Ofte stillede spørgsmål om belysning

Ofte stillede spørgsmål om belysning

Her er svar på ofte stillede spørgsmål til regler om miljøvenligt design (ecodesign) og energimærkning af armaturer (lamper) og lyskilder.

Spørgsmål om armaturer (lamper)

Reglerne fremgår af:

 • Forordning (EU) 874/2012 om energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer
 • Forordning (EU) 1194/2012 om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr

Indhold

 1. Hvilke lyskilder skal armaturer være kompatible med?
 2. Hvad betyder det, at armaturer er kompatible med lyskilder i energiklasse A?
 3. Hvordan kan man se, hvilke lyskilder et armatur er kompatibelt med?
 4. Hvad er kravene til lyskilder, der følger med armaturet i armaturets emballage?
 5. Skal både LED-modul og armatur energimærkes, hvis armaturet har ikke-udskiftelige LED-moduler?
 6. Hvordan angives energiklassen af indbyggede LED på armaturets energimærkning?
 7. Skal armaturer uden lyskilder energimærkes?
 8. Hvilket indlejret billede kan bruges til at vise energimærket for armaturer ved energimærkning på internettet?
 9. Må forhandlerne gerne hænge det samme energimærke op for en hel serie af armaturer?
 10. Skal et armatur, der får strøm fra et batteri, energimærkes?
 11. Skal der vises et datablad for armaturer ved salg på web?
 12. Hvilket sprog skal anvendes på energimærket for armaturer?
 13. Skal der være energimærkning af medfølgende lyskilder på armaturets emballage?

Spørgsmål/Svar

1. Hvilke lyskilder skal armaturer være kompatible med?

Armaturer skal være kompatible med lyskilder, der som minimum er i energiklasse A (forordning (EU) nr. 1194/2013 bilag III punkt 2.3). Dette gælder dog ikke for lysarmaturer til lysstofrør og højtryksdamplamper.

2. Hvad betyder det, at armaturer er kompatible med lyskilder i energiklasse A?

Armaturer er kompatible med lyskilder i energiklasse A, hvis:

 • det er muligt at indsætte lyskilder i energiklasse A i armaturet,
 • armaturet fungerer efter hensigten med lyskilder i energiklasse A
 • der ikke er større sikkerhedsrisiko forbundet med at anvende lyskilder i energiklasse A end andre lyskilder, f.eks. lyskilder i energiklasse C.   

Kort fortalt kan man sige, at lyskilder i energiklasse A skal kunne fungere i armaturet.

3. Hvordan kan man se, hvilke lyskilder et armatur er kompatibelt med?

Energimærket viser, hvilke energiklasser af lyskilder armaturet er kompatibelt med ved hjælp af en blå tuborgklamme til højre for de farvede pile. Endvidere er pilene, der svarer til de energiklasser af lyskilder, som armaturet ikke er kompatibelt med, overstreget med et rødt kryds.

4. Hvad er kravene til lyskilder, der følger med armaturet i armaturets emballage?

Lyskilder, der følger med armaturet (i armaturets emballage), skal være i en af de to bedste energiklasser, som armaturet er kompatibelt med. Hvilke energiklasser armaturet er kompatibelt med, fremgår af armaturets energimærkning.

5. Skal både LED-modul og armatur energimærkes, hvis armaturet har ikke-udskiftelige LED-moduler?

Ved armaturer med indbyggede ikke-udskiftelige LED-moduler er det kun selve armaturet, der skal energimærkes. Eksempler på layout af energimærker med ikke-udskiftelige LED-moduler kan ses i forordning (EU) 874/2012 bilag I, punkt 3 b), c) og d).

6. Hvordan angives energiklassen af indbyggede LED på armaturets energimærkning?

For armaturer med ikke-udskiftelige indbyggede LED-moduler skal energiklassen indikeres med en blå tuborgklamme ud for energiklasserne A++, A+ og A og bogstaverne LED anbragt lodret langs disse energiklasser. Mærket skal altid udformes på denne måde. Hvis energiklassen for indbygget LED f.eks. er A+, er det ikke tilladt kun at indikere denne energiklasse ud for pilene.

7. Skal armaturer uden lyskilder energimærkes?

Ja. Energimærket viser, hvilke energiklasser af lyskilder, der kan fungere i armaturet. Armaturet skal derfor energimærkes, også selvom der ikke følger lyskilder med.

8. Hvilket indlejret billede kan bruges til at vise energimærket for armaturer ved energimærkning på internettet?

Det indlejrede billede, der anvendes til at vise energimærket på skærmen, skal for armaturer indikere den højeste energiklasse af lyskilder, som armaturet er kompatibelt med. For armaturer med indbyggede LED, der ikke kan udskiftes (indikeret med en blå turborgklamme ud for energiklasserne A++, A+ og A), fastsættes den højeste energiklasse, som armaturet er kompatibelt med dog til A+, da det ikke er muligt at kontrollere energiklassen for indbyggede LED. EU-kommissionen har oplyst, at de vil se nærmere på dette i forbindelse med revisionen af forordning (EU) 874/2012.

9. Må forhandlerne gerne hænge det samme energimærke op for en hel serie af armaturer?

Ja. Det samme energimærke kan hænges op for en hel serie armaturer, hvis det tydeligt fremgår, hvilke armaturer energimærket gælder for.

10. Skal et armatur, der får strøm fra et batteri, energimærkes?

Nej. Forordningen om energimærkning af lyskilder og armaturer gælder ikke for armaturer, der udelukkende er konstrueret til at fungere med:
a) Lyskilder og lysdiodemoduler, hvis lysstrøm er mindre end 30 lumen.
b) Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges til drift med batterier
c) Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges til andre formål end belysning

11. Skal der vises et datablad for armaturer ved salg på web?

Der er ikke krav om levering eller visning af et datablad for lysarmaturer. Det er tilstrækkeligt at vise energimærket ved salg på web.

12. Hvilket sprog skal anvendes på energimærket for armaturer?

Energimærket for armaturer er forklaret i kombination af tekst og piktogrammer – ikke som for andre produkter som f.eks. tv, hvor der kun anvendes piktogrammer. Teksten på energimærket for armaturer skal være på national sprog i det land, hvor energimærket anvendes. I Danmark kan det være på dansk eller evt. letforståeligt skandinavisk.

13. Skal der være energimærkning af medfølgende lyskilder på armaturets emballage?

Hvis der medfølger separate lyskilder til armaturet i armaturets emballage, skal lyskildernes originale emballage leveres med i armaturets emballage, eller alternativt skal oplysningerne fra lyskildens emballage være angivet på armaturets emballage.

Spørgsmål om lyskilder til boliger

Reglerne fremgår af:

 • Forordning (EU) 874/2012 om energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer
 • Forordning (EF) 244/2009 om miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger
 • Forordning (EU) 1194/2012 om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertilhørende udstyr
 • Forordning (EU) 2015/1428 om ændring af forordningerne (EF) 244/2009, (EF) 245/2009 og (EU) 1194/2012.

Indhold

 1. Er lyskilder med G9 sokkel omfattet af ecodesignkravene for ikke-retningsbestemte lyskilder?
 2. Er speciallyskilder omfattet af ecodesignkrav?
 3. Skal speciallyskilder energimærkes?
 4. Hvad er definitionen på en speciallyskilde?
 5. Hvad er forskellen på nominel og faktisk værdi (rated value)?
 6. Er lyskæder omfattet af ecodesign og/eller energimærkning?

Spørgsmål/svar

1. Er lyskilder med G9 sokkel omfattet af ecodesignkravene for ikke-retningsbestemte lyskilder?

Ja. Lyskilder med G9 fatning er omfattet af kravene i forordning (EF) 244/2009. Men lyskilder med G9 sokkel (og R7 sokkel) er undtaget fra kravene i fase 6. EU har vedtaget en ændring til forordning (EF) 244/2009 så fase 6 først har virkning fra 1. september 2018 (i stedet for fra 1. september 2016). Fra fase 6 udfases lyskilder i energiklasse C, men på grund af undtagelsen, vil det stadig være tilladt at markedsføre lyskilder med G9 sokkel i energiklasse C efter 1. september 2018.  Ændringen fremgår af forordning (EU) 2015/1428.

Bemærk, at det kun er tilladt at markedsføre armaturer, som er kompatible med lyskilder i energiklasse A eller bedre. At et armatur er kompatibelt med en lyskilde i energiklasse A, betyder, at den skal kunne fungere hensigtsmæssigt og sikkert med sådanne lyskilder. Se nærmere i Energistyrelsens FAQ om armaturer.

2. Er speciallyskilder omfattet af ecodesignforordningerne?

Ja, speciallyskilder er omfattet af krav til produktinformation. Men de er undtaget fra de øvrige krav i ecodesign-forordningerne, herunder krav til energieffektivitet og funktionskrav.

For speciallyskilder skal deres anvendelse tydeligt fremgå af alle former for produktinformation, og følgende oplysninger skal være klart og tydeligt angivet på emballagen:
a) hvad den forudsættes anvendt til, og
b) at den ikke er egnet til rumbelysning i boliger

Endvidere skal den tekniske dokumentation indeholde de tekniske parametre, der gør produktet egnet til det formål, der er angivet på emballagen.

Se de præcise formuleringer af oplysningskravene for speciallyskilder i de relevante forordninger. For retningsbestemte lyskilder i (EU) 2015/1428 bilag II og for ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger i (EU) 2015/1428 artikel 3 stk. 2. Se også spørgsmål/svar nr. 4 om ændringer til forordning (EF) 944/2009 vedrørende speciallyskilder.

3. Skal speciallyskilder energimærkes?

Lyskilder til alle former for belysning, herunder også ”dekorationsbelysning” og ”hyggebelysning” skal energimærkes. Kun lyskilder, hvis primære anvendelse ikke er belysning, er undtaget fra energimærkningen. Andre anvendelser kan f.eks. være udsendelse af lys som agens i kemiske processer, optagelse og projektion af billeder, signalgivning mv.

Se yderligere i forordningen om energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EU) 874/2012 artikel 1 stk. 2 punkt c.

4. Hvad er definitionen på en speciallyskilde i forordning (EF) 244/2009?

EU-Kommissionen har gennemført en ændring til forordning (EF) 244/2009, der præciserer definitionen af speciallyskilder. Heraf fremgår det, at speciallyskilder er lyskilder, som anvender teknologier, der er omfattet af forordningen, men som er beregnet til særlige anvendelser og som har særlige egenskaber, der ikke er nødvendige til almindelige belysningsformål. Speciallyskilder kan f.eks. være lyskilder til signalgivning, projektion af billeder og opvarmning (infrarød opvarmning). De tekniske paratmetre, der gør lyskilden egnet til den særlige anvendelse skal fremgå af den tekniske dokumentation.  Se også spørgsmål/svar nr. 2.

Ændringerne fremgår af forordning (EU) 2015/1428.

5. Hvad er nominel og faktisk værdi (rated value)?

Nominel værdi: Værdi, der identificerer lyskilden på f.eks. emballagen. En nominel værdi kan være lidt rund, men bør ikke systematisk overstige den faktiske værdi.

Faktisk værdi. Den præcise målte værdi oplyst med den krævede nøjagtighed (for effekt med 1 decimal).

Ideen med nominelle og faktiske værdier af lysstrøm (lumen) i forordningen skyldtes en forventning om, at der ville opstå standardværdier for lysstrømmen, på samme måde som det er sket med watt (25 W, 40 W og 60 W). For at gøre dette muligt er der råderum for lidt fleksibilitet mellem nominelle og faktiske værdier.

6. Er lyskæder omfattet af ecodesign og/eller energimærkning?

Lyskæder er enten lyskilder eller armaturer afhængig af de præcise tekniske specifikationer.

Hvis lyskæden er et armatur, og armaturet forudsættes afsat til slutbrugere, er den omfattet af reglerne om energimærkning af armaturer i forordning (EU) 874/2012. Lyskæder med lyskilder, der har en lysstrøm på under 30 lumen og batteridrevne lyskæder er dog undtaget. Bemærk, at der også er regler om energimærkning af eventuelle medfølgende separate lyskilder.

Hvis lyskæden ikke er et armatur, skal lyskilderne i kæden energimærkes efter reglerne for energimærkning af lyskilder i forordning (EU) 874/2012.

Lyskilder i lyskæder kan også være omfattet af ecodesignkrav afhængig af deres lysstrøm. LED-lyskilder og retningsbestemte lyskilder i lyskæder er omfattet af forordning (EU) 1194/2012, hvis de har en lysstrøm på 30 lumen eller derover.  Ikke-retningsbestemte lyskilder i lyskæder er omfattet af forordning (EF) 244/2009, hvis de har en lysstrøm på 60 lumen eller derover.

Hvis der tale om speciallyskilder, kan lyskilderne være undtaget fra krav til energieffektivitet og energimærkning, men de vil i givet fald så være omfattet af krav om produktinformation. Se nærmere i forordningerne og i EU-Kommissionens FAQ om energimærkning og miljøvenligt design. Se også spørgsmål/svar nr. 4 vedrørende definition af speciallyskilder.

Signe Friis Christensen
Fuldmægtig (+45) 3392 6748