Lovgivning

Lovgivning

En stor del af den danske lovgivning inden for energibesparelser stammer fra EU-lovgivning, som eksempelvis Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet, mens den nationale linje i høj grad er lagt i Energiaftalen fra 2012. I det nedenstående er en oversigt over centrale love og regler på området.

Energiaftalen

SRSF-regeringen indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020.

Se Energiaftalen her

Energieffektivitetsdirektivet

Energieffektivitetsdirektivet pålægger medlemslandene at igangsætte en række konkrete energispareforanstaltninger, der ifølge EU-Kommissionen vil levere mere end 17 procent forbedret energieffektivitet i 2020.

Se Energieffektivitetsdirektivet notatet her og direktivet her.

Implementering af EU-direktivet i dansk lovgivning er sket ved Lov nr. 345 af 8. april 2014 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv).

Se gældende lovgivning her

Kontakt:

Fuldmægtig, Signe Marie Enghave, +45 33 92 66 88, energisyn@ens.dk

Bygningsdirektiv

EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne, også kaldet bygningsdirektivet, skal medvirke til at øge energieffektiviteten i bygninger og for produkter som olie- og gaskedler samt airconditionanlæg.

Se lovgivning:

Byggeri og renovering

EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne, også kaldet bygningsdirektivet, skal medvirke til at øge energieffektiviteten i bygninger og for produkter som olie- og gaskedler samt airconditionanlæg.

Læs mere om Byggereglementet og Byggelovgivningen.

Energisyn

EU’s energieffektiviseringsdirektiv artikel 8, hvor der stilles krav om, at alle store virksomheder skal udføre energisyn, er gennemført i Danmark ved lov nr. 345 af 8. april 2014 Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.). og Bekendtgørelse nr. 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Energiselskabernes energispareindsats

Målsætningen for net- og distributionsselskabernes spareindsats er fastlagt i den politiske aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik i årene 2012-2020.

BedreBolig

BedreBolig er en rådgivningsordning, som har til formål at gøre det lettere for boligejere at komme i gang med at energirenovere boligen. BedreBolig-initiativet udspringer af Vækstplan DK fra 2013, som er en bred politisk aftale mellem den daværende regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Se lovgivningen:

Målerbekendtgørelsen

Målerbekendtgørelsen stiller ubetingede krav om individuel måling af el, gas, varmt vand, varme og køling i nye bolig- og erhvervsenheder. Kravet skal være med til at motivere til et lavere ressourceforbrug.

Se bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling