ELFORSK før 2022

ELFORSK før 2022

ELFORSK før 2022 er et forsknings- og udviklingsprogram, der yder tilskud til forskning, udvikling og demonstration i effektiv brug af el og energi i bygninger og industri.

Her finder du vejledning til administration af igangværende projekter under ELFORSK, som har modtaget tilsagn om tilskud før 2022.

Ansøgningsportal

Det er nødvendigt, at den projektansvarlige oprettes på Energistyrelsens ansøgningsportal førend der kan udbetales tilskud til projektet. Der er vigtigt, at der anvendes medarbejdersignatur og ikke dit private NemID/MitID.

Læs mere om medarbejdersignatur med nøglekort

Når den projektansvarlige har oprettet sin profil på ansøgningsportalen, bedes vedkommende henvende sig til Energistyrelsen (se kontaktinformation nederst på siden) for at blive tilknyttet sit projekt.

Regelsæt

Lovgrundlag og formål med ELFORSK fremgår af elforsyningsloven, og bekendtgørelse ”Om netvirksomhedernes forsknings- og udviklings-aktiviteter vedrørende effektiv energianvendelse”.

Elforsyningsloven

Bekendtgørelse om netvirksomhedernes forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende effektiv energianvendelse

Den projektansvarlige er den, som på vegne af et projektkonsortium har indgået en projektkontrakt med ELFORSK.

Den projektansvarlige er fagligt og økonomisk ansvarlig for projektets fremdrift, og at resultater formidles og offentliggøres. Det indebærer, at den projektansvarlige modtager tilskud samt afregner og koordinerer alle økonomiske og faglige forhold over for de øvrige projektdeltagere i projektet.

Projektleder skal fremsende relevante skemaer, oplysninger, rapporter, slutregnskab m.v. for det samlede projekt til ELFORSK i henhold til det gældende regelsæt, evt. projektspecifikke vilkår i projektkontrakten og godkendte aftaler med Energistyrelsen.

Regelsæt, april 2021 (gældende for projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud efter april 2021)

Regelsæt, april 2020 (gældende for projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud i 2019 og 2020)

Regelsæt, juli 2017 (gældende for projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud i 2014 til og med 2018)

Halvårsrapportering og udbetalingsanmodninger

Hvert halve år, den 1. september og den 1. marts, skal projektleder sende en afrapportering på projektets faglige og økonomiske fremdrift, delresultater og en liste med, hvilke formidlingsaktiviteter der er gennemført i perioden.

Halvårsrapporteringen sker på baggrund af opgørelser for de halvårlige regnskabsperioder, som er fra den 1/1 til 30/6 samt den 1/7 til 31/12, men det er muligt at tage afholdte udgifter med, helt frem til fristen for aflevering af halvårsrapporteringen.

Halvårsrapporten skal indeholde

 • Redegørelse for den faglige fremdrift via skemaet for halvårsrapportering.
 • Økonomisk fremdrift, som skal fremgå af perioderegnskabet i budgetfilen i excel-format. 
 • Økonomisk fremdrift i en underskrevet version af budgettet.

Halvårsrapporteringen skal fremsendes pr. mail til eudpsekr@ens.dk 

Følgende betingelser skal være opfyldt, før der udbetales støtte

 • Halvårsrapporten skal være indsendt inden for tidsfristen.
 • Status for fremdrift i projektet og eventuelle afvigelser er beskrevet fyldestgørende i forhold til udbetalingsanmodningen.
 • Udbetalingsanmodningen skal være underskrevet af projektlederen.
 • Faglig og økonomisk redegørelse skal være fremsendt og godkendt af Energistyrelsen.

Se i øvrigt ELFORSK’s regelsæt for yderligere oplysninger (se ovenfor).

Projektændringer

Alle væsentlige ændringer af projektet skal godkendes skriftligt af Energistyrelsen. Det gælder væsentlige ændringer i forhold til budget, finansiering, projektdeltagere, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos projektleder og projektdeltagerne. 

Væsentlige forsinkelser i projektets fremdrift, i forhold til den godkendte tidsplan, skal straks meddeles til ELFORSK med plan for færdiggørelse. 

Ændringer af budget kan kun godkendes, såfremt ændringen medfører en merværdi for projektet. Ændringer i budgettet godkendes ikke, når der er mindre end 3 måneder til afslutning.

Venligst anvend skabelonen "Ændringsanmodningsskema" ved forespørgsel af projektændringer.

Ændringsanmodningsskema

Projektafslutning

Det samlede projekt, skal været tilendebragt inden for den godkendte afslutningsdato.

I forbindelse med projektets afslutning skal den projektansvarlige fremsende: 

 • Faglig slutrapport (senest ved projektets slutdato).
 • Slutregnskab (senest 2 måneder efter projektets slutdato).

Faglig slutrapport

Slutrapporten skal fremsendes til Energistyrelsen senest ved projektets slutdato. 

Slutrapporten skal oplyse om, hvordan projektet har opfyldt projektets formål i forhold til projektansøgningen.

Slutrapporten skal oplyse om formål, proces, de opnåede resultater, og hvordan resultaterne anvendes videre frem. Den skal rettes mod en bred læserskare.

Slutrapporten danner grundlag for en vurdering af, om projektets mål er opfyldt i overensstemmelse med ansøgningen.

Skabelonen for slutrapportering skal anvendes til dette formål.

Slutrapport – skabelon 

Slutrapporten skal skrives på dansk og skal indeholde

 • En forside med projektets titel, projektnummer og slutdato.
 • Resumé af projektets proces, anvendt metode og opnåede resultater.
 • Engelsk resumé af formål, resultater og videre anvendelse af resultater.
 • Projektets formål.
 • Beskrivelse af projektgennemførsel.
 • Projektresultater og deres videre anvendelse.
 • Konklusion af projektets resultater, herunder en beskrivelse af den opnåede energibesparelse/energieffektivitet i projektet.
 • Perspektivering og den videre anvendelse af resultaterne.
 • Oversigt over gennemførte formidlingsaktiviteter i projektperioden
  • Publicerede videnskabelige artikler skrevet i projektperioden.
  • Dokumenter og konference indlæg skrevet og afholdt i projektperioden. 
  • Artikler med angivelse af i hvilke magasiner (med datering).
  • Links til videoer m.v. (med datering).
  • Øvrige formidlingsaktiviteter.
 • Foto som illustrerer projektet med fototekst.

Slutrapporten offentliggøres på ELFORSK’s hjemmeside i projektdatabasen til download. Herudover vises det danske og engelske resumé på energiforskning.dk.

Slutregnskab og revision

Slutregnskabet skal omfatte alle afholdte udgifter til projektet afholdt af alle projektdeltagere. Slutregnskabet omfatter både et samlet projektregnskab samt et regnskab for hver projektdeltager. Regnskabet skal både være underskrevet af den projektansvarlige og de projektdeltagende virksomheder.

Slutregnskabet udarbejdes i projektøkonomiskemaet, som er godkendt sammen med ansøgningen. Der kan ikke udbetales mere i støtte, end der er forbrugt, og som er angivet i budgettet og kontrakten. Se mere herom i regelsættet (se ovenfor).

Formidling

Projektleder og projektpartnere er forpligtet til at gennemføre formidlingsaktiviteter, som udbreder kendskabet til projektet og dets resultater.

ELFORSK-projekter skal skrive mindst to artikler eller nyheder årligt til relevante medier. Kopi af artiklen sendes til ELFORSK sammen med halvårsrapporteringen i marts eller september.

I forbindelse med afslutningen af projektet skal der afholdes en temadag, gå-hjem-møde eller et elektronisk webinar om projektets resultater.

Kontakt

Wickie Lassen Agdal
Fuldmægtig (+45) 3392 9273
Claus Meineche
Sekretariatschef (+45) 3392 7793