VE-godkendelsesordning

VE-godkendelsesordningen er for de installatør- og montørvirksomheder, som er blandt de bedste til at installere små vedvarende energianlæg som varmepumper, solceller, solvarme samt biomassekedler og -ovne. Der er tale om en ordning, der viser, at din virksomhed har dokumenterede kompetencer til at installere VE-anlæg korrekt, så kunden kan få det største udbytte af sin VE-installation. VE-godkendelsen erstatter ikke øvrige gældende krav i forbindelse med el- og VVS-autorisationer samt regler om kølemidler mv.

Se listen over VE-godkendte virksomheder: VE-godkendte virksomheder

 

Logo: VE-godkendelsesordning

 

Hvordan bliver min virksomhed VE-godkendt?

Virksomheden skal have følgende punkter på plads inden ansøgning til Energistyrelsen:

 1. Have mindst én VE-uddannet medarbejder
 2. Tilpasse og have godkendt sit kvalitetsstyringssystem af en kontrolinstans

Ansøgning sendes via Virk.dk

Hvis din ansøgning kan godkendes, modtager du et godkendelsesbrev i e-boks. I godkendelsesbrevet vil der være link til logoer på de VE-forretningsområder din virksomhed er godkendt til. Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 14 dage. Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du sende disse til ve-godkendelsesordning@ens.dk 

Benyttelse af betegnelser som VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed, uden at virksomheden er blevet godkendt hertil af Energistyrelsen, kan straffes med bøde. 

Sker der ændringer i virksomhedens oplysninger efter VE-godkendelsen, skal disse ændringer oplyses til Energistyrelsen via mail til  ve-godkendelsesordning@ens.dk 

Det kan fx være ændringer i virksomhedens navn, adresse m.v. eller navn på virksomhedens VE-uddannede medarbejder).

VE-uddannelse og VE-uddannede medarbejdere

VE-uddannet medarbejder

Dette er en person med særlige kompetencer inden for dimensionering og montering af den pågældende teknologi. For at kunne optræde i rollen som VE-uddannet installatør/montør, skal vedkommende være i besiddelse af samtlige kompetencer fra bekendtgørelsens bilag 1, bestået på niveau 5, og bestå en eksamen inden for den relevante teknologi.

Udførende medarbejder eller underentreprenørs udførende medarbejder

Dette er de medarbejdere i virksomheden eller hos en underentreprenør, som arbejder med montering af det enkelte VE-anlæg. Disse medarbejdere skal efter bekendtgørelsen have de nødvendige kompetencer og have modtaget den instruktion, som er nødvendig i forhold til den foreliggende opgave.

En VE-godkendt virksomhed skal have mindst én VE-uddannet medarbejder tilknyttet, uddannet i én eller flere teknologier på f.eks. et af nedenstående kursussteder.

Oversigt over kursussteder

 

Teknologisk Institut udbyder kurset ”Grundlæggende varmepumpeteknik – VE-installatør”, som indholdsmæssigt svarer til indholdet på akademiernes kurser for VE-uddannede medarbejdere.

Kursus: Grundlæggende varmepumpeteknik – VE-installatør

Uddannelsesbevis for kurset udstedes af Fredericia Maskinmesterskole. 

 

Kvalitetsstyringssystemer og kontrolinstanser

Virksomheder, som ønsker at blive VE-godkendt, skal have et kvalitetsstyringssystem (KLS), som er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder. Et KLS er nedskreven dokumentation for virksomhedens arbejdsproces og dokumentation for, hvordan virksomheden vil udføre arbejdet.

Hvis den ansøgende virksomhed i forvejen har et godkendt KLS, kan virksomheden bygge oven på dette, så der kun skal tilføjes et afsnit om de VE-teknologier, som virksomheden søger om godkendelse til.

Virksomheder, der ønsker godkendelse som kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder skal rette henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen.

Godkendte kontrolinstanser

Kontakt Sikkerhedsstyrelsen for yderligere information omkring godkendelse som kontrolinstans.

Kontakt Sikkerhedsstyrelsen

Kontrolinstanser kan godkende virksomhedernes KLS ved at udfylde Kontrolinstansens indberetning af KS-system til VE-godkendelsesordningen og sende den til ve-godkendelsesordning@ens.dk.

 

Ansøgning til VE-godkendelsesordning

På Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, sparenergi.dk, vil din VE-godkendte virksomhed findes på listen over VE-godkendte installatør- og montørvirksomheder. Energistyrelsen anbefaler forbrugere at anvende en VE-godkendt virksomhed til at installere deres vedvarende energianlæg, fx en ny varmepumpe, ligesom Energistyrelsen anbefaler installatør- og montørvirksomheder at blive VE-godkendte. Derudover kan din virksomhed, når den er VE-godkendt inden for én eller flere teknologier, bruge VE-godkendelsesordningens officielle logo på salgsmateriale m.m. i forbindelse med markedsføring.

Se listen over VE-godkendte virksomheder

Find mere information om varmepumper

Lær mere om fordelene ved at være VE-godkendt virksomhed i nedenstående video:

Hvordan bliver min virksomhed VE-godkendt?

 1. Have mindst én VE-uddannet medarbejder

 2. Tilpasse og have godkendt sit kvalitetsstyringssystem af en kontrolinstans

 3. Ansøge om optagelse i ordningen hos Energistyrelsen


Ansøgning sendes via Virk.dk

virk.dk kan du ansøge om godkendelse som VE-installatørvirksomhed eller VE-montørvirksomhed. På siden finder du blandt andet information om, hvad du skal bruge i ansøgningsprocessen samt andre nyttige informationer om ordningen. I højre side kan du trykke på ”Start selvbetjening” for at igangsætte ansøgningen og logge ind med dit eller virksomhedens NemID.

 

Følgende informationer skal oplyses i ansøgningsprocessen:

1. Virksomhedsoplysninger – her oplyser du cvr-nummer, navn, adresse, telefonnummer og mail på virksomheden. 

2. Kvalitetsstyringssystem -  her vedlægger du den forhåndsgodkendelse/certifikat af dit kvalitetsstyringssystem, som er udstedt af virksomhedens kontrolinstans. 

3. Godkendelsesområde – her oplyser du om virksomheden ønsker godkendelse som en VE-installatør- eller -montørvirksomhed samt hvilke(n) teknologi, du ønsker VE-godkendelse til. 

4. Oplysninger om VE-uddannet medarbejder(e) – her noterer du navnet på den VE-uddannede medarbejder, dato for ansættelse samt vedlægger eksamensbeviset for den fuldførte VE-uddannelse. 

5. Kvitteringsoplysninger – til sidst bekræfter du de oplysninger, du har udfyldt og angiver, hvilken mail, der skal modtage kvittering for ansøgning.

 

Din ansøgning om VE-godkendelse er nu sendt til Energistyrelsen, som behandler den og sender et brev til din e-boks med afgørelsen af, hvorvidt din virksomheden kan godkendes som VE-installatørvirksomhed eller VE-montørvirksomhed. 

 

Hvis du vil ansøge uden at anvende virk.dk

Ansøgningen kan også indsendes via mail eller post ved udfyldelse af ansøgningsblanketterne Virksomhedens ansøgning om godkendelse til VE-godkendelsesordningen og Kontrolinstansens indberetning af godkendelse af kvalitetsstyringssystem til VE-godkendelsesordningen.

Virksomhedens ansøgning skal udfyldes af den ansøgende virksomhed, og kontrolinstansens indberetning skal udfyldes af virksomhedens kontrolinstans. Disse to udfyldte skemaer samt uddannelsesbevis for de forretningsområder, som virksomheden ansøger om VE-godkendelse til, skal indsendes til Energistyrelsen enten med post til

Energistyrelsen på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V eller mail til 
ve-godkendelsesordning@ens.dk. 


Energistyrelsen opfordrer til at sende mails via sikker post.

Efter optagelse i VE-godkendelsesordningen vil kontrolinstansen inden to år udføre en endelig godkendelse af den VE-godkendte virksomheds KLS, og kontrolinstansen vil derefter med to års mellemrum efterprøve virksomhedens KLS. Er kontrolinstansens endelige godkendelse af jeres virksomheds KLS og den efterfølgende efterprøvning godkendt af kontrolinstansen, vil jeres virksomhed 1) fortsat være en del af VE-godkendelsesordningen, 2) være på listen over VE-godkendte virksomheder på sparenergi.dk samt 3) have lov til at anvende betegnelsen VE-installatørvirksomhed eller VE-montørvirksomhed samt VE-godkendelsesordningens logo i virksomhedens markedsføring.

Læs om hvordan Energistyrelsen behandler dine personoplysninger

Lovgivning

Både salget af vedvarende energianlæg, særligt varmepumper, og forbrugernes krav til energieffektive installationer forventes at stige i fremtiden. VE-godkendelsesordningen medvirker til at sikre forbrugerne, at deres VE-anlæg installeres optimalt og energieffektivt.

Bekendtgørelsen for VE-godkendelsesordningen fastlægger en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg (små VE-anlæg). Godkendelsesordningen omfatter virksomheder, som dels har et kvalitetsstyringssystem og en VE-uddannet medarbejder m.v., og dels er undergivet kontrol af en godkendt kontrolinstans.

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg


Fra 1. januar 2021 blev det et krav at bruge VE-godkendte installatør- eller montørvirksomheder ved installation af varmepumper i forbindelse med ansøgning i Skrotningsordningen

Fra 1. april 2021 blev det et krav at bruge VE-godkendte installatør- eller montørvirksomheder ved installation af varmepumper i forbindelse med opnåelse af tilskud fra Bygningspuljen

Analyser af varmepumper og VE-godkendelsesordningen

Teknologisk Institut har i to analyser for Energistyrelsen undersøgt kvaliteten af et antal nyere varmepumpeinstallationer i danske enfamiliehuse samt estimeret energibesparelsen ved at lade luft til luft varmepumper indgå i VE-godkendelsesordningen. 

Den gode varmepumpeinstallation

Teknologisk Institut har udarbejdet "Den gode varmepumpeinstallation", der blandt andet havde til formål at undersøge kvaliteten af et antal nyere varmepumpeinstallationer i danske enfamiliehuse - herunder en delmængde udført af VE-godkendte installatører. Konklusionen for denne analyse er, at kvaliteten af de undersøgte varmepumpeinstallationer er forbedret siden sidste analyse fra 2017, hvilket VE-godkendelsesordningen blandt andet bidrager til. Samtidig viser analysen, at en stor del af de identificerede fejl omhandler forkert indregulering af varmefordelingsanlægget. 
 
Den gode varmepumpeinstallation, Teknologisk Institut

Notat om luft til luft varmepumper og VE-G 

Teknologisk Institut har udarbejdet "Notat om luft til luft varmepumper og VE-G", som har estimeret potentialet for energibesparelser, hvis det kun er VE-godkendte virksomheder, der kan installere en luft til luft-varmepumpe. Analysen viser, at energisparepotentialet pr. installeret enhed er begrænset, men at antallet af luft til luft-varmepumper er væsentligt større end de andre typer af varmepumper.

Notat om luft til luft-varmepumper og VE-G, Teknologisk Institut

Ofte stillede spørgsmål
 1. Hvad er forskellen på at være godkendt som VE-installatørvirksomhed og som VE-montørvirksomhed?
  En VE-godkendt installatørvirksomhed er en autoriseret el- og/eller VVS-installatørvirksomhed, som også har en VE-godkendelse fra Energistyrelsen. Derimod er en VE-godkendt montørvirksomhed en virksomhed uden autorisation, som derfor kun må montere de dele af VE-anlægget, som ikke kræver el- eller VVS-autorisation. En VE-montørvirksomhed kan indgå samarbejde med en autoriseret el- eller VVS-installatørvirksomhed for de autorisationskrævende tilslutningsarbejder, der indgår i anlægsopgaven.
 2. Hvad sker der, hvis min VE-uddannede medarbejder ikke længere er ansat i virksomheden?
  Virksomheden kan opretholde sin godkendelse som VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed i yderligere 3 måneder fra det tidspunkt, den VE-uddannede medarbejder forlader virksomheden. Virksomheden kan i særlige tilfælde opretholde sin godkendelse i op til 1 år, hvis virksomheden får godkendelse hertil fra Energistyrelsen.
 3. Hvornår kommer min virksomhed på listen?
  Energistyrelsen opdaterer listen på sparenergi.dk cirka en gang om ugen.
 4. Hvorfor står min virksomhed ikke på TEKNIQ Arbejdsgivernes liste over VE-godkendte virksomheder?
  Den officielle liste over VE-godkendte virksomheder er den, der ligger på sparenergi.dk, men TEKNIQ Arbejdsgiverne har lavet deres egen liste over VE-godkendte virksomheder på deres hjemmeside. For at stå på den liste skal man være medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 5. Hvem skal oplyse Energistyrelsen om ændringer i virksomhedernes godkendelse?
  Ifølge BEK 1047 er det virksomhedens ansvar at oplyse om ændringer – det kunne fx være navne- og adresseskift eller hvis der sker en udskiftning af den VE-uddannede medarbejder.

Kontakt

VE godkendelsesordningen