Økonomi for olie og gas

Olie- og gasproduktionen fra den danske del af Nordsøen har en stor samfundsøkonomisk betydning. Samfundet har fordel af de skatteindtægter, som opnås ved indvindingen af olie og gas i Nordsøen. Den danske olie- og gasproduktion bidrager også positivt til Danmarks handels- og betalingsbalance over for udlandet. Samtidig drager det danske samfund nytte af de arbejdspladser, som olie- og gasproduktionen skaber både på land og på havet (offshore). Det er arbejdspladser som skaber købekraft i det danske samfund.

Statens indtægter

Staten generer indtægter fra Nordsøaktiviteterne primært gennem skatteindtægter og udbytte fra Nordsøfonden.

Statens skatteindtægter fra Nordsøaktiviteterne stammer fra kulbrinteskat (52 pct.) og selskabsskat (25 pct.).

Staten får også indtægter fra Nordsøen gennem Nordsøfonden, der siden 2005 har varetaget statsdeltagelsen på 20 pct. i alle nye tilladelser. Fonden har siden 9. juli 2012 også varetaget statsdeltagelsen i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), der herudover består af Total og Noreco.

Statens samlede indtægter fra kulbrinteindvindingen i Nordsøen beløber sig i perioden 1972-2018 til ca. 514 mia. kr. diskonteret med BNP-deflator til 2018-niveau. De samlede indtægter for 2018 er opgjort til 8,4 mia. kr.

Investeringer og udgifter

Olie- og gasindvinding kræver meget store og langsigtede investeringer. I over 50 år har olieselskaberne, investeret store summer i efterforskning samt udbygning og drift af de danske felter.

Diagram der viser fordelingen af rettighedshavernes udgifter  

Økonomiske nøgletal

Økonomiske vilkår