EU Innovation Fund

EU Innovation Fund

Planlægger din virksomhed udvikling af innovative CO2-fortrængende teknologier? Så er EU Innovation Fund det rigtige sted at søge tilskud.

EU Innovation Fund (INNOVFUND) er et af verdens største støtteprogrammer til udvikling og demonstration af CO2-fortrængende teknologier.

INNOVFUND støtter udbredelse og kommercialisering af ny teknologi, der har fokus på at gøre europæisk industri og energiforsyning fri af kulstof (dekarbonisering). Fonden har fokus på markedsmodning af teknologier, der kan sikre reduktioner i udslip af CO2 i tråd med EU’s 2050 klimamål, og som samtidig sikrer europæisk konkurrenceevne. 

Fonden administreres af CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) og der udbydes årligt ca. 5 mia. euro, som finansieres gennem EU’s CO2-kvoteordning (EU ETS) ved salg af 530 mio. ETS-kvoter.

Hvad dækker fonden?

Fonden støtter innovative demonstrationsprojekter i kommerciel skala inden for

  • Energitunge industrier

  • Vedvarende energiforsyning

  • Energilagring 

  • CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring (CCUS)  

  • Maritim transport, luftfart og bygninger


Fondens udvælgelseskriterier

  • Innovationsgrad – sammenlignet med eksisterende teknologi

  • Potentiale i form af reduktion eller fortrængning af drivhusgasemissioner

  • Modenhed – teknisk, finansiel og operationel

  • Skalerbarhed – projektets tekniske og markedsmæssige potentiale for udbredt anvendelse

  • Omkostningseffektivitet, vurderet som pris per fortrængt ton drivhusgasemission

INNOVFUND har en fælles årlig indkaldelse for alle projektstørrelser, fra 2,5 mio. euro og op til 100 mio. euro uden øvre grænse. Fonden dækker op til 60 procent af de samlede investerings- og driftsomkostninger i en tiårig periode (normalt beregnet som CAPEX plus OPEX minus indtægter). Bevillingerne fordeles fleksibelt på baggrund af projekternes finansieringsbehov og milepæle og med mulighed for udbetalinger på op til 40 procent før projekts opstart. 

Læs mere om EU Innovation Fund på EU-Kommissionens hjemmesider.

Innovation Fund 

What is the Innovation Fund 

Hvem kan søge?

Ansøger skal være en juridisk enhed uanset hjemland.

Projekter skal være lokaliserede i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU-medlemslande, Island, Liechtenstein og Norge).

 

Åbne indkaldelser

Alle indkaldelser af ansøgninger er afsluttede. 

Næste indkaldelse forventes offentliggjort i fjerde kvartal 2024.

Seneste indkaldelse

Innovation Fund 2023 Call 

 

Konkurrenceudbud

European Hydrogen Bank har i samarbejde med CINEA introduceret et konkurrenceudbud, en såkaldt ”auction”, øremærket støtte til produktion af grøn brint. Støtten tildeles som en fast præmie, euro/kg for verificeret og certificeret RFNBO produceret brint. Første pilot-auction – IF23 Auction – med et budget på 800 mio. euro, modtog 132 tilbud, hvoraf 7 blev udvalgt til at modtage støtte. 

Næste auction forventes offentliggjort ultimo 2024. Her vil man bygge på erfaringerne fra IF23 pilot-auction.

Læs mere om konkurrenceudbuddet på EU-Kommissionens hjemmeside.

Competitive bidding

 

Kontakt

Claus Henrik Andersen
Teamleder (+45) 3395 1317