Ofte stillede spørgsmål om ventilationsaggregater

Ofte stillede spørgsmål om ventilationsaggregater

Reglerne fremgår af:

  • Forordning (EU) 1254/2014 om energimærkning af ventilationsaggregater til boliger
  • Forordning (EU) 1253/2014 om miljøvenligt design for ventilationsaggregater
1. Skal både ventilator og ventilationsaggregat CE-mærkes?

Ja, de skal begge CE-mærkes. Ventilatorer skal opfylde krav i forordning (EU) 327/2011, og ventilationsaggregater skal fra 1. januar 2016 opfylde krav i forordning (EU) 1253/2014. CE-erklæringerne for produktet skal endvidere indeholde referencenummeret for den forordning, der gælder for produktet.

2. Hvad er kravene ved udskiftning af ventilator i ventilationsaggregat?

En ventilator, der anvendes til at udskifte ventilatoren i et eksisterende ventilationsaggregat, skal opfylde kravene i forordningen for ventilatorer (EU) 327/2011. Endvidere skal ventilationsaggregatet opfylde kravene i forordningen for ventilationsaggregater (EU) 1253/2014.

3. Hvad kan man gøre, hvis der ikke findes en "udskiftningsventilator", der opfylder kravene?

Forordningen for ventilationsaggregater (EU) 327/2011 indeholder ingen undtagelser for ventilatorer, der indsættes i et ventilationsaggregat som erstatning for en ældre ventilator (såkaldt "udskiftningsventilator"). Hvis det ikke er muligt at finde en ventilator, der opfylder kravene i forordningen, kan det derfor være nødvendigt at re-designe aggregatet.

4. Hvordan måles internt tryktab i "aggregater til andet end boliger"?

Der er på nuværende tidspunkt (marts 2015) ikke en målestandard på området. Kommissionen har givet CEN et mandat til at udarbejde en standard. For at imødekomme det aktuelle behov er der pr. 1/2 2015 igangsat udvikling af en midlertidig standard, som skal ligge til grund for den endelige standard. Det forventes, at en midlertidig standard vil være klar i begyndelsen af 2016.

5. Hvordan defineres en staldventilator?

En staldventilator er en ventilationsenhed inkl. kanal, indtag og afkast.

6. Hvordan bestemmes filterkorrektionen for ventilationsaggregater til andet end boliger?

Filterkorrektionen anvendes kun for ventilationsaggregater til andet end boliger (NRVU) til beregning af SFPint (intern specifik ventilatoreffekt af ventilationskomponenter). Filterkorrektionen (F) er en korrektionsværdi, der anvendes, hvis et ventilationsaggregat afviger fra referencekonfigurationen (referenceopbygningen). I referenceopbygningen består et ventilationsaggregatet af et kabinet og mindst én ventilator med variabel eller trinløs regulering (VSD) og et rent finfilter, hvis produktet er beregnet til montering af et filter på tilluftsiden. Korrektionsværdier for manglende filtre er angivet i forordning (EU) 1253/2014 bilag IX punkt 2. Det er op til producenten af filtrene at teste og mærke dem i henhold til dette.

7. Må producenten selv angive den nominelle volumenstrøm?

Nominel volumenstrøm anvendes kun for ventilationsaggregater til andet end boliger (NRVU). Producenten skal selv angive tryk og flow, hvor det nominelle flow er det flow, anlægget er designet til. Dette er primært med henblik på modulopbyggede anlæg. Serieproducerede kompaktanlæg er mere komplicerede at mærke, da hensigten i forordningen er, at modulopbyggede anlæg bliver designet og konstrueret til en specifik opgave (driftspunkt) og dermed også skal mærkes i forhold til dette driftspunkt. Der er ved at blive udviklet en overgangsmetode og en guideline, hvor disse anlæg tages op. Producenter af serieproducerede anlæg kan med fordel angive oplysninger for anlæg i f.eks. 10 forskellige punkter i driftsintervallet fra min. til max., da de anvendes til forskellige formål og med forskellige driftspunkter. Men anbefalingerne herfor er endnu uafklarede.

8. Skal den nominelle volumenstrøm angives ved et bestemt eksternt tryktab?

Nej, ikke når der er tale om ventilationsaggregater til andet end boliger (NRVU). Her er det op til producenten at angive et designtryk og flow i forhold til den opgave, som aggregatet er bestilt til.

9. Hvordan beregnes maksimal intern specifik ventilatoreffekt af ventilationskomponenter?

Metoden til beregning af den maksimale interne specifikke ventilatoreffekt af ventilationskomponenter (SFPint_limit) fremgår af bilag 3 til forordning (EU) 1253/2014

Det skal bemærkes, at SFPint_limit er den maksimalt tilladte værdi for aggregatet, og SFPint er den målte værdi for anlægget. Der er flere uklarheder om, hvordan SFPint skal måles for det pågældende anlæg, herunder måling af det interne tryktab. Dette skal afklares i overgangsmetoden, som er under udarbejdelse. Metoden forventes ikke klar før i begyndelsen af 2016.

10. Er aksial- og centrifugalventilatorer omfattet af ecodesignforordningen for ventilationsaggregater?

Aksial- og centrifugalventilatorer kun udstyret med et ventilatorhus er undtaget fra ecodesignforordningen for ventilationsaggregater (forordning (EU) nr. 1235/2014), men ventilatorerne skal overholde kravene i forordningen for ventilatorer (EU) nr. 327/2011.

11. Er ventilationsaggregater med en volumenstrøm på over 1000 m3/h omfattet af forordning (EU) 1253/2014?

Ja. Volumenstrømmen på de 1000 m/h3 har alene med sondringen mellem aggregater til bolig- og ikke boligformål at gøre. Ventilationsaggregater til andet end boligformål har en volumenstrøm på over 250 m3/h. For aggregater med en volumenstrøm mellem 250 og 1.000 m3/h kan producenten vælge at designe og markedsføre disse til boligformål. De produkter, der er undtaget fra forordning (EU) 1253/2014, er angivet i artikel 1 stk. 2.

Men ventilationsaggregater med en volumenstrøm over 1000 m3/h er ikke omfattet af forordningen om energimærkning af ventilationsaggregater (EU) 1254/2104, da energimærkningen kun omfatter ventilationsaggregater til boligformål.

12. Hvilke anlæg/konfigurationer skal der være oplysninger om på producentens offentligt tilgængelige hjemmeside?

Oplysninger på producentens offentligt tilgængelige hjemmeside skal være baseret på produktets standardkonfiguration. Standardkonfigurationerne fremgår af forordning (EU) 1253/2014 bilag 1, afsnit 2, punkt 3 for ventilationsaggregater til boliger (RVU) og bilag 1, afsnit 2, punkt 4 for ventilationsaggregater til andet end boliger (NRVU).

Producenten er imidlertid ansvarlig for, at alle mulige kombinationer af kabinetter, ventilatorer, drevs, filtre mv. overholder ecodesignkravene, hvis aggregatet ellers ligger inden for forordningens anvendelsesområde (scope).

13. Hvilke krav er der til produktinformation for ventilationsaggregater, der er specialfremstillet i et lille styktal?

Kravene til produktinformation i bilag V af forordning (EU) 1253/2014 skal overholdes, også selv om ventilationsaggregatet kun fremstilles i et meget begrænset antal. Hvis der fremstilles færre end 5 styk af ventilationsaggregatet om året, er producenten dog fritaget fra at skulle stille detaljerede oplysninger om adskillelse til rådighed (som beskrevet i bilag V punkt, afsnit 3).

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk