Afgørelse om VVM-pligt for to nye rørledninger mellem offshore anlæggene Tyra Øst og Tyra Vest

19. april 2017

Energistyrelsen har den 15. november 2016 modtaget en VVM-screening fra Mærsk Olie og Gas A/S for to nye rørledninger, som planlægges nedlagt mellem offshoreanlæggene Tyra Øst og Tyra Vest i Nordsøen. Den ene rørledning har en diameter på 26 tommer (svarende til ca. 0,7 m) og er ca. 3,5 km lang. Den anden rørledning har en diameter på 8 tommer (svarende til ca. 0,2 m) og er ca. 3,1 km lang.
 
Energistyrelsen har den 4.april 2017 truffet afgørelse om, at projektet ikke forudsætter en fuld VVM-redegørelse, da den planlagte nedlægning af to rørledninger ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på natur og miljø.
 
Energistyrelsen har vurderet screeningen af projektets miljømæssige påvirkninger i henhold til bestemmelserne herom i § 4, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1419. af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

Afgørelsen er truffet på baggrund af materiale fra selskabet ”VVM screening for nye rørledninger 8” (P4314) mellem P4307 og PL3301 og 26” (P3309) mellem P3406 og PL3004”. Konklusionen i VVM-screeningen for projektet er, at etableringen af de planlagte rørledninger kun vil medføre potentielle lokale, mindre og midlertidige hhv. kortvarige miljøpåvirkninger, samt at der ikke kan forventes grænseoverskridende påvirkninger.

Desuden har VVM-screeningen været i høring hos relevante myndigheder i februar 2017. Miljøstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning/Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Søfartsstyrelsen, Værnsfælles Forsvarskommando og Kystmuseet har afgivet høringssvar. Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Kystmuseet og Værnsfælles Forsvarskommando har ikke bemærkninger til projektet. Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger mod projektet. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning/Miljøstyrelsen bemærker, at der skal foretages passende afværgeforanstaltninger, hvis der i projektet indgår tiltag, som fremkalder høje lyde, der vurderes at kunne påvirke marsvins hørelse.
 
Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Kirsten Lundt Erichsen, Energistyrelsen på telefon 33 92 68 73 eller på kle@ens.dk.
Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg (ekn@naevneneshus.dk), jf. undergrundslovens § 37a, stk.1 og 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Enhver klage efter undergrundslovens § 37a, stk. 1, 2 og 3 skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.