Fodnoter til frekvensplanen 2019

 

 

 

 

Dette er bilag A til den danske frekvensplan 2019, indeholdende fodnoterne til det Internationale Radioreglement.

 

 

 

5.53

Administrationer, der tillader anvendelse af frekvenser under 8,3 kHz, skal sikre, at der ikke sker skadelige forstyrrelser af tjenester, der er allokeret over 8,3 kHz.

 

 

5.54

Administrationer, der udfører videnskabelig forskning under anvendelse af frekvenser under 8,3 kHz, opfordres til at oplyse dette til andre administrationer, der måtte berøres heraf, således at sådan forskning ydes al mulig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser.

 

 

5.54A

Anvendelsen af frekvensbåndet 8,3-11,3 kHz til meteorologiske hjælpemidler er begrænset til passiv anvendelse. I frekvensbåndet 9-11,3 kHz kan den meteorologiske tjeneste ikke kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra de radionavigationsstationer, der er anmeldt til ITU før 1. januar 2013. Frekvensdeling mellem den meteorologiske tjeneste og radionavigationstjenesten, der anmeldes til ITU efter 1. januar 2013, bør baseres på seneste version af Anbefaling ITU-R RS.1881.

 

 

5.62

Administrationer, der driver stationer i radionavigationstjenesten i båndet 90-110 kHz, opfordres til at koordinere tekniske og operationelle karakteristika, således at skadelige forstyrrelser af de tjenester, der forsynes af disse stationer, undgås.

 

 

5.67A

Amatørstationer i båndet 135,7-137,8 kHz må ikke overskride en maksimal udstrålet effekt på 1 watt (e.i.r.p.) og må ikke skabe forstyrrelser af radionavigationstjenester i lande anført i Nr. 5.67.

 

 

5.73

I båndet 285-325 kHz (283,5-325 kHz i Region 1) må den maritime radionavigationstjeneste anvendes til at transmittere supplerende navigationsrelateret information ved hjælp af smalbånds-teknikker, under forudsætning af, at der ikke herved skabes skadelige forstyrrelser for radiofyr stationer i radionavigationstjenesten.

 

 

5.74

Yderligere allokering: I Region 1 er båndet 285,3-285,7 kHz også allokeret til den maritime radionavigationstjeneste (bortset fra radiofyr) på primær basis.

 

 

5.76

Frekvensen 410 kHz er bestemt til radiopejling i den maritime radionavigationstjeneste. De andre radionavigationstjenester, som båndet 405-415 kHz er allokeret til, må ikke forårsage skadelig forstyrrelser af radiopejling i båndet 406,5-413,5 kHz.

 

 

5.79

Anvendelsen af båndene 415-495 kHz og 505-526,5 kHz (505-510 kHz i Region 2) i den maritime mobile tjeneste er begrænset til radiotelegrafi.

 

 

5.79A

Ved etablering af kyststationer i NAVTEX-tjenesten på frekvenserne 490 kHz, 518 kHz og 4209,5 kHz anbefales administrationer på det kraftigste at koordinere operationelle karakteristika i overensstemmelse med International Maritime Organizations (IMO) procedurer (se Resolution 339 (Rev.WRC-07)).

 

 

5.80A

Den maksimale udstrålede effekt (e.i.r.p.) fra stationer i amatørtjenesten, der anvender frekvensbåndet 472-479 kHz, må ikke overstige 1 watt. Administrationer kan tillade en forøgelse af den udstrålede effekt (e.i.r.p.) til 5 watt i de dele af deres territorium, der ligger mere end 800 km væk fra grænserne til Algieriet, Saudi-arabien, Azerbaijan, Bahrain, Hviderusland, Kina, Komorerne, Djibouti, Ægypten, De forenede Arabiske Emirater, Rusland, Iran, Irak, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Uzbekistan, Qatar, Syrien, Kirgistan, Somalia, Sudan, Tunesien, Ukraine og Yemen. I dette frekvensbånd må amatørstationer ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra den aeronautiske radionavigationstjeneste.

 

 

5.82

I den maritime mobile tjeneste er frekvensen 490 kHz afsat til eksklusiv brug for kystradiostationernes udsendelse af navigations- og meteorologiske advarsler og meddelelser af hastende karakter til skibe ved hjælp af radiotelex. Betingelserne for anvendelse af frekvensen 490 kHz er beskrevet i Artikel 31 og 52. Hvis frekvensbåndet 415-495 kHz anvendes til aeronautisk radionavigation, bør administrationerne sikre, at der ikke sker forstyrrelser af frekvensen 490 kHz. Hvis frekvensbåndet 472-479 kHz anvendes til amatørtjenesten, skal administrationerne sikre, at der ikke sker forstyrrelser af frekvensen 490 kHz.

 

 

5.84

Betingelserne for anvendelse af frekvensen 518 kHz i den maritime mobile tjeneste fremgår af Artikel 31 og 52.

 

 

5.9

I båndet 1605-1705 kHz skal maritime mobile stationers tjenesteområde i Region 1 begrænses til det, som dækkes af jordbølgeudbredelse, af hensyn til broadcaststationer i Region 2.

 

 

5.92

Visse lande i Region 1 anvender radiostedbestemmelsessystemer i båndene 1506,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz og 3500-3800 kHz, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21. Den udstrålede gennemsnitlige effekt af disse stationer må ikke overstige 50W.

 

 

5.96

I Tyskland, Armenien, Østrig, Azerbajdjan, Hviderusland, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Ungarn, Island, Irland, Israel, Kasakstan, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Moldova, Norge, Usbekistan, Polen, Kirgisistan, Slovakiet, Tjekkiet, Storbritannien, Rusland, Schweiz, Sverige, Tadjikistan, Turkmenistan, og Ukraine må administrationerne allokere op til 200 kHz til amatør-radiotjenesten i båndene 1715-1800 kHz og 1850-2000 kHz. Dog skal administrationerne ved deres allokering til amatør-radiotjenesterne i deres respektive lande i disse bånd, efter en forudgående konsultation med nabolandene, tage de nødvendige skridt til hindring af skadelige forstyrrelser fra deres amatør-radiotjenester af faste og mobile tjenester i andre lande. Den gennemsnitlige effekt fra amatør-radiostationer må ikke overstige 10W.

 

 

5.98

Alternativ allokering: I, Armenien, Azerbajdjan, Hviderusland, Belgien, Cameroun, Congo, Danmark, Egypten, Eritrea, Etiopien, Georgien, Grækenland, Italien, Kasakstan, Libanon, Litauen, Spanien, Syrien, Kirgisistan, Rusland, Somalia, Tadjikistan, Tunesien, Turkmenistan, Tyrkiet og Ukraine er båndet 1810-1830 kHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester på primær basis.

 

 

5.108

Bærebølgefrekvensen 2182 kHz er en international nød- og opkaldsfrekvens for radiotelefoni. Betingelserne for anvendelse af båndet 2173,5-2190,5 kHz fremgår af Artikler 31 og 52.

 

 

5.109

Frekvenserne 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz og 16804,5 kHz er internationale nødfrekvenser for Digital Selective Calling (DSC). Betingelserne for anvendelsen af disse frekvenser fremgår af Artikel 31.

 

 

5.11

Frekvenserne 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz og 16695 kHz er internationale nødfrekvenser for smalbånds direct-printing telegraphy. Betingelserne for anvendelsen af disse frekvenser fremgår af Artikel 31.

 

 

5.111

Bærebølgefrekvenserne 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz og frekvenserne 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz og 243 MHz må også anvendes til redningsoperationer vedrørende bemandede rumfartøjer i overensstemmelse med gældende procedurer for terrestriske radiokommunikationstjenester. Betingelserne for at anvende frekvenserne fremgår af Artikel 31. Det samme gælder for frekvenserne 10003 kHz, 14993 kHz og 19993 kHz, dog forudsat at udstrålinger begrænses til et bånd på +3 kHz omkring frekvensen.

 

 

5.112

Alternativ allokering: I Danmark og Sri Lanka er båndet 2194-2300 kHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester på primær basis.

 

 

5.114

Alternativ allokering: I Danmark og Irak er båndet 2502-2625 kHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester på primær basis.

 

 

5.115

Bærebølgefrekvenserne 3023 kHz og 5680 kHz må i overensstemmelse med Artikel 31 også anvendes i den maritime mobile tjeneste af stationer, som udfører koordinerede redningsoperationer.

 

 

5.116

Administrationer opfordres til at tillade anvendelsen af båndet 3155-3195 kHz for derved at skabe en fælles verdensomspændende kanal for laveffekts trådløse høreapparater. Yderligere kanaler for disse apparater må tildeles af administrationerne i båndene mellem 3155 kHz og 3400 kHz for at tilgodese lokale behov. Det skal bemærkes, at frekvenser i området 3000 kHz til 4000 kHz er egnede til høreapparater, der er konstruerede til at blive anvendt over korte afstande inden for induktionsfeltet.

 

 

5.117

Alternativ allokering: I Elfenbenskysten, Danmark, Egypten, Liberia, Sri Lanka og Togo er båndet 3155-3200 kHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk-mobile, tjenester på primær basis.

 

 

5.127

Anvendelsen af båndet 4000-4063 kHz i den maritime mobile tjeneste, er begrænset til skibsstationer, der anvender radiotelefoni (se Nr. 5.220 og Appendiks 17).

 

 

5.13

Betingelserne for at anvende bærebølgefrekvenserne 4125 kHz og 6215 kHz fremgår af Artikel 31 og 52.

 

 

5.131

Frekvensen 4209,5 kHz anvendes eksklusivt til kyststationers transmissioner af meteorologiske og navigationsmæssige advarsler og il-opkald til skibe via smalbånds direct-printing teknikker.

 

 

5.132

Frekvenserne 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz og 26100,5 kHz er de internationale frekvenser til transmission af Maritime Safety Information (MSI) (se Appendiks 17).

 

 

5.132A

Radiostedbestemmelsesstationer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste eller mobile tjeneste. Radiostedbestemmelsen er begrænset til oceanografiske radarer i henhold til Resolution 612 (Rev.WRC-12).

 

 

5.134

Anvendelse af båndene 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz og 18900-19020 kHz i broadcasttjenesten er underlagt anvendelsen af procedurerne i Artikel 12. Administrationerne opfordres til at anvende disse bånd for at lette introduktionen af digitalt modulerede udsendelser i overensstemmelse med bestemmelserne i Resolution 517 (Rev.WRC-15).

 

 

5.136

Yderligere allokering: Båndet 5900-5950 kHz kan anvendes af stationer inden for følgende tjenester, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at de ikke forårsager skadelige forstyrrelser for broadcasttjenesten: Faste tjenester (alle Regioner), landmobile tjenester (Region 1), mobile undtagen aeronautisk mobile (R) tjenester (Region 2 og 3). Når der anvendes frekvenser i disse tjenester, opfordres administrationerne til at anvende den mindst mulige effekt, og til at tage højde for den sæsonmæssige anvendelse af frekvenser i broadcasttjenesten offentliggjort i overensstemmelse med Radioreglementet.

 

 

5.138

De følgende bånd:
6765-6795 kHz(midterfrekvensen 6780 kHz),
433,05-434,79 MHz(midterfrekvensen 433,92 MHz) i Region 1 undtagen i de lande nævnt i Nr. 5.280,
61-61,5 GHz(midterfrekvensen 61,25 GHz),
122-123 GHz(midterfrekvensen 122,5 GHz) og
244-246 GHz(midterfrekvensen 245 GHz)
er udset til industrielle, videnskabelige og medicinske (ISM) applikationer. Anvendelsen af disse frekvensbånd til ISM applikationer skal være underlagt en særlig autorisation fra den relevante administration, og være efter aftale med andre administrationer hvis radiokommunikation kan blive påvirket. Administrationernes anvendelse af denne bestemmelse skal ske under hensyntagen til de seneste relevante ITU-R anbefalinger.

 

 

5.143

Yderligere allokering: Båndet 7300-7350 kHz må anvendes til faste tjenester og til landmobile tjenester, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af broadcasttjenesten. Når der anvendes frekvenser i disse tjenester opfordres administrationerne til at anvende den mindst mulige effekt, og til at tage højde for den sæsonmæssige anvendelse af frekvenser i broadcasttjenesten offentliggjort i overensstemmelse med Radioreglementet.

 

 

5.143B

I Region 1 må frekvensbåndet 7350-7450 kHz anvendes til faste tjenester og til landmobile tjenester, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af broadcasttjenesten. Den udstrålede effekt for hver station må ikke overstige 24 dBW.

 

 

5.145

Betingelserne for at anvende bærebølgefrekvenserne 8291 kHz, 12290 kHz og 16420 kHz er fastsat i Artikel 31 og 52.

 

 

5.145A

Radiostedbestemmelsesstationer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste tjeneste. Radiostedbestemmelsen er begrænset til oceanografiske radarer i henhold til Resolution 612 (Rev.WRC-12).

 

 

5.147

Under forudsætning af, at der ikke forårsages skadelige forstyrrelser af broadcasttjenesten, må frekvenserne 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz og 11975-12050 kHz anvendes af stationer i den faste tjeneste, som kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilke de befinder sig. Hver af disse stationer må have en totalt udstrålet effekt der ikke overstiger 24 dBW.

 

 

5.149

Ved tildeling til stationer i andre tjenester end de, som båndene:
13360-13410 kHz,
25550-25670 kHz,
37,5-38,25 MHz,
73-74,6 MHz i Region 1 og 3,
79,75-80,25 MHz i Region 3,
150,05-153 MHz i Region 1,
322-328,6 MHz,
406,1-410 MHz,
608-614 MHz i Region 1 og 3,
1330-1400 MHz,
1610,6-1613,8 MHz,
1660-1670 MHz,
1718,8-1722,2 MHz,
2655-2690 MHz,
3260-3267 MHz,
3332-3339 MHz,
3345,8-3352,5 MHz,
4825-4835 MHz,
4950-4990 MHz,
4990-5000 MHz,
6650-6675,2 MHz,
10,6-10,68 GHz,
14,47-14,5 GHz,
22,01-22,21 GHz,
22,21-22,5 GHz,
22,81-22,86 GHz,
23,07-23,12 GHz,
31,2-31,3 GHz,
31,5-31,8 GHz i Region 1 og 3,
36,43-36,5 GHz,
42,5-43,5 GHz,
42,77-42,87 GHz,
43.07-43,17 GHz,
43,37-43,47 GHz,
48,94-49,04 GHz,
76-86 GHz,
92-94 GHz,
94,1-100 GHz,
102-109,5 GHz,
111,8-114,25 GHz,
128,33-128,59 GHz,
129,23-129,49 GHz,
130-134 GHz,
136-148,5 GHz,
151,5-158,5 GHz,
168,59-168,93 GHz,
171,11-171,45 GHz,
172,31-172,65 GHz,
173,52-173,85 GHz,
195,75-196,15 GHz,
209-226 GHz,
241-250 GHz og
252-275 GHz
er allokeret til, opfordres administrationerne til at tage alle praktisk mulige foranstaltninger til at beskytte radioastronomitjenesten fra skadelige forstyrrelser. Udstråling fra rumbårne eller luftbårne stationer kan være særlige alvorlige kilder til forstyrrelser af radioastronomitjenesten (se Nr. 4.5 og 4.6, samt Artikel 29).

 

 

5.15

Følgende bånd:
13533-13567 kHz(midterfrekvensen 13560 kHz),
26957-27283 kHz(midterfrekvensen 27120 kHz),
40,66-40,70 MHz(midterfrekvensen 40,68 MHz),
902-928 MHzi Region 2 (midterfrekvensen 915 MHz),
2400-2500 MHz(midterfrekvensen 2450 MHz),
5725-5875 MHz(midterfrekvensen 5800 MHz) og
24-24,25 GHz(midterfrekvensen 24,125 GHz)
er også udset til industrielle, videnskabelige og medicinske (ISM) applikationer. Radiokommunikationstjenester, der opererer i disse bånd, må tåle skadelige forstyrrelser, som kan skyldes disse applikationer. ISM udstyr, der opererer i disse bånd, er underlagt bestemmelserne i Nr. 15.13.

 

 

5.155B

Båndet 21870-21924 kHz anvendes til faste tjenester, der relaterer sig til flysikkerhed.

 

 

5.156A

Båndet 23200-23350 kHz anvendes til faste tjenester, der relaterer sig til flysikkerhed.

 

 

5.157

Anvendelsen af båndet 23350-24000 kHz i den maritime mobile tjeneste er begrænset til interskibs radiotelegrafi.

 

 

5.161B

Alternativ allokering: I Albanien, Tyskland, Armenien, Østrig, Hviderusland, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Cypern, Vatikanet, Kroatien, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Letland, Makedonien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Uzbekistan, Nederlandene, Portugal, Kirgisistan, Slovakiet, Tjekkiet, Rumænien, Storbritannien, San Marino, Slovenien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine, er frekvensbåndet 42-42,5 MHz allokeret til den faste og mobile tjeneste på primær basis.

 

 

5.162A

Yderligere allokering: I Tyskland, Østrig, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Kina, Vatikanstaten, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Island, Italien, Makedonien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Monaco, Norge, Nederlandene, Polen, Portugal, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Storbritannien, Rusland, Sverige og Schweiz er båndet 46-68 MHz også allokeret til radiostedbestemmelsestjenesten på sekundær basis. Denne anvendelse er begrænset til brugen af vindprofil radar i overensstemmelse med Resolution 217 (WRC-97).

 

 

5.164

Yderligere allokering: I Albanien, Algeriet, Tyskland, Østrig, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Botswana, Bulgarien, Elfenbenskysten, Kroatien, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Gabon, Grækenland, Irland, Israel, Italien, Jordan, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Monaco, Montenegro, Nigeria, Norge, Nederlandene, Polen, Rumænien, Serbien, Syrien, Storbritannien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Schweiz, Swaziland, Tchad, Tjekkiet, Togo, Tunesien og Tyrkiet er båndet 47-68 MHz, i Sydafrika båndet 47-50 MHz og i Letland båndet 48,5-56,5 MHz også allokeret til landmobile tjenester på primær basis. Stationer i den landmobile tjeneste i lande nævnt i forbindelse med de i denne fodnote nævnte bånd må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra eksisterende eller planlagte broadcaststationer i andre lande end de, som er nævnt i forbindelse med båndene.

 

 

5.18

Frekvensen 75 MHz er tildelt markeringsfyr. Administrationer skal undlade at tildele frekvenser tæt på grænserne af guard-båndet til stationer i andre tjenester, som på grund af deres effekt eller geografiske position kan risikeres at forårsage skadelige forstyrrelser af eller på andre måder hæmme anvendelsen af markeringsfyr.
Det bør tilstræbes at forbedre karakteristikaene af luftbårne modtagere og at begrænse effekten af transmitterende stationer tæt på grænserne af 74,8 MHz og 75,2 MHz.

 

 

5.197A

Yderligere allokering: Frekvensbåndet 108-117,975 MHz er også allokeret til den aeronautisk mobile (R) tjeneste på primær basis, dog begrænset til systemer, der opererer i overensstemmelse med anerkendte internationale luftfartsstandarder. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med Resolution 413 (WRC-07). Den aeronautisk mobile (R) tjenestes anvendelse af frekvensbåndet 108-112 MHz skal begrænses til systemer bestående af jordbaserede sendere og tilhørende modtagere, som giver navigationsmæssig information til støtte for luftnavigation i overensstemmelse med internationale aeronautiske standarder.

 

 

5.2

I båndet 117,975-136 MHz er frekvensen 121,5 MHz den aeronautiske nødfrekvens, og, hvor det er nødvendigt, er frekvensen 123,1 MHz den aeronautiske hjælpefrekvens til 121,5 MHz. Mobile stationer i den maritime mobile tjeneste må kommunikere på disse frekvenser på de vilkår, der er fastsat i Artikel 31 til nød- og sikkerhedsformål med stationer i den aeronautiske mobile tjeneste.

 

 

5.208

Anvendelsen af båndet 137-138 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.

 

 

5.208A

Ved tildeling til rumstationer i den mobile satellittjeneste i båndene 137-138 MHz, 387-390 MHz og 400,15-401 MHz, skal administrationer tage alle skridt mulige til at beskytte radioastronomitjenesten i båndet 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz og 608-614 MHz fra skadelige forstyrrelser fra uønskede udstrålinger. Grænseværdierne af forstyrrelser som er skadelig for radioastronomitjenesten fremgår af den relevante ITU-R anbefaling.

 

 

5.208B

I frekvensbåndene:
137-138 MHz,
387-390 MHz,
400,15-401 MHz,
1452-1492 MHz,
1525-1610 MHz,
1613,8-1626,5 MHz,
2655-2690 MHz og
21,4-22 GHz
finder Resolution 739 (Rev.WRC-15) anvendelse.

 

 

5.209

Anvendelsen af båndene 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz og 459-460 MHz i den mobile satellittjeneste er begrænset til ikke-geostationære satellitsystemer.

 

 

5.211

Yderligere allokering: I Tyskland, Saudi Arabien, Østrig, Bahrain, Belgien, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Spanien, Finland, Grækenland, Guinea, Irland, Israel, Kenya, Kuwait, Makedonien, Montenegro, Libanon, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malta, Norge, Nederlandene, Qatar, Storbritannien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Somalia, Sverige, Schweiz, Tanzania, Tunesien og Tyrkiet, er båndet 138-144 MHz også allokeret til maritime mobile tjenester og landmobile tjenester på primær basis.

 

 

5.218

Yderligere allokering: Båndet 148-149,9 MHz er også allokeret til rum-operationstjenesten (Jord-til-rum) på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21. Båndbredden af individuelle transmissioner må ikke overstige ±25 kHz.

 

 

5.219

Anvendelsen af båndet 148-149,9 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Den mobile satellittjeneste må ikke hæmme udviklingen og anvendelsen af faste, mobile og rum-operationstjenester i båndet 148-149,9 MHz.

 

 

5.22

Anvendelsen af båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.

 

 

5.221

Stationer i den mobile satellittjeneste i båndet 148-149,9 MHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste eller mobile tjeneste, der opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen i de følgende lande: Albanien, Algeriet, Tyskland, Saudi Arabien, Australien, Østrig, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Hviderusland, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Cameroun, Kina, Cypern, Congo, Korea, Elfenbenskysten, Kroatien, Cuba, Danmark, Djibouti, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Eritrea, Spanien, Estland, Etiopien, Finland, Frankrig, Gabon, Georgien, Ghana, Grækenland, Guinea, Guinea-Bissau, Ungarn, Indien, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letland, Makedonien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Mali, Malta, Mauretanien, Moldova, Mongoliet, Montenegro, Mozambique, Namibia, Norge, New Zealand, Oman, Uganda, Usbekistan, Pakistan, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Nederlandene, Filippinerne, Polen, Portugal, Qatar, Syrien, Kirgisistan, Nordkorea, Slovakiet, Rumænien, Storbritannien, Rusland, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovenien, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Vietnam, Yemen, Serbien, Zambia og Zimbabwe.

 

 

5.226

Frekvensen 156,8 MHz er den internationale nød-, il- og opkaldsfrekvens for den mobile VHF radiotelefonitjeneste. Betingelserne for anvendelsen af denne frekvens og båndet 156, 4875-156,5625 MHz er indeholdt i Artikel 31 og 52 og i Appendiks 18.
Frekvensen 156,525 MHz er den internationale nød-, il- og opkaldsfrekvens for den mobile maritime VHF radiotelefontjeneste til digitalt selektivt kald (DSC). Betingelsen for anvendelsen af denne frekvens er indeholdt i Artikel 31 og Appendiks 18.
I båndene 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz og 161,475-162,05 MHz skal hver enkel administration kun give prioritet til den maritime mobile tjeneste på de frekvenser, der er tildelt stationer i den maritime mobile tjeneste af administrationen (se Artikel 31 og 52, samt Appendiks 18).
Enhver anvendelse af frekvenser i disse bånd af stationer i andre tjenester end de, til hvilke de er allokeret, bør undgås i områder, hvor en sådan anvendelse kan forårsage skadelige forstyrrelser af den maritime mobile VHF radiokommunikationstjeneste.
Dog må frekvenserne 156,525 MHz og 156,8 MHz og de frekvensbånd, i hvilke der er givet prioritet til den maritime mobile tjeneste, anvendes til radiokommunikation i indre farvande, forudsat det aftales mellem interesserede og påvirkede administrationer, og under hensyntagen til aktuel frekvensanvendelse og eksisterende aftaler.

 

 

5.228

Den mobile satellittjenestes (Jord-til-rum) anvendelse af frekvensbåndene 156,7625-156,7875 MHz og 156,8125-156,8375 MHz, er begrænset til langdistance modtagelse af det automatiske identifikations system (AIS) (Meddelelse 27, se den seneste version af Anbefaling ITU-R M.1371). Med undtagelse af AIS udsendelser må udsendelser fra systemer i den maritime mobile tjeneste i disse frekvensbånd ikke overstige 1 watt.

 

 

5.228A

Frekvensbåndene 161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz må anvendes af luftfartøjer i forbindelse med eftersøgning og redning og anden sikkerhedsrelateret kommunikation.

 

 

5.228AA

Anvendelsen af frekvensbåndene 161,9375-161,9625 MHz og 161,9875-162,0125 MHz i den maritime mobil-satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til systemer, der opererer i overensstemmelse med Appendiks 18.

 

 

5.228B

Anvendelse af frekvensbåndene 161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz i den faste og landmobile tjeneste må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra den maritime mobile tjeneste.

 

 

5.228F

Den mobile satellittjenestes anvendelse af frekvensbåndene 161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz er begrænset til modtagelse af det automatiske identifikations system (AIS) fra stationer i den maritime mobile tjeneste.

 

 

5.235

Yderligere allokering: I Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Finland, Frankrig, Israel, Italien, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norge, Nederlandene, Storbritannien, Sverige og Schweiz, er båndet 174-223 MHz også allokeret til den landmobile tjeneste på primær basis. Dog må stationer i den landmobile tjeneste ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra eksisterende eller planlagte broadcaststationer i andre lande end nævnt i denne fodnote.

 

 

5.254

Båndene 235-322 MHz og 335,4-399,9 MHz må anvendes i den mobile satellittjeneste, forudsat der er opnået aftale efter Nr. 9.21, og med den betingelse, at stationer i denne tjeneste ikke forårsager skadelige forstyrrelser af de andre tjenester, der opererer eller er planlagt til at operere i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen, bortset fra yderligere allokeringer, der er foretaget i fodnote Nr. 5.256A.

 

 

5.255

Båndene 312-315 MHz (Jord-til-rum) og 387-390 MHz (rum-til-Jord) i den mobile satellittjeneste må også anvendes af ikke-geostationære satellitsystemer. Sådan anvendelse er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.

 

 

5.256

Frekvensen 243 MHz i dette bånd er afsat til redningsflåde-stationer og udstyr til brug for redningsformål.

 

 

5.257

Båndet 267-272 MHz må af administrationerne anvendes til rum-telemetri i egne lande på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.

 

 

5.258

Anvendelsen af båndet 328,6-335,4 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til Instrument Landing System (glide path).

 

 

5.261

Udstrålinger skal begrænses til et bånd på ±25 kHz omkring standardfrekvensen 400,1 MHz.

 

 

5.263

Båndet 400,15-401 MHz er også allokeret til rumforskningstjenesten i retningen rum-til-rum til kommunikation med bemandede rumfartøjer. Ved denne anvendelse vil rumforskningstjenesten ikke blive anset som en sikkerhedstjeneste.

 

 

5.264

Anvendelsen af båndet 400,15-401 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Effekttætheden anført i Annex 1 i Appendiks 5 er gældende indtil en kompetent WRC reviderer den.

 

 

5.265

I frekvensbåndet 403-410 MHz gælder Resolution 205 (Rev.WRC-15).

 

 

5.266

Anvendelsen af båndet 406-406,1 MHz i den mobile satellittjeneste er begrænset til laveffekts satellit EPIRB. (emergency position-indicating radiobeacons) (se ligeledes Artikel 31).

 

 

5.267

Enhver udstråling, der kan forårsage skadelige forstyrrelser af den tilladte anvendelse af båndet 406-406,1 MHz, er forbudt.

 

 

5.274

Alternativ allokering: I Danmark, Norge, Sverige og Tchad er båndene 430-432 MHz og 438-440 MHz allokeret til faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester på primær basis.

 

 

5.279A

Anvendelsen af aktive sensorer i jordobservations-satellittjenesten i frekvensbåndet 432-438 MHz skal være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R RS.1260-1. Endvidere må jordobservations-satellittjenesten (aktiv) ikke forårsage skadelige forstyrrelser for aeronautiske radionavigations-tjenester i Kina i båndet 432-438 MHz. Bestemmelserne i denne fodnote reducerer ikke rettighederne for jordobservations-satellittjenesten (aktiv) til at fungere som en sekundær tjeneste i overensstemmelse med Nr. 5.29 og 5.30.

 

 

5.282

I båndene 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (kun i Region 2 og 3) og 5650-5670 MHz, må amatør-radiosatellittjenesten operere, forudsat det ikke skaber skadelige forstyrrelser af andre tjenester, der opererer ifølge Frekvensallokeringstabellen (se Nr. 5.43). Administrationer, der tillader denne anvendelse, skal sikre, at enhver skadelig forstyrrelse forårsaget af udstrålinger fra amatør-radiosatellittjenesten øjeblikkeligt standses i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 25.11. Anvendelsen af båndene 1260-1270 MHz og 5650-5670 MHz i amatør-radiosatellittjenesten begrænses til Jord til rum-retningen.

 

 

5.286

Båndet 449,75-450,25 MHz må anvendes til rum-operationstjenesten (Jord-til-rum) og rumforskningstjenesten (Jord-til-rum), forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.

 

 

5.286AA

Administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000), må anvende båndet 450-470 MHz, se Resolution 224 (Rev.WRC-15). Denne udpegning udelukker ikke anvendelse af båndet til andre i båndet allokerede tjenester, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet.

 

 

5.287

Anvendelse af frekvensbåndene 457,5125-457,5875 MHz og 467,5125-467,5875 MHz i den maritime mobile tjeneste er begrænset til ombordværende kommunikationsudstyr. Udstyrets karakteristika og kanalplanerne skal være i overenstemmelse med anbefalingen ITU-R M. 1174-3. Anvendelsen af disse frekvensbånd i territoriale farvande er betinget af den relevante administrations nationale regler.

 

 

5.289

Applikationer i jordobservations-satellittjenesten, andre end den meteorologiske satellittjeneste, må også anvendes i båndene 460-470 MHz og 1690-1710 MHz for rum-til-Jord transmissioner, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser til stationer der opererer i overensstemmelse med frekvensallokeringstabellen.

 

 

5.291A

Yderligere allokering: I Tyskland, Østrig, Danmark, Estland, Finland, Liechtenstein, Tjekkiet, Serbien og Schweiz er båndet 470-494 MHz også allokeret til radiostedbestemmelsestjenesten på sekundær basis. Denne anvendelse er begrænset til brugen af vindprofil radar i overensstemmelse med Resolution 217 (WRC-97).

 

 

5.296

Yderligere allokering: I Albanien, Tyskland, Angola, Saudi-Arabien, Østrig, Bahrain, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Botswana, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Vatikanstaten, Congo, Elfenbenskysten, Kroatien, Danmark, Djibouti, Egypten, Forende Arabiske Emirater, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Gabon, Georgien, Ghana, Ungarn, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letland, Makedonien, Libanon, Libyen, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mauritanien, Moldova, Monaco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Norge, Oman, Uganda, Nederlandene, Polen, Portugal, Qatar, Syrien, Slovakiet, Tjekkiet, Storbritannien, Rwanda, San Marino, Serbien, Sudan, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Zambia og Zimbabwe er båndet 470-694 MHz allokeret til landmobile tjenester på sekundær basis, og tiltænkt tjenester som er underordnet broadcast og program-making. Stationer i den landmobile tjeneste i lande anført i denne fodnote må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eksisterende eller planlagte stationer, som opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen, i andre lande end de, der er anført i denne fodnote.

 

 

5.306

Yderligere allokering: I Region 1, med undtagelse af African Broadcast Area (se Nr. 5.10 til 5.13), og i Region 3, er båndet 608-614 MHz, også allokeret til radioastronomitjenesten på sekundær basis.

 

 

5.312A

I Region 1 er anvendelsen af den mobile tjeneste, undtagen aeronautisk mobil i frekvensbåndet 694-790 MHz underlagt Resolution 760 (WRC-15). Se også Resolution 224 (Rev.WRC-15).

 

 

5.316B

I Region 1 er allokeringen til den mobile tjeneste, undtagen den mobile aeronautiske tjeneste, i frekvensbåndet 790-862 MHz betinget af aftale opnået under Nr. 9.21 i relation til den aeronautiske radionavigationstjeneste i de lande, der er nævnt i Nr. 5.312. For de lande, der er en del af GE06 aftalen, er anvendelsen af den mobile tjeneste også betinget af succesfuld anvendelse af de procedurer, der er en del af denne aftale. Resolution 224 (Rev.WRC-15) og Resolution 749 (WRC-15) gælder.

 

 

5.317A

De dele af frekvensbåndet 698-960 MHz i Region 2 og frekvensbåndet 694-790 MHz i Region 1 og 760-960 MHz i Region 1 og 3, som er allokeret til den mobile tjeneste på primær basis, kan benyttes af administrationer, som ønsker at implementere International Mobile Telecommunications (IMT) – se Resolutions 224 (Rev. WRC-15), 749 (Rev.WRC-15) og 760 (WRC-15). Denne udpegning udelukker ikke anvendelse af disse bånd til andre i båndene allokerede tjenester, og medfører ikke prioritet i Radioreglementet.

 

 

5.327A

Anvendelse af systemer i den aeronautisk mobile tjeneste (R), som opererer i båndet 960-1164 MHz, er begrænset til systemer, som opererer i overensstemmelse med internationale anerkendte luftfartsstandarder. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med Resolution 417 (Rev.WRC-15).

 

 

5.328

Båndet 960-1215 MHz er reserveret på verdensplan til den aeronautiske radionavigationstjeneste til anvendelsen og udviklingen af luftbårne elektroniske hjælpemidler til flynavigation og enhver direkte associeret jordbaseret facilitet.

 

 

5.328A

Stationer i radionavigations-satellittjenesten i båndet 1164-1215 MHz skal operere i overensstemmelse med bestemmelserne i Resolution 609 (Rev.WRC-07) og skal ikke kræve beskyttelse fra stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste i båndet 960-1215 MHz. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Bestemmelserne i Nr. 21.18 skal anvendes.

 

 

5.328AA

Frekvensbåndet 1087,7-1092,3 MHz er endvidere allokeret til den aeronautiske mobil-satellittjeneste (R) (Jord-til-rum) på primær basis, begrænset til rumstationers modtagelse af automatisk overvågning-broadcast (ADS-B) fra sendere ombord på fly, der opererer i overensstemmelse med anerkendte internationale aeronautiske standarder. Stationer, der opererer i den aeronautiske mobil-satellittjeneste (R) kan ikke kræve beskyttelse fra stationer, der opererer i den aeronautiske radionavigationstjeneste. Resolution 425 (WRC-15) gælder.

 

 

5.328B

Systemer og net i radionavigations-satellittjenesten, der anvender frekvensbåndene 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz og 5010-5030 MHz for hvilke komplet koordinations og notifikationsinformation, som behørigt, er modtaget af Bureauet efter 1. januar 2005 er genstand for anvendelse af procedurerne i Nr. 9.12, 9.12A og 9.13. Resolution 610 (WRC-03) finder også anvendelse. I forbindelse med systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum) gælder Resolution 610 (WRC-03) dog kun for den sendende rumstation. I overensstemmelse med Nr. 5.329A gælder 9.7, 9.12, 9.12A og 9.13 for systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum), der anvender frekvensbåndene 1215-1300 MHz og 1559-1610 MHz, kun i forbindelse med andre systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum).

 

 

5.329

Anvendelsen af radionavigationssatellittjenesten i båndet 1215-1300 MHz forudsætter som betingelse, at ingen skadelige forstyrrelser skabes af, eller at beskyttelse ikke krævess fra radionavigationstjenesten, som er tilladt i medfør af Nr. 5.331. Ydermere forudsætter anvendelsen af radionavigations-satellittjenesten i båndet 1215-1300 MHz, at ingen skadelige forstyrrelser forårsages til radiostedbestemmelsestjenesten. Nr. 5.43 finder anvendelse i forhold til radiostedbestemmelsestjenesten. Resolution 608 (Rev.WRC-15) finder anvendelse.

 

 

5.329A

Anvendelse af systemer i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum), som opererer i båndene 1215-1300 MHz og 1559-1610 MHz, er ikke tiltænkt forsyning af sikkerhedsapplikationer, og må ikke pålægge yderligere indskrænkninger for systemer i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-Jord) eller andre tjenester, som opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen.

 

 

5.331

Yderligere allokering: I Algeriet, Tyskland, Saudiarabien, Australien, Østrig, Bahrain, Hviderusland, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Kina, Korea, Kroatien, Danmark, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Estland, Rusland, Finland, Frankrig, Ghana, Grækenland, Guinea, Ækvatorial Guinea, Ungarn, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Irland, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letland, Makedonien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madagascar, Montenegro, Mali, Mauretanien, Nigeria, Norge, Oman, Nederlandene, Polen, Portugal, Qatar, Serbien, Syrien, Nordkorea, Slovakiet, Storbritannien, Slovenien, Somalia, Sudan, Syd-sudan, Sri Lanka, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Thailand, Togo, Tyrkiet, Venezuela og Vietnam er båndet 1215-1300 MHz også allokeret til radionavigationstjenesten på primær basis. I Canada og USA er båndet 1240-1300 MHz også allokeret til radionavigationstjenesten og anvendelsen af radionavigationstjenesten skal være begrænset til den aeronautiske radionavigationstjeneste.

 

 

5.332

I båndet 1215-1260 MHz må aktive rumbårne sensorer i jordobservations-satellit- og rumforskningstjenesterne ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, kræve beskyttelse fra eller på andre måde hæmme anvendelsen eller udviklingen af radiostedbestemmelsestjenesten, radionavigationssatellittjenesten eller andre tjenester allokeret på primær basis.

 

 

5.335A

I båndet 1260-1300 MHz må aktive rumbårne sensorer i jordobservations-satellit- og rumforskningstjenesterne ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, kræve beskyttelse fra eller på andre måder hæmme anvendelsen eller udviklingen af radiostedbestemmelsestjenesten, eller andre tjenester allokeret i fodnoterne på primær basis.

 

 

5.337

Anvendelsen af båndene 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz og 9000-9200 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til jordbaseret radar og hertil knyttede luftbårne transpondere, som kun transmitterer på frekvenser i disse bånd, og kun når de påvirkes af radar, der opererer i det samme bånd.

 

 

5.337A

Anvendelsen af båndet 1300-1350 MHz af jordbaserede stationer i radionavigationssatellittjenesten og andre stationer i radiostedbestemmelsestjenesten må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til, hæmme anvendelsen eller udviklingen af den aeronautiske radionavigationstjeneste.

 

 

5.338A

I båndene 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz og 92-94 GHz gælder Resolution 750 (Rev.WRC-15).

 

 

5.339

Båndene 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz og 15,20-15,35 GHz er også allokeret til rumforsknings- (passiv) og jordobservations-satellittjenesten (passiv) på sekundær basis.

 

 

5.34

Alle udstrålinger er forbudt i de følgende bånd:
1400-1427 MHz,
2690-2700 MHzundtagen de, der er normeret i Nr. 5.422,
10,68-10,7 GHzundtagen de, der er normeret i Nr. 5.483,
15,35-15,4 GHzundtagen de, der er normeret i Nr. 5.511,
23,6-24 GHz,
31,3-31,5 GHz,
31,5-31,8 GHzi Region 2,
48,94-49,04 GHzfra luftbårne stationer,
50,2-50,4 GHz
52,6-54,25 GHz,
86-92 GHz,
100-102 GHz,
109,5-111,8 GHz,
114,25-116 GHz,
148,5-151,5 GHz,
164-167 GHz,
182-185 GHz,
190-191,8 GHz,
200-209 GHz,
226-231,5 GHz og
250-252 GHz.

 

 

5.341

I båndene 1400-1727 MHz, 101-120 GHz og 197-220 GHz foretages der passiv forskning i visse lande i forbindelse med et program beregnet til søgning efter bevidste udstrålinger af ekstra-terrestrisk oprindelse.

 

 

5.341A

I Region 1 er frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz identificeret til brug for administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications (IMT) i overensstemmelse med Resolution 223 (Rev.WRC-15). Denne identifikation udelukker ikke anvendelse af frekvenserne til enhver anden tjeneste, som de er allokeret til, og medfører ikke prioritet i radioreglementet. Anvendelsen af IMT-stationer forudsætter, at der er indgået aftale i henhold til Nr. 9.21 i forhold til aeronautiske mobiltjenester anvendt til aeronautisk telemetri i overensstemmelse med Nr. 5.342.

 

 

5.351

Båndene 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz og 1646,5-1660,5 MHz må ikke anvendes til fødeforbindelser til nogen tjeneste. I ekstraordinære tilfælde må administrationer dog tillade, at en jordbaseret station på et specificeret fast punkt i en hvilken som helst mobil satellittjeneste må kommunikere via rumstationer under anvendelse af disse bånd.

 

 

5.351A

Vedrørende anvendelsen af båndene 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz og 2670-2690 MHz i den mobile satellittjeneste, se Resolution 212 (Rev.WRC-07) og 225 (Rev.WRC-07).

 

 

5.353A

Ved anvendelse af procedurerne i Sektion II i Artikel 9 i den mobile satellittjeneste i båndene 1530-1544 MHz og 1626,5-1645,5 MHz skal det gives prioritet at imødekomme nødsystemets (GMDSS) behov for spektrum. Maritime mobile satellit nød-, il- og sikkerhedsopkald har prioriteret adgang til og umiddelbar gyldighed over alle andre mobile satellitkommunikationer der opererer i et net. Mobile satellittjenester må ikke forårsage uacceptable forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra nød-, il- eller sikkerhedsopkald i GMDSS. Der skal tages højde for prioriteten af sikkerhedsrelateret kommunikation i andre mobile satellittjenester. (Bestemmelserne i Resolution 222 (WRC-2000) finder anvendelse).

 

 

5.354

Anvendelse af båndene 1525-1559 MHz og 1626,5-1660,5 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering i medfør af Nr. 9.11A.

 

 

5.357

Transmissioner i båndet 1545-1555 MHz fra terrestriske aeronautiske stationer direkte til flystationer, eller imellem flystationer, i den aeronautiske mobile (R) tjeneste, er også tilladte når sådanne transmissioner anvendes til at udvide eller supplere satellit-til-fly forbindelser.

 

 

5.357A

Ved anvendelse af procedurerne i Sektion II i Artikel 9 i den mobile satellittjeneste i båndene 1545-1555 MHz og 1646,5-1656,5 MHz skal det gives prioritet at imødekomme den aeronautiske mobile satellittjenestes (R), som udbyder transmission af meddelelser med prioritet 1 til 6 i Artikel 44, behov for spektrum. Kommunikationer i den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) med prioritet 1 til 6 i Artikel 44, skal have prioriteret adgang til og umiddelbar gyldighed, om nødvendigt ved at lægge beslag på båndet, over alle andre mobile satellitkommunikationssystemer, der opererer i et net. Mobile satellitsystemer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra kommunikationer i den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) med prioritet 1 til 6 i Artikel 44. Der skal tages højde for prioriteten af sikkerhedsrelateret kommunikation i andre mobile satellittjenester. (Bestemmelserne i Resolution 222 (WRC-12) finder anvendelse).

 

 

5.364

Anvendelsen af båndet 1610-1626,5 MHz i den mobile satellittjeneste (Jord-til-rum) og i radiostedbestemmelsessatellittjenesten (Jord-til-rum) er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. En mobil jordbaseret station, der opererer i en af tjenesterne i dette bånd, må ikke skabe en spids e.i.r.p. tæthed over -15 dB(W/4 kHz) i den del af båndet, der anvendes af systemer, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.366 (for hvilken Nr. 4.10 finder anvendelse), medmindre andet er aftalt mellem relevante administrationer. I den del af båndet, hvor disse systemer ikke opererer, må den gennemsnitlige e.i.r.p. tæthed fra en mobil jordbaseret station ikke overstige -3 dB(W/4 kHz). Stationer i den mobile satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste, stationer der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.336 og stationer i de faste tjenester, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.359. Administrationer, der er ansvarlige for koordineringen af mobile satellitnet, skal foretage alle skridt mulige for at sikre beskyttelsen af stationer, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.366.

 

 

5.365

Anvendelsen af båndet 1613,8-1626,5 MHz i den mobile satellittjeneste (rum-til-Jord) er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.

 

 

5.366

Båndet 1610-1626,5 MHz er på verdensplan reserveret til anvendelse og udvikling af luftbårne elektroniske hjælpemidler til luftrumsnavigation og enhver direkte associeret jordbaseret eller satellitbåren facilitet. Denne satellitanvendelse forudsætter aftale opnået efter Nr. 9.21.

 

 

5.367

Yderligere allokering: Båndet 1610-1626,5 MHz er ligeledes allokeret til den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.

 

 

5.371

Yderligere allokering: I Region 1 er båndet 1610-1626,5 MHz (Jord-til-rum) ligeledes allokeret til radiostedbestemmelsessatellittjenesten på sekundær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.

 

 

5.372

Skadelige forstyrrelser må ikke forårsages for stationer i radioastronomitjenesten ved anvendelse af båndet 1610,5-1613,8 MHz af stationer i radiostedbestemmelsessatellit- og mobile satellittjenester (Nr. 29.13 finder anvendelse).

 

 

5.374

Mobile jordbaserede stationer i den mobile satellittjeneste, der opererer i båndene 1631,5-1634,5 MHz og 1656,5-1660 MHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i de faste tjenester, der opererer i landene nævnt i Nr. 5.359.

 

 

5.376A

Mobile jordbaserede stationer, der opererer i båndet 1660-1660,5 MHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i radioastronomitjenesten.

 

 

5.379A

Administrationer opfordres til at give al beskyttelse mulig i båndet 1660,5-1668,4 MHz til fremtidig forskning i radioastronomi, først og fremmest ved at eliminere luft-til-Jord transmissioner i den meteorologiske hjælpetjeneste i båndet 1664,4-1668,4 MHz, så snart det er muligt.

 

 

5.379B

Anvendelse af frekvensbåndet 1668-1675 MHz til den mobile satellittjeneste er genstand for koordination under Nr. 9.11A. I båndet 1668-1668,4 MHz gælder Resolution 904 (WRC-07).

 

 

5.379C

For at beskytte radioastronomitjenesten i frekvensbåndet 1668-1670 MHz, må den samlede effekttæthed (pfd) fra mobile jordstationer i et net i mobilsatellittjenesten i det pågældende frekvensbånd ikke overstige -181 dB(W/m2) i 10 MHz og -194 dB(W/m2) i et 20 kHz bånd ved en hvilken som helst radioastronomi station optaget i the Master International Frequency Register, i mere end 2% af tiden målt i tidsperioder af 2000 sekunder.

 

 

5.379D

For delt anvendelse af frekvensbåndet 1668,4-1675 MHz mellem den mobile satellittjeneste og den faste, mobile og rumforsknings-(passiv)tjenesten, finder Resolution 744 (Rev.WRC-07) anvendelse.

 

 

5.380A

I frekvensbåndet 1670-1675 MHz må stationer i den mobile satellittjeneste ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, eller begrænse udviklingen af eksisterende jordstationer i den meteorologiske satellit tjeneste notificeret før 1. januar 2004. Nye jordstationer i den meteorologiske tjeneste skal også beskyttes mod forstyrrelser fra den mobile satellittjeneste.

 

 

5.384A

Båndene, eller dele af båndene, 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz og 2500-2690 MHz er tænkt anvendt af administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications- (IMT) i overensstemmelse med Resolution 223 (Rev.WRC-15). Denne udpegning udelukker ikke anvendelsen af disse bånd til de tjenester, til hvilke de er allokeret, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet.

 

 

5.385

Yderligere allokering: Båndet 1718,8-1722,2 MHz er også allokeret til radioastronomitjenesten på sekundær basis til spektrallinje observationer.

 

 

5.388

Båndene 1885-2025 MHz og 2110-2200 MHz er på verdensplan tænkt anvendt af administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications (IMT). Denne anvendelse udelukker ikke anvendelsen af disse bånd til de tjenester, til hvilke de er allokeret. Båndene bør gøres tilgængelige for IMT i overensstemmelse med Resolution 212 (Rev.WRC-15). (Se også Resolution 223 (Rev.WRC-15)).

 

 

5.388A

I Region 1 og 3 må båndene 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz og 2110-2170 MHz og i Region 2 må båndene 1885-1980 og 2110-2160 MHz anvendes af HAPS (High Altitude Platform Stations) som basisstationer til forsyning af International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) i overensstemmelse med Resolution 221 (Rev.WRC-03). Brugen af IMT-2000 applikationer, der benytter HAPS (High Altitude Platform Stations) som basisstationer, udelukker ikke anvendelsen af disse bånd af stationer i de tjenester, til hvilke de er allokeret, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet.

 

 

5.389A

Anvendelsen af båndene 1980-2010 MHz og 2170-2200 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A og bestemmelserne i Resolution 716 (Rev.WRC-2000).

 

 

5.391

Ved frekvenstildelinger i den mobile tjeneste i frekvensbåndene 2025-2110 MHz og 2200-2290 MHz skal administrationerne ikke indføre high-density mobile systemer, jf. Anbefaling ITU-R SA.1154-0, og skal tage nævnte anbefaling i betragtning ved indførelse af enhver anden type mobile systemer.

 

 

5.402

Anvendelsen af båndet 2483,5-2500 MHz af mobilsatellit- og radiobestemmelses-satellittjenesterne er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Administrationer opfordres til at tage alle praktisk mulige foranstaltninger for at beskytte radioastronomitjenesten mod skadelige forstyrrelser fra udsendelser i 2483,5-2500 MHz-båndet, særligt udsendelser forårsaget af anden-harmonisk udstråling, som falder ind under 4990-5000 MHz-båndet allokeret til radioastronomitjenesten på verdensplan.

 

 

5.423

I båndet 2700-2900 MHz må jordbaserede radarstationer, der anvendes til meteorologiske formål, tillades anvendt på lige vilkår med stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste.

 

 

5.424A

I frekvensbåndet 2900-3100 MHz må stationer i radiostedbestemmelsestjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser eller kræve beskyttelse fra radarsystemer i radionavigationstjenesten.

 

 

5.425

I båndet 2900-3100 MHz er anvendelsen af et skibsbårent interrogator-transpondersystem (SIT) begrænset til delbåndet 2930-2950 MHz.

 

 

5.427

I båndene 2900-3100 MHz og 9300-9500 MHz må svar fra radar transpondere ikke kunne forveksles med svar fra radarfyr (racons) og må ikke forstyrre skibs- eller aeronautiske radar i radionavigationstjenesten, dog under observation af Nr. 4.9.

 

 

5.430A

Allokeringen af frekvensbåndet 3400-3600 MHz til den mobile tjeneste, undtagen aeronatisk mobiltjeneste, er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.21. Frekvensbåndet er identificeret til International Mobile Telecommunications (IMT). Denne identificering udelukker ikke anvendelse af dette bånd til andre tjenester, som båndet er allokeret til, og medfører ikke prioritet i Radioreglementet. Under koordinering gælder bestemmelserne i Nr. 9.17 og Nr. 9.18 også. Inden en administration tager en basis- eller mobilstation i den mobile tjeneste i anvendelse i dette bånd, skal det sikres, at effekttætheden (pfd) 3 m over Jorden ikke overstiger -154,5 dBW/(m2 • 4 kHz) i mere end 20% af tiden på grænsen til et andet lands territorium. Denne grænse kan overskrides, hvis den pågældende administration accepterer dette. For at sikre, at pfd grænsen på grænsen til et andet lands territorium overholdes, skal beregningerne verificeres i et samarbejde mellem begge administrationer, eventuelt med hjælp fra Bureauet. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil Bureauet foretage beregningerne. Stationer i den mobile tjeneste i båndet 3400-3600 MHz kan ikke kræve mere beskyttelse end det, der er indeholdt i tabel 21-4 i Radioreglementet (2004 udgaven).

 

 

5.436

Anvendelse af frekvensbåndet 4200-4400 MHz til stationer i den aeronautiske mobiltjeneste (R) er forbeholdt interne trådløse kommunikationssystemer på fly, der opererer i overensstemmelse med anerkendte internationale aeronautiske standarder. Sådan anvendelse skal være i overensstemmelse med Resolution 424 (WRC-15).

 

 

5.437

Passive modtagere i jordobservations-satellit- og rumforskningstjenester kan tillades i frekvensbåndet 4200-4400 MHz på sekundær basis.

 

 

5.438

Anvendelsen af båndet 4200-4400 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er reserveret på eksklusiv basis til radio-højdemålere installeret på fly og tilhørende transpondere på Jorden.

 

 

5.44

Standardfrekvens og tidssignal-satellittjenesten må autoriseres til at anvende frekvensen 4202 MHz til rum-til-Jord transmissioner og frekvensen 6427 MHz til Jord-til-rum transmissioner. Sådanne transmissioner skal begrænses til at være indenfor grænserne af ±2 MHz af disse frekvenser, forudsat der opnås aftale efter Nr. 9.21.

 

 

5.441

Anvendelsen af båndene 4500-4800 MHz (rum-til-Jord), 6725-7025 MHz (Jord-til-rum) i den faste satellittjeneste skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Appendiks 30B. Anvendelsen af båndene 10,7-10,95 GHz (rum-til-Jord), 11,2-11,45 GHz (rum-til-Jord) og 12,75-13,25 GHz (Jord-til-rum) af geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Appendiks 30B. Anvendelsen af båndene 10,7-10,95 GHz (rum-til-Jord), 11,2-11,45 GHz (rum-til-Jord) og 12,75-13,25 GHz (Jord-til-rum) af et ikke-geostationært satellitsystem i den faste satellittjeneste forudsætter anvendelse af bestemmelserne i Nr. 9.12 for koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitter i den faste satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære satellitnet i den faste satellittjeneste, der opererer i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation, for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitter i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal anvendes på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte forekomme under deres anvendelse, hurtigst muligt bliver elimineret.

 

 

5.442

I båndene 4825-4835 MHz og 4950-4990 MHz er allokeringen til den mobile tjeneste, begrænset til den mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjeneste. I Region 2 (undtagen Brasilien, Cuba, Guatemala, Mexico, Paraguay, Uruguay og Venezuela) og i Australien, er båndet 4825-4835 MHz også allokeret til den mobile aeronautiske tjeneste, begrænset til telemetri for fly test. Denne anvendelse skal ske i overensstemmelse med Resolution 416 (WRC-07) og må ikke skabe forstyrrelser af den faste tjeneste.

 

 

5.443AA

I frekvensbåndene 5000-5030 MHz og 5091-5150 MHz, er den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse betinget af opnået aftale efter Nr. 9.21. Den aeronautisk mobile satellittjenestes anvendelse er begrænset til internationalt standardiserede systemer.

 

 

5.443B

For ikke at forårsage skadelig interferens til mikrobølge landingssystemer, der opererer over 5030 MHz, må den samlede effekttæthed skabt ved Jordens overflade i båndet 5030-5150 MHz af alle rumstationer inden for enhver radionavigationssatellittjenester (rum-til-Jord), der opererer i båndet 5010-5030 MHz, ikke overstige -124,5 dB(W/m2) i et 150 kHz bånd. For ikke at forårsage forstyrrelser af radioastronomitjenesten i båndet 4990-5000 MHz, skal radionavigationssatellitsystemer, der anvender frekvensbåndet 5010-5030 MHz, overholde grænseværdierne i båndet 4990-5000 MHz, som fremgår af Resolution 741 (Rev.WRC-15).

 

 

5.443C

Den aeronautisk mobile (R) tjenestes anvendelse af frekvensbåndet 5030-5091 MHz er begrænset til internationalt standardiserede aeronautiske systemer. Til beskyttelse af RNSS downlink i nabobåndet 5010-5030 MHz skal den uønskede udstråling fra den aeronautisk mobile (R) tjeneste i frekvensbåndet 5030-5091 MHz begrænses. Indtil der er fastsat værdier i en relevant ITU-R anbefaling, bør en maksimal e.i.r.p. tæthed på -75 dBW/MHz anvendes for en enkelt AM(R)S station i frekvensbåndet 5010-5030 MHz.

 

 

5.443D

I frekvensbåndet 5030-5091 MHz, er den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse betinget af opnået aftale efter Nr. 9.21. Den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse er begrænset til internationalt standardiserede systemer.

 

 

5.444

Båndet 5030-5150 MHz skal anvendes til driften af det internationale standardsystem (microwave landing system) for præcis indflyvning og landing. I båndet 5030-5091 MHz har dette system forrang over for andre anvendelser af dette bånd. For anvendelse af båndet 5091-5150 MHz gælder Nr. 5.444A og Resolution 114 (Rev.WRC-15).

 

 

5.444A

Anvendelsen af allokeringen til den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) i frekvensbåndet 5091-5150 MHz er begrænset til feeder-forbindelser i ikke-geostationære mobile satellitsystemer og er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Anvendelsen af frekvensbåndet 5091-5150 MHz til fødeforbindelser i ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste skal ske i overensstemmelse med Resolution 114 (Rev.WRC-15). For at sikre at den aeronautiske tjeneste er beskyttet mod skadelig forstyrrelse, er det endvidere nødvendigt at koordinere de jordstationer, der anvendes til fødeforbindelser til ikke-geostationære satellitstationer i den mobile satellittjeneste, og som er placeret nærmere end 450 kilometer fra en anden administrations territorie, hvor der opereres jordbaserede stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste.

 

 

5.444B

Anvendelsen af båndet 5091-5150 MHz til den aeronautiske mobile tjeneste er begrænset til:
-Systemer i den aeronautiske mobile (R) tjeneste, som er i overensstemmelse med internationale aeronautiske standarder, begrænset til overflade applikationer i lufthavne. Denne anvendelse skal ske i overensstemmelse med Resolution 748 (Rev.WRC-15).
-Aeronautiske telemetri udsendelser fra luftfartøjer (se Nr. 1.83) i overensstemmelse med Resolution 418 (Rev.WRC-15).

 

 

5.446A

Anvendelsen af frekvensbåndene 5150-5350 MHz og 5470-5725 MHz af stationer i den mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjeneste skal ske i overensstemmelse med Resolution 229 (Rev.WRC-12).

 

 

5.446B

I frekvensbåndet 5150-5250 MHz kan stationer i den mobile tjeneste ikke kræve beskyttelse fra jordstationer i den faste satellit tjeneste. Nr. 5.43A gælder ikke den mobile tjeneste i forhold til FSS jordstationer.

 

 

5.446C

Yderligere allokering: I Region 1 (Undtagen Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Qatar, Syrien, Sudan, Syd-sudan og Tunesien) og i Brasilien, er båndet 5150-5250 MHz også allokeret til den aeronautiske mobile tjeneste på primær basis, begrænset til aeronautisk telemetri udsendelser fra luftfartøjer (se Nr. 1.83) i overensstemmelse med Resolution 418 (Rev.WRC-15). Disse stationer kan ikke kræve beskyttelse fra andre stationer der opererer i overensstemmelse med Artikel 5. Nr. 5.43A gælder ikke.

 

 

5.447A

Allokeringen til den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til feeder-forbindelser fra ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.

 

 

5.447B

Yderligere allokering: Båndet 5150-5216 MHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis. Denne allokering er begrænset til feeder forbindelser fra ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A. Effekttætheden ved Jordens overflade skabt af rumstationer i den faste satellittjeneste, der virker i retningen rum-til-Jord i båndet 5150-5216 MHz, må under ingen omstændigheder overstige -164 dB(W/m²) i noget 4 kHz bånd for alle modtagelsesvinkler.

 

 

5.447C

Administrationer, der er ansvarlige for faste satellittjenestenet i båndet 5150-5250 MHz, der drives i overensstemmelse med Nr. 5.447A og 5.447B, skal på lige vilkår og i overensstemmelse med Nr. 9.11A koordinere med administrationer, der er ansvarlige for ikke-geostationære satellitnet, der drives i overensstemmelse med Nr. 5.446, og som er bragt i drift forud for 17. november 1995. Satellitnet, der drives i overensstemmelse med Nr. 5.446, og som er bragt i drift efter 17. november 1995, kan ikke kræve beskyttelse fra og må ikke forårsage forstyrrelse af stationer i den faste satellittjeneste, som drives i overensstemmelse med Nr. 5.447A og 5.447B.

 

 

5.447D

Allokeringen af båndet 5250-5255 MHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til aktive rumbårne sensorer. Andre anvendelser af båndet af rumforskningstjenesten sker på sekundær basis.

 

 

5.447F

I frekvensbåndet 5250-5350 MHz kan stationer i den mobile tjeneste ikke kræve beskyttelse fra radiostedbestemmelsestjenesten, jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv). Disse tjenester må ikke pålægge den mobile tjeneste strengere beskyttelseskriterier, baseret på systemkarakteristika og interferenskarakteristika, end de som fremgår af Anbefaling ITU-R M.1638-0 og Anbefaling ITU-R RS.1632-0.

 

 

5.448A

Anvendelsen af frekvensbåndet 5250-5350 MHz i jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenesterne (aktive) kan ikke kræve beskyttelse fra radiostedbestemmelsestjenesten. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse.

 

 

5.448B

Jordobservations-satellittjenesten (aktiv), der drives i båndet 5350-5570 MHz og rumforskningstjenesten (aktiv) der drives i båndet 5460-5570 MHz, må ikke forårsage skadelig forstyrrelse af den aeronautiske radionavigationstjeneste i båndet 5460-5470 MHz og den maritime radionavigationstjeneste i båndet 5470-5570 MHz.

 

 

5.448C

Rumforskningstjenesten (aktiv), der opererer i frekvensbåndet 5350-5460 MHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra andre tjenester, som det pågældende frekvensbånd er allokeret til.

 

 

5.448D

I frekvensbåndet 5350-5470 MHz må stationer i radiostedbestemmelsestjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra radarsystemer i den aeronautiske radionavigationstjeneste, der opererer i henhold til Nr. 5.449.

 

 

5.449

Anvendelsen af båndet 5350-5470 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til luftbårne radar og associerede luftbårne fyr.

 

 

5.450A

I frekvensbåndet 5470-5725 MHz må stationer i den mobile tjeneste ikke kræve beskyttelse fra radiostedbestemmelsestjenesten. Radiostedbestemmelsestjenesten må ikke pålægge den mobile tjeneste strengere beskyttelseskriterier, baseret på systemkarakteristika eller interferenskarakteristika, end de der fremgår af Anbefaling ITU-R M.1638-0.

 

 

5.450B

I frekvensbåndet 5470-5650 MHz må stationer i radiostedbestemmelsestjenesten, bortset fra jordbaserede radarer til anvendelse for meteorologiske formål i frekvensbåndet 5600-5650 MHz, ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, eller kræve beskyttelse fra radarsystemer i den maritime radionavigationstjeneste.

 

 

5.452

Mellem 5600 MHz og 5650 MHz må jordbaserede radarer, der anvendes til meteorologiske formål, drives på lige vilkår med stationer i den maritime radionavigationstjeneste.

 

 

5.457A

I frekvensbåndene 5925-6425 MHz og 14-14,5 GHz må jordstationer om bord på skibsfartøjer kommunikere med rumstationer i den faste satellittjeneste. Dette skal ske i overensstemmelse med Resolution 902 (WRC-03). I frekvensbåndet 5925-6425 MHz må jordstationer, som er om bord på skibsfartøjer og som kommunikerer med rumstationer i den faste satellittjeneste, anvende sendeantenner med en diameter på mindst 1,2 m og anvendes uden forudgående aftale med nogen administrationer hvis de er mindst 330 km væk fra lavvandsgrænsen, som officielt er anerkendt af kyststaten. Alle andre bestemmelser i Resolution 902 (WRC-03) gælder.

 

 

5.458

I båndet 6425-7075 MHz, foretages der passive mikrobølgesensor målinger over havene. I båndet 7075-7250 MHz, foretages der passive mikrobølgesensor målinger. Administrationer skal være opmærksomme på jordobservations-satellit- (passive) og rumforskningstjenesternes (passive) behov ved deres fremtidige planlægning vedrørende båndene 6425-7025 MHz og 7075-7250 MHz.

 

 

5.458A

Ved tildelinger i båndet 6700-7075 MHz til rumstationer i den faste satellittjeneste, opfordres administrationer til at tage alle skridt mulige for at beskytte spektrallinje observationer i radioastronomitjenesten i båndet 6650-6675,2 MHz fra skadelige forstyrrelser fra uønsket udstråling.

 

 

5.458B

Rum-til-Jord allokeringen til den faste satellittjeneste i båndet 6700-7075 MHz er begrænset til feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Anvendelsen af båndet 6700-7075 MHz (rum-til-Jord) af feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste er ikke underlagt Nr. 22.2.

 

 

5.46

Ingen udsendelser fra systemer i rumforskningstjenesten (Jord-til-rum) tiltænkt det ydre rum må være berørt i båndet 7190-7235 MHz. Geostationære satellitter i rumforskningstjenesten i båndet 7190-7235 MHz skal ikke kræve beskyttelse fra eksisterende og fremtidige stationer i den faste og mobile tjeneste. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse.

 

 

5.460A

Anvendelsen af frekvensbåndet 7190-7250 MHz (Jord-til-rum) i jordobservations-satellittjenesten skal være begrænset til sporing, telemetri og styring af rumstationer. Rumstationer i jordobservations-satellittjenesten (Jord-til-rum) i frekvensbåndet 7190-7250 MHz må ikke kræve beskyttelse fra eksisterende og fremtidige stationer i de faste og mobile tjenester, og Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Nr. 9.17 finder anvendelse. Endvidere – for at sikre beskyttelse af eksisterende of fremtidige faste og mobile tjenester – skal lokationen af jordstationer, der kommunikerer med rumstationer i jordobservations-satellittjenester i ikke-geostationære omløb eller geostationære omløb, opretholde en separationsafstand på mindst 10 km hhv. 50 km fra pågældende grænse(r) til nabolande, medmindre de involverede administrationer har indgået aftaler om kortere afstande.

 

 

5.460B

Rumstationer i den geostationære bane, som opererer i jordobservations-satellittjenesten (Jord-til-rum) i frekvensbåndet 7190-7235 MHz, må ikke kræve beskyttelse fra eksisterende og fremtidige stationer i rumforskningtjenesten, og Nr. 5.43A gælder ikke.

 

 

5.461

Yderligere allokering: Båndene 7250-7375 MHz (rum-til-Jord) og 7900-8025 MHz (Jord-til-rum) er også allokeret til den mobile satellittjeneste på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.

 

 

5.461A

Anvendelsen af båndet 7450-7550 MHz i den meteorologiske satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til geostationære satellitsystemer. Ikke-geostationære meteorologiske satellitsystemer i dette bånd, som er notificeret forud for 30. november 1997, må fortsat drives på primær basis indtil udgangen af deres levetid.

 

 

5.461AA

Anvendelsen af frekvensbåndet 7375-7750 MHz i den maritime mobil-satellittjeneste er begrænset til geostationære satellitnetværk.

 

 

5.461AB

I frekvensbåndet 7375-7750 MHz, skal jordstationer i den maritime mobil-satellittjeneste ikke kræve beskyttelse fra, eller begrænse anvendelsen og udviklingen af, stationer i de faste og mobile (undtagen aeronautisk mobile) tjenester. Nr. 5.43A er ikke gældende.

 

 

5.461B

Anvendelsen af båndet 7750-7900 MHz i den meteorologiske satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til ikke-geostationære satellitsystemer.

 

 

5.462A

I Region 1 og 3 (undtagen for Japan) i båndet 8025-8400 MHz må jordobservations-satellittjenesten, der benytter geostationære satellitter, ikke skabe en effekttæthed, der overstiger følgende foreløbige værdier for modtagelsesvinkler (?), uden samtykke fra den påvirkede administration:
-135 dB(W/m²) i et 1 MHz båndfor 0° ? ? < 5°
-135 + 0,5 (?-5) dB(W/m²) i et 1 MHz båndfor 5° ? ? < 25°
-125 dB(W/m²) i et 1 MHz båndfor 25° ? ? ? 90°

 

 

5.463

Flystationer må ikke sende i båndet 8025-8400 MHz.

 

 

5.465

I rumforskningstjenesten er anvendelsen af båndet 8400-8450 MHz begrænset til det ydre rum.

 

 

5.47

Anvendelsen af båndet 8750-8850 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til luftbårne Doppler navigationshjælpemidler på midterfrekvensen 8800 MHz.

 

 

5.472

I båndene 8850-9000 MHz og 9200-9225 MHz er den maritime radionavigationstjeneste begrænset til kystbaseret radar.

 

 

5.473A

Stationer i radiostedbestemmelsestjenesten, der opererer i båndet 9000-9200 MHz, må ikke forstyrre eller kunne kræve beskyttelse fra systemer indikeret i Nr. 5.337, som opererer i den aeronautiske radionavigationstjeneste, eller radar systemer i den maritime mobile radionavigationstjeneste, der opererer i båndet på primær basis i lande indikeret i Nr. 5.471.

 

 

5.474

I båndet 9200-9500 MHz må der anvendes redningstranspondere (SART) under hensyntagen til den rette ITU-R anbefaling (se også Artikel 31).

 

 

5.474A

Anvendelsen af frekvensbåndene 9200-9300 MHz og 9900-10400 MHz i jordobservations-satellittjenesten (aktiv) er begrænset til systemer, der kræver båndbredde større end 600 MHz, som ikke fuldt ud kan rummes inden for frekvensbåndet 9300-9900 MHz. En sådan anvendelse forudsætter aftale, der skal indhentes efter Nr. 9.21 fra Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, Indonesien, Iran, Libanon og Tunesien. En administration, der ikke har svaret under Nr. 9.52 anses for ikke at have imødekommet anmodningen om koordinering. I sådanne tilfælde kan den bemyndigende administration af satellitten, der opererer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv) anmode om bistand af Bureauet i henhold til Underafsnit II D i Artikel 9.

 

 

5.474B

Stationer, der opererer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv), skal overholde Anbefaling ITU-R RS.2066-0.

 

 

5.474C

Stationer, der opererer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv), skal overholde Anbefaling ITU-R RS.2065-0.

 

 

5.474D

Stationer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv) må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i maritime radionavigations- og radiostedbestemmelsestjenester i frekvensbåndet 9200-9300 MHz, radionavigations- og radiostedbestemmelsestjenester i frekvensbånd 9900-10000 MHz og radiostedbestemmelsestjenesten i frekvensbåndet 10,0-10,4 GHz.

 

 

5.475

Anvendelsen af båndet 9300-9500 MHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til luftbårne vejr-radarer og jordbaserede radarer. Herudover tillades jordbaserede radarfyr i den aeronautiske radionavigationstjeneste i båndet 9300-9320 MHz med den betingelse, at der for den maritime radionavigationstjeneste ikke forårsages skadelige forstyrrelser.

 

 

5.475A

Anvendelsen af båndet 9300-9500 MHz til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) er begrænset til systemer, der kræver mere end 300 MHz nødvendig båndbredde, som ikke kan indeholdes i båndet 9500-9800 MHz.

 

 

5.476A

I båndet 9300-9800 MHz må stationer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i radionavigations- og radiostedbestemmelsestjenesterne.

 

 

5.478A

Anvendelsen af båndet 9800-9900 MHz til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) er begrænset til systemer, der kræver mere end 500 MHz nødvendig båndbredde, som ikke kan indeholdes i båndet 9300-9800 MHz.

 

 

5.478B

Anvendelsen af båndet 9800-9900 MHz til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) må ikke skabe forstyrrelser eller kunne kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra stationer, der opererer i den faste tjeneste, til hvilken båndet er allokeret på sekundær basis.

 

 

5.479

Båndet 9975-10025 MHz er også allokeret til den meteorologiske satellittjeneste på sekundær basis til anvendelse for vejr-radar.

 

 

5.482

I båndet 10,6-10,68 GHz, er stationer af faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester begrænset til en maksimum effekt leveret til antennen på -3 dBW. Disse grænser må overstiges, forudsat der opnås aftale efter Nr. 9.21. I Saudi Arabien, Algeriet, Armenien, Azerbajdjan, Bahrain, Bangladesh, Egypten, Hviderusland, De Forenede Arabiske Emirater, Georgien, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Jordan, Kasakstan, Kirgisistan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Moldova, Nigeria, Pakistan, Filippinerne, Oman, Qatar, Singapore, Syrien, Tadjikistan, Tunesien, Uzbekistan, Vietnam og Turkmenistan, er begrænsningerne på de faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester ikke gældende.

 

 

5.482A

Ved deling af båndet 10,6-10,68 GHz mellem jordobservations-satellittjenesten (passiv) og den faste og mobile tjeneste, undtagen aeronautisk mobile, gælder Resolution 751 (WRC-07).

 

 

5.484

I Region 1 er anvendelsen af båndet 10,7-11,7 GHz i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) begrænset til feeder-forbindelser for broadcast-satellittjenesten.

 

 

5.484A

Anvendelsen af båndene 10,95-11,2 GHz (rum-til-Jord), 11,45-11,7 GHz (rum-til-Jord), 11,7-12,2 GHz (rum-til-Jord) i Region 2, 12,2-12,75 GHz (rum-til-Jord) i Region 3, 12,5-12,75 GHz (rum-til-Jord) i Region 1, 13,75-14,5 GHz (Jord-til-rum), 17,8-18,6 GHz (rum-til-Jord), 19,7-20,2 GHz (rum-til-Jord), 27,5-28,6 GHz (Jord-til-rum), 29,5-30 GHz (Jord-til-rum) i ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.12 vedrørende koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære satellitnet i den faste satellittjeneste, der drives i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte opstå under deres drift, hurtigt kan elimineres.

 

 

5.484B

Resolution 155 (WRC-15) gælder.

 

 

5.487

I båndet 11,7-12,5 GHz i Region 1 og 3, må den faste, faste satellit-, mobile, undtagen aeronautisk mobile, og broadcasttjenesten, i overensstemmelse med deres respektive allokeringer ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra broadcast-satellitstationer, der drives i overensstemmelse med bestemmelserne planerne for Region 1 og 3 i Appendiks 30.

 

 

5.487A

Yderligere allokering: I Region 1 er båndet 11,7-12,5 GHz, i Region 2 er båndet 12,2-12,7 GHz og i Region 3 er båndet 11,7-12,2 GHz, også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis, begrænset til ikke-GSO systemer og underlagt bestemmelserne i Nr. 9.12 vedrørende koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære satellitnet i broadcast-satellittjenesten, der drives i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte opstå under deres drift, hurtigt kan elimineres.

 

 

5.492

Tildelinger til stationer i broadcast-satellitjenesten i overensstemmelse med den relevante regionale Plan i Appendiks 30 må også anvendes til transmissioner i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord), forudsat sådanne transmissioner ikke forårsager flere forstyrrelser eller kræver mere beskyttelse fra forstyrrelser end broadcast-satellittjenestetransmissioner, der opererer i overensstemmelse med denne Plan. Med respekt for rumtjenester skal dette bånd primært anvendes til broadcast-satellittjenesten.

 

 

5.497

Anvendelsen af båndet 13,25-13,4 GHz i den aeronautiske radionavigationstjeneste er begrænset til Doppler navigationshjælpemidler.

 

 

5.498A

Jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenesterne (aktive), der opererer i båndet 13,25-13,4 GHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme anvendelsen eller udviklingen af den aeronautiske radionavigationstjeneste.

 

 

5.499A

Anvendelsen af frekvensbåndet 13,40-13,65 GHz i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til geostationære satellitsystemer og forudsætter aftale efter Nr. 9.21 med hensyn til satellitsystemer, der opererer i rumforskningstjenesten (rum-til-rum) til videresendelse af data fra rumstationer i den geostationære bane til associerede rumstationer i ikke-geostationære satellitbaner for hvilke oplysninger er blevet modtaget af Bureauet senest den 27. november 2015.

 

 

5.499B

Administrationer skal ikke udelukke ibrugtagning og drift af transmitterende jordstationer i standard frekvens og tidssignal-satellittjenesten (Jord-til-rum) afsat på sekundær basis i frekvensbåndet 13,40-13,65 GHz på grund af den primære allokering til FSS (rum-til-Jord).

 

 

5.499C

Tildelingen af frekvensbåndet 13,40-13,65 GHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til:
-satellitsystemer, der opererer i rumforskningstjenesten (rum-til-rum) til videresendelse af data fra rumstationer i den geostationære bane til associerede rumstationer i ikke-geostationære baner, for hvilke API er blevet modtaget af Bureauet senest 27. november 2015,
-aktive rumbårne sensorer,
-satellitsystemer, der opererer i rumforskningstjenesten (rum-til-Jord) til videresendelse af data fra rumstationer i den geostationære bane til associerede jordstationer.
Andre anvendelser af frekvensbåndet til rumforskningstjenesten er på sekundær basis.

 

 

5.499D

I frekvensbåndet 13,40-13,65 GHz må satellitsystemer i rumforskningstjenesten (rum-til-Jord og/eller rum-til-rum) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i faste, mobile, radiostedbestemmelses- eller jordobservations-satellittjenester.

 

 

5.499E

I frekvensbåndet 13,40-13,65 GHz må geostationære satellitter i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) ikke kræve beskyttelse fra rumstationer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv), der opererer i overensstemmelse med dette reglement, og Nr. 5.43A gælder ikke. Bestemmelserne i Nr. 22.2 gælder ikke for jordobservations-satellittjenesten (aktiv) i forhold til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) i dette frekvensbånd.

 

 

5.501A

Allokeringen af båndet 13,65-13,75 GHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til aktive rumbårne sensorer. Andre anvendelser af båndet i rumforskningstjenesten foregår på sekundær basis.

 

 

5.501B

I båndet 13,4-13,75 GHz må jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenesterne (aktive) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme anvendelsen eller udviklingen af radiostedbestemmelsestjenesten.

 

 

5.502

I båndet 13,75-14 GHz skal en jordbaseret station i den faste satellittjeneste have en mindste antennediameter på 1,2 m, og en jordstation i et ikke-geostationært fast satellitsystem skal have en mindste diameter på 4,5 m. Herudover må e.i.r.p., midlet over et sekund, udstrålet fra en station i radiostedbestemmelses- eller radionavigationstjenesten ikke overstige 59 dBW for elevationsvinkler over 2 grader og 65 dBW for mindre vinkler. Før en administration tager en jordstation i et geostationært net i den faste satellittjeneste i drift i dette bånd med en antennestørrelse mindre end 4,5 m, skal den sikre, at effekttætheden skabt på Jordens overflade af denne jordstation ikke overskrider:
--115 dB(W/(m2 • 10 MHz) i mere end 1% af tiden skabt 36 m over havets overflade ved lav vandstand, som officielt er anerkendt af kyststaten.
--115 dB(W/(m2 • 10 MHz) i mere end 1% af tiden skabt 3 m over Jorden på grænsen til et andet lands territorium, hvor landmobile radarer anvendes eller er planlagt anvendt i dette bånd, medmindre forudgående aftale er indgået herom.
For jordstationer i den faste satellittjeneste, som har en diameter større end eller lig med 4,5 m, skal e.i.r.p. af enhver udsendelse være mindst 68 dBW og må ikke overskride 85 dBW.

 

 

5.503

I båndet 13,75-14 GHz skal geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten, for hvilke information for forudgående offentliggørelse er blevet modtaget af Bureauet forud for 31. januar 1992, operere på lige vilkår med stationer i den faste satellittjeneste. Efter denne dato opererer nye geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten på sekundær basis. Indtil de geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten, for hvilke information for forudgående offentliggørelse er blevet modtaget af Bureauet forud for 31. januar 1992, ophører med at operere i dette bånd:
-I båndet 13,77-13,78 GHz, må e.i.r.p.-tætheden af udsendelser fra enhver jordstation i den faste satellittjeneste, der opererer med en rumstation i den geostationære satellitbane, ikke overskride:
i)4,7D + 28 dB(W/40 kHz), hvor D er diameteren for jordstationen i den faste satellittjeneste (m), for antennediametre større end eller lig med 1,2 m og mindre end 4,5 m.
ii)49,2 + 20log(D/4,5) dB(W/40 kHz), hvor D er diameteren for jordstationen i den faste satellittjeneste (m), for antennediametre større end eller lig med 4,5 m og mindre end 31,9 m.
iii)66,2 dB(W/40 kHz) for enhver jordstation i den faste satellittjeneste for antennediametre større end eller lig med 31,9 m.
iv)56,2 dB(W/40 kHz) for smalbånds (mindre end 40 kHz nødvendig båndbredde) jordstationer i den faste satellittjeneste fra enhver jordstation i den faste satellittjeneste med en antennediameter på 4,5 m eller mere.
-E.i.r.p.-tætheden fra enhver udsendelse fra nogen station i den faste satellittjeneste, der opererer sammen med en rumstation i geostationært satellitkredsløb, må ikke overstige 51dBW i 6 MHz-båndet fra 13,772-13,778 GHz.
Automatisk effektkontrol må anvendes til at forøge e.i.r.p.-tætheden i dette frekvensområde for at kompensere for regn dæmpning, i det omfang at effekttætheden ved en fast satellittjenestes rumstation ikke overstiger den værdi, der resulterer fra anvendelsen af en jordbaseret station, der overholder ovennævnte grænseværdier ved klare vejrforhold.

 

 

5.504A

I frekvensbåndet 14-14,5 GHz må luftfarts-jordstationer i den sekundære aeronautiske mobile-satellittjeneste også kommunikere med rumstationer i den faste satellittjeneste. Bestemmelserne i Nr. 5.29, 5.30 og 5.31 finder anvendelse.

 

 

5.504B

Luftfartsjordstationer, der opererer i den aeronautiske mobilesatellittjeneste i frekvensbåndet 14-14,5 GHz, skal overholde bestemmelserne i Annex 1, del C i Anbefaling ITU-R M.1643-0 med hensyn til enhver radioastronomistation, der foretager observationer i frekvensbåndet 14,47-14,5 GHz, og som er placeret i Spanien, Frankrig, Indien, Italien, Storbritannien og Sydafrika.

 

 

5.506

Båndet 14-14,5 GHz må inden for den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) anvendes til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten, forudsat der koordineres med andre net i den faste satellittjeneste. Denne anvendelse af fødeforbindelser er forbeholdt lande uden for Europa.

 

 

5.506A

I frekvensbåndet 14-14,5 GHz må skibsbaserede jordstationer med en e.i.r.p. større end 21 dBW operere på de samme betingelser som jordstationer om bord på fartøjer, som forudsat i Resolution 902 (WRC-03). Denne fodnote gælder ikke for skibsbaserede jordstationer, for hvilke Radiocommunication Bureau har modtaget komplette Appendiks 4 informationer før den 5. juli 2003.

 

 

5.506B

Jordstationer om bord på skibsfartøjer, der kommunikerer med rumstationer i den faste satellittjeneste, må operere i frekvensbåndet 14-14,5 GHz uden forudgående aftale med Cypern og Malta inden for minimumsafstanden, der er angivet i Resolution 902 (WRC-03), fra disse lande.

 

 

5.511A

Anvendelsen af frekvensbåndet 15,43-15,63 GHz af den faste satellittjeneste (jord-til-rum) er begrænset til feeder-forbindelse til ikke-geostationære satellitter i den mobile satellittjeneste. Anvendelsen skal koordineres under Nr. 9.11A.

 

 

5.511C

Stationer, der drives i den aeronautiske radionavigationstjeneste, skal begrænse den effektive e.i.r.p. i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S.1340-0. Den mindste koordineringsafstand, der kræves til beskyttelse af aeronautiske radionavigationsstationer (Nr. 4.10 er gældende) fra skadelige forstyrrelser fra jordbaserede feeder-forbindelsestationer, og den maksimale e.i.r.p. transmitteret mod det lokale vandrette plan af en feeder-forbindelses jordbaserede station, skal være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S.1340-0.

 

 

5.511E

Radiostedbestemmelsestjenesten i frekvensbåndet 15,4-15,7 GHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra den aeronautiske radionavigations tjeneste.

 

 

5.511F

Til beskyttelse af radioastronomitjenesten i frekvensbåndet 15,35-15,5 GHz må radiostedbestemmelsesstationer i frekvensbåndet 15,4-15,7 GHz ikke overstige en effekttæthed på -156 dB(W/m2) i en 50 MHz båndbredde i frekvensbåndet 15,35-15,4 GHz ved et radioastronomiobservatorie i mere en 2% af tiden.

 

 

5.513A

Rumbårne aktive sensorer, der drives i båndet 17,2-17,3 GHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme udviklingen af radiostedbestemmelse og andre tjenester allokeret på primær basis.

 

 

5.516

Anvendelsen af båndet 17,3-18,1 GHz i geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten. Anvendelsen af båndet 17,3-17,8 GHz i Region 2 af systemer i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til geostationære satellitter. For anvendelsen af båndet 17,3-17,8 GHz (Jord-til-rum) i Region 2 til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten i båndet 12,2-12,7 GHz, se Artikel 11. Anvendelsen af båndene 17,3-18,1 GHz (Jord-til-rum) i Region 1 og 3, samt 17,8-18,1 GHz (Jord-til-rum) i Region 2 af ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste er underlagt anvendelsen af proceduren i Nr. 9.12 vedrørende koordineringen med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste-satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære-satellitnet i den faste satellittjeneste der opererer i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation, for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at uacceptable forstyrrelser der måtte opstå under deres drift hurtigt kan elimineres.

 

 

5.516A

I frekvensbåndet 17,3-17,7 GHz må jordstationer i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) i Region 1 ikke fordre beskyttelse fra broadcasting-satellittjenestens føde-jordstationer, der opererer i henhold til Appendiks 30A, eller sætte nogen begrænsninger eller restriktioner for placeringen af broadcasting-satellittjenestens føde-jordstationer over alt inden for føde-satellittjenestens dækningsområde.

 

 

5.516B

Følgende frekvensbånd er bestemt for høj-intensitets anvendelser i den faste satellittjeneste (HDFSS):
17,3-17,7 GHz(rum-til-Jord) i Region 1
18,3-19,3 GHz(rum-til-Jord) i Region 2
19,7-20,2 GHz(rum-til-Jord) i alle Regioner
39,5-40 GHz(rum-til-Jord) i Region 1
40-40,5 GHz(rum-til-Jord) i alle Regioner
40,5-42 GHz(rum-til-Jord) i Region 2
47,5-47,9 GHz(rum-til-Jord) i Region 1
48,2-48,54 GHz(rum-til-Jord) i Region 1
49,44-50,2 GHz(rum-til-Jord) i Region 1
og
27,5-27,82 GHz(Jord-til-rum) i Region 1
28,35-28,45 GHz(Jord-til-rum) i Region 2
28,45-28,94 GHz(Jord-til-rum) i alle Regioner
28,94-29,1 GHz(Jord-til-rum) i Region 2 and 3
29,25-29,46 GHz(Jord-til-rum) i Region 2
29,46-30 GHz(Jord-til-rum) i alle regioner
48,2-50,2 GHz(Jord-til-rum) i Region 2
Denne bestemmelse udelukker ikke at de pågældende frekvensbånd anvendes af andre faste satellittjenester og -anvendelser eller andre tjenester, til hvilke disse frekvensbånd er allokeret på co-primær basis og skaber ikke prioritet i disse regler mellem anvenderne af disse frekvensbånd. Administrationerne bør tage dette med i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af bestemmelser i relation til disse frekvensbånd. Se Resolution 143 (WRC-03).

 

 

5.519

Yderligere allokering: Båndet 18,1-18,3 GHz i Region 2 og 18,1-18,4 GHz i Region 1 og 3 er også allokeret til den meteorologiske-satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis. Dets anvendelse er begrænset til geostationære satellitter.

 

 

5.52

Anvendelsen af båndet 18,1-18,4 GHz i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser i geostationære satellitsystemer i broadcast-satellittjenesten.

 

 

5.522A

Udstråling fra faste tjenester og den faste satellittjeneste i båndet 18,6-18,8 GHz er begrænset til de værdier, der er anført i henholdsvis Nr. 21.5A og 21.16.2.

 

 

5.522B

Anvendelsen af båndet 18,6-18,8 GHz i den faste satellittjeneste er begrænset til geostationære systemer og systemer med et kredsløb, hvor apogee er større end 20.000 km.

 

 

5.523A

Anvendelsen af båndene 18,8-19,3 GHz (rum-til-Jord) og 28,6-29,1 GHz (Jord-til-rum) til GSO og ikke-GSO faste satellittjenestenet er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A. Nr. 22.2 finder ikke anvendelse. Administrationer, der har GSO netærk under udfærdigelse i medfør af koordinering forud for 18. november 1995, skal i størst mulig omfang samarbejde ved koordineringen i medfør af Nr. 9.11A med ikke-GSO net fra hvilke notificeringsinformationer er blevet modtaget af Bureauet forud for denne dato, med henblik på at opnå resultater, der er accceptable for alle berørte parter. Ikke-GSO net må ikke forårsage uacceptable forstyrrelser af GSO faste-satellittjenestenet for hvilke komplet Appendiks 4 notificeringsinformation betragtes som modtaget af Bureauet forud for 18. november 1995.

 

 

5.523B

Anvendelsen af båndet 19,3-19,6 GHz (Jord-til-rum) til FSS er begrænset til feeder forbindelser for ikke-GSO systemer i MSS. Denne anvendelse er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A. Nr. 22.2 finder ikke anvendelse.

 

 

5.523C

Nr. 22.2 i Radioreglementet er fortsat gældende i båndene 19,3-19,6 GHz og 29,1-29,4 GHz, mellem fødeforbindelser i ikke-geostationære mobile satellittjenestenet og de faste satellittjenestenet for hvilke komplet Appendiks 4 koordineringsinformation, eller notificeringsinformation, betragtes som modtaget af Bureauet forud for 18. november 1995.

 

 

5.523D

Anvendelsen af båndet 19,3-19,7 GHz (rum-til-Jord) til GSO/FSS systemer og af feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i MSS er underlagt anvendelsen af bestemmelserne i Nr. 9.11A, men ikke underlagt bestemmelserne i Nr. 22.2. Anvendelsen af dette bånd til andre ikke-GSO/FSS systemer, eller i tilfælde som nævnt i Nr. 5.523C og 5.523E, er ikke underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A og skal fortsat være underlagt procedurerne i bestemmelserne Artikel 9 (undtagen Nr. 9.11A) og 11, samt bestemmelserne i Nr. 22.2.

 

 

5.523E

Nr. 22.2 i Radioreglementet er fortsat gældende i båndene 19,6-19,7 GHz og 29,4-29,5 GHz, mellem fødeforbindelser i ikke-geostationære mobile satellittjenestenet og de faste satellittjenestenet for hvilke komplet Appendiks 4 koordineringsinformation, eller notificeringsinformation, betragtes som værende modtaget af Bureauet inden 21. november 1997.

 

 

5.525

For at lette interregional koordinering mellem net i mobile satellit- og faste satellittjenester, skal bærebølger i den mobile satellittjeneste der ikke er modtagelige for forstyrrelser i videst mulige omfang placeres i de højere dele af båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz.

 

 

5.526

I båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz i Region 2, og i båndene 20,1-20,2 GHz og 29,9-30 GHz i Region 1 og 3, må net, som både er i den faste satellittjeneste og i den mobile satellittjeneste, omfatte forbindelser mellem jordbaserede stationer på specificerede eller uspecificerede punkter, eller når de er under bevægelse, gennem en eller flere satellitter for punkt-til-punkt og punkt-til-multipunkt kommunikation.

 

 

5.527

I båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz, gælder bestemmelserne i Nr. 4.10 ikke i forhold til den mobile satellittjeneste.

 

 

5.528

Allokeringen til den mobile satellittjeneste er tænkt anvendt af net som anvender smalle spot-beam antenner og lignende avanceret teknologi ved rumstationer. Administrationer der driver systemer i den mobile satellittjeneste i båndet 19,7-20,1 GHz i Region 2 og i båndet 20,1-20,2 GHz skal tage alle skridt mulige for at sikre den fortsatte tilgængelighed af disse bånd for administrationer der driver faste og mobile systemer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.524.

 

 

5.530A

Medmindre der er enighed om noget andet mellem de berørte administrationer, må en station i den faste eller mobile tjeneste ikke generere en effekttæthed, der 3 m over Jorden overstiger -120,4 dB(W/m2 • MHz) i mere end 20% af tiden på et andet lands territorium i Region 1 og 3. Ved beregning bør administrationer anvende den seneste version af Anbefaling ITU-R P.452 (se også den seneste version af Anbefaling ITU-R BO.1898).

 

 

5.530B

For at sikre udviklingen af broadcastsatellittjenesten i frekvensbåndet 21,4-22 GHz opfordres administrationerne til ikke at deployere mobile stationer og begrænse anvendelsen af stationer i den faste tjenester.

 

 

5.530D

Se Resolution 555 (Rev.WRC-15).

 

 

5.532

Anvendelsen af båndet 22,21-22,5 GHz af jordobservations-satellit- (passive) og rumforskningstjenesterne (passive) må ikke hæmme de faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester.

 

 

5.535A

Anvendelsen af båndet 29,1-29,5 GHz (Jord-til-rum) af FSS er begrænset til GSO satellitsystemer og fødeforbindelser i ikke-GSO satellitsystemer i den mobile satellittjeneste. Denne anvendelse forudsætter anvendelse af bestemmelserne i Nr. 9.11A men ikke bestemmelserne i Nr. 22.2 bortset fra, hvad der fremgår af Nr. 5.523C og 5.523E, hvor sådan anvendelse ikke er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A og fortsat skal være underlagt Artikel 9 (undtagen Nr. 9.11A) og 11 procedurer og bestemmelserne i Nr. 22.2.

 

 

5.536

Anvendelsen af 25,25-27,5 GHz båndet i inter-satellittjenesten er begrænset til rumforskning og jordobservations-satellitapplikationer, samt transmissioner af data der udspringer fra industrielle og medicinske aktiviteter i rummet.

 

 

5.536A

Administrationer, der installerer jordbaserede jordobservations-satellitstationer, kan ikke kræve beskyttelse fra faste og mobile tjenester, der drives af tilstødende administrationer. Herudover bør der ved jordbaserede stationer, der opererer i jordobservations-satellittjenesten eller i rumforskningstjenesten, tages højde for seneste udgave af Anbefaling ITU-R SA.1862.

 

 

5.536B

I Saudi Arabien, Østrig, Bahrain, Belgien, Brasilien, Kina, Korea, Danmark, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Estland, Finland, Ungarn, Indien, Iran, Irland, Israel, Italien, Jordan, Kenya, Kuwait, Libanon, Libyen, Litauen, Moldova, Nordkorea, Norge, Oman, Uganda, Pakistan, Filippinerne, Polen, Portugal, Syrien, Slovakiet, Tjekkiet, Rumænien, Storbritannien, Singapore, Sverige, Tanzania, Tyrkiet, Vietnam og Zimbabwe kan jordbaserede stationer i jordobservations-satellittjenesten i båndet 25,5-27 GHz ikke kræve beskyttelse fra eller begrænse etablering eller drift af stationer i faste eller mobile tjenester.

 

 

5.538

Yderligere allokering: Båndene 27,500-27,501 GHz og 29,999-30,000 GHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis for radiofyr transmissioner beregnet til up-link effektstyring. Sådanne rum-til-Jord transmissioner må ikke overstige en ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) på +10 dBW i retningen af tilstødende satellitter i et geostationært satellitkredsløb.

 

 

5.539

Båndet 27,5-30 GHz må anvendes i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) til tilvejebringelse af fødeforbindelser i broadcast-satellittjenesten.

 

 

5.54

Yderligere allokering: Båndet 27,501-29,999 GHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på sekundær basis til radiofyr transmissioner til anvendelse for up-link effektstyring.

 

 

5.541

I båndet 28,5-30 GHz er jordobservations-satellittjenesten begrænset til overførsel af data mellem stationer og ikke den primære indsamling af information via aktive eller passive sensorer.

 

 

5.541A

Fødeforbindelser i ikke-geostationære net i den mobile satellittjeneste og geostationære net i den faste satellittjeneste, der opererer i båndet 29,1-29,5 GHz (Jord-til-rum), skal anvende uplink adaptiv effektstyring eller andre metoder til udtonende kompensation, således, at jordbaserede stationstransmissioner kan foretages med det nødvendige effektniveau for at opnå den ønskede link opfyldelse samtidig med, at den gensidige forstyrrelse mellem begge net reduceres. Disse metoder gælder for de net for hvilke Appendiks 4 koordinering betragtes som modtaget af Bureauet efter 17. maj 1996 og indtil den ændres af en kompetent WRC. Administrationer, der forelægger Appendiks 4 information til koordinering før denne dato, opfordres til at anvende disse metoder i videst mulige omfang.

 

 

5.543

Båndet 29,95-30 GHz må anvendes til rum-til-rum forbindelser i jordobservations-satellittjenesten til telemetri-, søgning- og kontrolformål, på sekundær basis.

 

 

5.544

I båndet 31-31,3 GHz gælder de effekttætheds grænser specificeret i Artikel 21, Tabel 21-4 for rumforskningstjenesten.

 

 

5.547

Båndene 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz og 64-66 GHz er til rådighed for high-density applikationer i de faste tjenester (se Resolution 75 (WRC-2000)). Administrationer skal tage højde for dette i forbindelse med regulatoriske overvejelser vedrørende disse bånd. Grundet den potentielle anvendelse af high-density applikationer i den faste satellittjeneste i båndene 39,5-40 GHz og 40,5-42 GHz (Se Nr. 5.516B), bør administrationer yderligere tage højde for potentielle indskrænkninger af high-density applikationer i de faste tjenester, hvor nødvendigt.

 

 

5.547A

Administrationer skal tage skridt for at minimere potentielle forstyrrelser mellem stationer i de faste tjenester og luftbårne stationer i radionavigationstjenesten i båndet 31,8-33,4 GHz, under hensyntagen til de operationelle behov af luftbårne radarsystemer.

 

 

5.548

Ved udvikling af stationer til inter-satellittjenesten i båndet 32,3-33 GHz, radionavigationstjenesten i båndet 32-33 GHz og til rumforskningstjenesten (ydre rum) i båndet 31,8-32,3 GHz, skal administrationer tage alle nødvendige forholdsregler for at forhindre skadelige forstyrrelser mellem disse tjenester og have de sikkerhedsmæssige aspekter ved radionavigationstjenesten for øje (se Anbefaling 707).

 

 

5.549A

I frekvensbåndet 35,5-36,0 GHz må den gennemsnitlige udstrålede effekt ved Jor¬dens overflade, frembragt af enhver luftbåren sensor i jordobservations-satellittjene¬sten (aktiv) eller rumforskningstjenesten (aktiv), for enhver vinkel større end 0.8º fra udstrålingscentret ikke overstige -73,3 dB(W/m2) i disse frekvensbånd.

 

 

5.550A

Ved deling af båndet 36-37 GHz mellem jordobservations-satellittjenesten (passiv) og den faste og mobile tjeneste gælder Resolution 752 (WRC-07).

 

 

5.551H

Den ækvivalente effekttæthed (epfd) frembragt i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz af alle rumstationer i ethvert ikke-geostationært satellitsystem i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord), eller i broadcasting-satellittjenesten, der opererer i frekvensbåndet 42-42,5 GHz, må ikke overskride de følgende værdier på stedet for enhver radioastronomistations placering i mere end 2% af tiden:
--230 dB(W/m2) i 1 GHz og -246 dB(W/m2) i ethvert bånd af 500 kHz i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistation, der er registreret som et enkeltstående teleskop, og
--209 dB(W/m2) i ethvert bånd af 500 kHz i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistation, der er registreret som en »very long baseline interferometry«.
Disse epfd-værdier skal evalueres ved anvendelse af den metode, der er angivet i Anbefaling ITU-R S.1586-1, og referenceantennediagrammet og den maksimale antenneforstærkning i radio astronomitjenesten, som fremgår af Anbefaling ITU-R RA.1631-0, og som gælder hele himmelrummet og for en elevationsvinkel større end minimumsvinklen ?min for radioteleskopet (for hvilken en normalværdi på 5° skal antages i fraværet af notificeret information).
Disse værdier skal gælde for enhver radioastronomistation, som enten
-var i drift inden den 5. juli 2003 og som er blevet notificeret til ITU inden den 4. januar 2004, eller
-var notificeret før datoen for modtagelsen af den komplette Appendiks 4-information om koordinering og notifikation som er tilegnet den rumstation, for hvilken begrænsningerne gælder.
Andre radioastronomistationer, som er notificeret efter disse datoer, må søge en aftale med den administration, der har autoriseret rumstationen. I Region 2 finder Resolution 743 (WRC-03) anvendelse. Begrænsningen i denne fodnote kan blive overskredet på stedet for en radioastronomistations placering af ethvert lands administration, som er enig heri.

 

 

5.551I

Effekt-tætheden i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz frembragt af enhver geostationær station i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) eller af broadcastning-satellittjenesten (rum-til-Jord), der opererer i frekvensbåndet 42-42,5 GHz, må ikke overskride følgende værdier på stedet for enhver radioastronomistations placering:
-137 dB(W/m2) i 1 GHz og -153 dB(W/m2) i ethvert 500 kHz bånd af frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistations placering, registreret som et enkeltstående teleskop, og
-116 dB(W/m2) i ethvert 500 kHz bånd i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistations placering, der er registreret som en »very long baseline interferometry« station.
Disse værdier skal gælde på stedet for enhver radioastronomistations placering, som enten
-fungerede inden 5. juli 2003 og som er blevet notificeret til ITU inden den 4. januar 2004, eller
-var notificeret før datoen for modtagelsen af den komplette information i Appendiks 4 om koordination og notifikation som er tilegnet den rumstation, for hvilken begrænsningerne gælder.
Andre radioastronomistationer, som er notificeret efter disse datoer, må søge en aftale med den myndighed, der har autoriseret rumstationen. I Region 2 finder Resolution 743 (WRC-03) anvendelse. Begrænsningen i denne fodnote kan blive overskredet, på stedet for en radioastronomistations placering, af ethvert lands administration, som er enig heri.

 

 

5.552

Spektrumallokeringen til den faste satellittjeneste i båndene 42,5-43,5 GHz og 47,2-50,2 GHz for Jord-til-rum transmissioner er større end den i båndet 37,5-39,5 GHz for rum-til-Jord transmission for at tilgodese fødeforbindelser til broadcast satellitter. Administrationer opfordres til at tage alle skridt mulige for at reservere båndet 47,2-49,2 GHz til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten der opererer i båndet 40,5-42,5 GHz.

 

 

5.552A

Allokeringen i båndene 47,2-47,5 GHz og 47,9-48,2 GHz til den faste tjeneste er tænkt anvendt af HAPS (High Altitude Platform Stations). Anvendelsen af båndene 47,2-47,5 GHz og 47,9-48,2 GHz er underlagt bestemmelserne i Resolution 122 (Rev.WRC-07).

 

 

5.553

I båndene 43,5-47 GHz og 66-71 GHz må der drives stationer i den landmobile tjeneste, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af rum-radiokommunikationstjenester til hvilke disse bånd er allokeret (se Nr. 5.43).

 

 

5.554

I båndene 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz og 252-265 GHz tillades der også satellitforbindelser, der forbinder landstationer på specificerede faste punkter, når de anvendes i forbindelse med den mobile satellittjeneste eller radionavigationssatellittjenesten.

 

 

5.554A

De faste satellittjenesters (rum-til-Jord) anvendelse af frekvensbåndene 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz og 49,44-50,2 GHz er begrænset til geostationære satellitter.

 

 

5.555

Yderligere allokering: Båndene 48,94-49,04 GHz er også allokeret til radioastronomitjenesten på primær basis.

 

 

5.555B

Effekt-tætheden i frekvensbåndet 48,94-49,04 GHz frembragt af enhver geostationær station i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord), der opererer i frekvensbåndene 48,2-48,54 GHz og 49,44-50,2 GHz må ikke overstige -151,8 dB(W/m2) i ethvert 500 kHz bånd på placeringen af enhver radioastonomistation.

 

 

5.556

I båndene 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz og 64-65 GHz, må der foretages radioastronomiobservationer på national plan.

 

 

5.556A

Anvendelsen af båndene 54,25-56,9 GHz, 57,0-58,2 GHz og 59,0-59,3 GHz i inter-satellittjenesten er begrænset til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttætheden forårsaget af én station i inter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km til 1.000 km over Jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbspositioner besat med passive sensorer ikke overstige -147 dB(W/(m2 • 100 MHz)) for alle modtagelsesvinkler.

 

 

5.557A

I båndet 55,78-56,26 GHz begrænses den maksimale effekttæthed udsendt af en sender til antennen af en fast tjeneste station til -26 dB(W/MHz) for at beskytte stationer i jordobservations-satellittjenesten (passiv).

 

 

5.558

I båndene 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz og 191,8-200 GHz må der drives stationer i den aeronautiske mobile tjeneste, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af inter-satellittjenesten (se Nr. 5.43).

 

 

5.559

I båndet 59-64 GHz, må der anvendes luftbårne radar i radiostedbestemmelsestjenesten, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af inter-satellittjenesten (se Nr. 5.43).

 

 

5.559B

Anvendelsen af frekvensbåndet 77,5-78 GHz til radiostedbestemmelsestjenesten skal begrænses til kortrækkende radarer til jordbaserede applikationer, herunder bilindustriens radarer. De tekniske karakteristika for disse radarer findes i den seneste udgave af Anbefaling ITU-R M.2057. Bestemmelserne i Nr. 4.10 gælder ikke.

 

 

5.56

I båndet 78-79 GHz må der anvendes radar placeret på rumstationer på primær basis i jordobservations-satellittjenesten og i rumforskningstjenesten.

 

 

5.560A

Båndet 81-81,5 GHz er også allokeret til amatør-radio- og amatør-satellittjenesten på sekundær basis.

 

 

5.561

I båndet 74-76 GHz, må stationer i den faste, den mobile og broadcasttjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i faste satellittjenester eller stationer i broadcast-satellittjenesten, der opererer i overensstemmelse med vedtagelserne af den rette frekvenstildelings- og planlægningskonference for broadcast-satellittjenesten.

 

 

5.562

Anvendelsen af båndet 94-94,1 GHz i jordobservations-satellit- (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) er begrænset til rumbårne sky-radar.

 

 

5.562A

Transmissioner fra rumstationer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv), der dirigeres ind i hovedstrålen af en radioastronomiantenne, kan potentielt forårsage skade til radioastronomimodtagere. Rumagenturer, der opererer sendere, og berørte radioastronomistationer bør i størst mulig omfang i fællesskab planlægge deres operationer for at undgå at dette sker.

 

 

5.562B

Anvendelser i denne allokering er begrænset til rumbaseret radioastronomi.

 

 

5.562C

Anvendelsen af båndet 116-122,25 GHz i inter-satellittjenesten er begrænset til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttætheden forårsaget af én station i inter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km til 1.000 km over Jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbspositioner besat med passive sensorer ikke overstige -148 dB(W/(m2 • MHz)) for alle modtagelsesvinkler.

 

 

5.562E

Allokeringen til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) i båndet 133,5-134 GHz er begrænset til dette bånd.

 

 

5.562H

Anvendelsen af båndene 174,8-182 GHz og 185-190 GHz i inter-satellittjenesten er begrænset til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttætheden forårsaget af én station i inter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km to 1.000 km over Jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbspositioner besat med passive sensorer ikke overstige -144 dB(W/(m² • MHz)) for alle modtagelsesvinkler.

 

 

5.563A

I båndene 200-209 GHz, 235-238 GHz og 265-275 GHz foretages der jord-baseret passiv atmospheric sensing af monitor atmospheric constituents.

 

 

5.563B

Båndet 237,9-238 GHz er også kun allokeret til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) for rumbårne sky-radar.

 

 

5.565

I frekvensområdet 275-1000 GHz må administrationer anvende følgende frekvensbånd til passive tjenester:
-radioastronomitjenesten: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz og 926-945 GHz.
-Jordobservations-satellittjenesten (passiv) og rumforskningstjenesten (passiv): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 316-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz og 985-990 GHz.
Anvendelsen af frekvensområdet 275-1000 GHz til passive tjenester udelukker ikke anvendelsen af frekvensbåndet til aktive tjenester. Administrationer opfordres til at tage alle mulige skridt for at beskytte disse passive tjenester fra skadelige forstyrrelser, indtil allokeringstabellen etableres for ovenfornævnte frekvensbånd.
Alle frekvenser i frekvensområdet 1000-3000 GHz må anvendes af både aktive og passive tjenester (WRC-12).