Refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer

Alle elforbrugere bidrager forholdsmæssigt til de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger forbundet med at gennemføre de offentlige forpligtigelser (PSO), som påhviler dem i henhold til § 8 jf. bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning.

En elleverandør vil i afregningen af en kunde skulle afregne en forholdsmæssig andel af PSO-afgiften. Under visse forudsætninger kan Energistyrelsen foretage en refusion af andelen af elleverandørernes PSO-afgift i tilfælde af, at elleverandøren konstaterer et tab.

Mulighed for regulering af et tab skal ses i lyset af de økonomiske risici, elleverandørerne pålægges ved at skulle aftage og opkræve en andel af PSO-afgiften ud fra det totale elforbrug.

Hvornår kan elleverandøren søge om refusion?

I følgende tilfælde er det muligt at søge Energistyrelsen om refusion af PSO-afgift efter tab på debitorer:

  • Ved konkurs og dødsboer (gældsfragåelsesboer), hvor det kan dokumenteres, at der ikke kan opnås fuld dækning for det anmeldte krav.
  • Ved indgåelse af tvangsakkord, hvor tilgodehavendet er nedskrevet med en bestemt andel af fakturaen (ligeledes frivillig akkord, når dette har haft til formål at opnå den størst mulige dækning).
  • Når udlægsforretning eller andet tilsvarende udlæg (inden for de seneste 6 mdr.) fra foged har været forgæves. Elleverandøren skal have dokumentation i form af udskrift fra fogedprotokollen.
  • Når der i øvrigt kan anses at være foretaget tilstrækkeligt i forbindelse med gældens inddrivelse.

Energistyrelsens afregning af PSO-afgiften er baseret på det samlede opgjorte elforbrug hos elleverandørens kunder og tager således ikke højde for det faktisk afregnede forbrug.

Sådan indberetter elleverandøren til Energistyrelsen

Elleverandøren skal løbende postere PSO-andelen af tabet, herunder mindst ved udgangen af hver måned føre et regnskab over de tab, der er konstateret i løbet af den foregående måned. Regnskabet skal danne grundlag for den månedsvise opgørelse, og ud fra regnskabet skal det være muligt at finde frem til de kundefakturaer, hvortil tabet er relateret. PSO-afgiftens andel af kundefakturaen skal kunne specificeres.

Fakturering til Energistyrelsen i forbindelse med anmodning om refusion for PSO-afgift efter tab på debitorer skal ske til følgende EAN nr. 5798000020016

Udover fakturaen skal elleverandøren udfylde, underskrive og indsende Energistyrelsens skabelon til opgørelse over konstateret tab via mail PSO-refusion@ens.dk.

Skabelonen til opgørelse og specificering af de konstaterede tab skal anvendes i forbindelse med elleverandørs anmodning om refusion. Energistyrelsen accepterer ikke andre opgørelser, som er individuelt udarbejdede af elleverandør.

Det er vigtigt, at elleverandør opfører det korrekte PSO-tab i opgørelsen, som kan afstemmes til underliggende dokumentation, herunder bl.a. faktura. Det er derfor ikke tilladt at anvende eksempelvis en PSO-gennemsnitssats til beregning af PSO-tabet.

Elleverandøren skal mindst én gang i kvartalet fakturere Energistyrelsen for konstateret PSO-tab.

I alle tilfælde, hvor refusionen overstiger DKK 10.000 pr. kunde, skal elleverandør indsende supplerende dokumentation i form af retslige papirer fra f.eks. advokat, foged o. lign. til Energistyrelsen.

Energistyrelsen kan vælge at rekvirere supplerende dokumentation for øvrige tab, der er anført i opgørelsen, hvis det vurderes nødvendigt.

 

Hvornår er godtgørelse ikke mulig?

Fordringer, der sælges eller overdrages (fakturering) til tredjemand mod betaling, kan ikke medgå i opgørelsen af godtgørelsen. Forventet tab kan heller ikke medregnes i opgørelsen over det angivne beløb – dog vil der i særlige tilfælde være mulighed jf. samme regler, som SKAT anvender i forbindelse med momsregulering.

Energistyrelsens refusion af tabet er betinget af, at elleverandøren kan få den tilhørende moms refunderet hos SKAT. Elleverandøren skal derfor ved anmodning om refusion indsende dokumentation eller en redegørelse for, at den tabte PSO-afgift indgår i den samlede momsopgørelse til SKAT – gerne med angivelse af hvilket beløb (totalt), der kan henføres til PSO-afgiften i den pågældende måned.

Hvis SKAT underkender momsrefusionen, skal elleverandøren meddele dette til Energistyrelsen, som efterfølgende modregner det tidligere godtgjorte tab vedrørende PSO-afgiften.

Forældelse af refusioner

Mulige refusioner, der ikke er meldt til Energistyrelsen senest 1 år efter, at tabet er konstateret, anses for at være forældet.

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

PSO-refusionsteamet

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

Kontakt PSO-refusionsteamet ved at sende en email.

Mere om El