Offentlig høring af tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark

Tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark er nu i offentlig høring. Høringsfristen er den 17. december 2019.

See below for documents in relation to Espoo consultation. 

Offentligheden og berørte myndigheder inviteres hermed til at komme med bemærkninger til tillægget til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havvindmøllepark.


 

Figur 1: På figuren ses placeringen af Krigers Flak Havvindmøllepark i Østersøen

Kriegers Flak Havvindmøllepark, med en samlet kapacitet på 600 MW, opføres af Vattenfall i Østersøen. Afstanden til den mølle, der er tættest på land, vil være ca. 13 km fra Møns Klint og ca. 32 km fra Stevns. Vattenfall opstiller 72 havmøller fra Siemens på hver 8,4 MW, hvoraf 24 møller skal opstilles i det vestlige delområde og 48 møller opstilles i det østlige delområde.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele endelig tilladelse til projektet i januar 2020 med henblik på, at Vattenfall vil kunne påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt. Havvindmølleparken skal i henhold til koncessionsaftalen mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 være tilsluttet det kollektive elnet inden den 1. januar 2022.

Figur 2: På figuren ses det konkrete opstillingsmønster for havvindmøllerne.

VVM-tillægget

I december 2015 blev VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havvindmøllepark sendt i offentlig høring, hvorefter der blev afholdt et udbud af havvindmølleparken. Vattenfall vandt udbuddet og indgå den 22. december 2016 koncessionsaftale med Energistyrelsen og blev samtidig meddelt etableringstilladelse til havvindmølleparken.

I april 2019 fremsendte Vattenfall et detailprojekt til Energistyrelsen i henhold til vilkår i etableringstilladelsen med henblik på endelig godkendelse af projektet og igangsættelse af anlægsarbejdet. Detailprojektet indeholder bl.a. mere detaljerede oplysninger om det konkrete opstillingsmønster, typen af vindmøller, som opstilles, anlægsprocessen mv. og i øvrigt dokumentation for, at Vattenfall overholder vilkårene i etableringstilladelsen.

I forbindelse med gennemgang af detailprojektet har Energistyrelsen anmodet Vattenfall om at udarbejde et tillæg til VVM-redegørelsen fra 2015, fordi det konkrete opstillingsmønster og valg af vindmøller for nogle miljøforhold medfører påvirkninger, der ikke er beskrevet i den oprindelige VVM-redegørelse. Tillægget skal dermed betragtes som et supplement til VVM-redegørelsen fra 2015 og vil sammen med denne danne grundlag for Energistyrelsens endelige VVM-tilladelse til projektet.

Tillægget til VVM-redegørelsen beskriver, hvilke miljøforhold der bliver påvirket anderledes, end hvad der fremgår af VVM-redegørelsen fra 2015. Det drejer sig om følgende forhold:

  • luftbåren støj fra vindmøllerne i driftsfasen
  • undervandsstøj i anlægsfasen fra ramning af fundamenter
  • landskab og visuelle forhold i driftsfasen
  • fugle i driftsfasen
  • sejladsforhold i driftsfasen

Derudover indeholder tillægget til VVM-redegørelsen i henhold til Espoo-konventionen et kapitel om de grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet, som ikke fremgår af den oprindelige VVM-redegørelse.

Rapporten over grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra detailprojektet er tilgængelig på dansk, tysk og polsk.

Frist for høringssvar er den 17. december 2019

Tillægget til VVM-redegørelsen er fremlagt for offentligheden på Energistyrelsens hjemmeside fra den 22. oktober 2019 til den 17. december 2019 og er desuden fremsendt til relevante danske myndigheder og organisationer. Parallelt med den offentlige høring i Danmark foretages en høring af relevante nabolande i henhold til Espoo-konventionens regler om høring af grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Høringssvar skal fremsendes til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, eller på e-mail til: kriegersflak@ens.dk senest den 17. december 2019. Energistyrelsen anmoder om, at høringssvaret mærkes med ”Høringssvar til Kriegers Flak Havvindmøllepark”.

Kontaktinformation

Oplysninger om miljøvurderingen og den offentlige høring kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen:

Tobias Grindsted, +45 33 92 66 40, tsgr@ens.dk,

Dokumenter

Høringsbrev

Offentlig høring af tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark 

VVM-tillæg

Rapport over grænseoverskridende miljøpåvirkninger

Den offentlige konsultationsperiode for Espoo-høring i Sverige, Tyskland og Polen, i henhold til artikel 4 og 5 i Konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo konventionen), er fra den 22. oktober 2019 til den 17. december 2019.

VVM-tillægget vedr. grænseoverskridende miljøpåvirkninger er tilgængeligt på dansk, tysk og polsk. Se filerne i afsnittet nedenfor.

Se Dokumenter fra VVM-processen fra 2015 

Report on transboundary environmental impact

The consultation in Sweden, Germany and Poland, in accordance with Articles 4 and 5 of the Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention), is from the October 22 2019 to December 17 2019.

The amendment to the EIA-report for Kriegers Flak offshore windfarm is available in Danish, German and Polish.

See documents from previous hearing of EIA-report from 2015

Mere om Høringer