Tilsynsstrategi for Energiselskabernes energispareindsats

Tilsynsstrategi for Energiselskabernes energispareindsats

Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på løsning af en opgave om tilsynsstrategi for Energiselskabernes energispareindsats.

Opdatering 14. juni 2017:

Implement Consulting Group er vinder af udbuddet.

Opdatering 31. maj 2017:

Fristen for indsendelse af tilbud er blevet rykket til d. 12. juni 2017 kl. 12.

Ordregivende myndighed

Udbuddet gennemføres af nedenstående part, som også er ordregivende myndighed:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Baggrund for opgaven

Energi-, forsynings- og klimaministeren indgik i december 2016 en ny energispareaftale med brancheorganisationerne for forsyningssektorerne for el, gas, varme og olie (net- og distributionsselskaber) om Energiselskabernes energispareindsats. Aftalen suppleres af regler i bl.a. elforsyningsloven, naturgasforsyningsloven, varmeforsyningsloven og energisparebekendtgørelsen (samlet kaldet ”energispareindsatsen”). 

Energispareindsatsen implementerer artikel 7 i EU's energieffektivitetsdirektiv. Energispareindsatsen finansieres for el, gas og varme gennem nettarifferne og har et fastsat loft over de samlede udgifter på 1,5 mia. kr. årligt. 

Udgangspunktet for energispareindsatsen er, at net- og distributionsselskabernes indsats skal være væsentlig for realisering af flere energibesparelser, og skal have særlig fokus på realisering af energibesparelser, som ikke ville være blevet realiseret uden net- og distributionsselskabernes indsats. Net- og distributionsselskaberne skal overholde retningslinjerne i energispareaftalen samt tilhørende bekendtgørelse i forbindelse med opfyldelsen af deres energispareforpligtelse til lavest mulige gennemsnitlige omkostninger per sparet kWh. 

Opgavens indhold

Der er på ovenstående baggrund behov for en tilsynsstrategi for Energistyrelsens tilsyn med energispareindsatsen, herunder skal indgå et udkast til opdateret administrationsgrundlag for Energistyrelsens daglige arbejde med energispareindsatsen samt metode til brug for særskilt rammeaftale om Energistyrelsens årlige stikprøvekontroller.

Se bilag 4 for udspecificering af opgavens indhold.

Tidsplan

Det forventes, at leverandøren kan begynde projektet den 16. juni 2017. Projektets leverancer vil skulle afsluttes i faser, og skal senest være afsluttet som angivet i nedenstående tabel.

Leverance Afsluttet senest
Offentliggørelse af udbudsmateriale 24. maj 2017 kl. 12
Frist for indsendelse af spørgsmål 1. juni 2017 kl. 12
Frist for besvarelse af spørgsmål 5. juni 2017
Frist for indsendelse af tilbud 12. juni 2017 kl. 12
Offentliggørelse af vindende tilbud 13. juni 2017 kl. 12
Kontraktindgåelse 16. juni 2017
Opstartsworkshop 19. juni 2017
Metode for rammeaftale om årlig stikprøvekontrol 1. august 2017
Midtvejsworkshop 8. august 2017
Tilsynsstrategi 15. august 2017
Afsluttende workshop 4. september 2017
Administrationsgrundlag 18. september 2017
Eventuelle opfølgende tiltag og afslutning af opgave 29. september 2017

 

Tilbudspris

Den maksimale ramme for opgavens udførelse er 490.000 kr. eksklusiv moms. Tilbud med en samlet pris, som overstiger dette beløb, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af sit tilbud angive beregningsgrundlaget for den faste pris fordelt på timeantal og timepriser for de enkelte konsulentkategorier.

Kontaktpersoner

  • Henrik Andersen, kontorchef i Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning, hea@ens.dk , 40 13 37 40
  • Ida Hindborg Riise-Knudsen, fuldmægtig i Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning, irk@ens.dk, 33 92 78 13

 

Bilag

Spørgsmål og svar

Læs svar på spørgsmål om udbuddet