Refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer

Alle elforbrugere bidrager forholdsmæssigt til de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger forbundet med at gennemføre de offentlige forpligtigelser (PSO), som påhviler dem i henhold til § 8 jf. bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 om elforsyning.

En elleverandør vil i afregningen af en kunde skulle afregne en forholdsmæssig andel af PSO-afgiften. Under visse forudsætninger kan Energistyrelsen foretage en refusion af andelen af elleverandørernes PSO-afgift i tilfælde af, at elleverandøren konstaterer et tab.

Mulighed for regulering af et tab skal ses i lyset af de økonomiske risici, elleverandørerne pålægges ved at skulle aftage og opkræve en andel af PSO-afgiften ud fra det totale elforbrug.

Hvornår kan elleverandøren søge om refusion?

I følgende tilfælde er det muligt at søge Energistyrelsen om refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer:

  • Ved konkurs og dødsboer (gældsfragåelsesboer), hvor det kan dokumenteres, at der ikke kan opnås fuld dækning for det anmeldte krav.
  • Ved indgåelse af tvangsakkord, hvor tilgodehavendet er nedskrevet med en bestemt andel af fakturaen (ligeledes frivillig akkord, når dette har haft til formål at opnå den størst mulige dækning).
  • Når udlægsforretning eller andet tilsvarende udlæg (inden for de seneste 6 mdr.) fra foged har været forgæves. Elleverandøren skal have dokumentation i form af udskrift fra fogedprotokollen.
  • Når der i øvrigt kan anses at være foretaget tilstrækkeligt i forbindelse med gældens inddrivelse.

Energistyrelsens afregning af PSO-afgiften er baseret på det samlede opgjorte elforbrug hos elleverandørens kunder og tager således ikke højde for det faktisk afregnede forbrug.

Sådan indberetter elleverandøren til Energistyrelsen

Elleverandøren skal løbende postere PSO-andelen af tabet, herunder mindst ved udgangen af hver måned føre et regnskab over de tab, der er konstateret i løbet af den foregående måned. Regnskabet skal danne grundlag for den månedsvise opgørelse, og ud fra regnskabet skal det være muligt at finde frem til de kundefakturaer, hvortil tabet er relateret. PSO-afgiftens andel af kundefakturaen skal kunne specificeres.

Fakturering til Energistyrelsen i forbindelse med anmodning om refusion for PSO-afgift efter tab på debitorer skal ske til følgende EAN nr. 5798000020016

Udover fakturaen skal elleverandøren indsende en opgørelse over konstateret tab via mail PSO-refusion@ens.dk med reference til fakturaen.

Skabelonen til opgørelse og specificering af de konstaterede tab kan anvendes til at anmode om refusion. Det er også muligt for den enkelte elleverandør at udarbejde og anvende sin egen opgørelse, så længe den indeholder samme oplysninger og specificeringsgrad som Energistyrelsens skabelon.

Elleverandøren skal senest én gang i kvartalet fakturere Energistyrelsen for konstateret tab.

Det er en betingelse for godtgørelsen, at det fremgår af elleverandørens regnskabsmateriale, hvad der er gjort i anledning af kundens manglende betaling. Ved anmodning om udbetaling skal elleverandøren derfor bekræfte i mailen til Energistyrelsen, at denne dokumentation indgår i elleverandørens regnskabsmateriale.

I alle tilfælde, hvor refusionen ligger over DKK 10.000 pr. kunde, skal Energistyrelsen have dokumentation i form af retslige papirer fra f.eks. advokat, foged o. lign.

Energistyrelsen kan vælge at rekvirere supplerende dokumentation for øvrige tab, der er anført i opgørelsen, hvis det vurderes nødvendigt.

Hvornår er godtgørelse ikke mulig?

Fordringer, der sælges eller overdrages (fakturering) til tredjemand mod betaling, kan ikke medgå i opgørelsen af godtgørelsen. Forventet tab kan heller ikke medregnes i opgørelsen over det angivne beløb – dog vil der i særlige tilfælde være mulighed jf. samme regler, som SKAT anvender i forbindelse med momsregulering.

Energistyrelsens refusion af tabet er betinget af, at elleverandøren kan få den tilhørende moms refunderet hos SKAT. Elleverandøren skal derfor ved anmodning om refusion indsende dokumentation eller en redegørelse for, at den tabte PSO-afgift indgår i den samlede momsopgørelse til SKAT – gerne med angivelse af hvilket beløb (totalt), der kan henføres til PSO-afgiften i den pågældende måned.

Hvis SKAT underkender momsrefusionen, skal elleverandøren meddele dette til Energistyrelsen, som efterfølgende modregner det tidligere godtgjorte tab vedrørende PSO-afgiften.

Forældelse af refusioner

Mulige refusioner, der ikke er meldt til Energistyrelsen senest 1 år efter, at tabet er konstateret, anses for at være forældet.

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

PSO-refusionsteamet

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

Mere om El