Sanktioner i kvoteordningen

Ved at klikke på overskrifterne kan du læse om de enkelte emner:

Returnerer for få CO2-kvoter

Hvis der ikke inden fristen, senest den 30. april hvert år, returneres kvoter i Kvoteregisteret, som svarer til den verificerede udledning, skal der

 • betales hvert år en afgift på 100 euro for hvert udledt ton CO2-ækvivalent, der ikke er blevet returneret kvoter for, og
 • de manglende kvoter skal returneres senest den 30. april året efter, trods afgiftsbetaling(er).

Bemærk: Der kan ikke dispenseres fra tidsfristen den 30. april.

Hvis Energistyrelsen må træffe afgørelse om driftsleders eller luftfartsoperatørs betaling af afgift, skal afgørelsen offentliggøres af Energistyrelsen.
 

Rapporterer efter tidsfrist

Konsekvenser ved ikke hvert år at rapportere fyldestgørende og senest den 31. marts er:

 • Virksomhedens konto i Kvoteregisteret bliver spærret indtil rapporteringen er bragt i orden (artikel 36 i EU-Kommissionens forordning nr. 389/2013). Spærringen betyder, at der ikke kan registreres CO2-kvotehandler. Men der kan fortsat returneres kvoter og luftfartskvoter. (En driftsleder kan ikke returnere luftfartskvoter.)
 • Der kan blive pålagt en bøde af domstolene.
   
Giver urigtige / tilbageholder oplysninger

Der kan blive pålagt bøde af domstolene, hvis man bl.a.: 

 • Undlader at afgive enhver oplysning, som er nødvendig til varetagelse af Energistyrelsens og Erhvervsstyrelsens (Kvoteregisterets) opgaver efter CO2-kvotelovgivningen.
 • Undlader at underrette om forhold af betydning for udledningstilladelsen og for tildelingen af gratiskvoter.
 • Fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for sagsbehandling efter CO2-kvotelovgivningen eller EU-retsakter omfattet af CO2-kvoteloven, der er ændret med ændringsloven, eller som har indflydelse på afgørelse efter CO2-kvotelovgivningen eller EU-retsakter om forhold omfattet af CO2-kvoteloven, der er ændret med ændringsloven, eller har betydning for afgiftskontrollen. 
 • Undlader at give oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til afgørelse af, hvorvidt en given produktionsenhed eller aktivitet er omfattet af CO2-kvotelovgivningen, herunder på tro og love.
   
Omfattet uden at ansøge om CO2-udledningstilladelse / indsende overvågningsplan

De virksomheder, der er omfattet af CO2-kvotelovgivningen, kan blive pålagt bøde af domstolene, hvis der ikke senest den 31. marts årligt rapporteres verificerede udledninger af drivhusgasser.

Herudover gælder, at hvis en virksomhed omfattet af CO2-kvotelovgivningen udleder drivhusgasser uden fornøden gyldig tilladelse efter CO2-kvotelovgivningen, kan overtrædelsen straffes med bøde pålagt af domstolene.

En virksomhed omfattet af CO2-kvotelovgivningen bliver pålagt at rapportere verificeret CO2-udledning for den periode, som den har været omfattet af ordningen samt returnere kvoter herfor.

Yderligere sanktioner for luftfartøjsoperatører

Endvidere gælder at hvis kravene i CO2-kvotelovgivningen ikke opfyldes af en luftfartsoperatør og andre håndhævelsesforanstaltninger ikke har formået at sikre dette, kan EU-Kommissionen anmodes om, at træffe afgørelse om at nedlægge driftsforbud over for den pågældende luftfartsoperatør.
 

Øvrige straffebestemmelser

CO2-kvotelovgivningen indeholder en række øvrige straffebestemmelser. Bl.a. kan der ved særlig grove overtrædelser ske afslag på ansøgning om tilladelse eller tilladelse kan tilbagetrækkes, hvilket indebærer at der ikke kan udledes CO2. Der er her særlig adgang til domstolsprøvelse.

For en mere fyldestgørende beskrivelse af ordningens strafbestemmelser henvises til CO2-kvoteloven, der er ændret med ændringsloven, disses bemærkninger og Registerforordningen (EU-Kommissionens forordning nr. 389/2013) læs mere under lovgivning.

For yderligere bestemmelser om straf henvises til CO2-kvoteloven, der er ændret med ændringsloven, og disses bemærkninger.

Se kvoteloven.

Kontakt CO2 Kvoteservice

Email: Co2-kvoteservice@ens.dk