Dine rettigheder som elkunde

Rettigheder for private elkunder

Du skal indgå en aftale med en elhandler for at få elektricitet i din bolig. Du kan frit vælge en hvilken som helst elhandler. Det er gratis at skifte. Du kan undersøge, hvilke elprodukter der tilbydes i dit nærområde på hjemmesiden Elpris.dk. På Elpris.dk kan du sammenligne elprodukter og elpriser.

Besøg Elpris.dk

Fra den 1. april 2016 har elhandlerne leveringspligt. Det betyder, at elhandlere ikke kan afslå, hvis du beder om et af de produkter, som elhandleren tilbyder i dit nærområde. Hvis en elhandler alligevel afslår din anmodning om at få et bestemt produkt, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Du kan finde mere information om dine klagemuligheder på hjemmesiden Energianke.dk .

Besøg Energianke.dk

Information til private elkunder

Hvis en elhandler beder dig om at stille sikkerhed

Elhandleren kan kræve, at du skal stille en sikkerhed for fremtidige betalinger, hvis du f.eks. er registreret i RKI, eller du ikke har betalt dine regninger til elhandleren til tiden tidligere.  Elhandleren må ikke kræve en sikkerhed, som er større end det beløb, der vil dække elhandlerens omkostninger, indtil strømmen vil kunne afbrydes, hvis fremtidige regninger ikke bliver betalt. Sikkerheden må under ingen omstændigheder være større end 5 måneders betaling. Krav om sikkerhedsstillelse kan enten stilles som betingelse for at indgå en ny aftale, eller efter aftalen er indgået som betingelse for at fortsætte med at levere el.

Hvis elhandleren stiller krav om sikkerhedsstillelse, efter aftalen er indgået, skal elhandleren give dig en frist til at skaffe sikkerheden. Hvis du ikke skylder elhandleren penge for el, skal elhandleren give dig en frist på mindst 2 måneder til at stille sikkerhed. Hvis du derimod skylder penge for el, og du har modtaget to rykkere uden at betale inden for fristen i den anden rykker, kan elhandleren stille krav om sikkerhed med 15 dages varsel. Der skal være mindst 10 dage mellem rykkerskrivelserne.

Hvis du har stillet sikkerhed, skal elhandleren tilbagebetale sikkerheden tillagt nationalbankens udlånsrente, når du har betalt rettidigt i et år, eller når jeres aftaleforhold ophører, f.eks. fordi du har valgt en ny elhandler.

Hvis din elhandler vil ophæve jeres aftale eller afbryde elforsyningen til din bolig

Din elhandler må som udgangspunkt ikke hæve jeres aftale eller afbryde elforsyningen til din bolig - heller ikke, selvom du ikke har betalt din seneste elregning.

Hvis din elhandler har bedt dig stille sikkerhed for fremtidige betalinger, og du ikke har stillet sikkerheden til tiden, kan elhandleren hæve jeres aftale efter et varsel på tre dage. Hvis elhandleren hæver din aftale, og du ikke foretager dig noget, vil elforsyningen til din bolig blive afbrudt. I den situation vil du skulle betale det, som det koster at afbryde elforsyningen til din bolig. Elhandleren skal sørge for, at du får skriftlig besked om, hvornår afbrydelsen skal finde sted. Hvis du indgår en aftale om ellevering med en anden elhandler inden en evt. planlagt afbrydelse, gennemføres afbrydelsen dog ikke. Hvis du skylder penge for levering af elektricitet til en elhandler, har den elhandler ikke pligt til at indgå en ny aftale med dig. Elhandleren har først pligt til at acceptere at indgå en ny aftale med dig, når du har betalt det beløb, du skylder for elektricitet og eventuelt har stillet sikkerhed for fremtidigt forbrug.

Hvis din elhandler går konkurs eller af andre grunde ikke kan opfylde jeres aftale

Hvis din elhandler går konkurs eller af andre grunde ikke kan opfylde jeres aftale om levering af elektricitet, vil du automatisk blive tildelt en anden elhandler, som vil levere elektricitet til din bolig. Du vil modtage et brev fra din nye elhandler og en ny aftale om levering af elektricitet. Leveringsaftalen er bindende for din nye elhandler i tre måneder fra overtagelsestidspunktet, men du kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis du flytter fra din samlever/ægtefælle

Hvis du og din samlever/ægtefælle begge står på elkontrakten, skal du være opmærksom på, at du skal bede elhandleren om at blive slettet fra  kontrakten, hvis du flytter fra din samlever, mens din samlever bliver boende. Du kan afmelde dig kontrakten med én dags varsel, hvis din samlever fortsætter med at få leveret el til adressen efter den samme kontrakt.

Hvis du er privat udlejer

Betaling for elektricitet er aftalebaseret. Derfor skal du være opmærksom på, at en ny lejer, som flytter ind, skal indgå en aftale om levering af elektricitet til lejemålet med en elhandler. Dette sker ikke automatisk. Hvis lejeren ikke har indgået en aftale om levering af elektricitet til lejemålet, skal du enten sørge for at lejeren indgår sådan en leveringsaftale eller selv betale elhandleren for levering af elektricitet til lejemålet. Det afhænger af din aftale med lejeren, om du efter de lejeretlige regler kan videresende regningen til lejeren. Vil lejeren ikke indgå en aftale med en elhandler om levering af elektricitet til lejemålet, kan du som udlejer anmode elhandleren om, at forsyningen til lejemålet afbrydes.

Hvis din lejer opsiger sin leveringsaftale med elhandleren for eksempel, fordi lejeren fraflytter lejemålet, og der ikke indgås en ny leveringsaftale på adressen, skal elhandleren straks sende en meddelelse herom til dig som ejer af boligen. I meddelelsen skal elhandleren give dig en frist på mindst fem hverdage til at sørge for, at du kan indgå en ny leveringsaftale. Meddelelsen skal indeholde en kontrakt om levering af el (tilbud), og det skal fremgå heraf, at du vil blive bundet af kontrakten, hvis der ikke inden udløbet af fristen er indgået en anden aftale om levering af el. Du kan undgå at blive bundet af kontrakten, hvis du har sørget for, at lejeren forinden har indgået en elleveringsaftale til lejemålet, at du selv har indgået en valgfri elleveringsaftale til lejemålet, eller du har anmodet elhandleren om at afbryde elforsyningen til lejemålet. Hvis du bliver bundet af det tilbud, som elhandleren sender til dig, kan du altid opsige aftalen med 1 måneds varsel. Hvis der er nogle dage inden udløbet af fristen på fem dage, hvor der ikke er indgået en elkontrakt for lejemålet, kan elhandleren sende en regning for ellevering for de relevante dage til dig som ejer af boligen til en pris, som er reguleret af Energitilsynet. 

Som privatperson har du 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at du kan frigøre dig fra den kontrakt, som elhandleren har sendt til dig, inden for 14 dage, fra aftalens indgåelse. Du kan dog ikke frigøre dig fra kontrakten uden at sørge for, at der enten bliver afbrudt eller betalt for elleveringen på anden måde. Hvis du fortryder, skal du ikke betale for den del af elektriciteten, som er leveret inden fortrydelsesfristens udløb, medmindre du udtrykkeligt har bedt om at få leveret elektricitet efter den nye aftale inden fortrydelsesfristens udløb.

Hvis det viser sig at være umuligt for elhandleren at få kontakt til dig på din folkeregisteradresse, kan elhandleren tage initiativ til, at elektriciteten bliver afbrudt på lejemålet uden din accept.

Klage

Hvis din elhandler ikke har overholdt de rettigheder, som er beskrevet her, kan du klage skriftligt til din elhandler. Elhandleren skal behandle din klage. Hvis du får afslag på klagen, kan du klage over forholdet til Ankenævnet på Energiområdet. Det koster dog 160 kr. i gebyr. Du kan finde mere information om Ankenævnet på Energiområdet på Energianke.dk .

Besøg Energianke.dk

Desuden kan du få råd og vejledning på den offentlige forbrugerportal, Forbrug.dk, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag.

Besøg Forbrug.dk

Rettigheder for virksomhedskunder

Du skal indgå en aftale med en elhandler for at få elektricitet i dine virksomhedslokaler. Du kan frit vælge en hvilken som helst elhandler. Det er gratis at skifte. Du kan undersøge, hvilke elprodukter der tilbydes i dit nærområde på hjemmesiden Elpris.dk . På Elpris.dk kan du sammenligne elprodukter og elpriser.

Besøg Elpris.dk

Virksomhedskunders rettigheder

Hvis din elhandler går konkurs eller af andre grunde ikke kan opfylde jeres aftale

Hvis din elhandler går konkurs eller af andre grunde ikke kan opfylde jeres aftale om levering af elektricitet til din virksomhed, vil du automatisk blive tildelt en anden elhandler, som vil levere prisreguleret elektricitet til din virksomhed. Du vil modtage et brev fra din nye elhandler samt en ny aftale om levering af elektricitet. Leveringsaftalen er bindende for din nye elhandler i tre måneder fra overtagelsestidspunktet, men du kan opsige aftalen med én måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis du er professionel udlejer

Betaling for elektricitet er aftalebaseret. Derfor skal du være opmærksom på, at en ny lejer, som flytter ind, skal indgå en aftale om levering af elektricitet til lejemålet med en elhandler. Dette sker ikke automatisk. Hvis lejeren ikke har indgået en aftale om levering af elektricitet til lejemålet, skal du enten sørge for, at lejeren indgår sådan en leveringsaftale eller selv betale elhandleren for levering af elektricitet til lejemålet. Det afhænger af din aftale med lejeren, om du efter de lejeretlige regler kan videresende regningen til lejeren. Vil lejeren ikke indgå en aftale med en elhandler om levering af elektricitet til lejemålet, kan du som udlejer anmode elhandleren om, at forsyningen til lejemålet afbrydes. 

Hvis din lejer opsiger sin leveringsaftale med elhandleren, for eksempel fordi lejeren fraflytter lejemålet, og der ikke foreligger en ny leveringsaftale, skal elhandleren straks sende en meddelelse herom til dig som ejer af boligen. I meddelelsen skal elhandleren give dig en frist på mindst 5 hverdage til at sørge for, at du kan indgå en ny leveringsaftale. Meddelelsen skal indeholde en kontrakt om levering af el (tilbud), og det skal fremgå heraf, at du vil blive bundet af kontrakten, hvis der ikke inden udløbet af fristen er indgået en anden aftale om levering af el. Du kan undgå at blive bundet af kontrakten, hvis du har sørget for, at lejeren forinden har indgået en elleveringsaftale til lejemålet, at du selv har indgået en valgfri elleveringsaftale til lejemålet eller du har bedt elhandleren om at afbryde elforsyningen til lejemålet.

Hvis det viser sig at være umuligt for elhandleren at få kontakt til dig via din virksomheds adresse, kan elhandleren tage initiativ til, at elektriciteten bliver afbrudt på lejemålet uden din accept.

Mere om El