Tilsyn og kontrol

Energimærkning af bygninger er et krav ved salg, udleje, overdragelse og ved nybyggeri.

Energimærkningsordningen er et vigtigt værktøj til at sikre mere energieffektive bygninger. Det er Energistyrelsen, der er den ansvarlige myndighed for reglerne i energimærkningsordningen.

Selve energimærkningen udarbejdes af et energimærkningsfirma, som er et privat firma, der er certificeret til at lave energimærkning efter de regler, som er fastsat i lovgivningen på området. Tilsynet er derfor en kontrol af, om energimærkningsfirmaerne udarbejder energimærkningen efter gældende regler, og om energimærkningsrapporten er retvisende og medtager gode energibesparelsesforslag til bygningsejeren.

Baggrund for kontrollen

Energistyrelsen fører kontrol med kvaliteten af et udvalg af de energimærkninger, som energimærkningsfirmaerne udarbejder. Det sker for at sikre, at energimærkningerne er udført efter reglerne og kvaliteten af rapporterne er høj. Samtidig, skal kontrollen give viden om ordningen, som kan være med til at øge kvaliteten i energimærkningsordningen i fremtiden. 

Kontrollen af energimærkningerne foregår på flere forskellige måder:

  • Digital, automatisk kontrol under udarbejdelse af energimærker, hvor indtastning af data bliver valideret i indberetningsprogrammet.
  • Automatisk sammenligning med øvrige bygningsdata ved indberetning af energimærkningsdata.
  • Løbende analyse af fejltyper ved brug af data.

Risikobaseret tilsyn, som er temabaseret. Temaerne fastlægges en gang årligt.

Kontrol af indberettede energimærkninger

I det risikobaserede tilsyn udtrækker vi en række energimærkninger til nærmere kontrol. Udtrækningen tager udgangspunkt i, om der eventuelt er anvendt ukorrekte metoder eller der er tale om usandsynlige indtastninger ved udarbejdelsen af energimærkningen.

Vi gør dette for at sikre, at bygningsejere modtager energimærkninger af høj kvalitet, der er udarbejdet efter gældende regler på området.

Kontrollen af de udtrukne energimærkninger kan foregå på 2 måder:

  • Som skrivebordskontrol
  • Som teknisk revision med besigtigelse af bygningen

Skrivebordskontrol

Skrivebordskontrollen foregår på dokumentniveau. Her indhenter vi baggrundsdokumentation for energimærkningen hos det ansvarlige energimærkningsfirma. Herefter gennemgår vi materialet og de indberettede energimærkningsdata.  Når sagen er gennemgået, og efter høring af firmaet, træffer vi en afgørelse i sagen, der konkluderer, om energimærkningsfirmaet har fulgt reglerne for energimærkning på det kontrollerede område.

Ved skrivebordskontroller vil bygningsejer modtage informations brev om kontrollen via e-boks.

Teknisk revision

Ved teknisk revision er en fysisk gennemgang af bygningen en del af kontrollen. Her vil en teknisk revisor, som er udpeget af Energistyrelsen, komme ud og gennemgå bygningen, evt. sammen med en repræsentant for det firma, der har lavet energimærkningen. På baggrund af dokumentkontrol og bygningsgennemgangen, efter høring af firmaet, træffer vi en afgørelse i sagen. Afgørelsen konkluderer, om energimærkningsfirmaet har fulgt reglerne for energimærkning på det kontrollerede område.

Ved kontrol med teknisk revision vil bygningsejer blive ringet op, og spurgt, om man ønsker at deltage i kontrollen. Herefter vil der blive aftalt nærmere men henblik på besøg i bygningen.

Resultatet af kontrollen

Du vil som bygningsejer blive orienteret om resultatet af kontrollen.

Er energimærkningen i forvejen god og retvisende, vil man som bygningsejer blive orienteret herom.

Viser kontrollen, at der er fejl i energimærkningen, vil det ansvarlige energimærkningsfirma blive bedt om, at rette fejlene i henhold til vores afgørelse.

Når energimærkningsfirmaet har rettet fejlene, vil du som bygningsejer få tilsendt en ny retvisende energimærkningsrapport.  Det kan i nogle tilfælde betyde, at energimærket skifter karakter.

Der kan gå op til 4 måneder fra du har modtaget oplysninger om, at din bygnings energimærkning er udtrukket til kontrol, til du modtager resultatet af kontrollen.

Information om vores sagsbehandlingstid

Fra uge 47 har vi prioriteret de mange ansøgninger til bygningspuljen, og derfor kan der forventes længere sagsbehandlingstider.

Koster det noget?

Nej, kontrollen betales af Energistyrelsen. Skal energimærkningen rettes, er det energimærkningsfirmaet, der betaler for rettelsen.

Vil du vide mere?

Du kan, på vores side SparEnergi.dk, læse mere om, hvordan du kan bruge energimærkningen til at finde ud af, hvordan din bolig bruger mindre varme, og hvordan du får et sundere hus.

SparEnergi.dk, kan du også slå din bygnings energimærke op, hvis der er udarbejdet en energimærkning.                                                                                                                    

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Energimærkningsordningen

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.