Lovgivning

Oversigt over lovgivning

En stor del af den danske lovgivning inden for energibesparelser stammer fra EU-lovgivning, som eksempelvis Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet, mens den nationale linje i høj grad er lagt i Energiaftalen fra 2012 og i den nyeste Energiaftale fra 2018. I det nedenstående er en oversigt over centrale love og regler på området.

Energiaftaler

Energiaftale 2018

Regeringen indgik 29. juni 2018 en energipolitisk aftale med alle Folketingets partier.

Se Energiaftalen (2018)

Energiaftale 2002

SRSF-regeringen indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020.

Se Energiaftalen (2002)

Energieffektivitetsdirektivet

Energieffektivitetsdirektivet pålægger medlemslandene at igangsætte en række konkrete energispareforanstaltninger, der ifølge EU-Kommissionen vil levere mere end 17 procent forbedret energieffektivitet i 2020.

Se Energieffektivitetsdirektivet notatet og direktivet 

Implementering af EU-direktivet i dansk lovgivning er sket ved Lov nr. 345 af 8. april 2014 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv).

Se gældende lovgivning 

Bygningsdirektiv

EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne, også kaldet bygningsdirektivet, skal medvirke til at øge energieffektiviteten i bygninger og for produkter som olie- og gaskedler samt airconditionanlæg.

Se lovgivning:

Byggeri og renovering

EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne, også kaldet bygningsdirektivet, skal medvirke til at øge energieffektiviteten i bygninger og for produkter som olie- og gaskedler samt airconditionanlæg.

Læs mere om Byggereglementet og Byggelovgivningen.

Energisyn

EU’s energieffektiviseringsdirektiv artikel 8, hvor der stilles krav om, at alle store virksomheder skal udføre energisyn, er gennemført i Danmark ved lov nr. 345 af 8. april 2014 Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.). og Bekendtgørelse nr. 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Energiselskabernes energispareindsats

Målsætningen for net- og distributionsselskabernes spareindsats er fastlagt i den politiske aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik i årene 2012-2020.

BedreBolig

BedreBolig er en rådgivningsordning, som har til formål at gøre det lettere for boligejere at komme i gang med at energirenovere boligen. BedreBolig-initiativet udspringer af Vækstplan DK fra 2013, som er en bred politisk aftale mellem den daværende regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Se lovgivningen:

Målerbekendtgørelsen

Målerbekendtgørelsen stiller ubetingede krav om individuel måling af el, gas, varmt vand, varme og køling i nye bolig- og erhvervsenheder. Kravet skal være med til at motivere til et lavere ressourceforbrug.

Se bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling