Støtte til opgradering og rensning af biogas

Du er støtteberettiget, hvis du er:

  • ejer af et biogas opgraderingsanlæg, der leverer biogas til naturgasnettet, eller
  • ejer af et anlæg der renser biogas, der leverer biogas til bygasnettet

Mere detaljeret information om ansøgning, måling og udbetaling af støtten kan ses i Regler for støtte til opgraderet biogas og renset biogas. 

Støtten til opgraderet og renset biogas består af 3 dele. 

Pristillæg 1: Årligt indeksreguleret
Pristillæg 2: Reguleret ift. naturgasprisen
Pristillæg 3: Reduceres årlig med 2kr./GJ fra 01.01.2016

I gasforsyningslovens §35c er støttesatserne angivet i DKK/GJnedre, dvs. kroner i forhold til gassens energiindhold i nedre brændværdi.

Støttesatserne i oversigten nedenfor er angivet i både DKK/GJnedre og DKK/GJøvre, hvor DKK/GJøvre er en angivelse af kroner i forhold til gassens energiindhold i ØVRE brændværdi. De er derfor omregnet med forholdet mellem nedre brændværdi (NCV) og øvre brændværdi (GCV), som er opgjort til 0,90116 for bionaturgas/opgraderet biogas og renset biogas. Dette forhold er fast for alle blandinger af metan, CO2 og ikke følsomt for eventuelle mængder af kvælstof og ilt.

Energistyrelsen offentliggør den årlige støttesats i løbet af januar.

Første støtteudbetalingen var den 25. januar 2014.

De første støttepenge til godkendte støttemodtagere blev udbetalt den 25. januar 2014 med tilbagevirkende kraft fra den 1. december 2013. Udbetalingerne er baseret på indsendte målinger af produktionen for måneden før inden den 6. arbejdsdag i følgende måned.

Målingerne af opgraderet biogas, der tilføres naturgasnettet, bliver indrapporteret via det netselskab, hvor det opgraderede biogas tilføres gasnettet. Måleoperatøren for renset biogas tilført bygasnettet indrapporterer målingerne til Energistyrelsen via en online målerportal.

Der er konstateret overkompensation for perioden 2020-2022, og derfor nedsættes pristillæg 1 med 3,8 kr. pr. leveret GJ opgraderet eller renset biogas i en treårig periode fra den 1. marts 2024 til og med den 28. februar 2027. Støttesatsen i 2024 nedsættes efter den årlige indeksregulering er foretaget, og i 2025 og 2026 er det den nedsatte støttesats fra det foregående år, der indeksreguleres. 1. marts 2027 opjusteres satsen tilbage til indeksreguleret sats uden støttenedsættelse. 

Download oversigt over aktuelle støttesatser

Mere om Biogas