Tilladelse til drift af Nord Stream 2 rørledningerne

See below for text in English

Energistyrelsen har den 1. oktober 2020 meddelt tilladelse til idriftsættelse og drift af Nord Stream 2 rørledningerne. Tilladelsen meddeles på en række vilkår, herunder at vilkår fra etableringstilladelsen af 30. oktober 2019 opretholdes i det omfang, de er relevante i forhold til driftstilladelsen eller endnu ikke er opfyldt. Idriftsættelse kan tidligst ske, når minimum én af rørledningerne er etableret og når relevante vilkår i etableringstilladelsen og driftstilladelsen er opfyldt.

Klagevejledning og frist for klager

Enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, (ekn@naevneneshus.dk), jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 1.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 2. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 3.

Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 5.

Kontaktinfo

Oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. +45 3392 6672, e-mail: ksc@ens.dk

Læs Tilladelse til drift af Nord Stream 2 rørledningerne

English

The Danish Energy Agency has October 1, 2020 granted a permit for commissioning and operation of the Nord Stream 2 pipelines. The permit is subject to conditions, including conditions from the construction permit of 30 October 2019 are maintained to the extent that they are relevant in relation to the operating permit or have not yet been met. Commissioning can only take place when at least one of the pipelines has been tested, verified and when relevant conditions in the construction permit and the operations permit have been met.

Appeal guidance and deadline for appeals

Anyone with significant and individual interest in the decision can appeal in writing to the Danish Energy Board of Appeal, Toldboden 2, 8800 Viborg, see Section 6(a) of the Continental Shelf Act.

Parties eligible to appeal under Section 6(a) of the Continental Shelf Act include any party with a significant or particular interest in the decision, as well as local and national associations and organisations whose main aim is to protect nature and the environment. The same applies to local and national associations whose objects include the safeguarding of significant recreational interests if the decision affects such interests.

Complaints must be submitted in writing to the Energy Complaints Board within 4 weeks from the time the decision is made public.

Contact Info

Information about the decision can be obtained by contacting the Danish Energy Agency, Katja Scharmann, tel. +45 3392 6672, e-mail: ksc@ens.dk

Read Permit to operate a subsection of the Nord Stream 2 pipelines on the Danish continental shelf