Connecting Europe Facility (CEF 2) Digital 2021-2027

Connecting Europe Facility (CEF) støtter infrastrukturprojekter inden for transport, energi og den digitale sektor. CEF’s formål er blandt andet at udvikle og modernisere de transeuropæiske net, som danner fundamentet for EU’s indre marked, ved at understøtte den grænseoverskridende mobilitet af varer, tjenester og arbejdskraft.

Midler til Connecting Europe Facility (CEF 2) skal fordeles på projekter i tre infrastruktursektorer:

Læs mere om Connecting Europe Facility på EU-Kommissionens hjemmeside.

Det digitale ben – CEF 2 Digital

CEF 2 Digital er anden generation af EU-Kommissionens flagskibsprogram for den digitale sektor. Formålet med CEF 2 Digital er at udvikle, modernisere og færdiggøre de transeuropæiske digitale net. Dette gøres gennem tildeling af støtte til bl.a. 5G transportkorridorer, HPC konnektivitet, cloudløsninger m.m.

CEF 2 Digital skal være med til at styrke digitaliseringen og moderniseringen af digital infrastruktur og sikre, at EU forbliver en konkurrencedygtig og selvstændig aktør på det globale digitale marked. Dette understøttes ved at støtte to overordnede typer projekter:

 1. projekter, der fremmer udrulningen og anvendelsen af 5G-net og
 2. projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur.

Det foreløbige arbejdsprogram for perioden 2021-2023 giver støtte til følgende typer af projekter:


CEF Digital

Søjle I: Projekter, der fremmer udrulningen og anvendelsen af 5G-net

 • 5G Transportkorridorer
 • 5G for Smart Communities

Søjle II: Projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur

 • Terabit connectivity for High Performance Computing (HPC)
 • Kvantekommunikationsinfrastruktur
 • Søkabler
 • Backbone networks for pan-European cloud federations
 • Digitale platforme
 • Digital Connectivity Fund
 • CEF Blending Facilities

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte initiativer i arbejdsprogrammet, herunder foreløbige ansøgningsbetingelser, tidsplaner m.m. Hvis du ønsker at læse mere om rammerne for CEF Digital, finder du forordningen for CEF 2 Digital, og du kan læse mere om CEF2 Digital på EU-Kommissionens hjemmeside.

EU-Kommissionen har allokeret € 2.06 milliarder til støtte af de specifikke formål under CEF 2 Digital (Jf. artikel 4. 2c) i forordningen 2021/1153 af 7. juli 2021.). Fordelingen mellem formålene afventer det endelige arbejdsprogram for CEF 2 Digital.  

Det endelige arbejdsprogram for CEF 2 Digital forventes vedtaget i midten af oktober 2021 og samtidig med, at de første ansøgningsfrister igangsættes.  For nuværende kender Energistyrelsen derfor kun til de overordnede rammer for det kommende arbejdsprogram.

Søjle I: Projekter, der fremmer udrulningen og anvendelsen af 5G-net

5G Transportkorridorer

Initiativet skal støtte etableringen af 5G-net langs transportkorridorer for at fremme 5G-dækningen af lange sammenhængende transportstrækninger, herunder veje, togstrækninger og søveje.

Visionen er, at initiativet vil sikre 5G-dækning på 26.000 km. transportkorridorer på tværs af 49 interne EU grænser.

Der gives støtte til

Ifølge det foreløbige arbejdsprogram gives der støtte til gennemførelsen af forundersøgelser og planlægning af mulige projekter samt udrulningen af infrastrukturen.  

Støttekriterier

I CEF 2 Digital’s første tre år, 2021-2023, vil det blive prioriteret at støtte investeringer, der går på tværs af grænser og involverer to eller flere medlemslande. Strækningen skal krydse mindst én grænse og have en længde på flere hundrede kilometer på hver side af grænsen.

Der vil særligt blive givet støtte til investeringer i områder, der er karakteriseret ved markedsfejl, altså hvor der ikke er 4G-dækning i dag, og hvor markedet ikke selv har kunnet rulle 5G ud.

Hvem kan søge

Konsortier blandt interessenter og investorer.

Projektforslag opfordres til at skabe synergier til andre aktiviteter, der er implementeret som en del af andre infrastrukturprojekter, herunder aktiviteter under CEF Transport, CEF Energi, Digital Europe Programme (DEP) og Horizon Europe.

Ansøgningsrunder

Der er på nuværende tidspunkt planlagt ansøgningsrunder (calls) i 2021, 2022 og 2023.

Call planning: 5G corridors

 

Type of Call

2021

2022

2023

 

 

 

 

Inception Studies

 

 

 

 

 

Early deployment projects, including for the interconnection of 5G edge computing facilities

 

 

 

 

 

 

Deployment projects

 

 

 

 

 

5G for Smart Communities

Initiativet skal støtte udrulningen af 5G-infrastruktur til brug for konkrete projekter i lokalsamfund eller SGI. Det kan eksempelvis være projekter, der involverer digitalisering af sundhedsydelser, eller som har uddannelsesformål.

Formålet med initiativet er at fremme anvendelsen af 5G-tjenester ved at understøtte udrulningen af 5G og derigennem bidrage til udviklingen af gode eksempler på brugen af 5G-baserede systemer. Initiativet skal bidrage til at accelerere efterspørgslen på 5G-tjenester og skabe eksempler, der kan kopieres og implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Hvad kan der gives støtte til

Ifølge det foreløbige arbejdsprogram gives der støtte til etableringen af den nødvendige 5G-infrastruktur, herunder passive og aktive netværkselementer.

Der gives ikke støtte til etableringen af backboneinfrastruktur.

Støttekriterier

For at søge om støtte fra initiativet skal der foreligge et konkret anvendelsesformål for infrastrukturen, fx virtual reality til undervisningsbrug. Projektansøgeren skal desuden stå for en mindre del af infrastrukturfinansieringen.

Det vil være et krav, at støttemodtagere deler deres viden, så de gode eksempler på brugen af 5G kan implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Det foreløbige arbejdsprogram lægger op til, at det vil blive prioriteret at give støtte til projektforslag, der kan understøtte eksempler på brugen af 5G-tjenester på bl.a. hospitaler, sundhedscentre og uddannelsesinstitutioner.

Hvem kan søge

Der gives støtte til SEDs (socio economic drivers), herunder skoler, universiteter, hospitaler, stationer, lufthavne, offentlige administrationer m.v., som yder tjenester af generel interesse.

Ansøgningsrunder

Ansøgningsrunderne til 5G for Smart Communities ligger foreløbigt i støtteprogrammets første tre år:

Call planning: 5G Communities

 

Type of Call

2021

2022

2023

5G Smart communities

 

 

Søjle II: Projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur

Terabit connectivity for High Performance Computing (HPC)

Initiativet skal støtte etableringen af backboneinfrastruktur til eksisterende og planlagte HPC-centre. Formålet med initiativet er at sikre en sammenhængende europæisk HPC-infrastruktur i verdensklasse.

Initiativet skal ses i tilknytning til EuroHPC JU (Joint Undertaking), som er et fælles foretagende mellem EU-Kommissionen, medlemslandene og den private sektor. EuroHPC JU giver deltagende lande mulighed for at koordinere deres indsats og samle ressourcer med det formål at implementere supercomputere i verdensklasse.

Finansieringen til etablering af supercomputere finder sted i regi af EuroHPC JU, hvorimod støtte til terabit-forbindelserne mellem supercomputercentrene sikres via CEF 2 Digital.

Hvad kan der gives støtte til

Der kan gives støtte til etableringen af backboneinfrastruktur, der kan skabe terabit-forbindelser mellem EuroHPC supercomputere, nationale HPCer og forskningscentre samt datainfrastrukturer.

Hvem kan søge

Støtte er muligt for konsortier, som eksempelvis inkluderer operatører, myndigheder, investorer og leverandører.

Ansøgningsrunder

Støtten fra CEF Digital til terabit-konnektivitet til HPCer skal implementeres gennem EuroHPC JU. Dets bestyrelse vil udfærdige et dedikeret arbejdsprogram til de aktiviteter, der kan få støtte.

Ifølge det foreløbige arbejdsprogram åbnes der for første ansøgningsrunde i 2021, se den vejledende tidsplan nederst på siden.

Kvantekommunikationsinfrastruktur

Initiativet skal støtte udviklingen og implementeringen af en europæisk kvantekommunikationsinfrastruktur. Kvantecomputeren repræsenterer en særdeles sikker form for data-kryptering, hvilket betyder, at infrastrukturen vil øge cybersikkerheden i EU.

Formålet med initiativet er at fremskynde udviklingen og implementeringen af en europæisk-ejet kvantekommunikationsinfrastruktur ved at sikre, at den nødvendige backboneinfrastruktur mellem eksisterende kvantecomputere i EU etableres.

Det skal ligeledes styrke EU’s strategiske autonomi og digitale suverænitet.

Initiativet skal ses i tillæg til The EuroQCI initiative, som er et fælles foretagende mellem EU-Kommissionen, medlemsstater og European Space Agency (ESA) (ESA deltager i projektet, fordi kvantecomputere består af både landbaserede komponenter og rumkomponenter. ESA har ansvaret for at udvikle rumkomponenterne.)

Der gives støtte til

Gennem CEF 2 Digital skal der gives der støtte til sammenkoblingen mellem nationale netværk mellem nabolande samt sammenkoblingen mellem EuroQCIs jord- og rumkomponenter.

Støttekriterier

Ifølge det foreløbige arbejdsprogram vil følgende typer af projekter blive prioriteret:

 • Projekter der implementerer den første grænseoverskridende landbaserede backboneinfrastruktur, der sammenkobler nationale kvantekommunikationsinfrastrukturer på tværs af grænser.
 • Projekter der etablerer forbindelse til EuroQCI’s rumkomponent.
 • Projekter der etablerer fiberforbindelser mellem EuroQCI og et paneuropæisk netværk af Security Operation Centers (SOC).
 • Projekter der håndterer krypteringsnøgler mellem alle elementer i EuroQCI. Dette vil omfatte de nødvendige foranstaltninger på telekommunikationsniveau for at administrere disse nøgler effektivt, sikkert og sikre deres transmission til modtagere.

Hvem kan søge

Støtten vil være målrettet konsortier, som kan inkludere eksempelvis operatører, myndigheder, investorer og leverandører.

Ansøgningsrunder

Ansøgningsrunder er foreløbigt planlagt i 2022, 2024 og 2025.

Call planning: European Quantum Communication Infrastructure

 

Type of Call

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Studies

 

 

 

 

 

 

 

Works

 

 

 

 

 

 

Søkabler

Initiativet skal støtte nationale og internationale søkabler samt søkabler til lande uden for EU, der er af strategisk interesse for EU.

Initiativet har til formål at sikre, at alle borgere og virksomheder i EU har adgang til god konnektivitet. Derudover gør søkabler den europæiske backbone infrastruktur mere robust (Søkabler kan anvendes til at sende data via alternative ruter, således at backboneinfrastrukturen ikke overbelastes i spidsbelastningstider) og øger kommunikationssikkerheden mellem medlemsstaterne og strategisk vigtige lande uden for EU, da data ikke skal sendes via tredjepartsnet.

Der gives støtte til

Ifølge det foreløbige arbejdsprogram gives der støtte til gennemførelsen af forundersøgelser og etableringen af søkabler på strækninger inden for medlemsstater, mellem medlemsstater og mellem EU og tredjelande.

Støtte inkluderer ikke omkostninger til drift af infrastrukturen i løbet af levetiden samt ekstra komponenter såsom datacentre, hostingfaciliteter og andre tjenester.

CEF 2 Digital vil kun støtte implementeringen af nye og væsentlige forbedringer af eksisterende søkabelruter, hvor markedet alene ikke vil investere.

Støttekriterier

Et projekt vil kun være berettiget til støtte, hvis det som et minimum adresserer én markedsfejl, som ikke kan løses gennem regulatoriske initiativer, og hvis det undgår at trænge private investeringer ud og skævvride konkurrencen.

Initiativet skal skabe et søkabel-backbonenetværk, som adresserer forbindelsesbehov, såsom:

 • At forbinde alle territorier i EU inklusive de yderste regioner (EU & outermost regions)
 • At støtte særlige behov for medlemslande, der er øer, eller som har øer som del af deres territorium.
 • At sammenkoble backboneinfrastrukturer, der skaber forbindelse mellem større punkter for konnektivitet i EU.
 • Adressere særlige behov for oversøiske lande og territorier i EU (Overseas Countries and Territories)
 • Sikre international forbindelse til EU-partnere i hele verden som basis for den europæiske digitale autonomi.

Hvem kan søge

Støttemodtagere kan tage form af konsortier, inklusive lokale operatører, forsyningsselskaber, lokale myndigheder, investorer og leverandører.

Ansøgningsrunder

Foreløbigt er der kun én ansøgningsrunde, som åbner i 2021.

Call planning: submarine cables

 

Type of Call

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Studies

 

 

 

 

 

 

Works

 

 

 

 

 

 

 
Backbone networks for pan-European cloud federations

Initiativet skal støtte grænseoverskridende backboneinfrastruktur, som forbinder eksisterende cloud-infrastrukturer i EU.

Visionen for dette initiativ er at opnå europæisk teknologisk autonomi gennem essentielle digitale infrastrukturer, der kan behandle EU data gennem europæiske data-områder. Infrastrukturen skal ligeledes muliggøre udrulningen af nye teknologier såsom AI (Artificial Intelligence.) IoT (Internet of Things forener fysiske og virtuelle verdener og skaber intelligente miljøer) og HPC.

Der gives støtte til

Ifølge det foreløbige arbejdsprogram vil CEF 2 Digital medfinansiere investeringsomkostninger til udviklingen og implementeringen af grænseoverskridende og nationale cloud-infrastrukturforbindelser på både fysisk og funktionelt niveau.

Støttekriterier

Projektforslag skal kunne dokumentere, at de overholder kravene for databeskyttelse, sikkerhed, bevægelighed og energi- og ressourceeffektivitet, der er gældende for databehandling, lagringstjenester og aktiviteter udviklet under relevante europæiske adfærdskodekser, initiativer og lovgivning.

Datastrømmen skal sikres og opbevares i EU. Dette indebærer, at data (inklusive metadata), der er gemt og transporteret mellem to sammenkoblede cloud-infrastrukturer, ikke kan tilgås fra, lagres i eller deles med noget tredjeland.

Hvem kan søge

Der gives støtte til SEDs (socio economic drivers), herunder skoler, universiteter, hospitaler, stationer, lufthavne, offentlige administrationer m.fl., som yder tjenester af generel økonomisk interesse.

Ansøgningsrunder

Ansøgningsrunderne er foreløbigt planlagt i 2021-2025.

Call Planning

 

Type of call and topic

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Studies & works for the interconnection of backbone networks for cloud federations

 

 

 

Feasibility studies for the interconnection of backbone networks for cloud federation with other cloud, HPC and edge infrastructures.

 

 

 

 

 

 

Works for equipping existing backbone networks with secure DNS resolution infrastructures.

 

 

 

 

 

 

Studies & works for the interconnection of backbone networks for cloud federations (federation of federations) and with HPC and edge infrastructures

 

 

 

 

 

Studies & works for the development of backbone networks for cloud federations and interconnections of cloud infrastructures of economic entities operating in at least one strategic economic sector in the EU.

 

 

 

 

 

 

 
Digitale platforme

Initiativet skal støtte sammenkoblingen mellem energi- og digital infrastruktur eller transportsystemer og digital infrastruktur, der sikrer udviklingen af intelligente transport- og energisystemer.

Formålet med initiativet er at sikre synergi mellem de tre sektorer, da dette spiller en afgørende rolle for at nå europæiske og nationale målsætninger om digitalisering og reducering af udledningen af drivhusgasser.

Der gives støtte til

Ifølge det foreløbige arbejdsprogram gives der støtte til digitale platforme (Digitale platforme er fysiske og virtuelle IKT-ressourcer (informations- og kommunikationsteknologi), der understøtter flow, lagring, behandling og analyse af energi- eller transportinfrastruktur data.), der kan sikre, at digitale tjenester inden for energi- og transportnetværk kan blive implementeret på tværs af grænser i EU.

Eksempler på platforme kunne være en platform for tilgængeligheden af EU’s vedvarende energi, der forbinder smart grids og datacentre på tværs af landegrænser, eller en platform for effektiv realtidsforbrug af tilgængelig transportkapacitet og optimering af intermodale ruter til gods og passagerer.

Støttekriterier

Initiativet vil blive dedikeret til ”eftermontering” af de fornødne grænseoverskridende digitale infrastrukturer på eksisterende energi- og/eller transportinfrastrukturer.

Projektansøgninger skal kunne demonstrere:

 • at der eksisterer alle de nødvendige grænseoverskridende forbindelser mellem energi- (elektricitet) og/eller transportinfrastrukturer.
 • at der er tilgængelighed til den fornødne energi- og/eller mobilitetsdata eller kapacitet til at garantere tilgængeligheden i tide.
 • tilstedeværelsen af mellem- til store datacentre eller en forpligtelse til at bygge nye i den nærmeste fremtid.
 • en klar og håndgribelig gevinst for forbrugeren/samfundet, som ligger over det, markedet ellers ville kunne tilbyde.

Hvem kan søge

Støttemodtagere kan tage form af konsortier, herunder lokale myndigheder, nationale myndigheder, energiselskaber, udstyrsudbydere, systemintegratorer, mobiloperatører samt virksomheder, der leverer sikkerhedsløsninger, tjenesteudbydere og datacentreoperatører.

Ansøgningsrunder

EU-Kommissionen vil i 2021 udføre en detaljeret undersøgelse om behovet på området særligt ift. digitaliseringen af grænseoverskridende energi- og/eller transportinfrastruktur mellem medlemslandende, således at der er gjort klar til ansøgningsrunder for projekter i 2023.

Call planning: Operational Digital Platforms

 

Type of Call

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Works

 

 

 

 

 

 

Studies

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Connectivity Fund

Det er under overvejelse i EU-Kommissionen, om der skal oprettes en fond til digital konnektivitet – Digital Connectivity Fund – som skal fremme EU og international konnektivitet.

Det skal således undersøges, om en del af budgettet til CEF 2 Digital skal bruges til fx at investere i opgraderinger/moderniseringer af eksisterende netværk og udrulningen af gigabit-netværk, herunder fiber og 5G, samt investering i international backbone-infrastruktur (fx søkabler).

Målet med denne fond er at støtte operatører til at modernisere deres netværk på markedsvilkår – ved at give støtte til områder med markedsfejl, der ellers ville blive droppet pga. høje omkostninger og lavt afkast.  

Det er endnu ikke klart defineret, hvilke projekter der kan søges støtte til, og hvornår der åbnes for ansøgninger.

CEF Blending Facilities

Til den kommende støtteperiode (2021-2027) overvejer EU-Kommissionen igen at gøre brug af blending facilities til investeringer i digital infrastruktur, herunder særligt til implementeringen af gigabit og 5G-net.

Der oprettes en række favorable lånemuligheder for operatører og andre aktører, der ønsker at investere i digital infrastruktur. Initiativet har til hensigt at minimere investeringsrisici og at gøre det attraktivt at investere i udbygningen af gigabyte konnektivitet og 5G-net.

Lånemulighederne er tilrettelagt på en sådan måde, at flere typer operatører og forskelligartede projekter kan opnå favorable lånemuligheder.

Hensigten med fondens set-up er at sikre, at lånemulighederne gør foden til en ’one-stop-shop’ for operatører og andre interessenter, dvs. at der kan anmodes om lån til alle typer projekter.

Vejledende tidsplan for indsendelse af mulige støtteprojekter i 2021-2023

 

Topic

Type of call

2021

2022

2023

5G corridors, including early wave actions for the interconnection of 5G edge computing facilities

Studies

 

Works

 

5G communities

Studies

 

 

 

Works

Digital Connectivity Funds (TBC)

Launch

 

 

European Quantum Communication Infrastructure

Studies

 

 

 

Works

 

 

Backbone networks for pan-European cloud federations -

Interconnection of backbone networks for cloud federations

Studies & works

Backbone networks for pan-European cloud federations -

The interconnection of backbone networks for cloud federation with other cloud, HPC and edge infrastructures

Studies

 

Backbone networks for pan-European cloud federations -

Equipping existing backbone networks with DNS resolution infrastructures

 Works

 

 

Submarine connectivity

 

Study

 

 

Works

 

 

Operational digital platforms

Study procurement for call preparation

 

 

Works

 

 

 

Kathrine Feldskov Andersen
Fuldmægtig (+45) 3395 0952
Susanne Sharpe Møller
Fuldmægtig (+45) 3392 7558