EU’s statsstøtteregler

Juras statsstøtteteam rådgiver de faglige centre om statsstøtteretlige spørgsmål og koordinerer drøftelserne med Europa-Kommissionen vedrørende styrelsens støtteordninger. 

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 107, stk. 1 indeholder et generelt forbud mod statsstøtte. Formålet med forbuddet er at forhindre, at statsstøtte fordrejer konkurrencevilkårene på det indre marked og påvirker samhandlen mellem EU-medlemsstaterne.

Begrebet statsstøtte er i TEUF defineret som ”enhver støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.”

Selvom en foranstaltning udgør statsstøtte i medfør af traktatens bestemmelser, kan Europa-Kommissionen godkende støtteforanstaltningen som forenelig med det indre marked efter TEUF artikel 107, stk. 2 og 3. Det er alene Kommissionen, der har kompetencen til at foretage forenelighedsvurderingen og godkende tildeling af statsstøtte.

EU-medlemsstaterne har i medfør af TEUF artikel 108, stk. 3 en stand-still-forpligtelse. Stand-still-forpligtelsen indebærer, at medlemsstaterne har en pligt til at anmelde og indhente Kommissionens godkendelse af statsstøtte, inden en støtteforanstaltning iværksættes, og støtten udbetales. I medfør af Rådets forordning nr. 994/98 af 7. maj 1998 har Kommissionen fået bemyndigelse til, at erklære visse former for støtte forenelig med det indre marked, og dermed undtaget fra anmeldelsespligten.

Kommissionen har i medfør af bemyndigelsesforordningen vedtaget den generelle gruppefritagelsesforordning, hvorefter støtte under en vis tærskelværdi for en række specifikke støttekategorier er erklæret for forenelige med det indre marked og fritaget fra anmeldelsespligten.

Kommissionen har herudover vedtaget de minimis-forordningen, som fritager støtte til alle sektorer med visse undtagelser fra anmeldelsespligten, såfremt støtten ikke overstiger 200.000 EUR pr. virksomhed over en periode på tre regnskabsår.

Kommissionen har endvidere udstedt en række rammebestemmelser for støtteforanstaltninger på forskellige retsområder. På energiområdet har Kommissionen udstedt retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020.  

Retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 fastsætter betingelserne for, hvornår statsstøtte til miljøbeskyttelse og realisering af energimålsætninger af Kommissionen betragtes som forenelig med det indre marked i henhold til TEUF.

Retningslinjernes overordnede formål er at understøtte realiseringen af energi- og klimapolitiske mål, men samtidig at sikre, at statsstøtte har begrænsede konkurrencefordrejende virkninger og ikke skader samhandlen i EU uforholdsmæssigt. Kommissionens ambition for retningslinjernes regler om støtte til VE er, at VE-teknologierne gradvist skal integreres bedre i det indre elektricitetsmarked for på sigt at kunne fungere på almindelige markedsvilkår.

Forpligtelse til at registrere statsstøtte i et offentlig register

Energistyrelsen er i en række EU-retsakter om statsstøtte blevet forpligtet til at registrere statsstøtte i et offentligt webbaseret register fra 1. juli 2016. Formålet med registreringsforpligtelsen er at gøre oplysninger om statsstøtte til virksomheder offentligt tilgængelige og skabe transparens. 

I Danmark har vi valgt at være en del af en webplatform som Kommissionen stiller til rådighed. Forpligtelsen omfatter støtte på over 500.000 euro, der udbetales til én virksomhed til ét projekt. Tærsklen gælder for det samlede udbetalte støtte til en virksomhed udbetalt i støtteperioden. Støtten anses for tildelt ved tilsagn, og registreringsforpligtelsen gælder udelukkende for tilsagn givet efter 1. juli 2016. Dette er også gældende selvom selve ordningen er sat i kraft før 1. juli 2016. Løbende udbetalinger, der er sat i gang før 1. juli 2016 er ikke omfattet af registreringsforpligtelsen. Energistyrelsen har 6 måneder fra tildelingstidspunktet til at registrere støttetildelingen i registeret. Søg i registret
 

 

Mere om Lovstof