Afgørelse om miljøvurderingspligt for efterforskningsboringen Jill-1 i Nordsøen

Klagevejledningen i Afgørelse om miljøvurderingspligt for efterforskningsboringen Jill-1 i Nordsøen, der er offentliggjort den 21. december 2018, er korrigeret den 24. januar 2019 for så vidt angår den del af afgørelsen, der er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven. Klagefristen for at klage over den del af afgørelsen, der er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 02/05/2017 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore, er uændret. Klagefristen for denne del af afgørelsen var d. 18. januar 2019.

24. januar 2019

Energistyrelsen har modtaget en VVM-screening fra Hess Denmark Aps for en efterforskningsboring, Jill-1 (5603/31-02), der planlægges udført i licens 06/16, 250-280 km fra den jyske vestkyst. Boringen er planlagt til en dybde af ca. 3.400 meter. Boringen ønskes gennemført i anden halvdel af 2019 og forventes at strække sig over et tidsrum på op til 90 dage. Arbejdet vil blive udført vha. en dieseldrevet borerig.

Energistyrelsen har vurderet screeningen af projektets miljømæssige påvirkninger i henhold til bestemmelserne herom i § 21, stk. 1, og kriterierne i bilag 6 i bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og bekendtgørelse nr. 434 af 02/05/2017 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

Der er foretaget en screeningsvurdering af de mulige miljømæssige påvirkninger forbundet med boringsarbejdet og udledningen af hhv. vandbaseret boremudder med borespåner og hjælpekemikalier, af undervandsstøj fra nedramningsarbejde samt fra riggen og supportskibe, af emissionerne til luft, af affaldsproduktionen samt af risikoen for en større ikke-tilsigtet udblæsning. I alt er syv grupper af mulige påvirkninger vurderet. Screeningsvurderingen viser, at for fem af de syv vurderede typer af påvirkninger er risikoen vurderet som lav, mens risikoen for to påvirkningstyper – udledning af boremudder/spåner og et større ikke-tilsigtet udblæsning af olie – er vurderet som medium. Scoren medium for boremudder/spåner opnås pga. høj sandsynlighed, men lille betydning, mens en større ikke-tilsigtet udblæsning har meget ringe sandsynlighed, men høj betydning, hvis det skulle indtræffe. Borearbejdet, og især den efterfølgende nedramning af rør, vil medføre en vis undervandsstøj og desuden vil der være emissioner af CO₂ og NOX til atmosfæren fra riggens dieselgenerator. Projektområdet er placeret 40km fra nærmeste Natura 2000 område, det tyske DE 1003-301 Doggerbanke Natura 2000 område og >200km fra nærmeste danske Natura 2000 område.  Det er placeret i et område med lav biologisk produktion og mere end 100km fra områder med høj biologisk produktion. Projektet er designet efter et princip om minimering af hændelser og med fokus på forebyggelse. Der planlægges ”blød start” i forbindelse med undervandsstøj fra nedramningsarbejde der vurderes at have størst påvirkning på havpattedyr. Boringen er planlagt således at unådig udledning af hhv. vandbaseret boremudder med borespåner og hjælpekemikalier undgås. Projektet er midlertidigt og begrænset til 90 dage.

Konklusionen i VVM-screeningen for projektet er, at efterforskningsbrønden kun vil medføre potentielle lokale, mindre og midlertidige hhv. kortvarige miljøpåvirkninger, samt at der ikke kan forventes grænseoverskridende påvirkninger.

Energistyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke forudsætter en fuld miljøkonsekvensrapport, da den planlagte efterforskningsaktivitet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på natur og miljø. Afgørelsen er truffet på baggrund af dokumentet ”EIA Screening, Exploration Well in Licence 06/16, November 2018”.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Henrik Sulsbrück, Energistyrelsen på telefon 33 92 67 00 eller på e-post til ens@ens.dk.

Klagevejledning

Klage over den del af afgørelse der er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 02/05/2017 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk), jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1 og 2, se bekendtgørelse nr. 1190 af 21. september 2018 af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Enhver klage efter undergrundslovens § 37a, stk. 1 og 2 skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage over den del af afgørelse der er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven (VVM)

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere er landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, klageberettigede.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor rettelsen af klagevejledning ift. Afgørelsen af 21. december 2018, bliver offentligt bekendtgjort. Klagen sendes til mfkn@naevneneshus.dk med en anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Normalt skal en klage indgives via klageportalen, men klageportalen kan på nuværende tidspunkt, pga. tekniske årsager, ikke håndtere disse klager.  

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

21. december 2018 

Energistyrelsen har modtaget en VVM-screening fra Hess Denmark Aps for en efterforskningsboring, Jill-1 (5603/31-02), der planlægges udført i licens 06/16, 250-280 km fra den jyske vestkyst. Boringen er planlagt til en dybde af ca. 3.400 meter. Boringen ønskes gennemført i anden halvdel af 2019 og forventes at strække sig over et tidsrum på op til 90 dage. Arbejdet vil blive udført vha. en dieseldrevet borerig.

Energistyrelsen har vurderet screeningen af projektets miljømæssige påvirkninger i henhold til bestemmelserne herom i § 21, stk. 1, og kriterierne i bilag 6 i bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og bekendtgørelse nr. 434 af 02/05/2017 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

Der er foretaget en screeningsvurdering af de mulige miljømæssige påvirkninger forbundet med boringsarbejdet og udledningen af hhv. vandbaseret boremudder med borespåner og hjælpekemikalier, af undervandsstøj fra nedramningsarbejde samt fra riggen og supportskibe, af emissionerne til luft, af affaldsproduktionen samt af risikoen for en større ikke-tilsigtet udblæsning. I alt er syv grupper af mulige påvirkninger vurderet. Screeningsvurderingen viser, at for fem af de syv vurderede typer af påvirkninger er risikoen vurderet som lav, mens risikoen for to påvirkningstyper – udledning af boremudder/spåner og et større ikke-tilsigtet udblæsning af olie – er vurderet som medium. Scoren medium for boremudder/spåner opnås pga. høj sandsynlighed, men lille betydning, mens en større ikke-tilsigtet udblæsning har meget ringe sandsynlighed, men høj betydning, hvis det skulle indtræffe. Borearbejdet, og især den efterfølgende nedramning af rør, vil medføre en vis undervandsstøj og desuden vil der være emissioner af CO₂ og NOX til atmosfæren fra riggens dieselgenerator. Projektområdet er placeret 40km fra nærmeste Natura 2000 område, det tyske DE 1003-301 Doggerbanke Natura 2000 område og >200km fra nærmeste danske Natura 2000 område.  Det er placeret i et område med lav biologisk produktion og mere end 100km fra områder med høj biologisk produktion. Projektet er designet efter et princip om minimering af hændelser og med fokus på forebyggelse. Der planlægges ”blød start” i forbindelse med undervandsstøj fra nedramningsarbejde der vurderes at have størst påvirkning på havpattedyr. Boringen er planlagt således at unådig udledning af hhv. vandbaseret boremudder med borespåner og hjælpekemikalier undgås. Projektet er midlertidigt og begrænset til 90 dage.

Konklusionen i VVM-screeningen for projektet er, at efterforskningsbrønden kun vil medføre potentielle lokale, mindre og midlertidige hhv. kortvarige miljøpåvirkninger, samt at der ikke kan forventes grænseoverskridende påvirkninger.

Energistyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke forudsætter en fuld miljøkonsekvensrapport, da den planlagte efterforskningsaktivitet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på natur og miljø. Afgørelsen er truffet på baggrund af dokumentet ”EIA Screening, Exploration Well in Licence 06/16, November 2018”.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Henrik Sulsbrück, Energistyrelsen på telefon 33 92 67 00 eller på e-post til ens@ens.dk.

Klagevejledning

Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk), jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1 og 2, se bekendtgørelse nr. 1190 af 21. september 2018 af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Enhver klage efter undergrundslovens § 37a, stk. 1 og 2 skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 • Regulering af og tilsyn med CO2-lagring
 • Miljømyndighed for CO2-lagring
 • Design, udbud og adm. af CCUS-puljer
 • Rammer for CO2-infrastruktur
 • Udrulning af CCS
Henrik Sulsbrück
Enhedschef (+45) 3392 6686
 • Regulering af og tilsyn med CO2-lagring
 • Miljømyndighed for CO2-lagring
 • Design, udbud og adm. af CCUS-puljer
 • Rammer for CO2-infrastruktur
 • Udrulning af CCS
 • Regulering af og tilsyn med CO2-lagring
 • Miljømyndighed for CO2-lagring
 • Design, udbud og adm. af CCUS-puljer
 • Rammer for CO2-infrastruktur
 • Udrulning af CCS