Ejerskifte sol og husstandsvind

Ved køb eller salg af ejendomme

I forbindelse med køb og salg af ejendomme med solcelleanlæg eller husstandsvindmølle, skal der anmeldes ejerskifte hos Energistyrelsen.

Det er Energistyrelsens opgave at registrere elproducerende ve-anlæg (eksempelvis Solceller og vindmøller) og ejere heraf i Stamdataregisteret. Derfor skal ny ejer udfylde, og indsende, en ejerskifteblanket til Energistyrelsen.

Det er kun muligt at have registreret en ejer af anlægget i Energistyrelsens system, også selvom der er flere ejere af ejendommen. En evt. udbetaling sker via Nem konto, hvorfor det kun er en ejer, som kan registreret. Der skal derfor kun indsendes en blanket for skift af ejer. Ejer skal stemme overens med registreret ejer jf. tingbogen.

 

I forbindelse med Energistyrelsens sagsbehandling af anlæg tilsluttet i en forbrugsinstallation, tager Energistyrelsen udgangspunkt i, hvem der er registreret som ejer af ejendommen i Tinglysningen, ligesom ejerskiftet foretages pr. den dato for overtagelse, der fremgår af Tinglysningen.

Energistyrelsen tager ligeledes udgangspunkt i, at ny ejer har registreret bopæl på anlægsadressen jf. CPR registret, med mindre der er tale om eksempelvis en udlejningsejendom, et sommerhus eller en bolig uden bopælspligt.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Grupper

Dit anlæg er som udgangspunkt registreret i en afregningsgruppe. Du kan læse mere om grupperne her.

Gruppe 1 og 2 = Timebaseret nettoafregning.

Gruppe 3 = øjebliksafregning.

Hvis du sætter et forkert kryds i din gruppe i din ejerskifteblanket, vil Energistyrelsen altid tage udgangspunkt i den gruppe, anlægget er godkendt til i vores system. Når ejerskiftet er godkendt, kan du finde blanket for gruppeskifte her.

Ejerskifte årsbaseret nettoafregning

Ved ejerskifte sker der altid en sagsbehandling, idet den nye ejer også skal opfylde betingelserne for årsbaseret nettoafregning – gruppe 6.

Ny ejer eller lejer kan  fortsætte med årsbaseret nettoafregning såfremt følgende betingelser fortsat er opfyldt:
- anlægget ikke er eller har været frakoblet/tilsluttet på ny
- at der ikke er sket ændringer i anlægget
- anlægget ikke kommer til at forsyne erhverv
- der er overensstemmelse mellem ejer og forbruger af anlægget.

Er der tale om udlejning af en ejendom til privat bolig, vil det være lejeren, der skal opfylde betingelserne ovenfor.

Hvorvidt ny ejer kan overtage aftalen om årsbaseret nettoafregning beror på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

Ejerskifte – nettoafregning og øjebliksafregning

Ved ejerskifte sker der altid en sagsbehandling for at se om den nye ejer opfylder kravene for timebaseret nettoafregning i gruppe samt øjebliksafregning.

Ny ejer eller lejer kan fortsætte med timebaseret nettoafregning såfremt følgende betingelser er opfyldt:

-  anlægget ikke er eller har været frakoblet/tilsluttet på ny
-  der ikke er sket ændringer i anlæggets effekt
-  der er overensstemmelse mellem ejer og forbruger af anlægget.

Såfremt anlægget er godkendt til forhøjet pristillæg, gælder de samme kriterier som for Årsbaseret nettoafregning.

Hvorvidt ny ejer kan overtage aftalen om timebaseret nettoafregning beror på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Erhverv 

En af betingelserne for at opnå ret til årsbaseret nettoafregning eller forhøjet pristillæg, er, at anlægget forsyner en husstand. Hvis der alene er en forbrugsinstallation på adressen, vil anlægget forsyne husstand og et evt. erhverv på adressen. Som udgangspunkt kan en overdragelse til ny ejer ikke godkendes, hvis der er erhverv på anlægsadressen. Det beror dog på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Særligt for ejendomsmæglere og boligadvokater

I vejledningen finder du svar på ofte stillede spørgsmål om anlæggets stamdata, afregningsform og registrering af ejerforhold i forbindelse med køb og salg af ejendomme med et elproducerende VE-anlæg.

Vejledning for anmeldelse om skift af ejer som tredjepart

Overdragelse af pristillæg – til lejer eller andelshavere

Energistyrelsen registrerer ejeren af anlægget. Såfremt anlægget er godkendt til pristillæg, kan ejeren af anlægget vælge at overdrage pristillægget til en eventuel lejer. Dette gøres ved at udfylde blanketten til overdragelse af pristillæg.

Du kan finde blanketten her

Det er kun i det tilfælde, hvor ejeren af anlægget ønsker at overdrage pristillægget, at Energistyrelsen registrerer en lejer.

På anlæg uden pristillæg registrerer Energistyrelsen ikke en lejer.

Særligt for Andelshavere

Hvis Energistyrelsen skal registrere andelshaver, som ejer af anlægget, skal andelshaver dokumentere, at anlægget er købt og betalt af andelshaver, og dermed indgår som en del af købet. Dokumentationen kan fx være en købsaftale, hvori det fremgår, at anlægget indgår i handlen. I disse tilfælde registrerer Energistyrelsen andelshaver som anlægsejer i Stamdataregistret. I så fald skal der indsendes en blanket om anmeldelse af skift af ejer.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Hvis det er andelsforeningen, der ejer anlægget, men andelshaver overtager forbrugsretten af anlægget fra tidligere andelshaver, registrerer Energistyrelsen andelsforeningen som anlægsejer i stamdataregistret. Energistyrelsen registrerer kun ejer af anlægget, og ikke forbruger af anlæggets produktion.

Hvis anlægget er godkendt til pristillæg, kan ejeren af anlægget (andelsforeningen) vælge at overdrage pristillægget til en eventuel andelshaver. Dette gøres ved at udfylde blanketten til overdragelse af pristillæg.

Du kan finde blanketten her

Ved skilsmisse – ændring af ejerforhold af anlægsadressen

Når man skal skilles, og den ene part overtager ejendommen samt anlægget, skal der anmeldes ejerskifte til Energistyrelsen.

Vær opmærksom på, at parten skal være registreret i tingbogsattesten, for at vi kan foretage ejerskiftet til den rette ejer. Du finder blanketten her:

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med dit nemID og udfylde den digitale blanket.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde den digitale blanket.

Ved bobehandling (dødsfald, konkurs mv.)

Ved konkurs

I forbindelse med konkurs, skal der indsendes en kopi af kuratorattest.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Ved dødsfald

I forbindelse med dødsfald, skal der indsendes en kopi af skifteretsattesten til Energistyrelsen, sammen med oplysning om telefonnummer og eventuel e-mailadresse på den eller de personer der overtager boet.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Uskiftet bo 

Energistyrelsens ejerskifteblanket skal udelukkende indsendes, såfremt afdødes ægtefælle overdrager ejendommen til en anden. Hvis ægtefællen overtager anlægget, skal der blot indsendes en kopi af skifteretsattesten til Energistyrelsen.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Privat skifte 

Ved privat skifte er boet udleveret til arvingerne efter afdøde. Hvis der er flere arvinger er alle arvingerne tegningsberettigede i fællesskab. Ønsker arvingerne at give fuldmagt til én af arvingerne, advokat eller anden, skal der foreligge fuldmagter fra de enkelte arvinger, Fuldmagten skal vedlægges skifteretsattesten.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Bobestyrerbo

Ved bobestyrerbo er boet af Skifteretten udleveret til en bobestyrer (som regel en advokat), som dermed er den tegningsberettigede for boet.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Vindstød – bekræftelse

Energistyrelsen har til opgave at registrere ejeren af anlægget i Stamdataregistret. Vi har ikke en aftale om at dele oplysninger med Vindstød. Vindstød skal derfor, på egen hånd, sørge for at registrere den korrekte ejer af anlægget. Dette skal de gøre, uanset hvornår Energistyrelsen registrerer den nye ejer. Du kan derfor, hvis du er registreret som ejer i Tingbogen, henvise Vindstød hertil.

 

Kvittering

Når du indsender en ansøgning via mail, post eller e-boks, vil Energistyrelsen sende dig en kvittering for modtagelse, når ansøgningen er tastet i vores system.

Når du udfylder din ansøgning via borger.dk, skal du selv huske at downloade din kvittering til sidst. Det er ikke muligt for Energistyrelsen at fremsøge din kvittering fra borger.dk.