Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Høringsfrist: 19-11-2021

Som følge af at PSO-tariffen udfases endeligt ved udgangen af 2021, og grundlaget for PSO-fritagelsesordningerne bliver ophævet med forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love (tariffer, udfasning af PSO, forenkling af bevillingskrav for VE elproduktion, justering af netvirksomheders økonomiske regulering, opfølgning på konkurrenceanalysen, m.v.), bortfalder den eksisterende øjebliksafregningsbekendtgørelse, mens den eksisterende nettoafregningsbekendtgørelse vil blive ophævet. Det fremgår af bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse § 2, nr. 1, at betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsen og øjebliksafregningsbekendtgørelsen skal være opfyldt, for at solcelleanlæg kan undtages fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. Som konsekvens af henholdsvis bortfald og ophævelse af den eksisterende øjebliksafregningsbekendtgørelse og nettoafregningsbekendtgørelse ændres bekendtgørelsens § 2, nr.  1, således at det fremadrettet vil fremgå direkte af bestemmelsens ordlyd, at det er en betingelse for undtagelse fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, at solcelleanlægget er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation eller nettilsluttet og beliggende på forbrugsstedet.

Der foretages herudover enkelte sproglige og lovtekniske præciseringer i bekendtgørelsen.

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende bekendtgørelse nr. 1396 om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, der ophæves ved samme lejlighed.

Høringsmateriale

Udkast til bekendtgørelse

Høringsbrev 

Høringsliste - ekstern 

Høringsfrist

19. november 2021

Kontaktpersoner

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til følgende:

Agnes Skovlund Jensen (agsj@ens.dk eller 33927423)