Power-to-X udbud

Power-to-X udbud

I forbindelse med regeringens PtX-strategi og politiske aftale af marts 2022 skal der udmøntes et markedsbaseret udbud.

Energistyrelsen har truffet ny afgørelse i Power-to-X-udbuddet og kan nu pege på fem vinderprojekter. De fem vinderprojekter fordeler sig over tre forskellige virksomheder

Der blev åbnet for ansøgninger i april, og der har været stor interesse for udbuddet. Virksomhederne har ansøgt for mere end fire milliarder kroner. Da budgettet for udbuddet var på 1,25 milliarder kroner, er der dermed ansøgt for mere end tre gange budgettets midler. 

Vinderne af udbuddet er European Energy/Vindtestcenter Måde K/S, European Energy/Padborg PtX ApS, Electrochaea/Biocat Roslev og European Energy/Kassø PtX Expansion ApS. De fire vindere har fået tildelt hele deres tilbud, men da der er en rest i puljen, vil HyProDenmark/Everfuel desuden blive tilbudt et reduceret tilbud.

Faktaark om Power-to-X-udbuddet

Næste skridt 

Alle kontrakter med de fem vinderprojekter er nu underskrevet af begge parter og vinderne har nu fire år til at bygge anlæggene og herefter sætte dem i drift. Flere af projekterne forventer dog, at elektrolyseanlæggene kan være færdige før og klar til idriftsættelse allerede i 2026.

 

The Danish Energy Agency has concluded the Power-to-X Tender and five projects will win the State Aid. Three different companies are behind the five winning projects

In April 2023 the Power-to-X Tender was opened for bids and the market has shown a great interest for the Tender. The bidding companies has applied for more than four billion DKK, which is more than three times the budget of 1.25 billion DKK.

The winning projects are European Energy/Vindtestcenter Måde K/S, European Energy/Padborg PtX ApS, Electrochaea/Biocat Roslev and European Energy/Kassø PtX Expansion ApS. Those four projects will receive the full budget they have applied for in the bidding process. The fifth winner, HyProDenmark/Everfuel will be offered a reduced budget.

Next step

With the announcement of the result of the PtX Tender there will now be declared a period of ten days stand still. After the stand still period the Danish Energy Agency and the winning projects will sign the contract under the condition that no complaints are received.

After the conclusion of the contracts, the winning projects have four years to build the electrolysis plants and start the production of green hydrogen. Most of the project however, expect to start the production sooner.  

Complaints Guidance

The decision of the Danish Energy Agency can be appealed to Energiklagenævnet. The complaint must be submitted in writing to Energiklagenævnet within four weeks after the decision has been announced cf.  § 51, subsection 1 in Legislative Decree No. 1100 af 16 August 2023.

More information and online complaint form can be found on Energiklagenævnets webpage hjemmeside. The Complaint can be submitted via digital mail from Energiklagenævnets webpage or pr. e-mail to ekn@naevneneshus.dk. The complaint can also be sent by regular mail to Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Download fact sheet regarding the decision (in Danish) 

Power-to-X-udbuddet er åbent for tilbud

Det er nu muligt at afgive tilbud i PtX-udbuddet til støtte af produktion af grøn brint i Danmark.

Fristen for at afgive tilbud er fredag den 1. september 2023 kl. 12:00.

Al udbudsmateriale samt spørgsmål og svar i udbudsperioden er samlet på udbudsportalen

Alle spørgsmål vedrørende udbuddet og udbudsmaterialet skal stilles via udbudsportalen inden fredag d. 18. august 2023. Spørgsmål vil blive besvaret på udbudsportalen.

_______

1,25 mia. kr. skal udmøntes som et markedsbaseret udbud i forbindelse med PtX-strategien og den politiske aftale om Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer fra 15. marts 2022. Aftaleteksten indeholder rammen for den konkrete udmøntning af udbuddet. Der står, at udbuddet skal indeholde:

  • Markedsbaseret udbud, hvor der sigtes efter billigst og størst brintproduktion for budgettet.
  • Vindere af udbuddet findes ved at vælge de laveste bud på pristillæg, indtil budgettet er tømt.
  • Tilskuddet ydes som driftsstøtte og betales pr. produceret mængde grøn brint.
  • Kun brintproduktion, der er produceret fra vedvarende energikilder og lever op til EU’s krav til dokumentation for grønne PtX-brændstoffer, er støtteberettiget.• Støttemodellen baseres på et fast pristillæg.
  • Støtten ydes i en 10-årig periode og alle midlerne (1,25 mia. kr.) udmøntes i en enkelt udbudsrunde, såfremt tilstrækkeligt attraktive bud modtages, jf. nedenstående.
  • Der indføres en sikkerhedsmekanisme med henblik på at sikre, at udbuddet ikke resulterer i meget beskeden brintproduktion og -kapacitet pga. høje budpriser. Ud over et generelt budloft, der skal skabe sikkerhed mod meget høje budpriser, vil der blive fastsat et lavere, budgetstyrende budloft, som er forudsætningen for, at hele budgettet kan afsættes, såfremt tilstrækkeligt attraktive bud modtages. Alternativt afholdes to budrunder. Budlofterne vil blive fastlagt af Energistyrelsen.

Udkast til udbudsbetingelserne er blevet opdateret siden første version blev uploadet i september.

Udkast til PtX-udbudsbetingelser
(Denne udgave er ikke længere aktuel. Se de endelige udbudsbetingelser på udbudsportalen)  

Den opdaterede version indeholder præciseringer og enkelte tilføjelser. Præciseringerne er blandt andet sket på baggrund af spørgsmål fra interessenter. Ændringer, præciseringer og tilføjelser er ikke markeret i den uploadede version, men nedenfor er enkelte punkter fremhævet.

"Please note that the English version has not been updated, so be sure to read the Danish version to get a view of the new version.”

Draft for conditions for the competitive bidding process for the production of Power-to-X

I forbindelse med det nye udkast til udbudsbetingelserne findes yderligere lidt vejledning til nogle af de spørgsmål, der er gået igen.

Modenhedskrav– Dokumentation før udbuddet åbnes

Energistyrelsen gør opmærksom på modenhedskravene til de projekter, der ønsker at byde ind på PtX-udbuddet.

For alle projekter der ønsker at byde ind, skal de have modtaget en udtalelse fra miljømyndigheden som beskrevet i udkast til udbudsbetingelser (afsnit 5.8). Kravene til udtalelsen afhænger af om det konkrete projekt er omfattet af tilbudsgivers tilbud.

For projekter der skal forsynes med elektricitet via transmissionsnettet, skal de have gennemført en screening hos Energinet, som beskrevet i udkast til udbudsbetingelserne (afsnit 5.8). Screeningsrapporten fra Energinet skal dokumentere, at det er muligt at tilslutte projektet til transmissionsnettet inden for 4-årskravet.

Tilbudsgiver skal vedlægge den beskrevne dokumentation fra miljømyndigheden og Energinet med tilbuddet.

Påbegyndt arbejde

Energistyrelsen gør opmærksom på kravet om, at arbejdet på projektet endnu ikke må være påbegyndt, inden der er indleveret en skriftlig støtteansøgning til Energistyrelsen, som beskrevet i afsnit 5.4 i udkast til udbudsbetingelserne.

Det er tilbudsgivers ansvar at dette krav overholdes.

Dobbeltstøtte

Energistyrelsen gør opmærksom på at bestemmelsen i udkast til udbudsbetingelserne om kumulering af statsstøtte (afsnit 7.2) er ændret til: 3) ”Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke vil modtage anden statsstøtte til dækning af de omkostninger, som pristillægget i medfør af kontrakten skal dække”

Med den ændrede formulering forsøger Energistyrelsen at sikre, at støtte i henhold til nærværende udbud ikke vil føre til ulovlig kumulering af statsstøtte i strid med EU's statsstøtteregler, uden dog at gå videre end nødvendigt for at undgå dette.

Interessentmøde om udbudsramme og –betingelser

Energistyrelsen afholdte den 8. marts et interessentmøde, hvor man præsenterede rammen for udbuddet samt de foreløbige udbudsbetingelser. 

Præsentation fra møde om udbud

Presentation: State aid scheme for the production of Power t X in Denmark