Om naturgasforsyning i Danmark

 

Folketinget besluttede i maj 1979 at etablere det danske naturgasforsyningssystem. Det skete med vedtagelsen af anlægsloven for naturgasforsyning. Hovedformålet med beslutningen var at gøre olie til en mindre bestanddel i den danske energiforsyning og dermed sikre Danmark mod virkningerne ved oliekriser, som man havde oplevet i 1973 og 1979. 

Naturgasforsyningsloven

Naturgasforsyningsloven skal sikre, at naturgasforsyningen tilrettelægges og gennemføres efter hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. 

Loven regulerer transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas, herunder flydende naturgas (LNG). Loven finder endvidere anvendelse på biogas, gas fra biomasse og andre typer gas, i det omfang sådanne gasser teknisk og sikkert kan transporteres gennem naturgassystemet.

Loven har siden den 1. januar 2004 givet enhver naturgasforbruger i Danmark ret til frit at vælge naturgasleverandør.

Naturgasforsyningsloven

Det danske naturgastransportsystem 

Transmissionssystemet

Rygraden i gasinfrastrukturen er transmissionssystemet, der leder naturgas fra Nordsøen ind til distributionsnettene på landjorden. Distributionsnettene udgør forbindelsen til kunderne. Det er Energinet, der ejer og driver transmissionssystemet i Danmark. Transmissionssystemet er også adgangsvejen til Tyskland og Sverige og til de to danske gaslagre, der er samlet  i Energinet-koncernen. Gaslagrene anvendes til sæson- og døgnudjævning og som nødlager i tilfælde af forsyningssvigt. 

Distributionssystemet

Den del af infrastrukturen, der er tættest på forbrugerne, er distributionssystemet, der består af distributionsledninger og stikledninger. Fra distributionsledningerne føres gassen ud til den enkelte forbruger i stikledninger.

Distributionsnettet ejes og drives af det statsejede selskab Evida.

Distributionsnettet har en samlet ledningslængde på ca. 17.000 km, og der er sluttet godt 400.000 kunder, dvs. husstande, el- og varmeværker og erhvervsvirksomheder til nettet. Distributionsnettet er oprindeligt kun designet til at modtage naturgas fra transmissionsnettet, men i dag leverer lokale biogasanlæg også biogas til nettet. 

Integration med den europæiske infrastruktur

Det danske gassystem er en integreret del af den europæiske gasinfrastruktur. Det er således designet til at modtage gas fra både Nordsøen og via Tyskland. Det danske gassystem fungerer også som transitland for naturgas, der skal videre til det svenske marked og til det øvrige europæiske marked via Tyskland. Det svenske marked er således afhængigt af forsyning fra Danmark via den danske infrastruktur. 

Fra 2023 vil Danmark desuden være forbundet med både Norge og Polen med Baltic Pipe-projektet.