Producenter og importører

Generelle forpligtelser

Producenter og importører af energirelaterede produkter skal leve op til en række ecodesign- og energimærkningskrav. Kravene gælder for produkter, der bringes i omsætning i EU/EØS.

 • Overensstemmelse med EU-krav
  Du skal vurdere, om dit produkt er i overensstemmelse med alle relevante krav i EU-direktiver og forordninger. Denne vurdering skal foretages, før produktet bringes i omsætning.
 • EU-Overensstemmelseserklæring (for produkter omfattet af ecodesign)
  Du skal udarbejde en overensstemmelseserklæring (EU-Overensstemmelseserklæring) for produktet, før produktet bringes i omsætning eller tages i brug. Et produkt er bragt i omsætning, når producenten eller importøren i EU/EØS har gjort det tilgængeligt ved, at overdrage produktets ejendomsret til en distributør/forhandler/slutbruger i EU/EØS, eller udbyde produktet selv via direkte salg til slutbrugeren i EU/EØS f.eks. via en web-shop, butik eller lign.CE-mærkning
 • CE-mærkning (for produkter omfattet af ecodesign)
  Du skal sørge for, at dit produkt er CE-mærket korrekt.
 • Teknisk dokumentation
  Du skal udarbejde teknisk dokumentation, der gør det muligt at vurdere, om produktet overholder kravene i relevante ecodesign- og energimærkningsforordninger.
 • Produktoplysninger i materialer
  Du skal indarbejde produktoplysninger fra relevante forordninger i brugsvejledninger og materialer.
 • Oplysninger på hjemmesiden
  Du skal sørge for at overholde eventuelle krav om oplysninger på producentens hjemmeside.
 • Energimærkningsoplysninger  
  Du skal levere energimærkningsoplysninger for omfattede produkter. Leverandører af produkter omfattet af regler om energimærkning skal levere et energimærke for hvert produkt (trykt og elektronisk).
 • EPREL-databasen (for produkter omfattet af energimærkning)
  Du skal inddatere produktoplusning i den fælles europæiske database, EPREL, inden produktet bringes i omsætning.
 • Udarbejde et datablad (for produkter omfattet af energimærkning)
  Databladet skal ledsage hvert omfattet produkt. Krav til databladet er beskrevet i energimærkningsforordningen for produktet.
 • Dokumenter til tilsynsmyndigheder
  Du skal udlevere relevante dokumenter til tilsynsmyndigheder ved produkt- eller dokumentkontrol.

Se mere i ecodesign-direktivet
Se mere i rammeforordningen om energimærkning
Se mere i forordninger for de enkelte produkter
FAQ om Ecodesign

EU-Overensstemmelseserklæring

Producenter og importører af produkter, der er omfattet af ecodesignkrav, og som markedsføres i EU/EØS, skal kunne dokumentere, at produkterne overholder kravene.

Producenten skal udarbejde en EU-Overensstemmelseserklæring

Producenten skal udarbejde en overensstemmelseserklæring, populært kaldet EU-Overensstemmelseserklæring. EU-Overensstemmelseserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares af producenten i 10 år, efter det sidste eksemplar af produktet er blevet fremstillet.

Importører skal have EU-Overensstemmelseserklæringen

Importører af produkter, hvor producenten ikke er etableret i EU/EØS, og der ikke findes en repræsentant i EU, skal opbevare EU-Overensstemmelseserklæringen og udlevere den sammen med den tekniske dokumentation til brug for Sikkerhedsstyrelsens kontrol. Den skal på anmodning kunne leveres til Sikkerhedsstyrelsens inden for 10 dage.

Indhold i EU-Overensstemmelseserklæringen

 1. Navn og adresse på producent eller repræsentant
 2. En beskrivelse af modellen (modelnummer/betegnelse), så den kan identificeres entydigt
 3. Henvisning til EU-direktiv/er og-forordning/er, der anfører de krav, produktet skal opfylde
 4. Hvis relevant, de anvendte harmoniserede standarders referencer
 5. Hvis relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer
 6. Hvis relevant, henvisninger til anden fællesskabslovgivning, der indeholder bestemmelser om den anvendte CE-mærkning
 7. Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte producenten eller repræsentanten, og vedkommendes underskrift.

Der er ingen særlige krav til udformningen af EU-Overensstemmelseserklæring, men du kan finde et forslag til udformning af en EU-Overensstemmelseserklæring og et  eksempel på en udfyldt erklæring for et produkts opfyldelse af ecodesign-/energimærkningskrav her:

Skabelon for EU-Overensstemmelseserklæring

Eksempel på udfyldt EU-Overensstemmelseserklæring

Læs mere om CE-mærkning 

Teknisk dokumentation

Produkterne skal have teknisk dokumentation, der viser, at produktet overholder ecodesignkrav, og at energimærkningen af produktet er korrekt.

Krav til den tekniske dokumentation

 • Resultater af gennemførte målinger
  Dokumentationen skal indeholde resultater af gennemførte målinger. Oplysningerne i dokumentationen kan dog også baseres på beregninger, ekstrapoleringer eller på baggrund af målinger for lignende modeller. Den tekniske dokumentation skal i givet fald nøje beskrive, hvordan dette er gjort.
 • Ækvivalente modeller
  Dokumentationen skal indeholde en fortegnelse over alle de produkter, hvor oplysninger er baseret på det samme grundlag – også kaldet ækvivalente modeller.
 • Anvendte tekniske standarder
  Dokumentationen skal vise, hvilke harmoniserede standarder og øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.
 • Levering af teknisk dokumentation
  Dokumentationen skal kunne leveres inden 10 dage, hvis Sikkerhedsstyrelsen beder om at få den udleveret. Den skal gemmes i 5 år (energimærkning) eller 10 år (ecodesign) efter, at sidste eksemplar af modellen er fremstillet.

​Alle krav til teknisk dokumentation

Relevante produktforordninger

Ecodesignbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Energimærkningsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs mere om tilsyn og kontrol

Målemetoder og tolerancer

Målemetoder

I vurderingen af, om et produkt overholder kravene i de relevante ecodesign- og energimærkningsforordninger, skal der anvendes pålidelige og reproducerbare målemetoder, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker. At målemetoden skal være reproducerbar, betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Målingerne skal dog altid udføres efter retningslinjerne i forordningen for det pågældende produkt.

Energistyrelsens oversigt over målestandarder

Læs mere om CE-mærkning på Dansk Standards hjemmeside

Tolerancer

EU har vedtaget to forordninger, der slår fast, at verifikationstolerancer nævnt i ecodesign og energimærkningsforordninger kun er til brug i forbindelse med myndighedernes markedstilsyn.

Reglerne gennemføres som ændringer til og præciseringer af de eksisterende forordninger. Kun ecodesign-forordninger vedrørende belysning ændres ikke.

Forordningerne er trådt i kraft henholdsvis 9. januar 2017 for ecodesign, og 7. marts 2017 for energimærkning.

Læs mere om de ændrede regler for brug af måletolerancer

Re-skaleret energimærke og produktdatabase på vej

EU-Kommissionen re-skalerer energimærket, så alle produktgrupper får den samme energiskala. Desuden skærpes kravene til de enkelte energiklasser.

Indførelsen af det re-skalerede energimærke sker over en længere årrække, - begyndende med de første produktgrupper ultimo 2019.

Produktdatabase (EPREL)

EU-kommissionen har indført en europæisk produktdatabase for at sikre, at alle produktinformationer samles et sted og er tilgængeligt for myndigheder og borgere.

Det er lovpligtigt, at producenter og importører inddaterer (indlæser eller indtaster) produktinformationer i databasen. Dette gælder for alle produktmodeller omfattet af energimærkning, der bringes i omsætning fra og med den 1. januar 2019.

Alle produktmodeller omfattet af energimærkning, som er markedsført efter 1. august 2017 skal også registreres i EPREL senest 30. juni 2019.

Det er frivilligt at registrere modeller, der er bragt i omsætning inden 1. august 2017, såfremt der ikke er markedsført yderligere eksemplarer af modellen efter 1. august 2017.

Se mere her

Tilmeld dig et nyhedsbrev kun omhandlende re-skaleringen og databasen

Hvis du gerne vil opdateres løbende på udviklingen af de to nye tiltag, kan du tilmelde dig et særligt nyhedsbrev kun omhandlende dette emne. Det gør du ved at sende en mail til ecodesign@ens.dk.

Produktkrav med fokus på ressourceeffektivitet

EU har øget fokus på ressourceeffektivitet og forlængelse af produkters holdbarhed. Det har de gjort for at spare ressourcer og reducere produkternes samlede klimaaftryk i levetiden.

Dette fokus afspejler sig også i de seneste ecodesign-forordninger (vedtaget i 2019) og i de studier og analyser, der gennemføres til forberedelse af nye og reviderede forordninger. 

Husk de nye krav

Det er vigtigt, at du som producent, importør eller bemyndiget repræsentant er opmærksom på denne nye type af krav. Dels at du tager højde for dem ved design af produkter. Dels at du sørger for at kravene overholdes for de produkter, du bringer i omsætning i EU.

Disse produkter er omfattet af krav om ressourceeffektivitet

Der er allerede indført krav om ressourceeffektivitet for følgende produkter:

 • Køle/fryseapparater til husholdninger - Ecodesign-forordning (EU) 2019/2019
 • Vaskemaskiner og vasketørremaskiner til husholdninger - Ecodesign-forordning (EU) 2019/2023
 • Opvaskemaskiner til husholdninger - Ecodesign-forordning (EU) 2019/2022
 • Digitale skærme herunder fjernsyn, computerskærme og informationsskærme - Ecodesign-forordning (EU) 2019/2021
 • Køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg - Ecodesign-forordning (EU) 2019/2024 
 • Datalagringsprodukter (dog i mindre omfang end angivet nedenfor). Ecodesign-forordning (EU) 2019/424 
 • Svejseudstyr. Reservedele skal dog kun være tilgængelige for reparatører. Ecodesign-forordning (EU) 2019/1784

Her er nye krav til produkter

De specifikke krav varierer fra produkt til produkt, men de omfatter typisk en række krav, som skal gøre det nemmere for forbrugere og reparatører at reparere produkter, herunder:

 • Adgang til en række i forordningen nævnte reservedele for reparatører og forbrugere i en nærmere defineret periode typisk indtil 7-10 år, efter den sidste enhed af modellen er bragt på markedet.
 • At de nævnte reservedele skal kunne udskiftes ved hjælp af værktøj, der kan købes i almindelig handel, og uden at gøre permanent skade på produktet.
 • Maksimal leveringstid for reservedele typisk maks. 15 dage.
 • Adgang til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger herunder bl.a. demonteringsvejledning, en teknisk manual med reparationsvejledning, en liste over nødvendigt reparations- og prøvningsudstyr, diagnosefejlkoder (herunder eventuelt producentspecifikke koder), og anvisninger på installation af relevant software.
 • Information på hjemmeside og/eller brugsvejledning om tilgængelige reservedele, procedure for bestilling af reservedele og reparationsvejledninger og oplysning om adgang til professionel reparation.

Fokus på genanvendelse

Der er også ofte krav vedrørende demontering med henblik på nyttiggørelse af materialer, genanvendelse og forebyggelse af forurening. 

Se detaljer om kravene for det enkelte produkt i den relevante ecodesign-forordning. 

Nye krav på vej

Fremadrettet forventes tilsvarende krav for yderligere produkter, og der kan også komme andre typer af krav, der skal medvirke til at gøre produkter mere ressourceeffektive og mindske deres klimaaftryk og forurening.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk