Aktuel PSO-tarif

PSO-tariffen for december 2021 er fastsat til 0,0 øre/kWh. PSO-tariffen er fastsat med baggrund i elpriser for december på 917 kr./MWh i Vestdanmark og 924 kr./MWh i Østdanmark.

Øre/kWh December 2021
PSO-tarif 0,0
Nettoafregnede forbrugere 0,0

 

Hent specifikationen af PSO-tariffen for december 2021

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er PSO?

PSO er en tarif, som forbrugeren betaler over elregningen. PSO står for Public Service Obligations – det vil sige offentlige serviceforpligtigelser. Det omfatter de omkostninger, som Energistyrelsen afholder på samfundets vegne efter de formål, som er specificeret i Lov om Elforsyning:

  • Tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. vindmøller og andre VE-anlæg
  • Tilskud til decentral kraftvarmeproduktion
  • Forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og i effektiv anvendelse af el
  • Øvrige omkostninger

Tilskud til vedvarende energi udgør langt den største del af PSO-tariffen.

Hvornår blev PSO-tariffen indført?

Folketinget indførte PSO-tariffen i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne i 1998. PSO-midlerne skulle dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke var i stand til at klare sig på rene markedsvilkår.

PSO-tariffen har haft sin nuværende udformning siden 2005.

Hvad sker der med PSO-tariffen i fremtiden?

17. november 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvist at afskaffe PSO-afgiften frem imod 2022. PSO-udgifterne vil fra 2017 derfor løbende blive flyttet fra den forbrugerbetalte PSO-tarif til finansloven. Udgifterne vil være fuldt indfaset på finansloven i 2022 og dermed vil PSO-systemet være fuldt afviklet 1. januar 2022.

Hvordan afregnes PSO-tilskuddet til vedvarende energi?

Tilskuddene til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion er udformet, så hovedparten af producenterne er sikret en fast pris (indtægt), der er uafhængig af den aktuelle markedspris.

 Energistyrelsen udbetaler tilskuddet på 3 forskellige måder:

  1. Energistyrelsen sikrer køb af elproduktionen til en garanteret pris og får den derefter solgt på Nord Pool Spot. Underskuddet indgår i PSO-omkostningerne. Denne afregningsform omfatter størstedelen af vindmøllerne og de små decentrale kraftvarmeværker.
  2. Energistyrelsen udbetaler et tilskud, som afhænger af markedsprisen på el. Tilskuddet svarer til forskellen mellem en fastlagt afregningspris og markedsprisen på elbørsen Nord Pool. Denne afregningsform omfatter de kraftværksejede vindmøller og øvrige anlæg til produktion af vedvarende energi.
  3. Energistyrelsen supplerer indtægten op til et garanteret provenu hos producenter, der selv sælger sin elproduktion på markedet. Det vil sige, at de får et fast månedligt tilskud, som varierer med markedsprisen på el. Denne afregningsform omfatter de store, decentrale kraftvarmeværker.

I de fleste tilfælde varierer størrelsen af tilskuddet med variationerne i markedsprisen på el. 

Hvordan fastsætter Energistyrelsen tariffen?

På grund af de meget varierende markedspriser på el, fastsætter Energistyrelsen PSO-tarifferne på kvartalsbasis. Den aktuelle PSO-tarif fastsættes ca. 12 hverdage (inkl. eventuelle helligdage) før den træder i kraft, så netselskaberne - der opkræver tariffen hos kunderne - også kan nå at melde tariffen ud. Ændringen i tariffen sker ud fra en række forudsætninger omkring det kommende kvartal, hvoraf forventningerne til markedsprisen på el er den, som har størst indflydelse på ændringerne. 

Den markedspris på el, som ligger til grund for PSO-tariffen, er NASDAQ OMX Commodoties forward-pris for hhv. Øst- og Vestdanmark fratrukket 10%. Det er således i vid udstrækning markedets forventninger til elprisen, som afspejles i PSO-tariffen for kvartalet. Energistyrelsen reducerer dog forwardprisen med 10% for at tage højde for at forwardprisen er et finansielt produkt med en indbygget risikopræmie. 

Ud over elprisen indregnes desuden over- og underdækning fra de forudgående kvartaler med 1/4, så PSO-indtægterne hele tiden nærmer sig en balance med de faktiske PSO-omkostninger.

Hvorfor forekommer der store udsving i PSO-tariffen?

De forventede markedspriser er den væsentligste faktor for fastsættelsen af PSO-tariffen. En forventet høj markedspris medfører en lav PSO-tarif og omvendt.

Hvis de realiserede markedspriser afviger fra de forventede, vil omkostningerne afvige fra indtægterne og der opstår en over- eller underdækning, som indregnes i de kommende kvartalers PSO-tarif. Jo større forskel mellem de forventede og de realiserede markedspriser, jo større over-/underdækning skal der indregnes i de kommende tariffer.  

Hvad betyder udsving i PSO-tariffen for store elforbrugere, som prissikrer deres indkøb af el?

En række energitunge virksomheder har prissikret deres indkøb af el for at gøre eludgiften til en fast udgift, der ikke svinger med markedsprisen på el. Falder elprisen, får disse forbrugere ikke glæde af faldet, og de rammes samtidig af en stigende PSO-tarif. Stiger elprisen, får disse forbrugere både glæde af, at de har prissikret deres indkøb og de får glæde af, at PSO-tariffen falder.
Er målet derfor at sikre en nogenlunde fast elpris, skal de energitunge elforbrugere kun prissikre en del af deres elindkøb. Den øvrige del er i forvejen til dels "prissikret", idet et prisfald eller en prisstigning på el modsvares af en stigning eller et fald i PSO-tariffen.

Elmarkedet fungerer ved hjælp af en børs, hvor elprisen fastsættes efter udbud og efterspørgsel. Indkøb af el er derfor omfattet af den usikkerhed, der altid er ved at drive virksomhed. Virksomhederne kan følge informationerne om elmarkedets forventninger til elpriserne i de kommende kvartaler på elbørsen NASDAQ OMX Commodities.

Ingeborg Ørbech
Fuldmægtig (+45) 3392 4944