Power-to-X udbud

Power-to-X udbud

I forbindelse med regeringens PtX-strategi og politiske aftale af marts 2022 skal der udmøntes et markedsbaseret udbud.

1,25 mia. kr. skal udmøntes som et markedsbaseret udbud i forbindelse med PtX-strategien og den politiske aftale om Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer fra 15. marts 2022. Aftaleteksten indeholder rammen for den konkrete udmøntning af udbuddet. Der står, at udbuddet skal indeholde:

  • Markedsbaseret udbud, hvor der sigtes efter billigst og størst brintproduktion for budgettet.
  • Vindere af udbuddet findes ved at vælge de laveste bud på pristillæg, indtil budgettet er tømt.
  • Tilskuddet ydes som driftsstøtte og betales pr. produceret mængde grøn brint.
  • Kun brintproduktion, der er produceret fra vedvarende energikilder og lever op til EU’s krav til dokumentation for grønne PtX-brændstoffer, er støtteberettiget.• Støttemodellen baseres på et fast pristillæg.
  • Støtten ydes i en 10-årig periode og alle midlerne (1,25 mia. kr.) udmøntes i en enkelt udbudsrunde, såfremt tilstrækkeligt attraktive bud modtages, jf. nedenstående.
  • Der indføres en sikkerhedsmekanisme med henblik på at sikre, at udbuddet ikke resulterer i meget beskeden brintproduktion og -kapacitet pga. høje budpriser. Ud over et generelt budloft, der skal skabe sikkerhed mod meget høje budpriser, vil der blive fastsat et lavere, budgetstyrende budloft, som er forudsætningen for, at hele budgettet kan afsættes, såfremt tilstrækkeligt attraktive bud modtages. Alternativt afholdes to budrunder. Budlofterne vil blive fastlagt af Energistyrelsen.

Udkast til udbudsbetingelserne er blevet opdateret siden første version blev uploadet i september.

Udkast til PtX-udbudsbetingelser 

Den opdaterede version indeholder præciseringer og enkelte tilføjelser. Præciseringerne er blandt andet sket på baggrund af spørgsmål fra interessenter. Ændringer, præciseringer og tilføjelser er ikke markeret i den uploadede version, men nedenfor er enkelte punkter fremhævet.

"Please note that the English version has not been updated, so be sure to read the Danish version to get a view of the new version.”

Draft for conditions for the competitive bidding process for the production of Power-to-X

I forbindelse med det nye udkast til udbudsbetingelserne findes yderligere lidt vejledning til nogle af de spørgsmål, der er gået igen.

Modenhedskrav– Dokumentation før udbuddet åbnes

Energistyrelsen gør opmærksom på modenhedskravene til de projekter, der ønsker at byde ind på PtX-udbuddet.

For alle projekter der ønsker at byde ind, skal de have modtaget en udtalelse fra miljømyndigheden som beskrevet i udkast til udbudsbetingelser (afsnit 5.8). Kravene til udtalelsen afhænger af om det konkrete projekt er omfattet af tilbudsgivers tilbud.

For projekter der skal forsynes med elektricitet via transmissionsnettet, skal de have gennemført en screening hos Energinet, som beskrevet i udkast til udbudsbetingelserne (afsnit 5.8). Screeningsrapporten fra Energinet skal dokumentere, at det er muligt at tilslutte projektet til transmissionsnettet inden for 4-årskravet.

Tilbudsgiver skal vedlægge den beskrevne dokumentation fra miljømyndigheden og Energinet med tilbuddet.

Påbegyndt arbejde

Energistyrelsen gør opmærksom på kravet om, at arbejdet på projektet endnu ikke må være påbegyndt, inden der er indleveret en skriftlig støtteansøgning til Energistyrelsen, som beskrevet i afsnit 5.4 i udkast til udbudsbetingelserne.

Det er tilbudsgivers ansvar at dette krav overholdes.

Dobbeltstøtte

Energistyrelsen gør opmærksom på at bestemmelsen i udkast til udbudsbetingelserne om kumulering af statsstøtte (afsnit 7.2) er ændret til: 3) ”Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke vil modtage anden statsstøtte til dækning af de omkostninger, som pristillægget i medfør af kontrakten skal dække”

Med den ændrede formulering forsøger Energistyrelsen at sikre, at støtte i henhold til nærværende udbud ikke vil føre til ulovlig kumulering af statsstøtte i strid med EU's statsstøtteregler, uden dog at gå videre end nødvendigt for at undgå dette.

Interessentmøde om udbudsramme og –betingelser

Energistyrelsen afholdte den 8. marts et interessentmøde, hvor man præsenterede rammen for udbuddet samt de foreløbige udbudsbetingelser. 

Præsentation fra møde om udbud

Presentation: State aid scheme for the production of Power t X in Denmark

Kontakt

Stine Sandermann Justesen