Videreudbygning af Dan feltet

Mærsk Olie og Gas A/S har med brev af 15. maj 2015 ansøgt Energistyrelsen om godkendelse af en videreudbygning af Dan feltet. Den miljømæssige påvirkning fra udførelse af nye boringer er vurderet i såvel Mærsk Olie og Gas A/S’ "Vurdering af virkninger på miljøet fra yderligere olie- og gasaktiviteter, juli 2011”, såvel som i ”Maersk Oil ESIA-16, Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – Dan”, som for nuværende er i høringsproces.

Energistyrelsen har nu behandlet ansøgningen og godkendt udbygningen i henhold til § 10 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015. Udbygningen omfatter etableringen af og produktion fra endnu en brønd til erstatning for en tidligere lukket brønd.

Ønsker du at få yderligere kendskab til de miljømæssige vilkår i godkendelsen, kan du rette henvendelse til Kirsten L. Erichsen tlf.: 33 92 68 73 eller Christin Lia tlf.: 33 92 67 31 i Energistyrelsen, hvor du kan rekvirere de dele af afgørelsen, der har med miljømæssige forhold at gøre.

Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, jf. undergrundslovens § 37a, stk.1 og 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Enhver klage efter undergrundslovens § 37a, stk. 1, 2 og 3 skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen bliver offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Offentliggørelse i dagspressen 19. december 2015.