.  

JANUAR : Forslag til Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Forslag til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg (L93) blev fremsat i Folketinget d. 16. december 2015. 1. behandlingen af lovforslaget i Folketinget fandt sted d. 14. januar 2016. Formålet med lovforslaget er at bemyndige Energi-, Forsynings-, og Klimaministeren til at kunne afholde pilotudbuddet. Se link under 'Læs mere' for mere information om lovprocessen. 

Tysk udbud af pristillæg til elektricitet fra solceller

Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Tyskland om gensidig åbning af udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg. Her finder du information om det tyske udbud, som er åbent for danske tilbudsgivere, og samarbejdet generelt.

Samarbejdet omhandler ét dansk udbud af 2,4 MW og ét tysk udbud af 50 MW, som er åbent for både danske og tyske tilbudsgivere. Begge udbud afholdes i 2016. Den tyske pulje på 50 MW åben for tilbudsgivere fra henholdsvis Danmark, Luxemborg og Holland, som Tyskland har direkte netforbindelse til. Mens Danmark åbner op for at tyske tilbudsgivere kan byde ind på de 2,4 MW af den danske pulje på 20 MW.

Begge puljer bydes ud i konkurrence med nationale tilbudsgivere med det formål, at solceller placeres, hvor det er mest omkostningseffektivt. Hvis de billigste tilbud er fra nationale tilbudsgivere, vil solcellerne blive bygget nationalt. På den måde udnyttes det frie marked til at skabe den billigste udbygning af solceller. 

Underskrevet aftale med Tyskland om solpilotudbuddet (dansk version)

Underskrevet aftale med Tyskland om solpilotudbuddet (engelsk version)

Vilhelm Rothe
Fuldmægtig (+45) 3395 4393