Sanktioner i kvoteordningen

Ved at klikke på overskrifterne kan du læse om de enkelte emner:

Returnerer for få CO2-kvoter

Hvis der ikke inden fristen, senest den 30. april hvert år, returneres kvoter i Kvoteregisteret, som svarer til den verificerede udledning, skal der

 • betales hvert år en afgift på 100 euro for hvert udledt ton CO2-ækvivalent, der ikke er blevet returneret kvoter for, og
 • de manglende kvoter skal returneres senest den 30. april året efter, trods afgiftsbetaling(er).

Bemærk: Der kan ikke dispenseres fra tidsfristen den 30. april.

Hvis Energistyrelsen må træffe afgørelse om driftsleders eller luftfartsoperatørs betaling af afgift, skal afgørelsen offentliggøres af Energistyrelsen.
 

Rapporterer CO2-udledning efter tidsfrist

Konsekvenser ved ikke hvert år at rapportere verificeret CO2-udledning fyldestgørende og senest den 31. marts er:

 • Virksomhedens konto i Kvoteregisteret bliver spærret, indtil rapporteringen er bragt i orden (artikel 32 i EU-Kommissionens forordning nr. 219/1122). Spærringen betyder, at der ikke kan registreres CO2-kvotehandler. Men der kan fortsat returneres kvoter og luftfartskvoter. (En driftsleder kan ikke returnere luftfartskvoter.)

 • Der kan blive pålagt en bøde af domstolene.

Rapporterer aktivitetsniveau efter tidsfrist

En driftsleder, der har fået tildelt gratiskvoter, skal hvert år senest 31. marts indberette en verificeret rapport over produktionsenhedens aktivitetsniveauer i det forgangne år.


Overtræder driftsleder denne pligt, kan der blive pålagt en bøde af domstolene.

Giver urigtige / tilbageholder oplysninger

Der kan blive pålagt bøde af domstolene, hvis man bl.a.: 

 • Undlader at afgive enhver oplysning, som er nødvendig til varetagelse af Energistyrelsens og Erhvervsstyrelsens (Kvoteregisterets) opgaver efter CO2-kvotelovgivningen.

 • Undlader at underrette om forhold af betydning for udledningstilladelsen og for tildelingen af gratiskvoter.

 • Fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for sagsbehandling eller afgørelser efter CO2-kvotelovgivningen, eller der har betydning for afgiftskontrollen. 

 • Undlader at give oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til afgørelse af, hvorvidt en given produktionsenhed eller aktivitet er omfattet af CO2-kvotelovgivningen, herunder på tro og love.

Omfattet uden at ansøge om CO2-udledningstilladelse / indsende overvågningsplan

 

Hvis en virksomhed omfattet af CO2-kvotelovgivningen udleder drivhusgasser uden fornøden gyldig tilladelse efter CO2-kvotelovgivningen, kan overtrædelsen straffes med bøde pålagt af domstolene.


En virksomhed omfattet af CO2-kvotelovgivningen bliver pålagt at rapportere verificeret CO2-udledning for den periode, som den har været omfattet af ordningen, samt returnere kvoter herfor.

 

Forhold vedrørende udledningstilladelse, overvågningsplan og overvågningsmetodeplan

Der kan blive pålagt bøde af domstolene ved overtrædelse af:

 • Vilkår i en udledningstilladelse.

 • En overvågningsplan, herunder vilkår heri.

 • En pligt til at ajourføre en overvågningsplan eller til at give rettidig og fyldestgørende meddelelse om ændringer heri.

 • En pligt til at ajourføre en overvågningsmetodeplan eller til at give rettidig og fyldestgørende meddelelse om ændringer heri.

Yderligere sanktioner for luftfartøjsoperatører

Endvidere gælder. at hvis kravene i CO2-kvotelovgivningen ikke opfyldes af en luftfartsoperatør, kan EU-Kommissionen anmodes om, at træffe afgørelse om at nedlægge driftsforbud over for den pågældende luftfartsoperatør.

Øvrige sanktionsbestemmelser

 

CO2-kvotelovgivningen indeholder en række øvrige sanktionsbestemmelser. Bl.a. kan der ved særlig grove overtrædelser ske afslag på ansøgning om tilladelse, eller tilladelse kan tilbagetrækkes, hvilket indebærer, at der ikke kan udledes CO2. Der er her særlig adgang til domstolsprøvelse.

For en mere fyldestgørende beskrivelse af ordningens sanktionsbestemmelser henvises til:

 • CO2-kvotelovens § 15 (afslag på ansøgning om udledningstilladelse), § 15 a (driftsforbud for luftfartsoperatører), § 16 (tilbagekaldelse af udledningstilladelse), § 28 (afgiftsbetaling) og § 32 (straffebestemmelser)

 • CO2-kvotebekendtgørelsens § 21 (straffebestemmelser)

 

Se kvoteloven.

Kontakt CO2 Kvoteservice

Email: Co2-kvoteservice@ens.dk