Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (Bemyndigelse til afholdelse af teknologineutrale udbud samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden m.v.)

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (Bemyndigelse til afholdelse af teknologineutrale udbud samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden m.v.)

Høringsfrist: 15. december 2017

Fredag den 17. november 2017

Det foreslås med lovforslaget, at der gives en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til at afholde teknologineutrale udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg, landvindmøller og åben-dør-havvindmøller i 2018 og 2019.

Det foreslås endvidere at værditabsordningen og køberetsordningen udvides til også at omfatte solcelleanlæg, der deltager i de teknologineutrale udbud. Garantifonden foreslås udvidet til at omfatte alle solcellelav, der lever op til kriterierne for at få ydet garanti igennem garantifonden.

Det foreslås ydermere at indføre en overgangsordning for påbegyndte landvindmølleprojekter, der er kommet i klemme i overgangen fra ét støtteregime til et andet.

Herudover foreslås det med lovforslaget at indføre en særordning for forsøgsmøller med et budget på 150 mio. kr.

Endelig indeholder lovforslaget bemyndigelse til at fastsætte regler om solcelleanlægs nettilslutning til det kollektive elnet på bekendtgørelsesniveau, så der kan skabes lige vilkår for de tre teknologier, som kan deltage i de teknologineutrale udbud.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til:
Katrine Pilmark Elkjær, kfe@ens.dk, tlf.: 33 92 66 41.

Høringssvar bedes være energistyrelsen i hænde senest den 15. december 2017 og sendes til ens@ens.dk med kopi til kfe@ens.dk

Myndighed: Energistyrelsen
Type: Lovforslag
Høringsfrist: 15. december 2017

Læs mere på Høringsportalen 

Mere om Høringer