Søfartsoperatører i CO2-kvoteordningen

Der foreligger endnu ikke et samlet retsgrundlag under hvilket, søfartsoperatører kan påbegynde arbejdet med overvågningsplaner på flåde niveau, ligesom værktøjer, vejledninger og evt. skabeloner knapt er under udarbejdelse. Energistyrelsen er involveret direkte i arbejdet med dannelse af retsgrundlaget ved direktivændringer og udarbejdelse og revision af forordninger, et arbejde der forventes afsluttet 4. kvartal 2023. Nedenstående forholder sig af denne grund ikke til den konkrete implementering ligesom konkrete ordvalg endnu ikke er fastlagte. Dette gælder også direktivets brug af Shipping company eller anvendelsen af ordet rederi. I en Kvotemæssig sammenhæng anvendes begrebet operatør og således bliver de maritime operatører i EU ETS sammenhæng for nuværende benævnt søfartsoperatører. 

Overvågning og rapportering

IMO
Søfartsoperatører med individuelle skibe omfattet af rapporteringsforpligtigelse i regi af IMO skal ved udførsel af første søfartsoperation, have udarbejdet en af verifikator godkendt overvågningsplan. Derefter skal disse årligt og senest den 30. april rapportere emissioner i EMSA´s THETIS-MRV under verifikators godkendelse. Det enkelte skib skal til enhver tid, på baggrund af ovenstående, kunne fremvise et gyldigt DoC (Document of Compliance). 

EU ETS
Søfartsoperatører omfattet af kvoteordningen skal have en, af Energistyrelsen, godkendt overvågningsplan for overvågning og rapportering af årlige CO2-udledninger på flådeniveau. Det er forventningen at der etableres et nyt rapporteringsmodul i EMSA´s THETIS til formålet. Dette med henblik på at begrænse den administrative byrde for alle involverede parter. En kobling til allerede verificerede data på skibsniveau i THETIS-MRV forventes. 
For hvert år skal en omfattet søfartsoperatør fremlægge en CO2-udledningensrapport. Rapporten skal verificeres af en akkrediteret verifikator inden en nærmere fastsat frist det følgende år. Søfartsoperatøren skal derefter returnere et antal kvoter svarende til 1 kvote per udledt ton CO2e (Kvotepligt).
Det forventes endvidere at både off-shore skibe og øvrige skibe ned til 400 btn. inkluderes i kvoteordningen fra 2025, om end dette endnu ikke er retsligt fastlagt. 
 

Kvoter (EU ETS) og kreditter (IMO)

Kvoter, benævnt EUA, anvendes til overholdelse af kvotepligten. Kreditter finder ikke anvendelse i EU ETS, men vil, i det omfang der indføres en kreditpligt i regi af IMO finde anvendelse i den sammenhæng.
Den enkelte søfartsoperatør skal returnere kvoter svarende til ton udledt CO2e. Kvoterne skal erhverves og indsættes på registerkontoen i Erhvervsstyrelsens Kvoteregister. På baggrund af rapportering vil der, i registeret, fremgå en returneringsforpligtelse, der svarer til den rapporterede udledning. Returneringen gennemføres samme sted. Der tildeles ikke kvoter til søfartsoperatører, men kvotepligten indføres gradvist i perioden 2024-2026. Rapporterede emissioner for 2024 pålægges 40 % kvotepligt, 2025 70% kvotepligt og 2026 100% kvotepligt.

 

Kontakt

Søfart