Afgørelse om ændring af vilkår 19 i tilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledninger

See below for text in English and unofficial translation of the decision in English 

Energistyrelsen har den 6. juli 2020 truffet afgørelse om ændring af vilkår om anvendelse af rørlægningsfartøjer med selvpositionering (DP-rørlægningsfartøjer) i den etableringstilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledningerne, som Energistyrelsen gav Nord Stream 2 AG den 30. oktober 2019. Ændringen medfører, at selskabet kan anvende rørlægningsfartøjer med ankre, enten selvstændigt eller i kombination med DP-rørlægningsfartøjer.

Klagevejledning og frist for klager

Enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk), jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 1.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 2. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 3.

Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort, dvs. klagen skal være modtaget senest den 3. august 2020.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 5.

Kontaktinfo

Oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. +45 3392 6672, e-mail: ksc@ens.dk

Afgørelsen

Læs afgørelse om ændring af vilkår om anvendelse af rørlægningsfartøjer med selvpositionering (DP-rørlægningsfartøjer)

English

The Danish Energy Agency has July 6, 2020 made a decision to change the condition to use pipelaying vessels with self-positioning (DP pipe-laying vessels) in the construction permit for the Nord Stream 2 pipelines, which the Danish Energy Agency granted Nord Stream 2 AG on October 30, 2019. The change means that the company can use pipe-laying vessels with anchors, either independently or in combination with DP pipe-laying vessels.

Appeal guidance and deadline for appeals

Anyone with significant and individual interest in the decision can appeal in writing to the Danish Energy Board of Appeal, Toldboden 2, 8800 Viborg, see Section 6(a) of the Continental Shelf Act.

Parties eligible to appeal under Section 6(a) of the Continental Shelf Act include any party with a significant or particular interest in the decision, as well as local and national associations and organisations whose main aim is to protect nature and the environment. The same applies to local and national associations whose objects include the safeguarding of significant recreational interests if the decision affects such interests.

Complaints must be submitted in writing to the Energy Complaints Board within 4 weeks from the time the decision is made public, ie. the appeal must be received by August 3, 2020.

Contact Info

Information about the decision can be obtained by contacting the Danish Energy Agency, Katja Scharmann, tel. +45 3392 6672, e-mail: ksc@ens.dk

Decision

Download Decision to change the condition to use pipelaying vessels with self-positioning (DP pipe-laying vessels)