Høring over miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

See below for documents relating to Espoo consultation. 

Offentligheden og berørte myndigheder inviteres hermed til at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark.

Illustration: landkort over Vesterhav Syd

Figuren viser opstillingsmønsteret for vindmølleprojektet inden for det område, hvor Vattenfall i henhold til koncessionsaftalen må opstille vindmøller

Vesterhav Syd Havvindmøllepark skal kunne producere op til 170 MW. Parken består af vindmøller samt søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Vindmøllerne skal opstilles inden for et undersøgelsesområde, som ligger ca. 4 til 10 km fra kysten nordvest for Hvide Sande. Området har et samlet areal på 58 km². Der skal opstilles 20 vindmøller med hver en kapacitet på 8,4 MW i den vestligste del af området i en afstand af ca. 9 km fra kysten.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelse til projektet i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Havvindmølleparken skal, i henhold til koncessionsaftalerne mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 og meddelelse om tidsfristforlængelse af 28. juni 2019, være tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2023.

Miljøkonsekvensrapporterne

I henhold til Energiaftalen af 2012 blev der i 2016 foretaget et udbud af 350 MW kystnære havvindmølleparker på baggrund af forundersøgelser og miljøvurderinger (VVM-redegørelser) af de mulige projekter foretaget af Energinet.

Vattenfall Vindkraft A/S vandt udbuddet og indgik koncessionsaftale, hvorefter Energistyrelsen meddelte Vattenfall etableringstilladelserne (inkl. VVM-tilladelse) til projekterne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd i december 2016. Etableringstilladelsen for Vesterhav Syd blev efterfølgende påklaget til Energiklagenævnet.

I december 2018 traf Energiklagenævnet afgørelse i klagesagen og hjemviste den del af etableringstilladelsen, der udgjorde VVM-tilladelsen, til fornyet behandling med henblik på udarbejdelse af en supplerende miljøvurdering af det konkrete projekt. Vattenfall meddelte efterfølgende, at man arbejdede på et nyt opstillingsmønster for vindmøllerne for både Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, hvorfor der blev igangsat en ny miljøvurderingsproces for havvindmølleparkerne.

I perioden fra 1. juli til 16. august 2019 indkaldte Energistyrelsen idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Syd. På baggrund af høringerne udarbejdede Energistyrelsen høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for projektet. Afgræsningsudtalelsen, som er fremsendt til Vattenfall, indeholder Energistyrelsens krav til miljøkonsekvensrapporten, herunder hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

Den nye miljøkonsekvensrapport beskriver det konkrete projekts indvirkninger på miljøet og inddrager, i muligt omfang, de forundersøgelser og miljøvurderingerne, der blev foretaget i 2015 i forbindelse med udbud af de kystnære havvindmølleparker.

Miljøkonsekvensrapporterne indeholder en beskrivelse af projektets grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Rapporten om de grænseoverskridende miljøpåvirkninger er tilgængelig på dansk, tysk og engelsk og kan ses nedenfor.

Borger-/informationsmøder og coronavirus/COVID-19

Vattenfall havde planlagt borgermøder, der skulle være afholdt den 13. og 14. juni 2020. Efter at have rådført sig med Sundhedsstyrelsen, har Vattenfall på grund af coronavirus/COVID-19 imidlertid vurderet, at det kan være ulovligt og sundhedsfagligt uforsvarligt at afholde fysiske borgermøder. Vattenfall arbejder derfor på at kunne afholde møderne online. De nærmere omstændigheder er dog ikke fastlagt, men Energistyrelsen vil være i tæt dialog med Vattenfall og vil offentliggøre nærmere information om tidspunkt og deltagelse, når det ligger fast.

Informationsmøderne i forhold til værditabsordningen og køberetsordningen skal i henhold til VE-loven afholdes inden otte uger efter meddelelse af etableringstilladelsen. Som følge af coronavirus/COVID-19 har Folketinget vedtaget hastelovgivning, der bl.a. giver mulighed for at udsætte fristen for sådanne møder.

Energistyrelsen opfordrer derfor til at holde sig orienteret på styrelsens hjemmeside under og efter høringsperioden og tilmelde sig projektets nyhedsbrev ved at sende en mail til nyhedervesterhavsyd@ens.dk eller kontakte Arne Rahbek fra Vattenfall på e-mail Arne.Rahbek@vattenfall.com.

Frist for høringssvar er den 30. juni 2020

Miljøkonsekvensrapporten er fremlagt for offentligheden på Energistyrelsens hjemmeside fra den 5. maj. 2020 til den 30. juni 2010 og er desuden fremsendt til relevante danske myndigheder og organisationer. Parallelt med den offentlige høring i Danmark foretages en høring af relevante nabolande i henhold til Espoo-konventionens regler om høring over grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Høringssvar skal fremsendes til Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, eller på e-mail til vesterhavsyd@ens.dk senest den 30. juni 2010. Energistyrelsen anmoder om, at høringssvaret mærkes ” Høringssvar til Vesterhav Syd”.

Kontakt

Oplysninger om miljøvurderingen og den offentlige høring kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen:

Specialkonsulent Tobias Grindsted, +45 33 92 66 40, tsgr@ens.dk

Specialkonsulent Anja Lundberg, +45 33 92 68 19, anjl@ens.dk

Fuldmægtig Mille Laursen, +45 33 92 68 24, mlla@ens.dk

Dokumenter

Høringsbrev

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd

Bilag og Baggrundsrapporter

Udkast til tillæg til etableringstilladelse

Rapport over grænseoverskridende miljøpåvirkninger

Den offentlige konsultationsperiode for Espoo-høring i Tyskland og Holland i henhold til artikel 4 og 5 i Konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo konventionen), er fra den 5. maj 2020 til den 30. juni 2020.

Rapporterne vedr. grænseoverskridende miljøpåvirkninger er tilgængelige på tysk og hollandsk.

Report on transboundary environmental impact

The consultation in Germany and The Netherlands in accordance with Articles 4 and 5 of the Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) is from the 5th of May 2019 to the 30th of June 2020.

The report for Vesterhav Syd is available in Danish, German and Dutch.

  • Consultation letter
  • Espoo-report in English
  • Espoo-report in German

Læs dokumenter fra VVM-processen fra 2015. Energistyrelsen skal understrege, at det ikke er VVM-redegørelsen fra 2015, der er i høring nu:

Read documents from previous hearing on the EIA-report from 2015

Mere om Høringer