Høring over etablering af elkabel Nordhavnen til Middelgrundsfortet

Energistyrelsen sender ansøgning om etablering af elkabel Nordhavnen til Middelgrundsfortet i offentlig høring.

Energistyrelsen er myndighed for etablering af nye elforsyningsnet på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

Projektet er i offentlig høring frem til 20. august 2018.

Skriftlige indsigelser og bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til hch@ens.dk eller til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Energistyrelsen.

Høringsmateriale

Føringsvej for ledningstracé i havnebassin 

Geoteknik omkring Nordhavnsopfyldning

Natura 2000 konsekvensvurdering af forsyningsledninger til Middelgrundsfortet 

Miljøkonsekvensvurdering af forsyningsledninger til Middelgrundsfortet

Projektbeskrivelse 

Søkort med tracé

Vurdering af miljøfarlige stoffer i sediment i kabelkorridoren

Geofysiske undersøgelser af tracé 

Mere om Høringer