EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Det er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima.

Læs mere på www.eudp.dk

Oplever du problemer med portalen?

Der er i øjeblikket problemer med at tilgå ansøgningsportalen. Kontakt EUDP-sekretariatet her, hvis du har brug for hjælp. 

Indkaldelse af ansøgninger om støtte fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP 2021-II

Bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger om støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi og forskning i tilknytning hertil. Ansøgningsfristen er fredag den 3. september 2021 kl. 12:00.

Du kan læse mere her:  EUDP indkaldelse 2021-II

Ansøgningsmaterialer til ansøgning under EUDP kan findes under ”Søg tilskud" længere nede på siden.

Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen ved brug af dit medarbejder Nem-ID fra din virksomhed. Du kan IKKE bruge dit private Nem-ID.

Bemærk at ansøgningsskemaer og øvrige bilag er opdateret.

I denne runde er der 543 mio. kr i puljerne under EUDP.

Generel pulje

Der udbydes op til 250 mio. kr. til Green Labs DK-ansøgninger (se særskilt Indkaldelse) og EUDP-ansøgninger. Midlerne til Green Labs DK udbydes således sammen med indkaldelse til ansøgninger under det EUDP, hvorfor ansøgninger til Green Labs DK programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter. EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi i henhold til EUDP’s og GLDK’s strategi.

Indkaldelsen rummer flere særpuljer; midler til Power-to-X, grøn procesenergi, maritime projekter og CO2-lagring i Nordsøen. Midlerne i den generelle pulje kan ligeledes anvendes til at "toppe op" i en eller flere særpuljer således at de bedste projekter på tværs af puljerne kan opnå støtte.

I denne ansøgningsrunde er der to ansøgningsfrister for ansøgninger til international deltagelse og samarbejde i IEA, henholdsvis den 30. juli og den 3. september 2021.

Særpuljer

I årets første ansøgningsrunde er der mulighed for at søge om støtte til teknologiudvikling og -demonstration under en særpulje. Ansøgninger til særpuljen følger retningslinjerne for ansøgninger til den generelle pulje under EUDP.

Power-to-X-pulje

EUDP indkalder projekter, der skal have fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder samt produktion af fx grøn ammoniak og jetfuel. Der er afsat 8 mio. kr. til puljen.

Grøn procesenergi

Denne særpulje kan støtte projekter med fokus på udvikling og demonstration af de teknologier, der er nødvendige for at nedbringe industriens energiforbrug og CO2-udledninger. Der er i alt afsat 68,6 mio. kr. til puljen.

Nye analyser fra danske forskere viser, at elektrificering af procesindustriens nuværende brug af brændsler på omkring 60 PJ/år kan reduceres til 5-10 PJ/år afhængig af anvendt teknologiniveau. Særligt i mellem- og højtemperaturområderne skal der yderligere udvikling, demonstration og test til for at frembringe varmepumper, der gradvist kan tage over, mens en del af varmebehovet må forventes at blive dækket af biogas. Forbedring af interne og eksterne digitaliseringsmuligheder kan også bidrage med at nedbringe CO2-udledningen i industrien.

Varme fra industrien skal desuden i højere grad integreres med fjernvarme; både ved at anvende fjernvarme i processer, hvor det er rentabelt, men også ved at anvende overskudsvarme fra datacentre eller produktionsanlæg.

Den maritime pulje

Denne særpulje kan støtte maritime udviklings- og demonstrationsprojekter samt implementering af nyudviklede, ikke markedsmodne grønne klimaløsninger til skibe og havne. Det sker på baggrund af en politisk aftale om genstart af dansk eksport, hvortil der afsættes 19,4 mio. kr. i 2021 til projekter under en særpulje. Indkaldelsen sker under forudsætning af, at det kommende aktstykke om aftale om genstart af dansk eksport godkendes af Finansudvalget. Hvis aktstykket ikke godkendes i Finansudvalget, bortfalder særpuljen

Særpuljen skal bidrage til, at den maritime sektor indfrier branchens klimamålsætninger og fortsat kan sætte standarden for skibsfartens globale klimaomstilling. Samtidig skal midlerne styrke den danske maritime industris eksportmuligheder og bidrage til at potentialet for vækst og beskæftigelse øges for virksomheder i Det Blå Danmark.

CO2-lagring i Nordsøen

Lagring af CO2 vurderes som en lovende teknologi til at bekæmpe klimaforandringer. Med Nordsøaftalen af 3. december 2020 blev det besluttet at undersøge om udtjente olie- og gasfelter i den danske del af Nordsøen kan anvendes til sikker og miljømæssig forsvarlig lagring af CO2 som del af et system, hvor CO2’en fanges fra røggas, industri m.m. og lagres i undergrunden. Lagring af CO2 i Nordsøen kan dermed understøtte Danmarks grønne omstilling, vejen mod 70 pct. reduktionsmålet og målet om klimaneutralitet i 2050. Noget af den infrastruktur, der allerede er på Nordsøen, kan sandsynligvis benyttes, og på den måde kan nogle af arbejdspladserne relateret til de nuværende olie- og gasaktiviteter bevares. Hvis der oveni etableres en velfungerende værdikæde på området, vil der være muligheder for egentlig jobskabelse.

Med Nordsøaftalen er det aftalt, at der i alt afsættes 197 mio. kr. målrettet projekter, der omhandler udvikling og demonstration af teknologier relateret til CO2-lagring i Nordsøen, således at udviklingen af sikker lagring af CO2 kan ske allerede fra 2025. Det kan f.eks. være til demonstration af, at CO2-injektion og -lagring kan ske sikkert i undergrunden uden udslip, herunder hvordan de underjordiske reservoirs påvirkes af CO2-injektion.

Bevillingen fordeler sig over to år, med 98,5 mio. kr. i 2021 og 98,5 mio. kr. i 2022. Midlerne for 2022 kan dog først udmøntes, når finanslov 2022 er trådt i kraft.

Information til igangværende projekter vedr. COVID-19-situationen

Nedenstående retningslinjer er midlertidige iht. COVID-19 epidemien og er begrænset i forhold til Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Annullerede rejser og lignende

Hvis jeres EUDP-projekt f.eks. har planlagt rejser i projektet, som bliver annulleret pga. COVID-19, skal projektet så vidt muligt sørge for refusion enten fra rejsebureau eller rejseforsikring. Er refusion ikke mulig eller kun delvist mulig, vil nettoudgiften være støtteberettiget.

Nogle steder giver flyselskaber et ”tilgodebevis” til afvikling rejsen på et andet tidspunkt. Her vil rejsen være støtteberettiget med det fulde beløb, hvis rejsen anvendes i projektet.

EUDP støtter kun faktiske omkostninger i projektet, og der kan ikke ydes dobbeltkompensation.

Arbejdstimer

Der ydes ikke dobbeltkompensation til arbejdstimer i EUDP-projekter. Hvis medarbejdere på et EUDP-projekt er hjemsendt med kompensation fra Staten, kan der ikke samtidigt arbejdes på projektet.

EUDP støtter kun de faktiske timer, hvor der arbejdes på projektet.

Søg tilskud

Læs her, hvis du vil ansøge om støtte fra EUDP.

Sådan søger du

For at søge om tilskud fra EUDP skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen. På portalen kan du oprette en ny ansøgning og se evt. tidligere ansøgninger. Bemærk at der kan opleves problemer med portalen ved brug af Safari og visse versioner af Explorer. 

Indkaldelse og ansøgningsmateriale finder du nedenfor her på siden. Har du spørgsmål vedr. upload af din ansøgning kan du kontakte Henrik T. Aa. Friis på htaf@ens.dk (+45 33 92 77 99).

Hvis du overvejer at ansøge, opfordrer EUDP dig til at kontakte følgende for råd og vejledning:

Ansøgningsprocessen har følgende trin:

 1. Hvis du er ny på ansøgningsportalen, skal du oprette dig som bruger ved hjælp af NemID. Som ansat i en virksomhed eller forskningsinstitution skal du bruge en medarbejdersignatur med nøglekort eller nøglefil. Du kan IKKE bruge dit private Nem ID. Det er vigtigt, at du er opmærksom på om du registrerer dig som hovedansvarlig (administrator) eller stedfortræder. Er du stedfortræder, som opretter ansøgning på vegne af hovedansvarlig, skal du invitere hovedansøger til at uploade ansøgningen til endelig indsendelse. Når denne invitation er sendt har stedfortræder ikke adgang til sagen længere og kan derfor ikke indsende ansøgningen endeligt!

  Læs mere om medarbejdersignatur med nøglekort
 2. Når du opretter en ansøgning, skal du vælge et budget-/teknologiområde eller eventuelt en særpulje.
 3. Derefter skal du på portalen angive nogle få grundlæggende oplysninger om dit projekt. Det drejer sig blandt andet om titel, deltagere og budget.
 4. Derudover skal du vedhæfte de bilag, der er nævnt nedenfor. De indtastede data på portalen og bilagene udgør den samlede ansøgning. Filer med Ansøgningsskema, Projektøkonomi og Gantt finder du her på siden.
 5. Kontroller det viste overblik over ansøgningen og ret evt. mangler.
 6. Indsend ansøgningen og download evt. en PDF med portaldata og oversigt over indsendte filer. Der udsendes ikke kvittering pr. mail.

Ud over portaldata omfatter en EUDP-ansøgning disse bilag:

 • Bilag 1: Ansøgningsskema (word-fil).
 • Bilag 2: Budgetskema (excel-fil).
 • Bilag 3: Tidsplan i form af GANTT diagram (excel-fil).
 • Bilag 4: Business Model Canvas (word-fil).
 • Bilag 5: CV’er - som minimum CV for projektleder (samles i én fil, hvis flere). CV’er på engelsk for alle projektdeltagere, hvis forskning indgår (samles i én fil, hvis flere).
 • Bilag 6: Erklæringer om deltagelse fra alle deltagere, jf. vejledning pkt. 6.1 (samles i én fil).
 • Bilag 7: Erklæring om tilbagebetaling af støtte (samles i én fil).
 • Bilag 8: Hvis der indgår forskning i det ansøgte projekt gælder særlige krav, se de specifikke krav i ansøgningsvejledningen afsnit III.
 • Bilag X: Evt. andre bilag.

Bilag 1-7 skal altid indsendes. Bilag 8 skal indsendes, hvis der indgår forskning og/eller forskeruddannelse.

En IEA-ansøgning omfatter følgende bilag:

 • Bilag 1a: Ansøgningsskema til IEA deltagelse i Annex’er og Task’s (word-fil).
 • Bilag 1b: Ansøgningsskema til IEA deltagelse som delegate (representative eller alternate) (word-fil).
 • Bilag 2: Budgetskema (excel-fil).
 • Bilag 3: Tidsplan i form af GANTT diagram (excel-fil).
 • Bilag 5: CV’er - som minimum CV for projektleder (samles i én fil, hvis flere). CV’er på engelsk for alle projektdeltagere, hvis forskning indgår (samles i én fil, hvis flere).
 • Bilag 6: Erklæringer om deltagelse fra alle deltagere, jf. vejledning pkt. 6.1 (samles i én fil).
 • Bilag 7: Erklæring om tilbagebetaling af støtte (samles i én fil).
 • Bilag X: Evt. andre bilag.

Bilag 1a og 1b er særskilte ansøgningsskemaer, som anvendes ved ansøgning om deltagelse til IEA i Annex’er og Task’s og som delegate (representative eller alternate).

Bilag 1-7 skal altid indsendes.

Bemærk desuden, at du højst kan vedhæfte ti bilag. Derfor er det hensigtsmæssigt at samle for eksempel CV’er og erklæringer om deltagelse i to filer.

Hent bilag til din ansøgning (Zip-fil)

Regler for støtte

De generelle vilkår for støtte fra EUDP er samlet i ”Regelsæt for støtte fra EUDP.” Her står blandt andet reglerne for tilsyn, støtteberettigede omkostninger, regnskaber og revision af de aktiviteter, der får tilskud.

Se, hvilke regler der gælder for dit projekt

Det fremgår af projektaftalen mellem projektkonsortiet og EUDP, hvilken version af regelsættet for støtte der gælder for det konkrete projekt.

Hvilken version af regelsættet der gælder, afhænger af, hvornår det konkrete projekt har fået tilsagn om støtte.

Regelsæt for støtte fra EUDP 

Regelsæt for støtte fra ForskEL

 • Hvis projektet har fået tilsagn om støtte i 2017 på grundlag af ansøgning til ForskEL i 2016, gælder denne version af regelsættet fra 20. april 2016.
  Se regelsættet af 20. april 2016

Få overblik over de seneste ændringer

De væsentligste ændringer i det seneste regelsæt fra 23. marts 2015 er:

 • Indtægter fra kommercielt anvendelige prototyper og demoanlæg skal ikke fratrækkes i det støtteberettigede projekt-budget. I forbindelse med at EUDP giver tilskud, kan der dog fortsat tages højde for udsigten til væsentlige indtægter fra prototyper og demoanlæg.
 • Det er blevet præciseret, hvilke retningslinjer der gælder for samfinansiering fra EUDP og andre støtteordninger, herunder EU-programmer.
 • EUDP kan i konkrete projekter godkende, at en virksomhed både er projektdeltager og underleverandør i samme projekt (det kræver dog en forudgående og eksplicit skriftlig godkendelse fra EUDP).
 • Ved samlede udbetalinger på over fem mio. kr. til én virksomhed i forbindelse med ét projekt, skal en revisor indsende en bekræftelse af, at bogføringen stemmer overens med de anmodninger om udbetalinger, som EUDP har modtaget.
 • Grænsen for, hvornår der er krav om ekstern revision af støtten fra EUDP, ændres fra 100.000 kr. til 250.000 kr.
Har du fået tilskud?

Hvis du har fået tilskud fra EUDP, kan du på denne side finde information om projektforløbet og de skemaer, som du skal bruge i forbindelse med rapportering mv. undervejs.

Sådan forløber et projekt

Et projekt, som får støtte fra EUDP, har følgende forløb:

 1. Sekretariatet for EUDP afsender en projektaftale (det, der tidligere blev kaldt et tilsagnsbrev).
 2. Inden for en måned skal du underskrive og indsende projektaftalen og et projektinformationsskema til sekretariatet for EUDP. Skemaet bliver brugt til at registrere projektet i en database med alle aktive og afsluttede projekter.
 3. Derefter kan EUDP udbetale støtten. Det sker som en procentdel af de afholdte udgifter pr. deltager i projektet. Støtten kan ikke udbetales a conto.

  Du skal bruge et udbetalingsskema for at anmode om udbetalingen. Med mindre du aftaler andet, skal du i hele forløbet bruge den udgave af dit ansøgningsbudget, som gjaldt på ansøgningstidspunktet. Som udgangspunkt skal du altså ikke opdatere budgettet for et igangværende projekt.
 4. Den 30. juni hvert år skal du indsende en årsrapport til sekretariatet for EUDP for den forudgående juni-maj-periode. Du skal bruge et årsrapportskema.

 5. Undervejs bliver der fulgt op på eventuelle forhold, der gælder særligt for det konkrete projekt.

  I tilfælde af at der i projektperioden opstår behov for at foretage ændringer i projektet, skal sekretariatet skriftligt informeres. Sekretariatet tager derefter stilling til om ændringen kan godkendes af EUDP. Det gælder ændringer i forhold til budget, finansiering, projektdeltagere, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos projektleder og projektdeltagerne mv. Du skal bruge ændringsanmodningsskemaet til at anmode om ændringer i projektet.
 6. Når projektet slutter, skal du indsende en slutrapport, et slutregnskab og et afslutningsskema til sekretariatet for EUDP. Du skal bruge en række faste skemaer.

Når du indsender dokumenter og skemaer til sekretariatet for EUDP, skal du bruge mailadressen eudpsekr@ens.dk.

Årsrapport for EUDP og IEA

I 2021 skal du indsende din årsrapport som en besvarelse af et spørgeskema: 

EUDP - spørgeskema til årsrapport

IEA - spørgeskema til årsrapport

Du kan anvende Word-skabeloner som kladder til årsrapporten. Find dem herunder. 

Her finder du skemaerne

De skemaer, som du skal bruge, når du rapporterer til sekretariatet for EUDP, finder du nedenfor:

Ændringsanmodningsskema

Årsrapportskema

Projektinformationsskema

Udbetalingsanmodningsskema

Afslutningsskema

Slutrapport

Bilag 1: Erklæring om status som SMV

Bilag 2: Erklæring om ikke "krise-ramt virksomhed"

Tilskud fra EUDP ydes på grundlag af følgende dokumenter:

 • Den godkendte ansøgning
 • EUDP’s tilsagnsbrev (fra runde 2013-II kaldet projektaftale) indeholdende eventuelle projektspecifikke vilkår
 • Regelsæt for støtte fra EUDP: Se punktet "Regler for støtte" ovenfor.

Her finder du skemaerne til IEA

De skemaer, som du skal bruge, når du rapporterer til sekretariatet for IEA-projekter, finder du nedenfor:

Ændringsanmodningsskema – IEA

Projektinformationsskema – IEA

Udbetalingsanmodning – IEA

Afslutningsskema – IEA

Slutrapport – IEA 

Årsrapportskema – IEA

Om EUDP

Evaluering af EUDP 2019

Damvad Analytics og Muusmann har i 2019 evalueret EUDP programmet, og har blandt andet haft fokus på at afdække resultaterne af de støttede projekter set i forhold til EUDP’s målsætninger. Evalueringen viser bl.a.:

 • at der siden 2008 er investeret godt 3,4 mia. kroner i grøn energiteknologi gennem det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram EUDP. De virksomheder, der har modtaget støtte, har opnået en meromsætning på 12,2 mia. kroner og yderligere 5,3 mia. forventes realiseret fremover.
 • Programmet har resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede og evalueringen sandsynliggør, at dette tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere årrække.
 • Det gennemsnitlige projekt er realiseret ved, at virksomheden har investeret 1,2 krone for hver modtaget støttekrone fra EUDP. 

Læs 2019-evalueringen af EUDP

Se faktaark om EUDP’s resultater og effekter

Sagkyndig til evaluering af EUDP-projektansøgninger

EUDP er interesseret i at råde over et bredt korps af sagkyndige.

Se nedenfor, hvis du er interesseret i at fungere som sagkyndig under EUDP-programmet.

Hent EUDP's logo

Læs mere om energiforsknings-, udviklings- og demonstrations-projekter i Danmark

Strategi for EUDP og GLDK

EUDP’s bestyrelse har fastlagt en ny strategi for EUDP og GLDK frem mod 2030. EUDP og GLDK understøtter Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger gennem støtte til udvikling og demonstration af energiteknologier og systemløsninger, der kan bidrage til at nå målene. Samtidig skal programmerne fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Strategien sætter særligt fokus på 8 områder, der afspejler de udfordringer, vi står overfor som samfund i den kommende periode. Disse områder svarer langt hen ad vejen til de udfordringer EU og andre regioner står over for i indsatsen mod global opvarmning. Det giver derfor god mening at tro på, at EUDP’s og GLDK’s støtte kan bidrage til, at den danske eksport af energiteknologier og systemløsninger kan øges over de kommende år.

Læs EUDP's strategi

Bestyrelsen

Energi-, forsynings- og klimaministeren udpeger medlemmer af bestyrelsen for EUDP for fire år ad gangen. To af medlemmerne bliver udpeget efter en indstilling fra hhv. uddannelses- og forskningsministeren og miljø- og fødevareministeren..

EUDP’s bestyrelse har følgende medlemmer:

Anne Grete Holmsgaard (formand)