Projektlederbistand til større it-udviklingsprojekt i Energistyrelsen

Projektlederbistand til større it-udviklingsprojekt i Energistyrelsen

Frist for fremsendelse af tilbud er 12. december 2016.

Energistyrelsen står overfor at skulle overtage en række myndighedsopgaver fra Energinet.dk. Disse opgaver er i dag understøttet af en lang række it-systemer, herunder både databaser, forskellige portalløsninger og udbetalinger via SAP. I forbindelse med flytningen af opgaver, så skal it-understøttelsen ligeledes flyttes. Det kræver bl.a. udvikling af nye it-systemer, som kan understøtte den samlede opgaveportefølje og etablering af integrationer med bl.a. Navision Stat mv. 

Opgaven

Virksomhedsoverdragelsen betyder igangsættelsen af to særskilte it-projekter: et systemudviklingsprojekt og et midlertidigt udbetalingsløsningsprojekt, se også bilag 2 for nærmere beskrivelse.

Til systemudviklingsprojektet søger vi konsulentbistand til at varetage opgaven med at lede projektet i sin helhed og stå for gennemførelsen af selve udbuddet. Der er tale om et statsligt udviklingsprojekt, som forventes at have en størrelse, hvor projektet skal i udbud (via SKI evt.) og køre via statens IT-projektråd.

Opgaverne som ansvarlig projektleder vil bl.a. være:

 • At stå for den overordnede planlægning af projektet i sin helhed, dvs. af alle delopgaverne, der har visse afhængigheder af tids- og indholdsmæssige art. 
 • Ansvar for at udarbejde kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale i samarbejde med Statens It på nyt system/systemer i samarbejde med projektgruppe og gennemføre (SKI- eller EU)-udbud
 • At styre udbudsforløb og forelæggelse for statens IT-projektråd
 • Løbende at udarbejde skriftlig status og beslutningsoplæg til styregruppe
 • At agere bindeled mellem Energinet.dk, Statens It og Energistyrelsen.

Opgaverne er også nærmere beskrevet i bilag 2, og Statens ITs bidrag til projektet fremgår af bilag 3.

Energistyrelsen er kunde hos Statens IT, som er styrelsens driftsleverandør. Energinet.dk drifter selv systemerne eller med eksterne driftsleverandører, og er derfor ikke underlagt Statens IT. De nye systemer mv. skal håndteres indenfor Statens IT’s rammer og krav.

Opgaven forventes at skulle starte januar 2017 og afsluttes ved udgangen af året. Det forventes, at projektlederen kan løse opgaven på 600-800 timer fordelt over året.

Læs mere om udbuddet på udbud.dk

 

Tidsplan
Beskrivelse Dato
Opgaven lanceres på udbud.dk 24. november 2016
Frist for afklarende spørgsmål 30. november 2016
Publicering af svar på indkomne spørgsmål 5. december 2016
Frist for fremsendelse af tilbud 12. december 2016
Udpegning af leverandør 20. december 2016
Krav til leverandøren

Leverandøren skal kunne bidrage med kompetencer til at varetage projektlederrollen for hele projektet. Det betyder bl.a., at der lægges vægt på erfaring med: 

 • IT-projektledelse i staten af store it-projekter og erfaring med forelæggelse for statens IT-projektråd (http://www.digst.dk/Styring/Itprojektraadet)
 • IT-udbudsprocesser, herunder SKI- og EU-udbud
 • udarbejdelse af kravspecifikation 
 • indgåelse af IT-kontrakt
 • styring af IT-udviklingsfirmaer i både udviklings- og testfase
 • erfaring med transitionsopgaver
 • systemkendskab med bl.a. SAP, Navision Stat og ESDH-systemer
 • erfaring med agil udviklingsmodeller og PRINCE 2

Dvs. der er tale om både it-specifikke tekniske kompetencer og projektledelseskompetencer.

Tilbudsformat

Energistyrelsen ønsker at modtage tilbud fra leverandører til at bistå med udførelsen af ovenstående it-projekt, og som kan matche de nævnte kompetencer. 

Tilbuddet skal omfatte:

 • Beskrivelse af erfaring med tilsvarende opgaver i staten 
 • 3 referencer og eksempler på tilsvarende opgaver
 • Beskrivelse af hvorledes opgaven tænkes løst 
 • Samlet pris målt op imod angivelse af omfang (timer og måneder), såfremt der ikke tilegnes en fuldtidsressource på opgaven
 • CV på den konsulent, som tiltænkes projektlederrollen, samt evt. øvrige relevante konsulenter, som projektlederen har mulighed for at trække på i løbet af projektet 
Fremsendelse af tilbud

Energistyrelsen ønsker at modtage tilbud både elektronisk i en samlet pdf-fil til it-fuldmægtig Signe Lentz Kanstrupgaard-Larsen, slkl@ens.dk samt fremsendt i 3 papirkopier til Energistyrelsen, cc. Signe Lentz Kanstrupgaard-Larsen, Amaliegade 44, 1256 København K.

Ud over selve tilbuddet jf. ovenfor, så skal der ligeledes fremsende en underskrevet tro-og loveerklæring på, at leverandør ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Valg af leverandør

Ved valg mellem de endelige tilbud vil Energistyrelsen anvende princippet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor følgende kriterier vægtes efter den angivne værdi i pct.

 • Økonomien i tilbuddet (40 pct.)
 • Konsulenternes individuelle kompetencer (25 pct.)
 • Erfaring med tilsvarende opgaver i staten (25 pct.)
 • Opgaveløsningens robusthed (10 pct.)

Såfremt der blandt de indkomne tilbud er bud, der ikke er konditionsmæssige, vil Energistyrelsen forbeholde sig ret til ikke at vurdere det konkrete tilbud til opgaven.

Der indgås en fastpriskontrakt med angivelse af antal timer og konsulentniveau, og opgaven konkurrenceudsættes som ”offentligt indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse”, i overensstemmelse med udbudslovens § 193.

Kontakt

Signe Lentz Kanstrupgaard-Larsen
Fuldmægtig Center for organisation og kommunikation (+45) 2089 2220