Aktuelle projekter med bølge- & vandkraft

En række bølgekraftteknologier befinder sig fortsat på forsøgs- og demonstrationsstadiet. I Danmark forskes der i udvikling af flere forskellige bølgekraftteknologier, og i perioder testes de forskellige teknologier i danske farvande. I Hanstholm findes Danish Wave Energy Center (DanWEC), som har et fuldt udbygget testområde i Vesterhavet, der tilbyder forankringsmuligheder, landkabel, bølgemålere samt dataopsamlingsudstyr. Det er Energistyrelsen, der giver tilladelse til at udlægge og teste bølgekraftanlæg.

Passive og afsluttede projekter

Tilladelse til Exowave Aps testanlæg for bølgekraft ved Hanstholm

Energistyrelsen har den 18. juli 2022 meddelt tilladelse til Exowave Aps til at gennemføre forundersøgelser med henblik på, at der senere kan tages stilling til, om der kan udlægges og testes et bølgekraftanlæg på en lokalitet i havet sydvest for Hanstholm Havn. Energistyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at selve projektet, der omfatter udlægning og test af bølgeenergianlægget, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Der kan klages over Energistyrelsens afgørelser, dog senest 4 uger efter afgørelserne er meddelt. Klagevejledning fremgå af de individuelle afgørelser, der kan findes nedenfor.

Tilladelse til forundersøgelser af 18. juli 2022 til Exowave Aps

Afgørelse af 18. juli 2022 om ikke VVM-pligt

Energistyrelsen har den 22. juli 2022 i henhold til § 24, stk. 1 i VE-loven godkendt forundersøgelsesrapport for Exowave bølgekraftanlæg. Godkendelsen betyder, at det ikke ud fra sagens oplysninger kan udelukkes, at der kan udlægges og testes et bølgekraftanlæg i havet ud for Hanstholm Havn, samt at der Exowarve ApS kan ansøge om en etableringstilladelse til projektet. Energistyrelsen afgørelse om godkendelse kan læses nedenfor. Der kan klages over Energistyrelsens afgørelser, dog senest 4 uger efter afgørelserne er meddelt. En klagevejledning fremgå af afgørelsen.

Afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapport juli 2022

NEMOS testanlæg for bølgekraft ved Hanstholm

Energistyrelsen meddelte den 21. februar 2020 tilladelse til den tyske bølgeenergiudvikler NEMOS, til udlægning og test af en 1:5 skala model i et forsøgsområde sydvest for Hanstholm. Tilladelsen er tidsbegrænset for perioden april 2021 til december 2022. NEMOS har efterfølgende meddelt Energistyrelsen, at de ikke ønsker at gøre brug af tilladelsen.

Læs tilladelse til samt nærmere beskrivelse af NEMOS testanlæg

Wavepiston - Sydvest for Hanstholm Havn

Energistyrelsen har d. 21. marts 2019 meddelt fornyet tidsbegrænset tilladelse til Wavepiston til test af anlæg for bølgekraft sydvest for Hanstholm Havn. Tilladelsen er gældende til 30.september 2019. Energistyrelsen har samtidig afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Der kan i henhold til § 66 i VE-loven klages over Energistyrelsens afgørelse. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.

Wavepistonanlægget består af 120 meter forankring, fulgt af 120 meter anlæg mellem de 2 bøjer og igen 120 meter forankring. Anlægget producerer energi via vertikale plader der bevæges frem og tilbage og er monteret på pumper, der bruger bølgebevægelsen til at pumpe havvand ind i et rør og videre til en central turbine. Anlægget ligger 1-2 meter under havoverfladen, så toppen af pladerne flugter med havoverfladen.

Læs etableringstilladelsen samt nærmere beskrivelse af testanlægget

Crestwing – ved Hirsholmene ud for Frederikshavn

Energistyrelsen har d. 29. august 2018 meddelt tidsbegrænset tilladelse til Crestwing til udlægning og test af et bølgeenergianlæg på positionen 57°30'65N 10°37'44Ø ved Hirsholmene. Tilladelsen er gældende frem til 1. september 2020. Energistyrelsen har samtidig afgjort, projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). 

Crestwing-anlægget består af to sammenhængslede pontoner forankret fra forreste ponton i havbunden. Anlægget tilhører kategorien af flyderkoncepter, der udnytter bølgernes op- og nedadgående bevægelser. Anlægget udstyres med gul specialafmærkning, og der udlægges således gule markeringsbøjer over de tre forankrings flydere. 

Du kan læse mere på projektets hjemmeside crestwing.dk

Læs tilladelsen her til Crestwing her:

Tilladelse til Crestwing ApS til testanlæg for bølgekraft ved Hirsholmene,
Frederikshavn.

Exowave ApS - Hvide Sande Havn

Energistyrelsen gav d. 3. juli 2016 tilladelse til Exowave ApS til udlægning og test af bølgeenergianlæg på en position sydøst for Hvide Sande Havn. Tilladelsen erstattede Energistyrelsens tidbegrænsede tilladelse af 19. august 2016. 

Tilladelsen udløb d. 1. september 2018.

Tilladelse til Resen Waves i Nissum Bredning

Energistyrelsen har d. 20. december 2016 givet tilladelse til Resen Waves til udlægning og test af bølgeenergianlæg på en position i Nissum Bredning ved Hellingsø. Tilladelsen er gældende for 3 år.

Tilladelse til Resen Waves i Nissum Bredning

Tilladelse til Weptos A/S i Lillebælt

Energistyrelsen har d. 27. september 2016 givet tilladelse til Weptos A/S til udlægning og test af bølgeenergianlæg på en position i Lillebælt umiddelbart nord for Brandsø.

Tilladelsen inkl. projektbeskrivelse og ansøgning kan læses her:

Tilladelse til Weptos A/S til testanlæg for bølgekraft ved Brandsø i Lillebælt

DanWEC - Hanstholm Havn

Energistyrelsen gav d. 1. september 2015 tilladelse til Danwec til forundersøgelser i et område ved Hanstholm Havn. Undersøgelserne skal bidrage til at forberede et område til brug for bølgekraft.

Det blev afgjort, at tilladelsen ikke var omfattet af VVM-pligt. Tilladelse til forundersøgelse samt nærmere beskrivelse af testanlægget kan læses her:

Tilladelse til forundersøgelser af havbunden for bølgekraftanlæg ved Hanstholm

Ansøgning / beskrivelse af havbundsundersøgelser ved Hanstholm Havn af 7. juli 2015.

Ansøgning om udlægning af testankre af 10. juli 2015.

NEMOS - Nissum Bredning

Den tyske bølgeenergiudvikler NEMOS tester pt. en 1:5 skala model i et forsøgsområde ved Nissum Bredning. Efter tre års fortløbende forsøg under naturlige havforhold er designet færdigudviklet og nu klar til at blive bygget i fuld skala. Storskala prototypen er under forberedelse og vil blive taget i brug ud for Hanstholm i løbet af 2016 og 2017.

Energistyrelsen behandler pt. en ansøgning fra Nemos om en fuldskalatest ud for Hanstholm.

Leancon Wave Energy

Leancon Wave Energy modtog den 4. januar 2010 tilladelse til etablering af forsøgsanlæg i Nissum Bredning på en placering ca. 200 meter fra kysten og ca. 500 meter fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energis testsite. Leancon Wave Energy fik senere forlænget deres tilladelse frem til 1. april 2016. Anlægget er optaget i foråret 2017.

Leancon anlægget er et flydende OWC-anlæg bestående af 104 rør med en ydre diameter på 50 cm. Når bølgen stiger og falder i røret, skaber det hhv. et tryk og et sug, som ensrettes og ledes til en luftturbine, der driver en generator. Anlægget er fremstillet i glasfiber og er 24 meter bredt mod bølgefronten og 11 meter langt og har en vægt på ca. 2 ton. Toppen af den trapez-formede hovedstruktur er ca. 1 meter over vandlinjen. Enkelte steder vil der oven på hovedstrukturen blive placeret luftturbiner, generator og luftflow måleudstyr m.v.

Forlængelse af etableringstilladelse

Læs mere om Leancon Wave Energy

WavePiston – Nissum Bredning

WavePiston ApS modtog den 26. juni 2013 etableringstilladelse til et års test af deres bølgeenergianlæg. Anlægget blev udlagt i Nissum Bredning.

Anlægget består af to forankrede bøjer, hvorimellem der er udspændt en 50 meter lang wire. På denne wire er hæftet otte plader på 1 x 0,5 meter. Hver plade har to pumper monteret, der pumper havvand ind i et pex-rør, når pladerne bevæges. Røret går fra alle pumperne op til en målestation, hvor tryk og flow måles.

Energistyrelsen vurderede, at anlægget ikke skal underkastes en vurdering af virkning på miljøet (VVM), hvilket den 26. juni 2013 blev offentliggjort i Thisted Posten og Thylands Avis.

WavePiston ApS havde etableringstilladelse frem til den 24. juli 2014.

Læs mere om WavePiston (kun på engelsk).

Resen Energi LOPF bøje – Hanstholm Havn og Nissum Bredning

Resen Energy ApS modtog den 19. juni 2013 etablerings- og elproduktionstilladelse til bølgeenergianlægget Resen Energy LOPF bøje. Anlægget er planlagt at blive udlagt i både i Hanstholm Havn og i Nissum Bredning ved Hellingsø.

Anlægget er en letvægtsbøje, der består af to dele: En hvid hesteskoformet flyder og en hvid cylinder, der kan dreje om en midteraksel med bølgebevægelsen. Når cylinderen drejer frem og tilbage, produceres der strøm i den generator, der sidder i cylinderen. Bøjen er omkring 3,6 meter lang og bred og er 0,8 meter høj. Den består primært af glasfiber, plastmaterialer og rusfrit stål og vejer ca. 700 kg. i tørvægt. Anlæggets maksimale effekt er 6 kW.  

Energistyrelsen har vurderet, at anlægget ikke skal underkastes en vurdering af virkning på miljøet (VVM), hvilket den 19. juni 2013 er offentliggjort i Thisted Posten og Thylands Avis.

Resen Energy ApS har etablerings- og elproduktionstilladelse frem til den 17. juli 2016.

Status juni 2016: Projektet er forsinket og der er således endnu ikke udlagt noget anlæg. Det forventes, at der i 2016 søges om en forlængelse af den eksisterende etableringstilladelse.

Læs mere om Resen Energy LOPF bøje (kun på engelsk).

Poseidon/Floating Power Plant - Vindeby, Lolland

Floating Power Plant A/S modtog den 13. marts 2007 etableringstilladelse og den 9. juli 2007 elproduktionstilladelse fra Energistyrelsen til testanlægget Poseidon 37 ved Vindeby, Lolland.

Anlægget blev installeret i efteråret 2008. Det er et flydende offshore bølgekraftanlæg med tre mindre vindmøller påmonteret. Anlæggets frontbredde mod bølgerne er på 37 meter, og længden af anlægget er 25 meter. Anlægget stikker 3,5 meter under havoverfladen, og vingetippen på de påmonterede møller når 27 meter over havet. Anlægget var forankret på havbunden, og kabelforbundet til den yderste vestlige mølle i Vindeby Havmøllepark. Den maksimale producerede effekt fra anlægget er 113 kW.

Poseidon 37 havde etableringstilladelse frem til den 31. marts 2015 og er herefter blevet taget op.

Læse mere om Poseidon og Floating Power Plant (kun på engelsk).

Wave Star – Hanstholm

Wave Star Energy A/S fik i 2006 etableringstilladelse til deres anlæg ved Hanstholm. Den oprindelige godkendelse blev varetaget og udstedt af Kystdirektoratet, men overgik til Energistyrelsen, jf. lov nr. 503 af 17. juni 2008 om lov om ændring af lov om elforsyning.

Anlægget består af to flydere og to arme, der er lejret til ”kroppens” rørstruktur. Selve ”kroppen” er placeret på fire stålrør, som er fastgjort til et betonfundament på havbunden. Flydernes diameter er 5 meter, og længden er 10 meter. Flyderne er delvist nedsænket i vandet, og når en bølge ruller ind i en flyder, løftes denne opad og nedad med bølgernes bevægelse. Når en flyder er hævet ved hjælp af bølgerne, presser et stempel i cylinderen olie ind i maskinens fælles transmissionssystem. Dette pres driver en hydraulisk motor, som er forbundet til generator, og som herigennem producerer elektricitet.  Anlægget kan yde op til 80 kW.

Wave Star Energy A/S havde etablerings- og elproduktionstilladelse frem til den 5. november 2013. Anlægget er herefter blevet nedtaget og lagt på land.

Læs mere om Wave Star 

Kontakt

Søren Keller
Chefkonsulent (+45) 3392 6690