Gebyrer

Energistyrelsens administrationsomkostninger til opgaver på CO2-kvoteområdet er gebyrfinansierede.

Alle kvoteomfattede produktionsenheder og aktive luftfartsoperatører opkræves et årligt gebyr, der differentieres efter størrelsen af deres udledning af CO2, baseret på de fire udledningskategorier (A-lav, A, B og C) i EU's kvotehandelssystem.

Gebyrerne differentieres endvidere efter, om produktionsenheden eller luftfartsoperatøren har søgt om gratiskvoter eller ej.

Gebyrerne opkræves i årets 3. kvartal og fastsættes på baggrund af produktionsenhedens eller luftfartsoperatørens seneste verificerede CO2-udledning for det foregående år.

Gebyrsatserne for produktionsenheder og luftfartsoperatører for 2022 og fremefter udgør:

 

Gebyrkategorier

Søgt om gratiskvoter

Ikke søgt om gratiskvoter

A-lav: En udledning på mindre end 25.000 ton CO2

36.316 kr.

27.237 kr.

A: En udledning på mellem 25.000 ton CO2 og 50.000 ton CO2

59.559 kr.

47.937 kr.

B: En udledning, der overstiger 50.000 ton CO2 og er mindre end eller lig med 500.000 ton CO2

82.801 kr.

68.638 kr.

C: En udledning på mere end 500.000 ton CO2

106.043 kr.

89.338 kr.

 

Yderligere oplysninger kan findes i Kvotegebyrbekendtgørelsen.