EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Det er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima.

Information til igangværende projekter vedr. COVID-19-situationen

Nedenstående retningslinjer er midlertidige iht. COVID-19 epidemien og er begrænset i forhold til Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Annullerede rejser og lignende

Hvis jeres EUDP-projekt f.eks. har planlagt rejser i projektet, som bliver annulleret pga. COVID-19, skal projektet så vidt muligt sørge for refusion enten fra rejsebureau eller rejseforsikring. Er refusion ikke mulig eller kun delvist mulig, vil nettoudgiften være støtteberettiget.

Nogle steder giver flyselskaber et ”tilgodebevis” til afvikling rejsen på et andet tidspunkt. Her vil rejsen være støtteberettiget med det fulde beløb, hvis rejsen anvendes i projektet.

EUDP støtter kun faktiske omkostninger i projektet, og der kan ikke ydes dobbeltkompensation.

Arbejdstimer

Der ydes ikke dobbeltkompensation til arbejdstimer i EUDP-projekter. Hvis medarbejdere på et EUDP-projekt er hjemsendt med kompensation fra Staten, kan der ikke samtidigt arbejdes på projektet.

EUDP støtter kun de faktiske timer, hvor der arbejdes på projektet.

Indkaldelse af ansøgninger til Joint Call 2020 (MICALL 2020) – EnerDigit  

Danske forskere og virksomheder har nu mulighed for at søge om støtte til projekter med fokus på digitalisering til den grønne omstilling gennem et nyt Mission Innovation-initiativ med titlen EnerDigit. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter den danske deltagelse, der er en del af en samlet indkaldelse med fokus på mere end 20 lande.

Der er afsat 1,3 millioner euro til dansk deltagelse i indkaldelsen, der er etableret af EU-kommissionens støtteprogram ERA-Net Smart Energy Systems (SES) og det globale initiativ Mission Innovation.

Potentielle projekter kan have fx handle om digital infrastruktur, energieffektivisering eller sektorkobling. For alle projekter gælder det, at de skal omhandle digitalisering, der fremmer den grønne omstilling i Europa. 

Sådan søger du

Alle potentielle ansøgere skal tilkendegive deres interesse for indkaldelsen til ERA-nets sekretariat for Smart Energy Systems (SES) og søge vejledning hos EUDP inden den 17. februar 2020. Hvis du overvejer at ansøge, opfordrer EUDP dig til at kontakte følgende for råd og vejledning:

Henrik Tønder Aaberg Friis for råd og vejledning: +45 33 92 77 99 // htaf@ens.dk

Lærke Skov Hansen, +45 33 92 68 75 / lksh@ens.dk

Lau Albertsen, +45 33 92 67 05 / laln@ens.dk

Mette Jessen Schultz +45 33 92 67 99 / mjsc@ens.dk

Karina Remler, + 45 33 92 66 32 / kare@ens.dk

 

Den fulde ansøgning skal indsendes til både EUDP og ERA-Net SES sekretariatet senest d. 6. maj 2021. Krav og vurderingskriterier til ansøgninger til Mission Innovation fremgår af MICall20-indkaldelsen.

Du kan læse mere om vurderingskriterier og krav til ansøgningen på EUDP’s hjemmeside, hvor du også finder information om ansøgningsprocessen.

Ansøgning hos EUDP skal ske via EUDP’s ansøgningsportal ved brug af dit medarbejder Nem-ID fra din virksomhed. Du kan IKKE bruge dit private Nem-ID. Krav og vurderingskriterier til ansøgninger hos EUDP følger i indkaldelsesmaterialet EUDP 2021-I, der offentliggøres i begyndelsen af januar 2021.

Tidsplan

14. december 2020

Udbuddet offentliggjort

17. februar 2021

Krav om at indsende interessetilkendegivelser til ERA-Net SES.
EUDP: Kontakt fuldmægtig Henrik Tønder Aabjerg Friis

6. maj 2021

Ansøgningsfrist for fulde ansøgninger til ERA-Net SES og EUDP.

November 2021

Tilsagn til godkendte projekter

Før 15. juni 2022

De godkendte projekter begynder

 

Læs mere om indkaldelsen 

Kontakt

Henrik Tønder Aaberg Friis, fuldmægtig, EUDP-sekretariatet: +45 33 92 77 99 // htaf@ens.dk

Indkaldelse af ansøgninger om støtte fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP 2021-I

Bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger om støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi og forskning i tilknytning hertil. Ansøgningsfristen er fredag den 5. marts 2021 kl. 15:00.

Du kan læse mere her: EUDP indkaldelse 2021-I 

Ansøgningsmaterialer til ansøgning under EUDP kan findes under ”Søg tilskud" længere nede på siden. 

Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen ved brug af dit medarbejder Nem-ID fra din virksomhed. Du kan IKKE bruge dit private Nem-ID.

Bemærk at ansøgningsskemaer og øvrige bilag er opdateret.

Ansøgningsportalen åbner den 23. februar 2021.  

Generel pulje

Der udbydes op til 250 mio. kr. til Green Labs DK ansøgninger (se særskilt Indkaldelse) og EUDP ansøgninger. Midlerne til Green Labs DK udbydes således sammen med indkaldelse til ansøgninger under det EUDP, hvorfor ansøgninger til Green Labs DK programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter. EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi i henhold til EUDP’s og GLDK’s strategi.

For at styrke teknologiudviklingen inden for fangst, lagring eller anvendelse af CO2 samt Power-to-X, øremærkes der i hele 2021 ca. 100 mio. kr. til disse teknologiområder.

I denne ansøgningsrunde er der to ansøgningsfrister for ansøgninger til international deltagelse og samarbejde i IEA, henholdsvis den 29. januar og den 5.marts 2021.

Ansøgningsportalen vil derfor åbne primo januar for IEA-ansøgninger der har frist den 29. januar 2021, mens ansøgningsportalen for projekter der har ansøgningsfrist den 5. marts vil åbne medio februar.

Særpuljer

I årets første ansøgningsrunde er der mulighed for at søge om støtte til teknologiudvikling og -demonstration under en særpulje. Ansøgninger til særpuljen følger retningslinjerne for ansøgninger til den generelle pulje under EUDP.

Power-to-X-pulje

EUDP indkalder projekter, der skal have fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder, samt produktion af grøn ammoniak og jetfuel mm. Der udbydes 16,5 mio. kr. i denne pulje.

Indkaldelse af ansøgninger til nyt ”Accelerating CCUS Technologies” (ACT) initiativ

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger om støtte til udvikling og demonstration af nye CCUS-teknologier. Det sker på baggrund af et nyt ERA NET initiativ med deltagelse af 18 lande der rejser ca. 30 mio. €. EUDP støtter dansk deltagelse i ACT initiativet med op til 3 mio. €.

Midlerne er tiltænkt tværnationale samarbejder, dvs. at der skal dannes projektkonsortier med deltagelse af mindst tre partnere fra de lande, som deltager i initiativet, jf. nedenfor.

I alt deltager 18 lande gennem deres nationale og regionale støtteprogrammer i initiativet, herunder: CA, DK, FR, DE, GR, NL, NO, CH, TR, UK og US.
Se en En fyldestgørende liste over hvilke støtteprogrammer der deltager og deres finansielle bidrag.

Der kan ydes støtte til forsknings- udviklings- og demonstrationsprojekter, der kan føre til sikker og omkostningseffektiv teknologi og derved fremskynde nær- og langsigtede investeringer i CCUS. Projekter i ACT kunne f.eks. fokusere på en innovativ videreudvikling/demonstration af forskellige metoder for CO2-fangst (herunder direct air capture (DAC) og røggasfiltrering og lagring i undergrunden) eller på forskellige metoder for udnyttelsen af CO2 (herunder konvertering af CO2 til metanol eller metan gennem kemiske reaktioner med brint).

Sådan ansøger du

Alle potentielle ansøgere skal tilkendegive deres interesse ved ACT-sekretariatet og søge vejledning hos EUDP inden 10. november 2020. Overvejer du at ansøge, opfordrer EUDP til allerede nu at kontakte fuldmægtig Lærke Skov Hansen på lksh@ens.dk 

Den fulde ansøgning skal indsendes til både EUDP og ACT sekretariatet senest d. 15. marts 2021 kl. 13:00. Krav og vurderingskriterier til ansøgninger fremgår af ACT3-indkaldelsen. EUDP’s krav og vurderingskriterier fremgår af EUDP’s hjemmeside, hvor der også er information om ansøgningsprocessen.

Ansøgning hos EUDP skal ske via EUDP’s ansøgningsportal ved brug af dit medarbejder Nem-ID fra din virksomhed. Du kan IKKE bruge dit private Nem-ID. Krav og vurderingskriterier til ansøgninger hos EUDP kan findes i EUDP’s indkaldelse – vær særlig opmærksom på afsnit 3.1 der specifikt vedrører denne type projekter. Ansøgningsskema, ansøgningsvejledning og øvrige bilag kan findes under ”Søg tilskud” længere nede på denne side.

Tidsplan for udbuddet

 • 3. Juni 2020
  Udbuddet offentliggøres
 • 10. november 2020, 13:00 CET
  Krav om at indsende interessetilkendegivelse (pre-proposal) til ACT-sekretariatet act-ccs@rcn.no. EUDP: Kontakt fuldmægtig Lærke Skov Hansen, lksh@ens.dk, +45 33 92 68 75 og/eller Annika Fischer, afi@ens.dk, +45 25 72 82 93
 • 10. december 2020
  Ansøgere, som har indsendt en pre-proposal og som opfylder alle krav, inviteres til at sende fulde ansøgninger. 
 • 15. marts 2021, 13:00 CET
  Ansøgningsfrist ifm. fulde ansøgninger til EUDP (nationale bidrag) og ACT sekretariatet (samlede internationale ansøgning).
 • Ultimo august 2021
  Afgørelse på ansøgninger fra ACT Call.

Se al vigtig information vedrørende ACT initiativet 

Se filmene om EUDP nedenfor

Se film om EUDP 2020

Se film om EUPD 2020

Evaluering af EUDP 2019

Damvad Analytics og Muusmann har i 2019 evalueret EUDP programmet, og har blandt andet haft fokus på at afdække resultaterne af de støttede projekter set i forhold til EUDP’s målsætninger. Evalueringen viser bl.a.:

 • at der siden 2008 er investeret godt 3,4 mia. kroner i grøn energiteknologi gennem det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram EUDP. De virksomheder, der har modtaget støtte, har opnået en meromsætning på 12,2 mia. kroner og yderligere 5,3 mia. forventes realiseret fremover.
 • Programmet har resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede og evalueringen sandsynliggør, at dette tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere årrække.
 • Det gennemsnitlige projekt er realiseret ved, at virksomheden har investeret 1,2 krone for hver modtaget støttekrone fra EUDP. 

Læs 2019-evalueringen af EUDP

Se faktaark om EUDP’s resultater og effekter

Sagkyndig til evaluering af EUDP-projektansøgninger

EUDP er interesseret i at råde over et bredt korps af sagkyndige.

Se nedenfor, hvis du er interesseret i at fungere som sagkyndig under EUDP-programmet.

Hent EUDP's logo

Læs mere om energiforsknings-, udviklings- og demonstrations-projekter i Danmark

Strategi for EUDP og GLDK

EUDP’s bestyrelse har fastlagt en ny strategi for EUDP og GLDK frem mod 2030. EUDP og GLDK understøtter Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger gennem støtte til udvikling og demonstration af energiteknologier og systemløsninger, der kan bidrage til at nå målene. Samtidig skal programmerne fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Strategien sætter særligt fokus på 8 områder, der afspejler de udfordringer, vi står overfor som samfund i den kommende periode. Disse områder svarer langt hen ad vejen til de udfordringer EU og andre regioner står over for i indsatsen mod global opvarmning. Det giver derfor god mening at tro på, at EUDP’s og GLDK’s støtte kan bidrage til, at den danske eksport af energiteknologier og systemløsninger kan øges over de kommende år.

Læs EUDP's strategi

Søg tilskud

Læs her, hvis du vil ansøge om støtte fra EUDP.

Sådan søger du

For at søge om tilskud fra EUDP skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen. På portalen kan du oprette en ny ansøgning og se evt. tidligere ansøgninger. Bemærk at der kan opleves problemer med portalen ved brug af Safari og visse versioner af Explorer. 

Indkaldelse og ansøgningsmateriale finder du nedenfor her på siden. Har du spørgsmål vedr. upload af din ansøgning kan du kontakte Henrik T. Aa. Friis på htaf@ens.dk (+45 33 92 77 99).

Ansøgningsprocessen har følgende trin:

 1. Hvis du er ny på ansøgningsportalen, skal du oprette dig som bruger ved hjælp af NemID. Som ansat i en virksomhed eller forskningsinstitution skal du bruge en medarbejdersignatur med nøglekort eller nøglefil. Du kan IKKE bruge dit private Nem ID. Det er vigtigt, at du er opmærksom på om du registrerer dig som hovedansvarlig (administrator) eller stedfortræder. Er du stedfortræder, som opretter ansøgning på vegne af hovedansvarlig, skal du invitere hovedansøger til at uploade ansøgningen til endelig indsendelse. Når denne invitation er sendt har stedfortræder ikke adgang til sagen længere og kan derfor ikke indsende ansøgningen endeligt!

  Læs mere om medarbejdersignatur med nøglekort
 2. Når du opretter en ansøgning, skal du vælge et budget-/teknologiområde eller eventuelt en særpulje.
 3. Derefter skal du på portalen angive nogle få grundlæggende oplysninger om dit projekt. Det drejer sig blandt andet om titel, deltagere og budget.
 4. Derudover skal du vedhæfte de bilag, der er nævnt nedenfor. De indtastede data på portalen og bilagene udgør den samlede ansøgning. Filer med Ansøgningsskema, Projektøkonomi og Gantt finder du her på siden.
 5. Kontroller det viste overblik over ansøgningen og ret evt. mangler.
 6. Indsend ansøgningen og download evt. en PDF med portaldata og oversigt over indsendte filer. Der udsendes ikke kvittering pr. mail.

Ud over portaldata omfatter en EUDP-ansøgning disse bilag:

 • Bilag 1: Ansøgningsskema (word-fil).
 • Bilag 2: Budgetskema (excel-fil).
 • Bilag 3: Tidsplan i form af GANTT diagram (excel-fil).
 • Bilag 4: Business Model Canvas (word-fil).
 • Bilag 5: CV’er - som minimum CV for projektleder (samles i én fil, hvis flere). CV’er på engelsk for alle projektdeltagere, hvis forskning indgår (samles i én fil, hvis flere).
 • Bilag 6: Erklæringer om deltagelse fra alle deltagere, jf. vejledning pkt. 6.1 (samles i én fil).
 • Bilag 7: Erklæring om tilbagebetaling af støtte (samles i én fil).
 • Bilag 8: Hvis der indgår forskning i det ansøgte projekt gælder særlige krav, se de specifikke krav i ansøgningsvejledningen afsnit III.
 • Bilag X: Evt. andre bilag.

Bilag 1-7 skal altid indsendes. Bilag 8 skal indsendes, hvis der indgår forskning og/eller forskeruddannelse.

En IEA-ansøgning omfatter følgende bilag:

 • Bilag 1a: Ansøgningsskema til IEA deltagelse i Annex’er og Task’s (word-fil).
 • Bilag 1b: Ansøgningsskema til IEA deltagelse som delegate (representative eller alternate) (word-fil).
 • Bilag 2: Budgetskema (excel-fil).
 • Bilag 3: Tidsplan i form af GANTT diagram (excel-fil).
 • Bilag 5: CV’er - som minimum CV for projektleder (samles i én fil, hvis flere). CV’er på engelsk for alle projektdeltagere, hvis forskning indgår (samles i én fil, hvis flere).
 • Bilag 6: Erklæringer om deltagelse fra alle deltagere, jf. vejledning pkt. 6.1 (samles i én fil).
 • Bilag 7: Erklæring om tilbagebetaling af støtte (samles i én fil).
 • Bilag X: Evt. andre bilag.

Bilag 1a og 1b er særskilte ansøgningsskemaer, som anvendes ved ansøgning om deltagelse til IEA i Annex’er og Task’s og som delegate (representative eller alternate).

Bilag 1-7 skal altid indsendes.

Bemærk desuden, at du højst kan vedhæfte ti bilag. Derfor er det hensigtsmæssigt at samle for eksempel CV’er og erklæringer om deltagelse i to filer.

Bemærk desuden, at du højst kan vedhæfte ti bilag. Derfor er det hensigtsmæssigt at samle for eksempel CV’er og erklæringer om deltagelse i to filer.

Ansøgningsmateriale til EUDP 2021-I

EUDP Indkaldelse 2021-I

Vejledning til ansøgning 2021-I

Bilag 1 - Ansøgningsskema 2021-I

Bilag 1a - Ansøgningsskema (annex-task) 2021-I

Bilag 1b - Ansøgningsskema (delegate) 2021-I

Bilag 2 - Budgetskema

Bilag 3 - Gantt-diagram

Bilag 4 - Business Model Canvas

Bilag 6 - Deltagererklæring

Bilag 7 - Erklæring om tilbagebetaling af støtte

Bilag 8 - Forskningsbilag

 

Regler for støtte

De generelle vilkår for støtte fra EUDP er samlet i ”Regelsæt for støtte fra EUDP.” Her står blandt andet reglerne for tilsyn, støtteberettigede omkostninger, regnskaber og revision af de aktiviteter, der får tilskud.

Se, hvilke regler der gælder for dit projekt

Det fremgår af projektaftalen mellem projektkonsortiet og EUDP, hvilken version af regelsættet for støtte der gælder for det konkrete projekt.

Hvilken version af regelsættet der gælder, afhænger af, hvornår det konkrete projekt har fået tilsagn om støtte.

Regelsæt for støtte fra EUDP 

Regelsæt for støtte fra ForskEL

 • Hvis projektet har fået tilsagn om støtte i 2017 på grundlag af ansøgning til ForskEL i 2016, gælder denne version af regelsættet fra 20. april 2016.
  Se regelsættet af 20. april 2016

Få overblik over de seneste ændringer

De væsentligste ændringer i det seneste regelsæt fra 23. marts 2015 er:

 • Indtægter fra kommercielt anvendelige prototyper og demoanlæg skal ikke fratrækkes i det støtteberettigede projekt-budget. I forbindelse med at EUDP giver tilskud, kan der dog fortsat tages højde for udsigten til væsentlige indtægter fra prototyper og demoanlæg.
 • Det er blevet præciseret, hvilke retningslinjer der gælder for samfinansiering fra EUDP og andre støtteordninger, herunder EU-programmer.
 • EUDP kan i konkrete projekter godkende, at en virksomhed både er projektdeltager og underleverandør i samme projekt (det kræver dog en forudgående og eksplicit skriftlig godkendelse fra EUDP).
 • Ved samlede udbetalinger på over fem mio. kr. til én virksomhed i forbindelse med ét projekt, skal en revisor indsende en bekræftelse af, at bogføringen stemmer overens med de anmodninger om udbetalinger, som EUDP har modtaget.
 • Grænsen for, hvornår der er krav om ekstern revision af støtten fra EUDP, ændres fra 100.000 kr. til 250.000 kr.
Har du fået tilskud?

Hvis du har fået tilskud fra EUDP, kan du på denne side finde information om projektforløbet og de skemaer, som du skal bruge i forbindelse med rapportering mv. undervejs.

Sådan forløber et projekt

Et projekt, som får støtte fra EUDP, har følgende forløb:

 1. Sekretariatet for EUDP afsender en projektaftale (det, der tidligere blev kaldt et tilsagnsbrev).
 2. Inden for en måned skal du underskrive og indsende projektaftalen og et projektinformationsskema til sekretariatet for EUDP. Skemaet bliver brugt til at registrere projektet i en database med alle aktive og afsluttede projekter.
 3. Derefter kan EUDP udbetale støtten. Det sker som en procentdel af de afholdte udgifter pr. deltager i projektet. Støtten kan ikke udbetales a conto.

  Du skal bruge et udbetalingsskema for at anmode om udbetalingen. Med mindre du aftaler andet, skal du i hele forløbet bruge den udgave af dit ansøgningsbudget, som gjaldt på ansøgningstidspunktet. Som udgangspunkt skal du altså ikke opdatere budgettet for et igangværende projekt.
 4. Den 31. juli hvert år skal du indsende en årsrapport til sekretariatet for EUDP for den forudgående juli-juni-periode. Du skal bruge et årsrapportskema.
 5. Undervejs bliver der fulgt op på eventuelle forhold, der gælder særligt for det konkrete projekt.

  I tilfælde af at der i projektperioden opstår behov for at foretage ændringer i projektet, skal sekretariatet skriftligt informeres. Sekretariatet tager derefter stilling til om ændringen kan godkendes af EUDP. Det gælder ændringer i forhold til budget, finansiering, projektdeltagere, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos projektleder og projektdeltagerne mv. Du skal bruge ændringsanmodningsskemaet til at anmode om ændringer i projektet.
 6. Når projektet slutter, skal du indsende en slutrapport, et slutregnskab og et afslutningsskema til sekretariatet for EUDP. Du skal bruge en række faste skemaer.

Når du indsender dokumenter og skemaer til sekretariatet for EUDP, skal du bruge mailadressen eudpsekr@ens.dk.

Her finder du skemaerne

De skemaer, som du skal bruge, når du rapporterer til sekretariatet for EUDP, finder du nedenfor:

Ændringsanmodningsskema

Årsrapportskema

Projektinformationsskema

Afslutningsskema(maj 2014)

Slutrapport

Bilag 1: Erklæring om status som SMV

Bilag 2: Erklæring om ikke "krise-ramt virksomhed"

Tilskud fra EUDP ydes på grundlag af følgende dokumenter:

 • Den godkendte ansøgning
 • EUDP’s tilsagnsbrev (fra runde 2013-II kaldet projektaftale) indeholdende eventuelle projektspecifikke vilkår
 • Regelsæt for støtte fra EUDP: Se punktet "Regler for støtte" ovenfor.
Bestyrelsen

Energi-, forsynings- og klimaministeren udpeger medlemmer af bestyrelsen for EUDP for fire år ad gangen. To af medlemmerne bliver udpeget efter en indstilling fra hhv. uddannelses- og forskningsministeren og miljø- og fødevareministeren..

EUDP’s bestyrelse har følgende medlemmer:

Anne Grete Holmsgaard (formand)