Biomasse

Efter 1. april 2019 vil der være to støtteordninger til eksisterende biomasseanlæg:

  • En støtteordning til ikke-afskrevne anlæg, som fortsat vil kunne få støtte på 15 øre/kWh.
  • En støtteordning til afskrevne anlæg, affaldsanlæg m.m., hvor der kun gives støtte til driftsomkostninger. Støtteordningen til afskrevne værker m.m. vil først træde i kraft, når EU-kommissionen har godkendt ordningen.

Ny støtteordning for afskrevne værker

Folketinget har vedtaget en ny driftsstøtteordning, som omfatter de værker, der ikke længere kan fortsætte med at modtage pristillæg på 15 øre/kWh. Støtten gives bl.a. til afskrevne værker. Der ydes et pristillæg svarende til de løbende meromkostninger ved at producere elektricitet fra afbrænding af biomasse i forhold til anvendelsen af kul. Ordningen blev vedtaget af Folketinget i december 2018 som en ændring af lov om fremme af vedvarende energi i § 45 b.

Der vil under den nye støtteordning blive fastsat to støttesatser. En støttesats gives til træpiller, og en anden støttesats gives til øvrige støtteberettigede biomassebrændsler inkl. træflis og halm. Støttesatserne beregnes en gang årligt.

Ansøgningsskema

Ansøgning om tilsagn skal sendes til ens@ens.dk, indled emnefeltet med ”§45b VEL”       

Nye støttesatser i 2020 for biomassebaseret elektricitet

Energistyrelsen har nu fastsat nye støttesatser i 2020 til biomassebaseret elektricitet for driftsstøtteordningen for afskrevne anlæg.

  • Støttesatsen i 2020 for træpiller er 8 øre/kWh.
  • Støttesatsen i 2020 for andre biomassebrændsler er 0 øre/kWh.

Læs notat om beregningen af støttesatserne