Olieberedskab

I dagens Danmark, hvor grøn energi og bæredygtige løsninger er i fokus, kan det være nemt at overse betydningen af det danske olieberedskab.Men olieberedskabet spiller stadig en afgørende rolle i at sikre stabilitet og sikkerhed i vores energiforsyning.
I tilfælde af kriser, naturkatastrofer eller pludselige afbrydelser i energiforsyningen, fungerer olieberedskabet som en vital backup, der kan forhindre økonomiske tab og sikre, at samfundet kan fungere uden store afbrydelser.

Derfor er det danske olieberedskab fortsat en vigtig brik i vores nationale energistrategi og sikkerhed. Danmark har som følge heraf beredskabslagre svarende til 81 dages forbrug af olieprodukter. Beredskabslagre er olielagre, der holdes som led i beredskabet over for større forsyningsafbrydelser for råolie eller nærmere angivne olieprodukter.

Olie i Danmark

Gennem 1900-tallet er alle samfund blevet stadig mere afhængige af olie – en afhængighed, som blev tydelig gennem oliekriserne i 1970’erne. Oliekriserne synliggjorde afhængigheden af olie og de risici, som dette indebærer, og har i mange lande resulteret i energipolitikker med det formål at reducere denne afhængighed. Heriblandt et beredskab til at imødegå fremtidige olieforsyningsafbrydelser

Sammensætningen af det danske energiforbrug har ændret sig meget siden oliekriserne i 70’erne. I takt med øget fokus på omstillingen til grøn energi udgør olie en mindre, men forsat væsentlig del af det danske energiforbrug. Ca. 35 procent af energiforbruget er således oliebaseret. Af dette olieforbrug anvendes en stor del i transportsektoren, som er særdeles afhængig af olieprodukter, idet transportsektorens olieforbrug - modsat resten af olieforbruget - på kortere sigt vanskeligt kan erstattes af andre energiformer.

Grafik der viser andelen af olie i energiforbrug 1990-2022
Kilde: Energistatistik 2022

Figuren illustrerer energiforbruget i Danmark fordelt på forskellige energikilder.

Olie handles og prisfastsættes globalt, derfor må forsyningssikkerheden for olie tilsvarende sikres på globalt grundlag. Oliens transport er ikke som for el og naturgas bundet til lednings- og rørsystemer, olie bliver oftest transporteret via søfart.

Der er gennem internationalt samarbejde etableret et omfattende og effektivt beredskab over for risikoen for en olieforsyningskrise på det globale marked. Dette samarbejde er baseret på solidaritet mellem landene.​

Internationalt beredskab

Som følge af Danmarks medlemskab af både EU og IEA er det danske olieberedskab baseret på to internationale regelsæt. Så længe Danmark har været nettoeksportør af olie, har Danmark ikke haft nogen olielagringsforpligtelse over for IEA, idet denne forpligtelse beregnes som følge af et lands nettoimport af olie.

Da Danmark er overgået til at være nettoimportør af olie, har Danmark på nuværende tidspunkt en olielagringsforpligtelse på 90 dages nettoimport over for IEA. Olielagringsforpligtelsen over for EU beregnes som følge af landets olieforbrug i 60 dage eller landets nettoimport af olie i 90 dage afhængig af, hvilket tal der giver den største lageringspligt.

Da den danske nettoimport fortsat er relativt beskeden, beregnes den danske lagringspligt overfor EU ud fra det danske olieforbrug. Som det fremgår af olieberedskabsloven, har Danmark valgt at have en overdækning på 20 procent i forhold til sin EU-forpligtelse for at sikre dansk fleksibilitet i en krisehåndtering.

Hverken i IEA eller i EU, er der særskilte regler i en krisesituation for lande med nettoeksport af olie, og Danmark har således skulle deltage og bidrage i krisehåndteringen på lige fod med de andre lande. Danmark har som følge heraf beredskabslagre svarende til 81 dages forbrug af olieprodukter. Beredskabslagre er olielagre, der holdes som led i beredskabet over for større forsyningsafbrydelser af råolie eller nærmere angivne olieprodukter.

Rådets Direktiv 2009/119/EC af 14. september 2009 om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter (oliedirektivet) er en revision af et tilsvarende direktiv fra 2006 dels for at styrke ordningen, og dels for at forsøge at harmonisere med IEA’s krisemekanisme og internationalt anerkendte regler.

Dansk beredskab

Danmark har tradition for at have et robust nationalt olieberedskab, herunder beredskabslagre af olie der afspejler det nationale olieforbrug. Den danske olieberedskabslovgivning skal sikre opfyldelse af internationale forpligtelser og en sikring af et beredskab over for olieforsyningsafbrydelser af international karakter. Derudover har olieberedskabslovgivningen også til formål at sikre nationale målsætninger for olieberedskabet, samt at sikre et beredskab over for andre hændelser, som kan medføre forsyningsafbrydelser til det danske samfund.

Danske Olieberedskabslagre (FDO) og FDO's omfattende olieberedskabslagre er centrale for det danske lagerberedskab. FDO har eksisteret siden 1964 som en selvejende institution med det sigte at tilvejebringe forsyningssikkerhed for olie i tilfælde af krig eller forsyningskriser. Læs mere på FDO’s hjemmeside  

Pligten til at holde beredskabslagre er fordelt på olievirksomhederne baseret på virksomhedernes omsætning for et kalenderår. Ved implementeringen af oliedirektivet i 2012 blev FDO udpeget som central lagerenhed. Det har bl.a. medført, at FDO skal dække 70 procent af de lagringspligtige virksomheders lagringspligt, jf. olieberedskabsloven og den tilhørende bekendtgørelse om lagringspligt mv. for olie. Derudover varetager FDO en række administrative opgaver på vegne af Energistyrelsen vedrørende blandt andet virksomhedernes rapporteringspligt om varebevægelser og beholdninger samt lagerdækningsaftaler.

Virksomheder bliver omfattet af olieberedskabslovens forpligtelser, hvis de importerer eller producerer råolie eller olieprodukter til Danmark eller lader råolie eller olieprodukter producere hos en anden virksomhed i Danmark (lejeraffinering). Hvis en virksomhed efterfølgende sælger råolie eller olieprodukter til forbrug, får virksomheden en forpligtelse til selv at holde beredskabslagre. Både virksomheder der er omfattet af olieberedskabsloven gennem import, produktion eller lejeraffinering og virksomheder, der også efterfølgende sælger produkter til forbrug er forpligtede til at rapportere om køb og salg af deres råolie og olieprodukter via styresystemet Oildata, hvis daglige håndtering varetages af FDO.

Energistyrelsen sikrer i samarbejde med FDO løbende, at indberetningerne er korrekte og rettidige og de holdte lagre i overensstemmelse med forpligtelserne.

Beredskabsplanlægning for olieberedskabslagre

Lagringspligtige virksomheder med en positiv lagringspligt og den centrale lagerenhed skal efter bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018 om beredskab for oliesektoren, have det fornødne beredskab for den olie de holder i olieberedskabslagre i Danmark.

Virksomhederne og den centrale lagerenhed skal foretage planlægning og træffe foranstaltninger der skal sikre forsyningen af olieprodukter og råolie fra egne beredskabslagre til slutbrug i en beredskabssituation og andre ekstraordinære situationer. I planlægningen skal virksomhederne inddrage alle forsyningskritiske processer og forsyningskritisk infrastruktur herunder forsyningskritiske it-systemer, som er nødvendige for at virksomhedens olieprodukter når til slutbrug i Danmark.

Hovedmålene for virksomhedernes og den centrale lagerenheds beredskabsarbejde er således:

  1. at reducere olieforsyningens sårbarheder og risici,
  2. at sikre et hensigtsmæssigt beredskab over for disse sårbarheder og risici,
  3. at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering og
  4. at sikre den nødvendige kommunikation og informationsudveksling i forbindelse hermed.

Alt sammen for i sidste ende at sikre den danske og internationale forsyning af olie.

Underretning om it-sikkerhedshændelser

Lagringspligtige virksomheder og den centrale lagerenhed skal uden ugrundet ophold underrette Energistyrelsen og Center for Cybersikkerhed om it-sikkerhedshændelser, der påvirker forsyningskritiske it-systemer, jf. § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018 om beredskab for oliesektoren.

Indberetningen skal ske igennem Erhvervsstyrelsen indberetningsportal på virk.dk

Indberetningspligten er dog kun gældende såfremt den lagringspligtige-virksomhed eller den centrale lagerenhed er afhængig af et forsyningskritisk it-system, og en hændelse i dette forsyningskritiske it-system vil få væsentlige forstyrrende virkninger for leveringen af råolie eller olieprodukter i en beredskabssituation eller anden ekstraordinær situation.

Underretningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

  1.  Hændelsen
  2. Hændelsens konsekvenser
  3. Hvorvidt hændelsen vurderes at have væsentlige konsekvenser for tjenester i andre sektorer eller andre EU- eller EØS-lande.

Der følger af § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018 om beredskab for oliesektoren.

Underretning om andre hændelser

Hændelser, der i væsentlig grad reducerer en lagringspligtigvirksomheds eller den centrale lagerenheds funktionalitet eller funktionaliteten af andre dele af oliesektoren, skal uden ugrundet ophold meddeles Energistyrelsen, jf. § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018 om beredskab for oliesektoren.

Hændelsesindberetningen skal ske til beredskab@ens.dk

Kontakt

Beredskab