Refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer

Alle elforbrugere bidrager forholdsmæssigt til de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger forbundet med at gennemføre de offentlige forpligtigelser (PSO), som påhviler dem i henhold til § 8 jf. bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning.

En elleverandør vil i afregningen af en kunde skulle afregne en forholdsmæssig andel af PSO-afgiften. Under visse forudsætninger kan Energistyrelsen foretage en refusion af andelen af elleverandørernes PSO-afgift i tilfælde af, at elleverandøren konstaterer et tab.

Mulighed for regulering af et tab skal ses i lyset af de økonomiske risici, elleverandørerne pålægges ved at skulle aftage og opkræve en andel af PSO-afgiften ud fra det totale elforbrug.

Hvornår kan elleverandøren søge om refusion?

I følgende tilfælde er det muligt at søge Energistyrelsen om refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer:

  • Ved konkurs og dødsboer (gældsfragåelsesboer), hvor det kan dokumenteres, at der ikke kan opnås fuld dækning for det anmeldte krav.
  • Ved indgåelse af tvangsakkord, hvor tilgodehavendet er nedskrevet med en bestemt andel af fakturaen (ligeledes frivillig akkord, når dette har haft til formål at opnå den størst mulige dækning).
  • Når udlægsforretning eller andet tilsvarende udlæg (inden for de seneste 6 mdr.) fra foged har været forgæves. Elleverandøren skal have dokumentation i form af udskrift fra fogedprotokollen.
  • Når der i øvrigt kan anses at være foretaget tilstrækkeligt i forbindelse med gældens inddrivelse.

Energistyrelsens afregning af PSO-afgiften er baseret på det samlede opgjorte elforbrug hos elleverandørens kunder og tager således ikke højde for det faktisk afregnede forbrug.

Hvornår er godtgørelse ikke mulig?

Fordringer, der sælges eller overdrages (fakturering) til tredjemand mod betaling, kan ikke medgå i opgørelsen af godtgørelsen. Forventet tab kan heller ikke medregnes i opgørelsen over det angivne beløb – dog vil der i særlige tilfælde være mulighed jf. samme regler, som SKAT anvender i forbindelse med momsregulering.

Energistyrelsens refusion af tabet er betinget af, at elleverandøren kan få den tilhørende moms refunderet hos SKAT. Elleverandøren skal derfor ved anmodning om refusion indsende dokumentation eller en redegørelse for, at den tabte PSO-afgift indgår i den samlede momsopgørelse til SKAT – gerne med angivelse af hvilket beløb (totalt), der kan henføres til PSO-afgiften i den pågældende måned.

Hvis SKAT underkender momsrefusionen, skal elleverandøren meddele dette til Energistyrelsen, som efterfølgende modregner det tidligere godtgjorte tab vedrørende PSO-afgiften.

Sådan indberetter elleverandøren til Energistyrelsen

I de tilfælde, hvor elleverandør konstaterer tab som følge af debitorers manglende betaling, kan elleverandør anmode Energistyrelsen om refusion for de fakturerede, ubetalte PSO-afgifter. 

Elleverandør skal mindst én gang i kvartalet indsende en anmodning om refusion for konstateret tab til Energistyrelsen. Dette skal ske ved at udfylde, underskrive og indsende følgende skabelon via mail til PSO-refusion@ens.dk

Skabelon til opgørelse af PSO-refusion 

Energistyrelsen accepterer ikke andre skabeloner/opgørelser, som er individuelt udarbejdede af elleverandør.

Det er vigtigt, at elleverandør læser vejledningen i skabelonen, inden den udfyldes og indsendes til Energistyrelsen.

For hvert PSO-tab, der anføres i skabelonen, skal det være muligt at afstemme beløbet til underliggende dokumentation, herunder bl.a. fakturaspecifikation. Det er derfor ikke tilladt at anvende eksempelvis en PSO-gennemsnitssats til beregning af PSO-tabet.

I alle tilfælde, hvor refusionen overstiger DKK 10.000 pr. kunde, skal elleverandør indsende supplerende dokumentation i form af fakturaspecifikation og retslige papirer fra f.eks. advokat, foged o. lign. til Energistyrelsen.

Energistyrelsen kan vælge at rekvirere supplerende dokumentation for øvrige tab, der er anført i opgørelsen, hvis det vurderes nødvendigt.

Afgørelse om refusion og udbetaling

Når Energistyrelsen har sagsbehandlet den indsendte anmodning om refusion, herunder truffet afgørelse om refusion, vil elleverandør modtage et afgørelsesbrev på mail, hvori det godkendte refusionsbeløb er anført.

Elleverandør bedes herefter indsende en faktura på det godkendte refusionsbeløb til Energistyrelsen umiddelbart efter modtagelse af afgørelsesbrevet. Fakturaen må ikke indeholde moms.

Faktureringen til Energistyrelsen skal ske til følgende EAN nr. 5798000020016.

Såfremt elleverandør ikke er enig i afgørelsen fra Energistyrelsen, skal elleverandør kontakte Energistyrelsen hurtigst muligt efter modtagelse af afgørelsesbrevet for en eventuel revurdering.

Er det ikke muligt at opnå enighed om refusionsbeløbet mellem elleverandør og Energistyrelsen, har elleverandør mulighed for at påklage afgørelsen efter elforsyningslovens § 89, stk. 1 til Energiklagenævnet:

Nævnenes hus
Energiklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg

På Energiklagenævnets hjemmeside kan der klages via e-boks og e-mail

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Tilbagebetaling af for meget udbetalt refusion

Hvis elleverandør har modtaget for meget refusion fra Energistyrelsen, skal dette tilbagebetales til Energistyrelsen.

For meget udbetalt refusion kan f.eks. opstå ved, at elleverandør får udbetalt refusion fra Energistyrelsen for PSO-fakturering, som på anmodningstidspunktet vurderes tabt, men efterfølgende bliver indbetalt af debitor eller via kurator.

Elleverandør kan vælge at modregne den for meget udbetalte refusion i den efterfølgende anmodning om refusion, som indsendes til Energistyrelsen.

Hvis elleverandør ikke har mulighed for at modregne den for meget udbetalte refusion til Energistyrelsen senest i forbindelse med den næstkommende kvartalsvise anmodning om refusion, skal elleverandør i stedet oprette en kreditnota til Energistyrelsen.

Kreditnotaen skal sendes til Energistyrelsen via EAN nr. 5798000020016.

Ud over kreditnotaen skal elleverandør udfylde, underskrive og indsende samme skabelon, som anvendes i forbindelse med anmodning om udbetaling.

Skabelonen skal sendes via mail til PSO-refusion@ens.dk

Energistyrelsen kan vælge at rekvirere supplerende dokumentation for de beløb, der er anført i opgørelsen, hvis det vurderes nødvendigt.

Forældelse af refusioner

Ændring i forældelsesfrist

Energistyrelsen har i forbindelse med ansøgning om refusion af PSO-afgift ændret i retningslinjerne. Frem til d. 31/3-2021 har det været en betingelse for at opnå refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer, at et muligt krav på refusion anmeldes til Energistyrelsen senest 1 år efter, at tabet er konstateret. Energistyrelsen er blevet opmærksom på, at dette er i strid med forældelseslovens regler, og Energistyrelsen har på denne baggrund ændret retningslinjerne, så forældelsesfristen for tilbagesøgning af PSO-afgift nu følger forældelseslovens forældelsesfrist på 3 år.

Ændringen gælder også bagudrettet. Energistyrelsen har et ganske lille antal af ansøgninger, der er blevet afvist på baggrund af denne regel. Energistyrelsen vil tage kontakt til berørte el-leverandører snarest for at få genbehandlet ansøgningen i henhold til de korrekte regler.

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

PSO-refusionsteamet

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

Mere om El