Udtrædelse af kvoteordningen

Hvis din virksomhed ikke længere er omfattet af kvoteordningen, skal den udtræde af ordningen. Energistyrelsen behandler sagen og tilbagekalder CO2-udledningstilladelsen. Din virksomhed er derfor først trådt ud af ordningen, når Energistyrelsen har tilbagekaldt udledningstilladelsen. Udtrædelse af kvoteordningen sker eksempelvis ved skrotning af anlæg, så den samlede termiske effekt kommer under 20 MW. Hvis et anlæg er ombygget til udelukkende at kunne fyre med biobrændsel (bortset fra opstart og nedlukning) kan det også gøre, at produktionsenheden kommer under grænsen på 20 MW, og dermed ikke længere er kvoteomfattet. 

For at Energistyrelsen kan behandle din ansøgning, har vi brug for dokumentation for, at virksomheden ikke længere er kvoteomfattet. Det kan eksempelvis være:

  • En uafhængig erklæring på, at anlæg er fjernet.
  • Den seneste miljøgodkendelse for anlægget.
  • Dokumentation for indfyret effekt for hvert enkelt anlæg – eksempelvis kopi af datablade for brænder eller indreguleringsrapporter. 
  • Ved biomasseanlæg skal der desuden bruges dokumentation for, hvilke brændsler der kan anvendes, og om der anvendes fossilt brændsel ved opstart og nedlukning, billeddokumentation samt tro og love-erklæring. 

Energistyrelsen kan anmode om yderligere dokumentation samt erklæring fra verifikator. 

Du kan læse mere om biomasse i dokumentet Administrationsgrundlag vedrørende bæredygtighed og udtræden af kvoteordningen.

Du kan læse mere om 20 MW grænsen i Energistyrelsens administration af opgørelse af indfyret effekt i forhold til 20 MW grænsen

Anmodningen om udtrædelse sendes til Co2-Kvoteservice@ens.dk

Hvad sker der efterfølgende?

Efter produktionsenheden er udtrådt af kvoteordningen, sker der følgende: 

  • Produktionsenheden skal stadigvæk rapportere udledning, returnere kvoter og betale gebyr for den periode, hvor produktionsenheden har været omfattet af kvoteordningen. 
  • Den fremtidige tildeling af kvoter bortfalder. 
  • Energistyrelsen giver besked til Kvoteregisteret. 

Hvis produktionsenheden igen bliver omfattet af CO2-kvoteordningen, skal der søges om udledningstilladelse på ny. Udledningstilladelsen giver dernæst mulighed for, at der kan søges om gratiskvoter fra puljen til nye produktionsenheder.  

 

Kontakt CO2 Kvoteservice

Email: Co2-kvoteservice@ens.dk