Politiske aftaler og gældende lovgivning

Politiske aftaler og gældende lovgivning

Der er i de seneste år indgået en række politiske aftaler på CCS-området og vedtaget ny lovgivning, der skaber bedre rammer for udbredelse af CO2-fangst og lagring i Danmark. Læs de væsentligste aftaler, love og bekendtgørelser.

I Energistyrelsen arbejder vi sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om at implementere den danske CCS-strategi, som bl.a. omfatter udarbejdelse af nye rammevilkår, der skal fjerne uhensigtsmæssige markedsbarrierer og gøre CCS muligt i Danmark. Vi er også i gang med at designe tilskudspuljer, der skal understøtte udviklingen af CCS-teknologierne og etablere CCS-værdikæden, så udviklingen får gode vilkår i Danmark. 

Oversigt over den samlede strategiske indsats for udbredelse af fangst og lagring af CO2

De politiske aftaler og gældende lovgivning med relevans for CCS-området

Klimaaftalen for energi og industri m.v. (2020)

Med klimaaftalen for energi og industri m.v. af 20 juni 2020 besluttede regeringen sammen med en bred kreds af Folketingets partier, at CCS skal udgøre en vigtig brik i indfrielse af Danmarks klimapolitiske mål. Som følge heraf skal der i fremtiden være mulighed for fangst, transport og lagring af CO2 i Danmark, samt mulighed for at transportere CO2 på tværs af landegrænser, under forudsætning af, at det foregår under forsvarlige sikkerheds- og miljømæssige forhold.

For at indfri disse målsætninger blev det med aftalen yderligere besluttet, at der skal udarbejdes en dansk CCS-strategi.  

Klimaaftalen for energi og industri m.v.

Aftale om fordeling af forskningsreserven (2020)

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget besluttede med aftale om Fordeling af Forskningsreserven m.v. 2021 af 30. oktober 2020 at afsætte 700 mio. kr. til etablering af fire grønne forskningsmissioner i regi af Innovationsfonden, herunder en mission med fokus på fangst og lagring eller anvendelse af CO2 under navnet ”Inno-CCUS”.  Missionen skal udvikle omkostningseffektive løsninger til fangst og lagring af CO2, som kan anvendes til at reducere CO2-udledninger og skabe negative udledninger fra store industrielle udledere, affaldsforbrændingsanlæg, biogasanlæg og biomassebaseret kraftvarmeanlæg. Sammen med brint fra vedvarende energi kan indfanget CO2 levere kulstof til nye klimaneutrale løsninger (CCU). 

Aftale om fordeling af Forskningsreserven m.v. 2021

Aftale om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen (2020)

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget besluttede med aftale om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af 3. december 2020 at afsætte 200 mio. kr. i 2021-22 til udviklings- og demoprojekter for lagring i Nordsøen. Dette ud fra en betragtning om, at Nordsøen rummer store potentialer for at lagre CO2 i tidligere olie- og gasreservoirer og kan understøtte Danmarks grønne omstilling og vejen mod 70. pct. reduktionsmålet og målet om klimaneutralitet i 2050. Samtidig rummer CCS-projekter potentiale for at understøtte beskæftigelse i samme lokalområde og inden for samme faggrupper, som olie- og gassektoren. De nuværende aktører i Nordsøen kan spille en væsentlig rolle med deres kompetencer og infrastruktur.  

Aftale om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen

En køreplan for lagring af CO2 - første del af en samlet CCS-strategi (2021)

Regeringen og en bred kreds af folketingets partier indgik d. 30. juni 2021 en principaftale om En køreplan for lagring af CO2 – Første del af en samlet CCS-strategi. Aftalen består af en række initiativer, der skal muliggøre lagring i den danske undergrund både på kort og på lang sigt. 

Konkret starter aftalen processen for at give tilladelser til CO2-lagring i den danske undergrund i Nordsøen, så lagring i udtjente olie- og gasfelter vil kunne ske allerede fra 2025. Samtidig muliggør aftalen import, eksport og transport af CO2 over landegrænser.

I aftalen afsættes også finansiering på 210 mio. kr. til undersøgelser af alle relevante og potentielle lagringsmuligheder i den danske undergrund gennem tæt inddragelse af relevante kommuner, borgere mv.

Aftale om en køreplan for lagring af CO2 – Første del af en samlet CCS-strategi

 

En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 - anden del af en samlet CCS-strategi (2021)

Regeringen og et bredt politisk flertal fulgte d. 14. december 2021 op på aftalen om første del af en samlet CCS-strategi med aftale om En køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 - anden del af en samlet CCS-strategi.  

Aftale om hele værdikæden, dvs. fangst, transport, lagring og anvendelse af CO2, har til hensigt at sikre, at de første anlæg til CO2-fangst og lagring er i drift i Danmark i 2025. Aftalen udmønter bl.a. første del af en tilskudspulje på i alt 16 mia. kr., som CO2-udledere kan søge om allerede fra 2022. Puljen skal realisere CO2-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2025 og bidrage til at realisere klimamålene i 2030.

Aftalen fokuserer også på at styrke fangst og lagring af CO2 globalt gennem EU-regulering og udvikle Danmark som europæisk hub for lagring af CO2.

Aftale om en køreplan for fangst, transport og lagring af CO- anden del af en samlet CCS-strategi

Grøn delaftale om finansloven for 2022 (2021)

Regeringen og et politisk flertal blev 4. december 2021 enig om Delaftale om Investeringer i et forsat grønnere Danmark i regi af finansloven for 2022. Med den grønne delaftale om finansloven for 2022 (FL22) indføres en ny pulje, med navnet NECCS-puljen, på 2,5 mia. kr. med henblik på at realisere negative udledninger på yderligere 0,5 mio. ton årligt fra og med 2025 gennem CO2-fangst. Puljen opererer med en støtteperiode på 8 år, hvilket har til hensigt at sikre, at de billigste biogene kilder ikke forpligtes langsigtet til lagringsformål, men kan frigives til anvendelsesformål.

Delaftale om Investeringer i et forsat grønnere Danmark

Aftale om grøn skattereform for industri mv. (2022)

Sammen med et bredt politisk flertal indgik regeringen den 24. juni 2022 aftale om grøn skattereform mv. Med aftalen blev det besluttet, at der afsættes midler til etablering af en pulje til fangst og lagring af CO2 fra fossile såvel som biogene kilder. Puljen skal indrettes som en konkurrencebaseret pulje, hvor de billigste reduktioner kan modtage støtten. 

Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 150 mio. kr. i 2026, 300 mio. kr. i 2027, 300 mio. kr. i 2028 samt 1.125 mio. kr. i 2029 og 1.100 mio. kr. i 2030 (2022-niveau og inkl. afledt afgiftstab). Støtten løber i 15 år.

Puljen skønnes isoleret set at kunne medføre CO2- reduktioner på ca. 1,8 mio. ton CO2 i 2030. Den konkrete udmøntning skal besluttes af partierne på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Aftale om grøn skattereform mv.

 

Aftale om rammevilkår for CO2-lagring i Danmark (2022)

Regeringen og et bredt politisk flertal indgik 21. juni 2022 aftale om Rammevilkår for CO2-lagring i Danmark – opfølgning på Danmarks CCS-strategi.

Med aftalen er det besluttet, at staten vil indgå som medejer af tilladelser til CO2-lagring i Danmark. Den danske undergrund er en fælles ressource, og med statsdeltagelse sikres staten indsigt og indflydelse i aktiviteterne. Samtidig vil statsdeltagelsen betyde, at det danske samfund får andel i eventuelle gevinster ved CO2-lagring.

Aftalepartierne er enige om, at det statslige ejerskab skal varetages af Nordsøfonden, som vurderes at have de nødvendige erfaringer og kompetencer til at varetage statens interesser fra deltagelse i olie- og gasaktiviteterne.

Aftale om rammevilkår for CO2-lagring i Danmark – opfølgning på Danmarks CCS-strategi

Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. i 2023

Et bredt flertal i Folketinget blev d. 28. februar 2023 enige om fordelingen af 3,6 mia. kr. til forskning.
Næsten halvdelen af de 3,6 mia. kr. vil gå til forskning i den grønne omstilling.

Konkret er aftaleparterne blevet enige om at afsætte 121,5 mio. kr. til at understøtte GEUS’ kortlægning af potentielle CO2-lagerlokaliteter og analyse af lagre på land, kystnært og offshore i udtjente olie- og
gasfelter.

Derudover aftalte parterne at afsætte 301,8 mio. kr. i 2023 til at styrke den
strategiske grønne forskningsindsats inden for de fire grønne missioner, herunder INNO-CCUS missionen. 

Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark (2023)

Ny bred aftale baner vejen for fangst af mindst 34 millioner tons CO2.

Aftalen skaber større sikkerhed for fuld fangst og lagring af CO2 allerede fra 2029 – og fjerner samtidig forhindringer og skaber klarhed om etablering af både rør og transport af CO2 og udvikling af CO2-lagre.

Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark

Kontakt

Theis Dekkers Gjedsted
Specialkonsulent (+45) 3395 0929
Jesper Brandrup
Specialkonsulent (+45) 3392 7298