CBAM

CBAM

Energistyrelsen er kompetent myndighed for EU’s CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) i Danmark. CBAM har til formål at reducere kulstoflækage og mindske CO2-udledningen inden for og uden for EU.

EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – På Dansk ”CO2-grænsetilpasningsmekanisme” træder i kraft fra 1. oktober 2023 og Energistyrelsen er udpeget som kompetent myndighed.

CBAM sætter en pris på indlejret CO2 i importerede varer fra ikke-EU lande. Følgende produktkategorier er omfattet; jern og stål, aluminium, cement, gødningsstoffer, brint, elektricitet m.fl. Ét CBAM certifikat modsvarer prisen på én CO2 kvote i EU’s CO2-kvoteordning.

Fra 1. oktober 2023 t.om. 31. december 2025 indfases CBAM gradvist igennem en overgangsfase. Denne periode skal give tid til omstilling hos importørerne og ikke-EU producenter. I overgangsfasen er importører alene rapporteringspligtige.

Fra 1. januar 2026 starter implementeringsfasen. Fra dette tidspunkt er importørerne certifikatpligtige og skal årligt returnerer certifikater for de importerede varer tilsvarende de indlejrede emissioner indeholdt i de foreståede CBAM-importer.

Den første CBAM-rapport skal foreligge senest 31. januar 2024 for 4. kvartal 2023.

På EU Kommissionens hjemmeside findes der yderligere information og vejledningsmateriale.

Læs mere om Carbon Border Adjustment Mechanism

 

CBAM nyheder

CBAM vejledning

Hvem er omfattet af CBAM?

EU-baserede importører eller deres indirekte toldrepræsentanter som fra 1. oktober 2023 importerer CBAM omfattede varegrupper fra ikke EU-lande til fri omsætning i et EU-land, vil blive omfattet af CBAM. CBAM-varegrupper inkluderer jern og stål, aluminium, cement, gødningsstoffer, brint, elektricitet m.fl. 

For en udtømmende liste over CBAM-varegrupper og dertilhørende KN koder henvises til Bilag 1 i CBAM-forordningen (EU) 2023/956. Ydermere kan importører via det digitale opslagsværk TARIC tjekke specifikke varekoder for relevante toldordninger herunder CBAM.

Rapporteringspligt i overgangsfasen 1. oktober 2023 – 31. december 2025

Importører, som i overgangsfasen importerer CBAM omfattede varegrupper til fri omsætning, pålægges kvartalsvist at indsende en CBAM-rapport i EU Kommissionens CBAM-register. Dette skal ske senest én måned efter afslutningen af det pågældende kvartal. Den første CBAM-rapport skal foreligge senest 31. januar 2024 for 4. kvartal 2023. En importør kan vælge at udpege en indirekte toldrepræsentant og indvillige i, at denne forestår rapporteringen i CBAM-registeret.

De første to CBAM-rapporter med indsendelsesfrist henholdsvis 31. januar 2024 og 30. april 2024 kan redigeres i CBAM-registeret frem til 31. juli 2024 (indsendelsesfristen for den tredje rapport). Efterfølgende CBAM-rapporter kan redigeres efter indsendelse i op til to måneder efter de respektive indsendelsesfrister. Det er kun muligt at redigere rapporter indsendt inden indsendelsesfristen.

Indberetningspligtige data i CBAM-rapporten følger af gennemførelsesforordning (EU) 2023/1773 artikel 3

CBAM-rapporten skal bl.a. indeholde følgende

 • Den samlede mængde af hver varetype, udtrykt i megawatttimer for elektricitet og i ton for andre varer, angivet for hvert anlæg, der fremstiller varerne i oprindelseslande
 • Varetypens KN-kode
 • Oprindelseslandet for de importerede varer
 • Oplysninger for det anlæg hvor varerne er fremstillet herunder:
  • FN’s kode for handels- og transportlokationer

  • Anlæggets firmanavn, adresse og dets engelske udskrift

  • Geografiske koordinater for anlæggets hovedemissionskilde

 • De anvendte fremstillingslinjer fastlagt i afsnit 3 i Bilag 2 til gennemførelsesfordningen (EU) 2023/1773

 • De faktiske samlede indlejrede emissioner udtrykt i ton CO2e-emissioner pr. megawatttime elektricitet eller for andre varer i ton CO2e-emissioner pr. ton af hver varetype

 • Varernes specifikke indlejrede direkte emissioner, som bestemmes ved at konvertere de tilskrevne direkte emissioner fra fremstillingsprocesserne til varernes specifikke emissioner udtrykt som CO2e pr. ton i overensstemmelse med afsnit F og G i bilag 3 i gennemførelsesforordningen

 • For specifikke indlejrede indirekte emissioner fremlægger hver indberettende klarerer følgende oplysninger i CBAM-rapporterne som anført i bilag 1 i gennemførelsesforordningen:

  • Elforbrug, udtrykt i megawatttimer, i fremstillingsprocessen pr. ton producerede varer

  • En specificering af, om klarereren indberetter faktiske emissioner eller standardværdier, der er stillet til rådighed og offentliggjort af Kommissionen for overgangsperioden i overensstemmelse med afsnit D i bilag 3 i gennemførelsesforordningen

  • Den tilsvarende emissionsfaktor for den forbrugte elektricitet

  • Mængden af specifikke indlejrede indirekte emissioner, som bestemmes ved at konvertere de tilskrevne indlejrede indirekte emissioner fra fremstillingsprocesserne til indirekte emissioner, der er specifikke for varerne, udtrykt som CO2e pr. ton i overensstemmelse med afsnit F og G i bilag 3 i gennemførelsesforordningen

Importøren eller dennes indirekte toldrepræsentant kan anmode driftslederen på produktionsstedet om at anvende en elektronisk skabelon udarbejdet af EU Kommissionen med henblik på angivelse af de anvendte data i CBAM-rapporten som fremstillet i afsnit 1 og 2 i bilag 4 i gennemførelsesforordningen.

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg adgang til CBAM registret?

Læs på Toldstyrelsens hjemmeside, hvordan du tilgår CBAM registret.

Er du allerede tildelt de nødvendige rettigheder kan du tilgå CBAM registret her:

Gå til CBAM registret

Hvad sker der hvis fristen for indsendelse af CBAM-rapporten overskrides, eller hvis der er mangler i CBAM-rapporten?

Energistyrelsen modtager efter hver afsluttet rapporteringsperiode en liste fra EU Kommissionen med importører, som ikke har opfyldt deres rapporteringsforpligtelse. Manglende opfyldelse af rapporteringsforpligtelsen gør sig gældende ved manglende indsendelse af en CBAM-rapport inden den respektive frist, men også i tilfælde hvor EU Kommissionen kan påvise mangler i den indsendte rapport. I begge tilfælde vil importøren blive kontaktet af Energistyrelsen med henblik på snarlig indsendelse af CBAM-rapport eller med henblik på udbedring af mangler i den indsendte rapport. Ved gentagene overskridelser af importørens rapporteringsforpligtelse eller i tilfælde hvor importøren modsætter sig udbedring sin mangelfulde rapportering, kan Energistyrelsen sanktionere vedkommende med bøde. Bødens størrelse er på mellem 10 og 50 EUR pr. ton ikke-rapporterede emissioner. Fastsættelsen af det faktiske beløb baseres på en vurdering af, hvorvidt betragtningerne i gennemførelsesforordningens artikel 16, stk. 3 gør sig gældende.

Bliver jeg kontaktet, hvis jeg har foretaget en vareimport omfattet af CBAM?

Ja. Toldstyrelsen adviserer kvartalsvist i overgangsperioden importører af CBAM-varer om deres forpligtelser over for EU Kommissionen og den nationale kompetente myndighed.

Kan Energistyrelsen oplyse om hvornår eller hvad vi har importeret?

Energistyrelsen har desværre ikke adgang til at se jeres tolddata og kan derfor ikke oplyse, hvad I har importeret eller hvornår.

Energistyrelsen kan dog oplyse at CBAM er implementeret i TARIC med toldordningskode 775 – kulstofgrænsetilpasningsmekanisme.

Undersøg om en specifik varekode er omfattet af CBAM.

Hvad er standardværdierne, og kan vi benytte os af dem?

Standardværdier angiver mængden af CO2 emissioner forbundet med en vare. Værdien kan benyttes i de tilfælde, hvor I ikke kan få adgang til CO2 emissionsdata fra producenten. I har mulighed for at benytte standard værdier for CO2 emissioner frem til 31 juli 2024.

Standardværdierne er offentliggjort på EU Kommissionens CBAM hjemmeside. Standardværdierne kan findes under sektionen ”Guidance” og derefter under ”Default values transitional period”.

Hvilke varer er omfattet af CBAM?

De varekoder der findes i bilag 1 af CBAM forordningen er omfattet af rapporteringspligten, og hvor varens egenværdi pr sending overstiger 150 EUR. Dette gør sig gældende for både færdigvarer og produkter til videreforarbejdning.

Hvad koster det at importere CBAM omfattede varer?

Frem til 31. december 2025 er den eneste udgift forbundet med CBAM, jeres egen administration af rapporteringen. Fra 2026 skal i købe CBAM certifikater, som værdimæssigt kommer til at afspejle prisen på én CO2 kvote, som pt. Koster ca. 85 EUR per tons CO2. Dette er ikke det samme som varens vægt, men er vægten af den CO2 der er forbundet med produktionen af den importerede vare. 

Hvor tit skal vi rapportere?

I skal indsende en rapport for de kvartaler hvor I har haft import omfattet af CBAM. Dvs. importerer I varer 1 gang om året er det udelukkende for det ene kvartal der skal udfyldes en rapport. Toldstyrelsen skriver til jer hvis I har importeret varer der er omfattet af CBAM.

Hvad betyder ”til fri omsætning”?

Til fri omsætning betyder, at varen først er rapporteringspligtig i det kvartal hvor den frigives af Toldstyrelsen. Dvs. en vare kan ligge på toldoplag i lang tid uden at være rapporteringspligtig, og at der først skal udfyldes en CBAM rapport når varen frigives fra toldoplag.

Jeg er privatimportør og ejer ikke et EORI nummer

Kontakt Energistyrelsen hvis du er privat importør og ikke ejer et EORI nummer, så vejleder vi dig gerne. Du må meget gerne i din henvendelse gøre opmærksom på du er privat importør som ikke har et EORI nummer, så vi bedre og hurtigere kan rådgive dig.

Hvem har ansvaret for at rapportere?

Ansvaret for rapporteringen ligger hos importøren. I kan vælge at udpege en indirekte toldrepræsentant der varetager opgaven for jer, men dette flytter ikke ansvaret væk fra importøren.

Hvad er en CBAM rapport?

En CBAM rapport har til hensigt at indberette hvorfra i verden en vare oprinder, samt hvor meget CO2 der er forbundet med produktionen af varen. Indsendelse af CBAM rapporterne kommer til at foregå via CBAM transitional registry, som er en webbaseret løsning hvor der skal udfyldes en CBAM rapport online.
I kan læse mere om rapporteringspligten, og hvad en CBAM rapport skal indeholde under afsnittet ”Rapporteringspligt i overgangsfasen 1. oktober 2023 – 31. december 2025” her på siden.

 

Hvordan får jeg adgang til at indberette som indirekte toldrepræsentant?

Det er endnu ikke muligt at tildele roller i Tastselv erhverv som indirekte toldrepræsentant. Vi forventer at der er en løsning klar til næste rapport som omfatter 1. kvartal 2024.

Kontakt

Energistyrelsens CBAM postkasse