Ejerskifte sol og husstandsvind

Ved køb eller salg af ejendomme

I forbindelse med køb og salg af ejendomme med et solcelleanlæg eller husstandsvindmølle, skal der anmeldes ejerskifte hos Energistyrelsen, hvis anlægget er berettiget til pristillæg eller andre ydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024 om fremme af vedvarende energi.

Energistyrelsen registrerer ikke ejeroplysninger på anlæg, som ikke er godkendt til pristillæg eller andre ydelser.

Det er Energistyrelsens opgave at registrere elproducerende ve-anlæg (eksempelvis solceller og vindmøller) og ejere heraf i Stamdataregisteret. Derfor skal ny ejer udfylde, og indsende, en ejerskifteblanket til Energistyrelsen.

Det er kun muligt at registrere én ejer af et anlæg i Energistyrelsens Stamdataregister, også selvom der er flere ejere af ejendommen. En evt. udbetaling sker via Nem konto, hvorfor det kun er én ejer, som kan registreres. Der skal derfor kun indsendes én blanket for skift af ejer. Den ejer der indsender blanketten skal stemme overens med den ejer der fremgår jf. Tingbogen.

Hvordan behandler Energistyrelsen en sag om ejerskifte?

I forbindelse med Energistyrelsens sagsbehandling af anlæg med et egetforbrug, tager Energistyrelsen udgangspunkt i, hvem der er registreret som ejer af ejendommen i Tinglysningen, ligesom ejerskiftet foretages pr. den dato for overtagelse, der fremgår af Tinglysningen.

Energistyrelsen tager ligeledes udgangspunkt i, at ny ejer har registreret bopæl på anlægsadressen jf. CPR-registret, med mindre der er tale om eksempelvis en udlejningsejendom, et sommerhus eller en bolig uden bopælspligt.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på  virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

 

Afregningsgruppe

Dit anlæg er som udgangspunkt registreret i en afregningsgruppe. 

Betingelser for ejerskifte ved årsbaseret nettoafregning og forhøjet pristillæg
Ved ejerskifte sker der altid en sagsbehandling, da den nye ejer også skal opfylde betingelserne for årsbaseret nettoafregning eller forhøjet pristillæg.

Ny ejer eller lejer kan fortsætte med årsbaseret nettoafregning eller forhøjet pristillæg, såfremt følgende betingelser fortsat er opfyldt:

  • Anlægget er eller har ikke været frakoblet/tilsluttet på ny
  • Der er ikke sket ændringer i anlæggets effekt
  • Anlægget kommer ikke til at forsyne erhverv
  • Der er overensstemmelse mellem ejer og forbruger af anlægget.


En af betingelserne for at opnå ret til årsbaseret nettoafregning eller forhøjet pristillæg, er, at anlægget ikke må forsyne erhvervsmæssigt elforbrug.Som udgangspunkt kan en overdragelse til ny ejer ikke godkendes, hvis der er erhverv på anlægsadressen, medmindre der er to forbrugsinstallationer på adressen, således at anlægget udelukkende forsyner husstanden. 

Er der tale om udlejning af en ejendom til privat bolig, vil det være lejeren, der skal opfylde betingelserne ovenfor.

Hvorvidt ny ejer eller lejer kan overtage aftalen om årsbaseret nettoafregning eller forhøjet pristillæg, beror på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Betingelser for ejerskifte ved nettoafregning og øjebliksafregning

Ved ejerskifte sker der altid en sagsbehandling, da den nye ejer også skal opfylde betingelserne for timebaseret nettoafregning eller øjebliksafregning.

Ny ejer eller lejer kan fortsætte med timebaseret nettoafregning eller øjebliksafregning, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • Anlægget er eller har ikke været frakoblet/tilsluttet på ny
  • Der er ikke sket ændringer i anlæggets effekt
  • Der er overensstemmelse mellem ejer og forbruger af anlægget.t

Er der tale om udlejning af en ejendom til privat bolig, vil det være lejeren, der skal opfylde betingelserne ovenfor.

Hvorvidt ny ejer eller lejer kan overtage aftalen om timebaseret nettoafregning eller øjebliksafregning, beror på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Sådan anmelder du et ejerskifte

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på  virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

Vejledning for anmeldelse om skift af ejer som ny eller kommende ejer

Særligt for ejendomsmæglere og boligadvokater

I vejledningen finder du svar på ofte stillede spørgsmål om anlæggets stamdata, afregningsform og registrering af ejerforhold i forbindelse med køb og salg af ejendomme med et elproducerende VE-anlæg.

Vejledning for anmeldelse om skift af ejer som tredjepart

Overdragelse af pristillæg – til lejer eller andelshaver

Energistyrelsen registrerer ejeren af anlægget i Stamdataregisteret. Hvis anlægget er godkendt til pristillæg, kan ejeren af anlægget vælge at overdrage pristillægget til en eventuel lejer. Hvis du ønsker at overdrage pristillæg til lejer/andelshaver, skal du udfylde blanketten om overdragelse af pristillæg.

Download blanket til overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Det er kun i det tilfælde, hvor ejeren af anlægget ønsker at overdrage pristillægget, at Energistyrelsen registrerer en lejer i Stamdataregisteret.

På anlæg uden pristillæg registrerer Energistyrelsen ikke en lejer.

Særligt for andelshavere

Hvis Energistyrelsen skal registrere andelshaver, som ejer af anlægget, skal andelshaver dokumentere, at anlægget er købt og betalt af andelshaver, og dermed indgår som en del af købet. Dokumentationen kan for eksempel være en købsaftale, hvori det fremgår, at anlægget indgår i handlen. I disse tilfælde registrerer Energistyrelsen andelshaver som anlægsejer i Stamdataregistret. I så fald skal der indsendes en blanket om anmeldelse af skift af ejer.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på  virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

Hvis det er andelsforeningen, der ejer anlægget, men andelshaver overtager forbrugsretten af anlægget fra tidligere andelshaver, registrerer Energistyrelsen andelsforeningen som anlægsejer i Stamdataregistret. Energistyrelsen registrerer kun ejer af anlægget, og ikke forbruger af anlæggets produktion.

Hvis anlægget er godkendt til pristillæg, kan ejeren af anlægget (andelsforeningen) vælge at overdrage pristillægget til en eventuel andelshaver. Dette gøres ved at udfylde blanketten for overdragelse af pristillæg.

Download blanket til overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Ved skilsmisse – ændring af ejerforhold for anlæg

Ved skilsmisse og den ene part overtager ejendommen, og dermed anlægget, skal der anmeldes ejerskifte til Energistyrelsen.

Energistyrelsen tager udgangspunkt i, hvem der er registreret som ejer af ejendommen i Tinglysningen, ligesom ejerskiftet foretages pr. den dato for overtagelse, der fremgår af Tingbogen. 

Du kan læse mere om gældende betingelser for ejerskifte under overskriften ”ved køb eller salg af ejendomme”.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med MitID og udfylde den digitale blanket.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på   virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde den digitale blanket. 

Ved bobehandling (dødsfald, konkurs mv.)

I forbindelse med bobehandling af en ejendom med et VE-anlæg, skal der gives besked til Energistyrelsen, hvis anlægget er berettiget til pristillæg eller andre ydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024 om fremme af vedvarende energi.

Energistyrelsen registrerer ikke ejeroplysninger på anlæg, som ikke er godkendt til pristillæg eller andre ydelser.

Ved konkurs

I forbindelse med konkurs, skal der indsendes en kopi af kuratorattest.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Ved dødsfald

I forbindelse med dødsfald, skal der indsendes en kopi af skifteretsattesten til Energistyrelsen, sammen med oplysning om telefonnummer og eventuel e-mailadresse på den eller de personer der overtager boet.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Uskiftet bo 

Energistyrelsens ejerskifteblanket skal udelukkende indsendes, såfremt afdødes ægtefælle overdrager ejendommen til en anden. Hvis ægtefællen overtager anlægget, skal der blot indsendes en kopi af skifteretsattesten til Energistyrelsen.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Privat skifte 

Ved privat skifte er boet udleveret til arvingerne efter afdøde. Hvis der er flere arvinger er alle arvingerne tegningsberettigede i fællesskab. Ønsker arvingerne at give fuldmagt til én af arvingerne, advokat eller anden, skal der foreligge fuldmagter fra de enkelte arvinger, Fuldmagten skal vedlægges skifteretsattesten.

Ved spørgsmål kontaktes bobehandling@ens.dk

Vindstød – bekræftelse

Vindstød udbetaler spotprisen for anlæg med pristillæg. Hvis dit anlæg er godkendt til pristillæg, skal du være opmærksom på, at du også skal registreres som ejer af anlægget hos Vindstød. 

Energistyrelsen har til opgave at registrere ejeren af anlægget i Stamdataregistret. Vi har ikke en aftale om at dele oplysninger med Vindstød. Vindstød skal derfor, på egen hånd, sørge for at registrere den korrekte ejer af anlægget. Dette skal de gøre, uanset hvornår Energistyrelsen registrerer den nye ejer. 

Hvis du er registreret som ejer i Tingbogen, kan du henvise Vindstød hertil.
Du kan kontakte Vindstød på telefon 88 63 88 65 (vælg personlig betjening), eller på mail, ve@vindstoed.dk.

 

Kvittering ved anmeldelse om skift af ejer

Når du udfylder din ansøgning digitalt via borger.dk eller virk.dk, skal du selv huske at downloade din kvittering til sidst. Det er ikke muligt for Energistyrelsen at fremsøge din kvittering fra borger.dk eller virk.dk.