Connecting Europe Facility (CEF 2) Digital

OBS! Onsdag den 19. januar 2022 kl. 9.30-13.30 afholder EU-Kommissionen informationsdag om de første ansøgningsrunder under CEF-2 Digital. Informationsdagen skal klæde ansøgere på til at udarbejde de bedst mulige ansøgninger. Få adgang til mødet her.

Læs det fulde arbejdsprogram for CEF-2 Digital 2021-2025 på EU-Kommissionens hjemmeside her.

Connecting Europe Facility (CEF) støtter infrastrukturprojekter inden for transport, energi og den digitale sektor. CEF’s formål er blandt andet at udvikle og modernisere de transeuropæiske net, som danner fundamentet for EU’s indre marked, ved at understøtte den grænseoverskridende mobilitet af varer, tjenester og arbejdskraft.

Midler til Connecting Europe Facility (CEF) skal fordeles på projekter i tre infrastruktursektorer:

 • CEF Transport
 • CEF Energi
 • CEF Digital

Læs mere om Connecting Europe Facility på EU-Kommissionens hjemmeside.

Det digitale ben – CEF-2 Digital

CEF-2 Digital er anden generation af EU-Kommissionens flagskibsprogram for den digitale sektor. Formålet med CEF-2 Digital er at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i de digitale backbone netværk i hele EU.

CEF-2 Digital yder støtte til projects of common interest, der skal styrke digitaliseringen og moderniseringen af EU’s digitale infrastrukturer og sikre, at EU forbliver en konkurrencedygtig og selvstændig aktør på det globale digitale marked.  

Arbejdsprogrammet gælder for perioden 2021-2025 og giver støtte til følgende projekter:

1. Projekter, der fremmer udrulningen og anvendelsen af 5G-net

 • 5G-dækning langs transportkorridorer
 • 5G til ’smarte’ lokalsamfund

2. Projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur

 • Kvantekommunikationsinfrastruktur (EuroQCI-initiativet)
 • Backbonenet til paneuropæiske cloud-forbund
 • Backboneinfrastruktur til digitale globale forbindelser (herunder søkabler)
 • Terabitforbindelser mellem supercomputere (HPC’er)
 • Operationelle digitale platforme

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte initiativer i arbejdsprogrammet, herunder ansøgningsbetingelser, tidsplaner m.m. Hvis du ønsker at læse mere om rammerne for CEF-2 Digital, finder du forordningen for CEF-2 Digital her.

EU-Kommissionen har afsat 2.065.000.000 EUR til støtte af de specifikke formål under CEF-2 Digital (Jf. artikel 4. 2c) i forordningen 2021/1153 af 7. juli 2021). 

Læs mere om CEF-2 Digital på EU-Kommissionens hjemmeside.

1. Projekter, der fremmer udrulningen og anvendelsen af 5G-net

5G-dækning langs transportkorridorer

Initiativet skal støtte etableringen af 5G-net langs transportkorridorer for at fremme 5G-dækningen af lange sammenhængende transportstrækninger, herunder veje, togstrækninger og søveje.

Formålet med initiativet er at skabe uforstyrret 5G-dækning langs de vigtigste transportkorridorer på tværs af EU inden 2025.

Infrastrukturen skal understøtte en bred vifte af digitale tjenester for køretøjer, billister og passagerer, herunder en højere grad af automatiseret kørsel i slutningen af 2020’erne.

Der gives støtte til

Der gives  støtte til gennemførelsen af forundersøgelser, planlægning af mulige projekter samt udrulningen af infrastrukturen.  

Støttekriterier

I årene 2021-2023 vil det blive prioriteret at støtte investeringer, der går på tværs af grænser og involverer to eller flere medlemslande med en medfinansieringssats på 50 %. Strækningen skal krydse mindst én grænse og have en længde på +/- 1000 kilometer. For medlemslande med kortere strækninger kan dette krav justeres.

Der vil særligt blive givet støtte til investeringer i områder, der er karakteriseret ved markedsfejl,  hvor der ikke er 4G-dækning i dag, og hvor markedet ikke selv har kunnet rulle 5G ud.

Infrastrukturen skal gøre brug af mindst ét udpeget 5G-frekvensbånd (700 MHz, 3,6 GHz eller 26 GHz).

Hvem kan søge

Konsortier blandt interessenter og investorer kan søge støtte til projekter. Et konsortium skal bestå af mindst to forskellige virksomheder og/eller offentlige myndigheder. Konsortiet kan inkludere offentlige myndigheder inden for transportsektoren.

Projektforslag opfordres til at skabe synergier til andre aktiviteter, der er implementeret som en del af andre infrastrukturprojekter, herunder aktiviteter under CEF Transport, CEF Energi, Digital Europe Programme (DEP) og Horizon Europe.

Ansøgningsrunder

Type of Call

2021

2022

2023

Inception Studies

 

Early deployment projects, including for the interconnection of 5G edge computing facilities

(√)

såfremt ansøgningsrunden i 2021 forsinkes.

 

Deployment projects

 

 

5G til ’smarte’ lokalsamfund

Initiativet skal støtte udrulningen af 5G-infrastruktur til brug for konkrete projekter i lokalsamfund, der bl.a. kan involvere digitalisering af sundhedsydelser, eller som har uddannelsesformål.

Formålet med initiativet er at fremme anvendelsen af 5G-tjenester ved at understøtte udrulningen af 5G og derigennem bidrage til udviklingen af de 20 bedste eksempler på brugen af 5G-tjenester, der kan kopieres og implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Støtten skal understøtte udviklingen af digitale tjenester, der kan gøre offentlige administrationer, sundhedscentre, skoler og andre institutioner smartere.

Hvad kan der gives støtte til

Der gives støtte til etableringen af 5G-infrastruktur, som  er nødvendig for at gennemføre innovative lokale projekter. Det er en forudsætning, at der er adgang til et eksisterende gigabit-netværk i nærheden af projektet.

Støttekriterier

For at søge om støtte fra initiativet skal der foreligge et konkret anvendelsesformål for infrastrukturen. Projektansøgeren skal desuden stå for en mindre del af infrastrukturfinansieringen. CEF-2 Digital dækker max. 75 % af de støtteberettigede omkostninger.

Det prioriteres at give støtte til projekter, der udvikler end ét godt eksempel på brugen af 5G-tjenester.

Det vil være et krav, at støttemodtagere deler deres viden, så de gode 5G use cases kan implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Hvem kan søge

Støtten kan søges af udbydere af elektroniske kommunikationsnet, der vil udrulle 5G-net og skabe adgang til 5G-tjenester, hvor de har samfundsmæssig interesse, eksempelvis på skoler, offentlige administrationer eller hospitaler. Udbydere og slutbrugere kan søge om støtte til projekter sammen.

Støtteberettigede omkostninger: aktivt 5G radioudstyr.

Ikke støtteberettigede omkostninger: internet- og softwaretjenester.

Ansøgningsrunder

Call planning: 5G Communities

 

Type of Call

2021

2022

2023

5G Smart communities

 

2. Projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur

Terabitforbindelser mellem supercomputere (HPC’er)

Initiativet støtter etableringen af backboneinfrastruktur til eksisterende og planlagte HPC-centre. Formålet med initiativet er at sikre en sammenhængende europæisk supercomputer- og datainfrastruktur i verdensklasse.

Initiativet skal ses i tilknytning til EuroHPC JU (Joint Undertaking), som er et fælles foretagende mellem EU-Kommissionen, medlemslandene og den private sektor. EuroHPC JU giver deltagende lande mulighed for at koordinere deres indsats og samle ressourcer med det formål at udvikle og implementere et konkurrencedygtigt og innovativt HPC-økosystem.

Finansieringen til etablering af supercomputere finder sted i regi af EuroHPC JU, hvorimod støtte til terabit-forbindelserne mellem supercomputercentrene sikres via CEF-2 Digital.

Hvad kan der gives støtte til

Der kan gives støtte til etableringen af backboneinfrastruktur, der kan skabe terabit-forbindelser mellem EuroHPC supercomputere, nationale HPCer og forskningscentre samt datainfrastrukturer.

Hvem kan søge

Støtte er muligt for konsortier, som eksempelvis inkluderer operatører, myndigheder, investorer og leverandører.

Ansøgningsrunder

Støtten fra CEF-2 Digital til terabit-konnektivitet til HPCer skal implementeres gennem EuroHPC JU. Dets bestyrelse vil udfærdige et dedikeret arbejdsprogram til de aktiviteter, der kan opnå støtte. Budgettet for EuroHPC JU er 200 mio. EUR. i perioden 2021-2027.

Kvantekommunikationsinfrastruktur (EuroQCI-initiativet)

Initiativet skal støtte udviklingen og implementeringen af en europæisk kvantekommunikationsinfrastruktur. Kvantecomputeren repræsenterer en særdeles sikker form for data-kryptering, hvilket betyder, at infrastrukturen vil øge cybersikkerheden i EU.

Formålet med initiativet er at fremskynde udviklingen og implementeringen af en europæisk-ejet kvantekommunikationsinfrastruktur ved at sikre, at den nødvendige backboneinfrastruktur mellem eksisterende kvantecomputere i EU etableres.

Det skal ligeledes styrke EU’s strategiske autonomi og digitale suverænitet.

Initiativet skal ses i tillæg til The EuroQCI Initiative, som er et fælles foretagende mellem EU-Kommissionen, medlemsstater og European Space Agency (ESA).

Der gives støtte til

Udrulningen af EuroQCI støttes dels af Digital Europe programmet, mens CEF-2 Digital giver støtte til infrastrukturen mellem nationale kvantekommunikationsinfrastrukturnetværk mellem nabolande og mellem EuroQCI’s jord- og rumsegmenter.

I 2021-2023 vil fokus være på udrulningen af den landbaserede backboneinfrastruktur.

Støttekriterier

Følgende typer af projekter vil blive prioriteret:

 • Projekter, der implementerer den første grænseoverskridende landbaserede kvantebackboneinfrastruktur, der forbinder nationale kvantekommunikationsinfrastrukturer på tværs af grænser.
 • Projekter, der etablerer forbindelse til EuroQCI’s rumsegment.
 • Projekter, der etablerer fiberforbindelser mellem EuroQCI og et paneuropæisk netværk af Security Operation Centers (SOC).
 • Projekter, der håndterer krypteringsnøgler mellem alle elementer i EuroQCI.

Hvem kan søge

Støtten er målrettet konsortier, som kan inkludere eksempelvis operatører, myndigheder, investorer og leverandører.

Lande, der ikke er medlem af EU, må af sikkerhedsmæssige årsager ikke levere sikkerhedsfølsomt udstyr eller tjenester til brug for projektet.

Ansøgningsrunder

Type of Call

2021

2022

2023

Studies

 

 

 

Works

 

 

 
Backboneinfrastruktur til digitale globale forbindelser (herunder søkabler)

Initiativet skal støtte den strategiske forbindelse mellem EU’s territorier gennem digitale globale gateway partnerskaber. Dette inkluderer særligt medlemslande, der har øer eller fjerne territorier i EU’s yderste periferi samt oversøiske lande og territorier.

Initiativet har til formål at sikre, at alle borgere og virksomheder i EU har adgang til god konnektivitet. Derudover gør søkabler den europæiske backbone infrastruktur mere robust og øger kommunikationssikkerheden mellem medlemslande og strategisk vigtige lande uden for EU, da data ikke skal sendes via tredjepartsnet.

Der gives støtte til

Der gives støtte til gennemførelsen af forundersøgelser (herunder havbundsundersøgelser) og etableringen af backbonenet (herunder søkabler) på strækninger inden for medlemslande, mellem medlemslande og mellem EU og tredjelande.

Der gives ikke støtte til driften af infrastrukturen i løbet af levetiden eller ekstra komponenter såsom datacentre, hostingfaciliteter og andre tjenester.

Støttekriterier

CEF-2 Digital vil støtte udrulningen af backbonenet, der adresserer forbindelsesbehov, såsom:

 • At forbinde alle territorier i EU inklusive regioner i EU’s yderste periferi.
 • At støtte særlige behov for medlemslande, der er øer, eller som har øer som del af deres territorium.
 • At forbinde backboneinfrastrukturer der skaber forbindelse mellem større punkter for konnektivitet i EU.
 • At adressere særlige behov for oversøiske lande og territorier i EU.
 • At sikre international forbindelse til EU-partnere i hele verden som basis for den europæiske digitale autonomi.
 • Ar fremme synergi-projekter, der adresserer andre mål under CEF-2 Digital.

CEF-2 Digital vil kun støtte implementeringen af nye og væsentlige forbedringer af eksisterende backbonenet, hvor markedet alene ikke vil investere.

Støtten kan opnås i tilfælde, hvor den eksisterende infrastruktur ikke kan understøtte efterspørgslen og behovet (ift. EU’s gigabitmålsætning) til en overkommelig pris, eller hvor der ikke er en tilstrækkelig redundans, der kan garantere en pålidelig og modstandsdygtig international forbindelse.

Der kan ikke opnås støtte til et søkabel, der ligger på en rute, der allerede betjenes af mindst to eksisterende eller allerede planlagte søkabler.

Hvem kan søge

Støtten er målrettet konsortier, inklusive lokale operatører, forsyningsselskaber, lokale myndigheder, investorer og leverandører.

Lande, der ikke er medlem af EU, må af sikkerhedsmæssige årsager ikke levere sikkerhedsfølsomt udstyr eller tjenester til brug for projektet.

Ansøgningsrunder

Type of Call

2021

2022

2023

Studies

 

 

Works

 
Backbonenetværk til paneuropæiske cloud-forbund

Initiativet skal støtte grænseoverskridende backboneinfrastruktur, som forbinder eksisterende cloud-infrastrukturer i EU.

I dag er ingen af de europæiske cloud-tjenester eller –infrastrukturer europæiskejede. Formålet med dette initiativ er at opnå europæisk teknologisk autonomi gennem centrale digitale infrastrukturer, der kan behandle EU-data.

Datainfrastrukturen skal støtte den digitale transformation og modernisering af den offentlige sektor på tværs af Europa og øge den europæiske computerindustris konkurrencedygtighed og cybersikkerhed.

Der gives støtte til

Sammen med Digital Europe programmet, InvestEU og RRF (the Recovery and Resilience Facility) vil CEF-2 Digital medfinansiere investeringsomkostninger til udviklingen og implementeringen af grænseoverskridende og nationale cloud-infrastrukturforbindelser på både fysisk og funktionelt niveau.

CEF-2 Digital vil medfinansiere investeringsomkostninger til undersøgelser, implementering og udstyr.

Støttekriterier

Projektforslag skal kunne dokumentere, at de overholder kravene for databeskyttelse, sikkerhed, bevægelighed og energi- og ressourceeffektivitet, der er gældende for databehandling, lagringstjenester og aktiviteter udviklet under relevante europæiske adfærdskodekser, initiativer og lovgivning.

Datastrømmen skal sikres og opbevares i EU. Dette indebærer, at data (inklusive metadata), der er gemt og transporteret mellem to sammenkoblede cloud-infrastrukturer, ikke kan tilgås fra, lagres i eller deles med noget tredjeland.

Hvem kan søge

Der gives støtte til offentlige administrationer eller offentlige og private aktører, der håndterer driften af tjenester, der har særlig samfundsmæssig betydning, herunder postvæsen, energiforsyning, offentlig transport, sociale myndigheder, hospitaler, skoler m.fl.

Ansøgningsrunder

Type of call and topic

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Studies & works for the interconnection of backbone networks for cloud federations

 

 

 

Feasibility studies for the interconnection of backbone networks for cloud federation with other cloud, HPC and edge infrastructures.

 

 

 

 

 

 

Works for equipping existing backbone networks with secure DNS resolution infrastructures.

 

 

 

 

 

 

Studies & works for the interconnection of backbone networks for cloud federations (federation of federations) and with HPC and edge infrastructures

 

 

 

 

 

Studies & works for the development of backbone networks for cloud federations and interconnections of cloud infrastructures of economic entities operating in at least one strategic economic sector in the EU.

 

 

 

 

 

 

Operationelle digitale platforme

Operationelle digitale platforme er fysiske og virtuelle informations- og kommunikationsteknologiressourcer.

Initiativet skal støtte sammenkoblingen mellem energi- og digital infrastruktur eller transportsystemer og digital infrastruktur, der sikrer udviklingen af intelligente transport- og energisystemer.

Formålet med initiativet er at sikre synergi mellem de tre sektorer, da dette spiller en afgørende rolle for at nå europæiske og nationale målsætninger om digitalisering, cybersikkerhed og reducering af udledningen af drivhusgasser.

Der gives støtte til

CEF-2 Digital vil støtte digitale operationelle platforme, der kan sikre, at digitale tjenester inden for energi- og transportnetværk kan blive implementeret på tværs af grænser i EU.

CEF-2 Digital vil støtte en Coordination and Support Action (CSA), der i en undersøgende fase skal identificere den type indgriben, der har størst indflydelse og adresserer den største grad af markedsfejl.

Initiativet vil blive implementeret i to faser: en CSA i 2021-2023 og arbejdsprojekter i 2024-2027.

Eksempler på platforme kunne være en platform for tilgængeligheden af EU’s vedvarende energi, der forbinder smart grids og datacentre på tværs af landegrænser, eller en platform for effektiv realtidsforbrug af tilgængelig transportkapacitet og optimering af intermodale ruter til gods og passagerer.

Støttekriterier

Initiativet vil blive dedikeret til ”eftermontering” af de fornødne grænseoverskridende digitale infrastrukturer på eksisterende energi- og/eller transportinfrastrukturer.

Baseret på resultatet af CSA’en skal arbejdsprojekterne, der udvælges i næste arbejdsprogram (2024-2027), implementere platforme, som tilvejebringer den nødvendige infrastruktur, der kan understøtte grænseoverskridende tilgængelighed af digitale tjenester i energi- og transportnetværk.

Hvem kan søge

Konsortiet til CSA’en vil bestå af repræsentanter, eller deltagere på tværs af relevante interessentgrupper og -sektorer.

Støtten til arbejdsprojekterne er målrettet konsortier, herunder lokale myndigheder, nationale myndigheder, energiselskaber, udstyrsudbydere, systemintegratorer, mobiloperatører samt virksomheder, der leverer sikkerhedsløsninger, tjenesteudbydere og datacentreoperatører.

Ansøgningsrunder

Call planning: Operational Digital Platforms

 

Type of Call

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Works

 

 

 

 

 

 

Studies

 

 

 

 

 

 

Anden relevant information

5G til ’smarte’ lokalsamfund support platform

Udviklingen af gode forslag til 5G-tjenester kan kræve en betydelig indsats og ekspertise, som ikke nødvendigvis er til stede i alle lokalsamfund.

Formålet med support platformen er derfor at bygge et fællesskab for ’best practices’ på tværs af Europa, som kan give den fornødne hjælp og vejledning til udviklingen af projektideer til 5G til ’smarte’ lokalsamfund.

Platformen skal facilitere muligheden for at kopiere de gode ideer i andre europæiske lokalsamfund. Den skal udvikle og vedligeholde en vidensbank for 5G-tjenester, der har samfundsmæssig interesse med fokus på uddannelse, træning, sundhed, offentlig administration m.fl.

CEF Blending Facilities

Til CEF-2 Digital programperioden 2021-2027 har EU-Kommissionen til hensigt at gøre brug af blending facilities til investeringer i digital infrastruktur i tæt samarbejde med bl.a. European Investment Bank (EIB) og European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Dette skal give en simple adgang til EU-finansiering til projektansøgere, der har brug for støtte gennem bevillinger. Det skal støtte projekter, der har brug for bevillinger for at tiltrække markedsbaseret finansiering, og det skal justere bevillingsprocessen, så den er på linje med projektets livscyklus. Projekter skal således kunne ansøge, når de er klar, i stedet for til en fast deadline, som under traditionelle ansøgningsrunder. 

Tidsplan for indsendelse af mulige støtteprojekter i 2021-2023

 

Topic

Type of call

2021

2022

2023

5G corridors, including early wave actions for the interconnection of 5G edge computing facilities

Studies

 

Works

5G for smart communities

Studies

 

 

 

Works

 Blending Operations under InvestEU

Launch

 

 

European Quantum Communication Infrastructure

Studies

 

 

 

Works

 

 

Backbone networks for pan-European cloud federations -

Interconnection of backbone networks for cloud federations

Studies & works

Backbone networks for pan-European cloud federations -

The interconnection of backbone networks for cloud federation with other cloud, HPC and edge infrastructures

Studies

 

Backbone networks for pan-European cloud federations -

Equipping existing backbone networks with DNS resolution infrastructures

 Works

 

 

Backbone connectivity for Digital Global Gateways

Study

 

 

Works

Operational digital platforms

Support action

 

 

 
Evaluering og tildelingsprocedure

Evalueringen af projektansøgninger vil blive baseret på følgende kriterier:

 • Modenhed: Målt på projektets parathed og mulighed for at starte ved den foreslåede startdato og blive færdig til den foreslåede slutdato, status for planlægning af kontraktprocedurer og nødvendige godkendelser samt information om tilgængeligheden af den nødvendige finansiering til at fuldføre CEF-investeringen.
 • Kvalitet: En evaluering af implementeringsplanen fra et teknisk og et finansielt perspektiv, arkitektur- og designfremgangsmåde, den organisatoriske struktur, risikoanalyse, kontrolprocedurer, kvalitetsstyring og kommunikationsstrategien fra ansøger.
 • Indvirkning: En evaluering (hvor det er relevant) af den økonomiske, sociale, konkurrencemæssige, miljømæssige og klimamæssige indvirkning.

  Kriteriet vil også evaluere sikkerheden, cybersikkerheden ift. telekommunikationsnetværk, indbyrdes kompatibilitets- og tilgængelighedsaspekter, innovation og digitalisering, såvel som grænseoverskridende dimensioner.
 • Prioritet og nødvendighed: En måling af EU-værdien og, hvor det er relevant, muligheden for synergier med andre initiativer under CEF.
 • Effekt af EU-støtte: En evaluering af den økonomiske kløft, muligheden for at mobilisere forskellige investeringskilder og i hvilken udstrækning eksterne omkostninger retfærdiggør økonomisk støtte fra CEF.

Der vil blive knyttet point til hvert kriterium på en skala fra 0 (utilstrækkelig) til 5 (fremragende). Evalueringen vil således muliggøre et rangordenssystem per initiativ. Rangeringen vil blive bestemt ud fra det samlede antal point, projektet har fået på baggrund af kriterierne. 

Anne Louise Vogensen
Chefkonsulent (+45) 3395 5800
Susanne Sharpe Møller
Fuldmægtig (+45) 3392 7558