Støtte til udbredelse af varmepumper på abonnement til erhverv

Støtte til udbredelse af varmepumper på abonnement til erhverv

Indkaldelse af ansøgninger
Ansøgningsfrist: 1. november 2017 kl. 12.00

Energistyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til fremme af varmepumper igennem anvendelse af et forretningskoncept, hvor en virksomhed/konsortium af virksomheder (herefter benævnt energitjenesteleverandør) tilbyder salg af varme til virksomheder i områder uden fjernvarmenet. Varmen leveres fra varmepumper, som ejes og drives af energitjenesteleverandøren, men fysisk er placeret hos den enkelte virksomhed. Med konceptet undgår virksomheden at stå for investering, usikkerhed om varmeøkonomi og teknisk valg af varmepumpemodel, mens energitjenesteleverandøren omvendt indgår aftale om betaling for varme i en nærmere fastsat årrække, som dækker udgifterne til indkøb og drift af varmepumpen. Varmepumperne kan dække såvel rum- og brugsvandsopvarmning som procesvarme.

Ordningen støtter delvis dækning af op til 3 energitjenesteleverandørers omkostninger til indkøb af varmepumper og overvågningsudstyr. Energitjenesteleverandørerne skal overholde EU´s statsstøtteregler. Støtten defineres inden for rammerne af artikel 41, stk. 6, litra a, i den generelle gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning nr. 651/2014).

Støtteintensiteten er inddelt i intervaller og støtten kan maksimalt udgøre 100.000 kr. pr. indkøbt og installeret varmepumpe.

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. november 2017 kl. 12:00

Læs mere i det samlede ansøgningsmateriale