Etablering af bølgeanlæg

Vil du etablere et anlæg?

Når et bølgekraftanlæg skal etableres, er det en projektudvikler selv, der tager initiativ til at etablere et anlæg af en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering. Det er således ikke en myndighed, der udbyder hverken placering eller størrelse af et bølgekraftanlæg.

Du skal ansøge om tilladelse 

Projektudviklere kan sende en uopfordret ansøgning til Energistyrelsen.

Der ansøges om tilladelse vedrørende bølgekraftanlæg efter VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi). Hvis en ansøger vil søge om forundersøgelsestilladelse, søges efter § 22 i VE-loven. I tilfælde af, at der ikke er behov for forundersøgelsestilladelse, søges der direkte om etableringstilladelse efter § 25 i VE-loven.

Energistyrelsen vil afgøre, om projektet har en betydelig påvirkning på miljøet så der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Energistyrelsen sender herefter ansøgningen i høring hos relevante myndigheder, som i denne periode har mulighed for at komme med bemærkninger. Dette gøres for at klarlægge, hvorvidt der er andre interesser, der kan blokere gennemførelsen af projektet. På denne baggrund afgør Energistyrelsen om området, der er udvalgt i ansøgningen, kan projektudvikles.

Energistyrelsens omkostninger til sagsbehandling er ifølge lovgivningen berettigede til refusion. Derfor må man som projektudvikler forvente at skulle betale for sagsbehandlingen. Reglerne om betaling for myndighedsbehandling findes i bekendtgørelse nr. 1513 af 15. december 2017 som er fastsat med hjemmel i § 58 i lov om fremme af vedvarende energi.

Tjekliste til ansøgning

Kontakt

Søren Keller
Chefkonsulent (+45) 3392 6690