EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Det er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima.
Se film om EUDP på youtube.com

Desuden finansierer EUDP dansk deltagelse i internationalt samarbejde og videndeling om energiteknologi. EUDP’s bevilling i 2018 er ca. 400 mio. kr. og omfatter bl.a.:

 • 380 mio. kr. til EUDP’s generelle pulje.
 • 8,0 mio. kr. til EUDP særpulje vedr. energieffektiv transport.
 • 9,8 mio. kr. til EUDP særpulje om forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.

Der er gennemført to ansøgningsrunder i 2018. Afgørelser om støtte i anden runde, herunder ansøgninger til Green Labs DK, træffes i medio december 2018.

Næste indkaldelse  

Næste runde forventes indkaldt primo 2019 med ansøgningsfrist forventeligt omkring 1. marts 2019.

Til orientering kan Indkaldelse og ansøgningsmateriale for den senest gennemførte runde ses nedenfor under ”Søg tilskud”.

Sagkyndig til evaluering af EUDP-projektansøgninger

EUDP er interesseret i at råde over et bredt korps af sagkyndige.

Se nedenfor, hvis du er interesseret i at fungere som sagkyndig under EUDP-programmet.

EUDP får ny energiteknologi på markedet

EUDP blev evalueret grundigt i 2015. Evalueringen viste, at ordningen bidrager til udbredelsen af vedvarende energi og en mere effektiv udnyttelse af energien. Dermed styrker EUDP den grønne omstilling i Danmark og er med til at mindske udledningen af CO2.

Desuden har EUDP bidraget til at skabe omsætning, eksport og arbejdspladser i danske virksomheder.

Hent EUDP's logo

Læs mere om energiforsknings-, udviklings- og demonstrations-projekter i Danmark

EUDP-strategi 2017-19

EUDP’s bestyrelse har fastlagt en ny strategi for den kommende periode. Strategien tager udgangspunkt i et større og mere globalt perspektiv end tidligere for derigennem at lede frem til de primære indsatsområder, som giver mest mening at satse på i de kommende år. Med denne tilgang er der fokus på de markeder og de teknologier, hvor EUDP-støttede projekter har størst mulighed for at udleve et kommercialiseringspotentiale og derigennem skabe konkrete effekter i virksomhederne i form af omsætning, eksport, jobs og vækst.

Læs EUDP's strategi

Se præsentation af EUDP's strategi

Søg tilskud

Læs her, hvis du vil søge tilskud fra EUDP’s generelle pulje eller de to særpuljer vedr. henholdsvis energieffektiv transport og miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.

Sådan søger du

For at søge om tilskud fra EUDP skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen. På portalen kan du oprette en ny ansøgning og se evt. tidligere ansøgninger. Bemærk at der kan opleves problemer med portalen ved brug af Safari og visse versioner af Explorer. 

Indkaldelse og ansøgningsmateriale finder du nedenfor her på siden.

Ansøgningsprocessen har følgende trin:

 1. Hvis du er ny på ansøgningsportalen, skal du oprette dig som bruger ved hjælp af NemID. Som ansat i en virksomhed eller forskningsinstitution skal du bruge en medarbejdersignatur med nøglekort eller nøglefil. Efter aftale med sekretariatet for EUDP kan du dog i særlige tilfælde bruge dit private nøglekort – men kun midlertidigt.

  Læs mere om medarbejdersignatur med nøglekort
 2. Når du opretter en ansøgning, skal du vælge et budget-/teknologiområde eller eventuelt en særpulje.
 3. Derefter skal du på portalen angive nogle få grundlæggende oplysninger om dit projekt. Det drejer sig blandt andet om titel, deltagere og budget.
 4. Derudover skal du vedhæfte de bilag, der er nævnt nedenfor. De indtastede data på portalen og bilagene udgør den samlede ansøgning. Filer med Ansøgningsskema, Projektøkonomi og Gantt finder du her på siden.
 5. Kontroller det viste overblik over ansøgningen og ret evt. mangler.
 6. Indsend ansøgningen og download evt. en PDF med portaldata og oversigt over indsendte filer. Der udsendes ikke kvittering pr. mail.

Ud over portaldata omfatter en ansøgning disse bilag:

 • Bilag 1 - Ansøgningsskema med projektbeskrivelse
 • Bilag 2 - Projektbudget
 • Bilag 3 - Tidsplan i form af et GANTT-diagram
 • Bilag 4 - Erklæringer om deltagelse
 • Bilag 5 eller 6  - CV’er i relevant omfang, Evt. forskningsfagligt bilag
 • Bilag 7 - Evt. de minimis erklæring
 • Evt. øvrige relevante bilag

Bemærk desuden, at du højst kan vedhæfte ti bilag. Derfor er det hensigtsmæssigt at samle for eksempel CV’er og erklæringer om deltagelse i to filer.

Ansøgningsmateriale til EUDP 2018-II

Indkaldelse af ansøgninger

Vejledning til ansøgninger

Bilag 1: Ansøgningsskema EUDP 2018-II

Bilag 2: Projektøkonomi

Bilag 3: Gantt diagram

Bilag 4: Deltagererklæring

Regler for støtte

De generelle vilkår for støtte fra EUDP er samlet i ”Regelsæt for støtte fra EUDP.” Her står blandt andet reglerne for tilsyn, støtteberettigede omkostninger, regnskaber og revision af de aktiviteter, der får tilskud.

Se, hvilke regler der gælder for dit projekt

Det fremgår af projektaftalen mellem projektkonsortiet og EUDP, hvilken version af regelsættet for støtte der gælder for det konkrete projekt.

Hvilken version af regelsættet der gælder, afhænger af, hvornår det konkrete projekt har fået tilsagn om støtte:

Få overblik over de seneste ændringer

De væsentligste ændringer i det seneste regelsæt fra 23. marts 2015 er:

 • Indtægter fra kommercielt anvendelige prototyper og demoanlæg skal ikke fratrækkes i det støtteberettigede projekt-budget. I forbindelse med at EUDP giver tilskud, kan der dog fortsat tages højde for udsigten til væsentlige indtægter fra prototyper og demoanlæg.
 • Det er blevet præciseret, hvilke retningslinjer der gælder for samfinansiering fra EUDP og andre støtteordninger, herunder EU-programmer.
 • EUDP kan i konkrete projekter godkende, at en virksomhed både er projektdeltager og underleverandør i samme projekt (det kræver dog en forudgående og eksplicit skriftlig godkendelse fra EUDP).
 • Ved samlede udbetalinger på over fem mio. kr. til én virksomhed i forbindelse med ét projekt, skal en revisor indsende en bekræftelse af, at bogføringen stemmer overens med de anmodninger om udbetalinger, som EUDP har modtaget.
 • Grænsen for, hvornår der er krav om ekstern revision af støtten fra EUDP, ændres fra 100.000 kr. til 250.000 kr.
Har du fået tilskud?

Hvis du har fået tilskud fra EUDP, kan du på denne side finde information om projektforløbet og de skemaer, som du skal bruge i forbindelse med rapportering mv. undervejs.

Sådan forløber et projekt

Et projekt, som får støtte fra EUDP, har følgende forløb:

 1. Sekretariatet for EUDP afsender en projektaftale (det, der tidligere blev kaldt et tilsagnsbrev).
 2. Inden for en måned skal du underskrive og indsende projektaftalen og et projektinformationsskema til sekretariatet for EUDP. Skemaet bliver brugt til at registrere projektet i en database med alle aktive og afsluttede projekter.
 3. Derefter kan EUDP udbetale støtten. Det sker som en procentdel af de afholdte udgifter pr. deltager i projektet. Støtten kan ikke udbetales a conto.

  Du skal bruge et udbetalingsskema for at anmode om udbetalingen. Med mindre du aftaler andet, skal du i hele forløbet bruge den udgave af dit ansøgningsbudget, som gjaldt på ansøgningstidspunktet. Som udgangspunkt skal du altså ikke opdatere budgettet for et igangværende projekt.
 4. Den 31. juli hvert år skal du indsende en årsrapport til sekretariatet for EUDP for den forudgående juli-juni-periode. Du skal bruge et årsrapportskema.
 5. Undervejs bliver der fulgt op på eventuelle forhold, der gælder særligt for det konkrete projekt.
 6. Når projektet slutter, skal du indsende en slutrapport, et slutregnskab og et afslutningsskema til sekretariatet for EUDP. Du skal bruge en række faste skemaer.

Når du indsender dokumenter og skemaer til sekretariatet for EUDP, skal du bruge mailadressen eudpsekr@ens.dk.

Her finder du skemaerne

De skemaer, som du skal bruge, når du rapporterer til sekretariatet for EUDP, finder du nedenfor:

Årsrapportskema

Tidsfrister(00)

Projektinformationsskema(02) (dec. 2012)

Afslutningsskema(maj 2014)

Slutrapport

Bilag 1: Erklæring om status som SMV

Bilag 2: Erklæring om ikke "krise-ramt virksomhed"

Tilskud fra EUDP ydes på grundlag af følgende dokumenter:

 • Den godkendte ansøgning
 • EUDP’s tilsagnsbrev (fra runde 2013-II kaldet projektaftale) indeholdende eventuelle projektspecifikke vilkår
 • Regelsæt for støtte fra EUDP: Se punktet "Regler for støtte" ovenfor.
Bestyrelsen

Energi-, forsynings- og klimaministeren udpeger medlemmer af bestyrelsen for EUDP for fire år ad gangen. To af medlemmerne bliver udpeget efter en indstilling fra hhv. uddannelses- og forskningsministeren og miljø- og fødevareministeren..

EUDP’s bestyrelse har følgende medlemmer:

Ann-Dorthea Larsen (formand)

Foto: Ann-Dorthea Larsen”Målet for EUDP’s projekter er at nå frem til at levere produkter på et kommercielt og kompetitivt marked for grøn teknologi. For at nå det mål er der mange faser, man skal igennem. Jeg kender alle faserne og udfordringerne fra en højteknologisk global virksomhed. De erfaringer er vigtige, når man skal vælge de bedste blandt mange kvalificerede ansøgninger.”

Ann-Dorthea Larsen er administrerende direktør for Dansk Gasteknisk Center, der er en teknologisk servicevirksomhed inden for energi og miljø med fokus på området for gasanvendelse.

Hun er uddannet civilingeniør i elektroteknologi og optisk kommunikation fra DTU. Tidligere var hun administrerende direktør for Bombardier Transportation RCS, der er førende globalt inden for kontrol og signalsystemer til jernbaner.

Michael Evan Goodsite

Foto: Mike Goodsite

”Forskning og udvikling er afgørende for at opnå øget eksport af bl.a. dansk energiteknologi og vækst. Jeg vil, som medlem af bestyrelsen, gøre mit yderste for fortsat at sikre EUDP’s centrale rolle i kommercialiseringen af ny dansk energiteknologi og ser frem til at bidrage til at realisere de store potentialer på området.”

Michael Evan Goodsite er professor og prodekan for Forskning ved Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet og bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser.

Han er uddannet bygningsingeniør fra University of Arizona i USA, civilingeniør i miljøteknologi fra SDU, ph.d. i miljø og klima fra KU samt MBA fra Thunderbird School of Global Management, Arizona, USA.  Han er tidligere koncerndirektør for Regional Udvikling ved Region Syddanmark og direktør for det Nordiske Center of Excellence for Strategisk Klimatilpasning. Han er udnævnt særlig rådgiver for Peking University, China, Center for National Resource Economics Studies samt æres- og gæsteprofessor ved flere udenlandske universiteter.  

Asbjørn Børsting

Asbjørn Børsting har siden midten af 2015 været direktør for Danske Korn og Foderstof Im- og Eksportørers Fællesorganisation (DAKOFO). Han varetager direktørfunktionen samtidig med arbejdsopgaver som seniordirektør i DLG-koncernen, hvor han tidligere var koncernchef.

Han blev administrerende direktør i DLG i 1994 og var før da administrerende direktør i Landbrugsraadet og administrerende direktør i Agroinvest fra 1991 til 1993.

Birgitte Brinch Madsen

Foto: Birgitte Brinch Madsen"Jeg har igennem hele min karriere arbejdet globalt med energi og klima. Effektiv brug af energiressourcerne og optimal udnyttelse af energisystemerne til gavn for alle er et must! Med en baggrund som energiøkonom brænder jeg for at skabe udvikling, der fører til såvel privat som samfundsøkonomisk gevinst og ikke mindst bæredygtig vækst."

Birgitte Brinch Madsen er direktør i Brinch Advice og bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser.

Hun er uddannet cand.polit. og har tidligere været direktør for Industri og Energi i COWI, CTO i Maersk FPSOs og ansat som energiøkonom og projektleder i COWI, KOMGAS og HMN.

Hun er desuden bestyrelsesmedlem for Orbicon A/S, DEIF A/S, Metroselskabet I/S, Danske Invest, Nordsøfonden og GUDP. Derudover medlem af ATV’s tænketank og Advisory Board på DTU Elektro.

Conni Simonsen

Foto: Conni Simonsen"Der er brug for at fastholde Danmarks konkurrenceevne og styrkepositioner. Et fortsat højt fokus på udvikling og anvendelse af nye energiteknologier bidrager til at løse de globale klimaudfordringer og energibehov, samtidig med at der skabes grundlag for forretningsmæssige muligheder for danske virksomheder.  Det er en væsentlig samfundsmæssig opgave for EUDP at støtte. Jeg trækker i den sammenhæng på min erfaring fra evaluering og opfølgning på teknologibaserede projekter og forretningsplaner."
 
Conni Simonsen er direktør for Aarhus University School of Engineering.   Hun har tidligere været vice president i Grundfos og adm. dir. i Ericsson Danmark samt været medlem af bestyrelser i flere offentlige støtteprogrammer.

Lars Tveen

Lars Tveen har i de senere år især været engageret i Danfoss’ indsats i Kina vedrørende grøn energirenovering og lavere CO2-udslip. Han er ingeniør af uddannelse og medlem af bestyrelsen for DI Energi.

Thomas Kähler

Foto: Thomas KählerThomas Kähler er Senior Vice President, Head of Systems Division, i Rockwool International A/S samt medlem af bestyrelsen for Rockwool International A/S.

Han er uddannet civilingeniør i 1993 og MBA fra CBS i 2008, og han har været direktør i Rockwool-datterselskabet RockDelta fra 2004 til 2009. Siden 2008 har han været også medlem af bestyrelsen i Rockwool samt administrerende direktør i Rockwool Scandinavia.

I årene 1994-2004 varetog han ledelsesstillinger i relation til salg i forskellige virksomheder uden for Rockwool-koncernen, herunder Ametek Denmark A/S (test og kalibrering), Howden Denmark A/S (ventilatorer mv.) og RFS Denmark A/S (kabler og antenner). Han sidder desuden i bestyrelsen for Betterhome ApS.

Lovgrundlag

På denne side kan du læse mere om lovgrundlaget for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Lovgrundlaget for EUDP består af loven om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet. Loven indeholder bestemmelser om EUDP’s formål, organisation, tilskudsmuligheder mv. Den blev vedtaget den 1. juni 2007, og den blev ændret den 22. december 2010. Begge de fremsatte lovforslag blev vedtaget uden ændringer.

Indholdet af lovændringen fra 2010

Lovændringen fra den 22. december 2010 trådte i kraft den 26. april 2011. Efter ændringen skal EUDP blandt andet også bidrage til at nå målet om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.

Derudover har EUDP fået mulighed for at give tilskud til udenlandske projektdeltagere, hvis det er fagligt relevant, og hvis det bidrager til at opfylde lovens formål. Dermed kan man fortsat kun give tilskud til projekter, der tilgodeser udviklingen af ny teknologi i Danmark.

Efter lovændringen omfatter loven også hjemlen for Green Labs DK-ordningen, der kan give tilskud til at etablere testfaciliteter til udvikling og demonstration af nye teknologier inden for energiområdet.

Yderligere bekendtgørelser om EUDP

Herudover er der flere bekendtgørelser, der vedrører EUDP, blandt andre ’Bekendtgørelse om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram’, der indeholder yderligere bestemmelser om tilskud mm.

De øvrige bekendtgørelser handler om, hvornår og hvordan loven om EUDP træder i kraft, samt forretningsordenen for bestyrelsen for EUDP. Lovens §§ 3-6 om bestyrelsen trådte i kraft den 22. juni 2007, og de resterende bestemmelser om tilskud trådte i kraft den 11. januar 2008.

Flere retsakter fra EU-Kommissionen indgår også i lovgrundlaget for EUDP. Det handler først og fremmest om EU-Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation fra juli 2014, der blandt andet indeholder maksimale grænser for tilskud. Derudover er det EU-Kommissionens godkendelse af EUDP fra den 20. januar 2014. Fra 2015 bliver tilskud fra EUDP givet i henhold til EU-kommissionens Generelle Gruppefritagelsesforordning (nr. 651/2014).

Endelig gælder offentlighedsloven, forvaltningsloven og loven om Folketingets Ombudsmand også for EUDP.

Rammebestemmelser for statsstøtte til F&U&I, juli 2014

EU-Kommissionens Generelle Gruppefritagelsesforordning nr. 651/2014

Lov om EUDP 2007 på retsinformation.dk

Lovændring om EUDP 2010 på retsinformation.dk

Administrationsbekendtgørelse på retsinformation.dk

EU definition på små og mellemstore virksomheder

Teknologistrategier og -vurderinger

EUDP støtter udvikling og demonstration af energiteknologier. På denne side er samlet en række teknologistrategier med beskrivelse af teknologierne, deres udviklingspotentiale og strategien for den danske indsats på området samt nogle teknologivurderinger.

Bioenergi

Biogas FUDstrategi aug 2009

Biomass Gasification RDD strategy dec 2011

TEKNOLOGIVURDERING biogas og opgradering 2014

TEKNOLOGIVURDERING termisk forgasning og syntesegasfremstilling 2015

TEKNOLOGIVURDERING_biomethanol 2014

Kontakt: Jan Bünger, tlf. 33 92 75 89, e-mail jbu@ens.dk

Bølgeenergi

Bølgekraftteknologi Strategi for FUD 2012

Ressourceopgørelse for bølgekraft i Danmark May 2009

Wave Energy Technology Roadmap 2015

Kontakt: Hanne Thomassen, tlf. 33 92 67 78, e-mail hth@ens.dk

Brint og brændselceller

(opdateres snarest) 

Kontakt: Jan Bünger, tlf. 33 92 75 89, e-mail jbu@ens.dk

Energieffektivitet

Der foreligger ikke en aktuel strategi.
Kontakt: Povl Frich, tlf. 25 65 02 46, e-mail pfr@ens.dk

Solenergi

Solcellestrategi 2016 del 1 baggrund

Solcellestrategi 2016 del 2 indsatsomraader

Solenergi teknologibeskrivelse

Solvarme status og strategi maj 2007

Solvarmehandlingsplan okt 2011

Kontakt: Torsten Malmdorf, tlf. 41 28 46 39, e-mail tma@ens.dk

Systemintegration og lagring

A review of smart energy projects and Smart Energy State-of-the-Art 2015

FUD til fremme af elsystemets effektivitet nov2014 incl. English summary Nov 2014

Smart grid forskningsnetvaerkets roadmap jan 2013

Status and recommendations for RD&D on energy storage technologies in a Danish context Feb 2014

Status og overblik over EUDP støttede smartgrid projekter aug 2015

Udredning om varmelagringsteknologier og store varmepumper i fjernvarmesystemet nov 2013

Vision for smart energy in Denmark 2015

Kontakt: (smart grid) Hanne Thomassen, tlf. 33 92 67 78, e-mail hth@ens.dk
Kontakt: (lagring) Povl Frich, tlf. 25 65 02 46, e-mail pfr@ens.dk
Kontakt: (sol) Torsten Malmdorf, tlf. 41 28 46 39, e-mail tma@ens.dk


Vindenergi

Megavind's Annual Research and Innovation Agenda 2017

Danish Knowledge Institutions and their Contribution to a Competitive Wind Industry 2015

Increasing the Owners’ Value of Wind Power Plants 2014

Strategy for extending the useful lifetime of a wind turbine 2016

Strategy for wind turbine components and subsystems.2012

Technological solutions to reduce the environmental impacts of wind-energy systems 2016

Test and Demonstration Facilities for Wind Energy 2016

THE DANISH WIND POWER HUB 2013

Kontakt: Hanne Thomassen, tlf. 33 92 67 78, e-mail hth@ens.dk

Sagkyndig til evaluering af EUDP-projektansøgninger

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

EUDP er interesseret i at råde over et bredt korps af tekniske og kommercielle sagkyndige der med følgende kompetencer:

Teknisk/kommercielle sagkyndige Kommercielle sagkyndige

Besidder en  videregående uddannelse, der er relevant for et eller flere af EUDP’s fokusområder.

Besidder en videregående økonomisk og/eller merkantil uddannelse. Også tekniske eksperter, fx ingeniører, der har suppleret med HD, MBA eller lignende kan komme i betragtning. 

Har et indgående kendskab til energiteknologi og -politik samt erfaring inden for projekt- og forretningsudvikling. Kompetencer og solid erfaring inden for vurderinger af kommercielle perspektiver af energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter, herunder i relation til forretningsplaner, markeds-, konkurrence- og risikoanalyser, finansiering mv. Endvidere gerne erfaring med opstart af virksomhed eller forretningsudvikling/go-to market strategies i ”early stage” vidensvirksomhed, herunder  virksomhed i venture ejerskab og lignende. 
Besidder en opdateret viden på sit faglige område

Opdateret viden om dansk og international energipolitik og trends.

Læser og skriver dansk og engelsk Læser og skriver dansk og engelsk

Evaluering af projektansøgninger finder sted efter udløb af ansøgningsfristen (typisk i marts og september).

Sagkyndige modtager et grundhonorar og et honorar på evalueret projekt. Sagkyndige evaluerer typisk flere projekter pr. ansøgningsrunde.

Hvis du er interesseret i at fungere som sagkyndig under EUDP-programmet kan du sende CV samt en kort motiveret e-mail, der anfører dine fagområder til Mads Lyngby Petersen på mlyp@ens.dk.

 

Kontakt

Aksel Laurids Beck
Specialkonsulent (+45) 3392 7594