Biomasse

Efter 1. april 2019 vil der være to støtteordninger til eksisterende biomasseanlæg.

  • En støtteordning til ikke-afskrevne anlæg, som fortsat vil kunne få støtte på 15 øre/kWh.
  • En anden støtteordning til afskrevne anlæg, affaldsanlæg m.m., hvor der gives støtte til driftsomkostninger. Støtteordningen til afskrevne værker m.m. vil først træde i kraft, når EU-kommissionen har godkendt ordningen.

Fremtidig støtte kræver ansøgning

Loven som fastlægger reglerne for støtte til biomasse blev vedtaget i Folketinget den 6. december 2018.

Læs lovforslaget og materiale om Folketingets behandling på ft.dk.

Læs den vedtagne lov på retsinformation.dk

Se nyeste lovbekendtgørelse på retsinformation.dk

For at fortsætte støtten på 15 øre pr. kWh efter 1. april 2019 i den resterende afskrivningsperiode er det et krav til alle anlæg, at de søger om tilsagn fra Energistyrelsen. Fristen for at indsende ansøgning om tilsagn for ikke afskrevne anlæg er den 17. februar 2019.

En bekendtgørelse om bl.a. krav til opnåelse af tilsagn om støtte til ikke-afskrevne anlæg er blevet offentliggjort. Læs om bekendtgørelsen på retsinformation.dk.

 

Ansøgning om tilsagn om pristillæg på 15 øre/kWh efter den 1. april 2019

Ansøgningsfristen for ikke-afskrevne værker til at ansøge om tilsagn om pristillæg på 15 øre/kWh 2019 udløb den 17. februar 2019. Energistyrelsen har modtaget i alt 21 ansøgninger. Alle ansøgninger er blevet færdigbehandlet, og der er truffet afgørelse i alle sagerne inden den 1. april 2019, hvor den nuværende statsstøttegodkendelse udløber. Alle de værker, som har ret til forsættelse af pristillæg på 15 øre/kWh efter den 1. april 2019, vil derfor kunne fortsætte støtten uden afbrydelse.

Ny støtteordning for afskrevne værker

Folketinget har vedtaget en ny driftsstøtteordning, omfatter de værker, som ikke længere har ret til at fortsætte med at modtage pristillæg på 15 øre/kWh til elektricitet efter den 1. april 2019. Støtten gives bl.a. til afskrevne værker. Der ydes et pristillæg svarende til de løbende meromkostning ved at producere elektricitet fra afbrænding af biomasse i forhold til anvendelsen af kul. Ordningen blev vedtaget af Folketinget i december 2018 som en ændring af lov om fremme af vedvarende energi i § 45 b.

Der vil under den nye støtteordning blive to støttesatser. En støttesats gives til træpiller, og en anden støttsats gives til øvrige støtteberettigede biomassebrændsler inkl. træflis og halm.
Den nye støtteordning kræver imidlertid godkendelse af EU-Kommissionen som følge af statsstøtteretningslinjerne. Energistyrelsen er i dialog med EU-Kommissionen om godkendelsen. Energistyrelsen forventer at sende udkast til bekendtgørelse om støtte til afskrevne værker i høring i løbet af foråret.

Der kan endnu ikke søges om støtte efter denne ordning. Så snart ordningen træder i kraft, og der kan ansøges, vil det blive offentliggjort på denne hjemmeside

 

Orienteringsmøder

Energistyrelsen takker for aktiv deltagelse på de to informationsmøder om støtte til elproduktion fra afbrænding af biomasse den 7. og 9. januar 2019. Se præsentationen fra møderne her: 

Støtte til biomasse-elproduktion efter 1. april 2019