Energikonsulenter

Hvad er en energikonsulent?

En energikonsulent udarbejder energimærkning af bygninger, f.eks. i forbindelse med boligsalg. Energikonsulenten udarbejder energimærke og energimærkningsrapport på baggrund af gennemgang af alle bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for energiforbruget. I rapporten fremgår beregninger af bygningens energiforbrug og forslag til forbedringer af bygningens energiforhold.
Energikonsulenterne skal gennemgå et uddannelsesforløb og bestå den tilhørende eksamen for at kunne udføre energimærkninger. Derudover skal virksomheden certificeres og registreres hos Energistyrelsen. Der er energikonsulenter i hele landet.

De nærmere regler for, hvem der kan udarbejde energimærkninger fremgår af bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger.

Find energimærkningsfirma

Sådan bliver du energikonsulent

Uddannelsen til energikonsulent er en efteruddannelse, som tages i det almindelige uddannelsessystem. Uddannelsen tilbydes på Københavns Erhvervsakademi (KEA), Erhvervsakademi Dania og som akademifag hos UCN Act2Learn. Uddannelsesforløbet af brugerbetalt og udbydes i sammenhæng med BedreBolig-rådgiveruddannelsen.

Kravene til uddannelsesbaggrund og kompetencer kan ses i Supplerende krav til virksomheder, der udfører energimærkning.

Læs mere om uddannelserne og se informationer om kursusdage, priser og tilmelding på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Erhvervsakademi Dania (EADania)

Erhvervsakademi Midt Vest (EA Midt Vest)

University College Nordjylland (UCN Act2learn)

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Når du er uddannet energikonsulent, kan du først udarbejde energimærkning af bygninger, når du er tilknyttet et certificeret energimærkningsfirma.

Det er den kvalitetsansvarlige i firmaet, som skal godkende, at du har den relevante uddannelse. Den kvalitetsansvarlige kontakter derefter Energistyrelsen på emo-info@ens.dk og beder om at få dig oprettet med et konsulentnummer. Den kvalitetsansvarlige skal oplyse dit navn og e-mail adresse.

Hvis du tidligere har fået tildelt et konsulentnummer, tilknytter energimærkningsfirmaet dit konsulentnummer på deres firmaside, når den kvalitetsansvarlige har godkendt, at du har den relevante uddannelse.

Certificering

Energimærkning af bygninger kan kun udføres af virksomheder, der er certificerede til at udføre energimærkning. Certificeringen kræver et kvalitetsledelsessystem efter reglerne i den internationale standard ISO 9001. Certificering gennemføres af et certificeringsorgan, som er akkrediteret af Danak (Dansk Akkreditering) - eller tilsvarende organ i et andet EU-land tilsluttet den fælleseuropæiske akkrediteringsorganisation EA.

Akkrediteringen foregår på baggrund af standarden ISO 17 021: ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer” med supplerende krav. De supplerende krav til akkrediteringen er beskrevet i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

De internationale standarder, ISO 9001 og ISO 17021, kan købes ved henvendelse til Dansk Standard. Standarderne ligger desuden til gennemsyn i Energistyrelsen.

Hvordan bliver man certificeret?

Virksomheder kan certificeres til at energimærke enfamiliehuse samt flerfamiliehuse og erhvervsbygninger. For at blive certificeret, er det en forudsætning, at virksomheden har en energikonsulent ansat. Energikonsulenten skal have gennemført og bestået uddannelsen målrettet den type bygninger, som virksomheden ønsker at blive certificeres til at energimærke.

Certificeringen påbegyndes ved, at virksomheden tager kontakt til et af de certificeringsorganer, der forestår certificering af virksomheder til energimærkning i Danmark. Certificeringsorganet vil herefter sætte virksomheden ind i det kvalitetsledelsessystem, en certificering indebærer. kvalitetsledelsessystemet skal beskrives og dokumenteres i virksomhedens kvalitetshåndbog.

Pr. 15. september 2018 skal virksomheden certificeres efter ISO 9001:2015. Vi henviser her til, at man som virksomhed eventuelt kan hente hjælp til udarbejdelsen af kvalitetsledelsessystem og kvalitetshåndbog efter ISO 9001:2015 ved udbydere af denne ydelse.

Øvrige krav og forudsætninger til certificerede virksomheder kan læses i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Efter gennemført certificering skal virksomheden registreres i Energistyrelsens system.

En variation af certificering er multisite certificeringer. Du kan læse mere om multisite certificering i vejledningen

For at kunne indberette energimærkninger skal virksomheden indgå en aftale med et af de firmaer, der p.t. udbyder det indberetningsprogram, der benyttes til Indberetning af energimærkninger. Denne service betaler virksomheden for enten via indberetningsgebyrer eller abonnement. Virksomheden skal ligeledes betale et gebyr til Energistyrelsen for hver indberetning, der foretages.

Følgende indberetningsprogrammer udbydes p.t. til indberetning af energimærkninger:

Energy10, udbydes af Energy Systems A/S

Læs mere om Energy10

Læs nærmere nedenfor under ”Registrering hos Energistyrelsen”

Registrering hos Energistyrelsen

Certificerede virksomheder skal registreres hos Energistyrelsen for at kunne indberette energimærkninger. Hvis du ønsker at registrere dit firma som certificeret, skal du indsende oplysninger om dit firma samt dit certifikat.
 

Ansøg om at blive registreret

Energistyrelsen træffer afgørelse senest 4 uger efter, at ansøgningen om firmaregistrering er modtaget. Det kræver dog, at al relevant dokumentation er sendt sammen med ansøgningen.

Liste over energimærkningsfirmaer

På Energistyrelsens forbrugerside SparEnergi.dk er en samlet liste over alle energimærkningsfirmaer. Når du er registret som energimærkningsfirma, vil det automatisk fremgå på listen på SparEnergi.dk

Find energimærkningsfirma

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til energimærkning af bygninger, så kontakt vores kunderådgivning. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Kontakt

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Energimærkningsordningen

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.