Støtte til elproduktion

Pristillæggets størrelse

Der findes forskellige typer pristillæg alt efter hvilken brændselstype, dit anlæg anvender. Anmodning om valg af pristillæg skal i visse tilfælde indgives inden nettilslutning af anlægget.

For elektricitet fremstillet på anlæg, som alene anvender gasser omfattet af § 43 a, stk. 1, ydes der et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 79,3 øre pr. kWh jf. § 43 a, stk. 2.
For elektricitet, som er fremstillet ved anvendelse af gasser omfattet af § 43, stk. 1 sammen med andre brændsler, ydes et pristillæg på 43,1 øre pr. kWh for den andel af elektricitet, som er fremstillet ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse jf § 43 a, stk. 3.

Valg af pristillæg

Ejeren af et elproduktionsanlæg kan med virkning fra et årsskifte vælge at modtage pristillæg efter stk. 3 i stedet for stk. 2. Valget er bindende, indtil der med virkning fra et årsskifte igen vælges at modtage pristillæg efter stk. 2. Anmodningen om valg af pristillæg skal indgives inden den 1. oktober for at få virkning fra årsskiftet.
Elproducenter, som alene anvender biogas og forgasningsgas som brændsel, har således mulighed for at vælge at få samme pristillæg som elproducenter, der anvender disse gasser sammen med andre brændsler. Dette betyder, at elproducenten ikke længere får en fast afregning, men får et pristillæg i tillæg til markedsprisen.

Yderligere pristillæg

Ud over det nævnte pristillæg ydes et pristillæg på 26 øre pr. kWh og et pristillæg på 10 øre pr. kWh til elektricitet fremstillet ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse.  Disse pristillæg er en omregning til øre pr. kWh produceret elektricitet af tilskuddet på 26 kr. pr. GJ biogas og tilskuddet på 10 kr. pr. GJ biogas eller forgasningsgas, som fremgår af den energipolitiske aftale af marts 2012, og som skal gælde for alle anvendelser af biogas.

Regulering af pristillæg

Summen af pristillæg og markedspris indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2013 på grundlag af 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til 2007.

Reguleringen udregnes som 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til 2007.

Det vil i praksis sige, at basispristillægget for anlæg, der er helt eller delvist fyrede med biogas, vil stige årligt.

Generelt ser regnestykket således ud:

1 + 60 pct. af (nettoprisindeks 2008- nettoprisindeks 2007)/nettoprisindeks 2007
Du kan finde mere information om nettoprisindekset på Danmarks Statistiks hjemmeside.
Pristillægget på 26 øre/kWh reguleres fra 1. januar 2013 jf. § 43e stk. 2 i forhold til stigningen i prisen for naturgas. 

Regnestykket for reguleringen ser således ud:
Naturgaspris DKK/m3 (foregående år)/antal dage i foregående år (naturgaspris stammer fra gaspointnordic.com historiske priser) = Gennemsnitlig naturgaspris DKK/m3 
Omregning til gennemsnitlig naturgaspris pr. GJ: (Gennemsnitlig naturgaspris DKK/m3*1000)/brændværdi for naturgas (39,6 GJ/1000 Nm3) 
Forskel til basispris: Gennemsnitlig naturgaspris pr. GJ – lovfastsat basispris (53,2 DKK/GJ) 
Nyt pristillæg: 26 øre/kWh – Forskel til basispris
Pristillægget på 10 øre/kWh vil blive reguleret første gang den 1. januar 2016, hvor det nedsættes med 2 øre/kWh pr. år. 

Støttesats

I tabellerne nedenfor er angivet den nuværende samt historiske støttesatser fordelt på tillægstype samt afregningsform

Fast afregning - § 43 a, stk. 2 + 5

Pristillæg Fast afregningspris 79,3 øre kWh
Nettoprisreguleret
Pristillæg - Naturgasreguleret 10 øre/kWh - Fast aftrapning Total
2013 80,2 21,7 10 111,9
2014 80,6 15,1 10 105,7
2015 81 30,7 10 121,7
2016 81,3 33,6 8 122,9
2017 81,5 48,1 6 135,6
2018 82,1 41,5 4 127,6
2019 82,5 20,4 2 104,9

 

Pristillæg - § 43 a, stk. 3 + 5

Elektriciteten sælges på kommercielle vilkår. Producenten modtager foruden nedenstående tillæg betaling for den elektricitet der afsættes på markedet.
 

Pristillæg Pristillæg 43,1 øre/kWh
Nettoprisreguleret
Pristillæg - Naturgasreguleret 10 øre/kWh - Fast aftrapning Total
2013 43,6 21,7 10 75,3
2014 43,8 15,1 10 68,9
2015 44 30,7 10 84,7
2016 44,2 33,6 8 85,8
2017 44,3 48,1 6 98,4
2018 44,6 41,5 4 90,1
2019 44,8 28,4 2 75,2

Forhøjet pristillæg Efter § 43 a, stk. 7, i VE-loven, kan ejere af elproduktionsanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som alene anvender biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse, vælge et forhøjet pristillæg i 10 år fra nettilslutningstidspunktet i stedet for pristillægget efter § 43 a, stk. 2. Tilskud efter § 43 a , stk. 7, kræver forudgående tilsagn.

 

Ansøgning og dokumentation

Der er en række krav din ansøgning om tilsagn om pristillæg skal opfylde. Du skal desuden være opmærksom på kravene til den dokumentation, der skal medsendes.

Ansøgning om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse indsendes til Energistyrelsen. Der skal foreligge én ansøgning pr. anlæg.

Bemærk at der ved ønsket om forhøjet pristillæg efter § 43 a, stk. 7, skal ansøges om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg, forud for projektets påbegyndelse .

Hvis ansøgning for et anlæg ønskes behandlet sammen med ansøgninger for et eller flere andre anlæg, skal dette angives i ansøgningerne. 

Blanketter

Ansøgning om pristillæg - biomasse

Mulighed for forhøjet pristillæg

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for pristillæg efter § 43 a, stk. 7, jf. § 43 a, stk. 8 i lov om fremme af vedvarende energi.

Ejere af elproduktionsanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, og som alene anvender biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse, kan i stedet for at modtage pristillæg efter § 43 a, stk. 2 vælge at modtage pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kWh jf. § 43 a, stk. 7.

For elektricitet fremstillet på anlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes pristillægget, som kan vælges, på samme måde, dog således, at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014 og til og med den 1. januar 2018. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på nettilslutningstidspunktet gældende pristillæg efter 1. eller 2. pkt. Anmodning om valg af pristillæg skal indgives inden nettilslutning af anlægget.

For anlæg på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 7 betinget af Energistyrelsens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Pristillæg til anlæg større end 6 kW er ikke betinget af tilsagn fra Energistyrelsen.

Det er en betingelse for tildeling af pristillægget, at ansøgeren opfylder de krav om adgang til og dokumentation for at modtage tilskud, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller.

Når Energistyrelsen modtager en ansøgning, foretager Energistyrelsen en kontrol af, om pristillægget har tilskyndelsesvirkning. Det kontrolleres ved at påse, om ansøgers samlede omkostninger er større end omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet.

Et tilsagn gives pr. anlæg, og et tilsagn kan ikke opdeles i flere tilsagn.

Nettilslutning

Hvis et anlæg, hvortil Energistyrelsen har givet tilsagn om mulighed for pristillæg, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.

Dispensation

Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra bortfald af tilsagnet, hvis anlægget ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet og forholdet ikke kan tilregnes ejeren af anlægget.

Overdragelse af tilsagn

Et tilsagn om mulighed pristillæg er bundet til den installationsadresse, der er angivet i ansøgningen. Tilsagnet kan ikke overdrages til andre.
Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra ovenstående, hvis der foreligger særlige omstændigheder, eksempelvis hvor tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse.

Manglende tilsagn

Undlader en kommende ejer at indhente tilsagn fra Energistyrelsen om valget af forhøjet pristillæg forud for projektets påbegyndelse, fortabes muligheden for forhøjet pristillæg for elektricitet fra det pågældende anlæg.

Udvidelse af anlæg

Tilsagnet fra Energistyrelsen vil blive givet for elektricitet fremstillet på et anlæg med en nærmere angivet installeret effekt. Ønsker en ejer derfor efterfølgende at udvide anlægget, vil udvidelsen blive betragtet som et nyt selvstændigt projekt, som der skal ansøges om tilsagn til, forud for udvidelsesprojektets påbegyndelse. Ellers fortabes retten til pristillæg for udvidelsen. Udvides anlægget ud over grænsen på 6 kW vil betingelsen for forhøjet pristillæg efter § 43 a, stk. 7, herudover ikke længere være opfyldt, og der vil ikke kunne ydes pristillæg til anlægget.

Det bemærkes i den forbindelse, at det afregningsmæssigt kan være nødvendigt med flere produktionsmålere, hvis kun elektricitet fra dele af et anlæg er berettiget til pristillæg. Et anlæg defineres i øvrigt ud fra, om det er individuelt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

Blanketter

Ansøgning om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg

Tilskyndelsesvirkning

Ud fra en række værdier og oplysninger fastsætter Energistyrelsen, om pristillægget har tilskyndelsesvirkning

De værdier og oplysninger, som anvendes ved kontrollen af tilskyndelsesvirkningen, fastsættes med udgangspunkt i den dag ansøgningen er fyldestgørende.
Ansøgerens samlede omkostninger beregnes som summen af følgende:

 

 1. Etableringsomkostninger omregnet til en årlig annuitetsydelse under antagelse af en 20-årig afskrivningsperiode og med en kalkulationsrente beregnet som den lange obligationsrente + 5 %-point.
 2. Indtægter fra salg af overskydende elektricitetsproduktion fra anlægget.
 3. Årlige driftsomkostninger.
 4. Eventuel rådighedsbetaling.
 5. Årlig betaling for køb af elektricitet.
 6. Årlig betaling af elafgift.
 7. Årlig betaling af nettariffer.
 8. Årlig betaling af abonnement.
 9. Årlig betaling for offentlige forpligtelser.

De omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, som ansøgeren ville have, hvis anlægget ikke blev etableret, beregnes som summen af følgende:

 1. Årlig betaling for køb af elektricitet.
 2. Årlig betaling af elafgift.
 3. Årlig betaling af nettariffer.
 4. Årlig betaling af abonnement.
 5. Årlig betaling for offentlige forpligtelser.

Hvis Energistyrelsens kontrol viser, at ansøgerens omkostninger ved at etablere og drive anlægget, anvende elektricitet fra anlægget til eget forbrug samt sælge eventuelt overskydende elektricitetsproduktion fra anlægget ikke er større end de omkostninger til køb af elektricitet, som ansøgeren ville have, hvis anlægget ikke blev etableret afslås ansøgningen.

Underretning og måling

Som modtager af pristillæg efter § 43 a har du pligt til at underrette Energistyrelsen om alle forhold, der har betydning for pristillæggets varighed og størrelse.

Pristillæg efter § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi er betinget af, at tilskudsmodtageren underretter Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage pristillæg og fastsættelsen af størrelsen og varigheden af pristillæg. Underretning skal ske, så snart et pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor tilskudsmodtageren er blevet bekendt med at forholdet er indtruffet eller, at forholdet vil indtræffe.

Indberetning af måledata

Producenter af biogas skal indberette de måledata til Energistyrelsen, som er nødvendige for at foretage korrekt beregning af tilskud efter § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi.

Omkostninger ved indberetning og måling afholdes af tilskudsmodtageren, medmindre tilskudsmodtageren og biogasproducenten aftaler andet.

 

Afgørelse

Energistyrelsen træffer afgørelse om berettigelse til at modtage pristillæg efter § 43 a i lov om fremme af vedvarende energi og betingelser fastsat i bekendtgørelsen  og tilvalg af pristillæg.

Klageadgang

Energistyrelsens afgørelser som nævnt i Bekendtgørelse nr. 1113 af 22. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller § 22, stk. 1, nr. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. dog § 23.

Energistyrelsens afgørelser som nævnt i Bekendtgørelse nr. 1113 af 22. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller § 22 stk. 1, nr. 2 og 3, kan påklages til Energitilsynet.

Energistyrelsens afgørelser over forhold som nævnt i Bekendtgørelse nr. 1113 af 22. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller § 8, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energistyrelsen.

Energitilsynets afgørelser af klager over forhold som nævnt i Bekendtgørelse nr. 1113 af 22. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller § 22, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.
Klage som nævnt i Bekendtgørelse nr. 1113 af 22. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller § 22, stk. 2 og 3, og §§ 23 og 24 indgives skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Mere om Biogas