VE-bonusordningen

VE-bonusordningen er indført pr. 1. juni. 2020, hvorfor følgende regler kun gælder for VE-anlæg, som opnår en byggetilladelse efter 1. juni 2020.

VE-bonusordningen giver beboere af beboelsesejendomme, som er beliggende i en afstand af op til 8 x vindmøllehøjden eller 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg mulighed for at få en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af anlæggets kapacitet i hele anlæggets levetid.

For anlæg der har opnået en byggetilladelse før 1. januar 2021

Udbetalingen baseres på anlæggets produktion fra 5 kW og el markedsprisen og være skattefrie. Det forventes, at den gennemsnitslige årlige udbetaling pr. husstand for vindmøller vil være ca. 5.000 og for solceller ca. 2.000 kr., samt at den samlede VE-bonus maksimalt udgør 1,5 % af anlæggets kapacitet.

For anlæg der har opnået en byggetilladelse efter 1. januar 2021

Udbetalingen baseres på anlæggets produktion fra 6,5 kW og el markedsprisen og være skattefrie. Det forventes, at den gennemsnitslige årlige udbetaling pr. husstand for vindmøller vil være ca. 6.500 og for solceller ca. 2.500 kr., samt at den samlede VE-bonus maksimalt udgør 1,5 % af anlæggets kapacitet.

Reglerne for VE-bonusordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi § 13 (VE-loven).  Læs lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021 samt bekendtgørelse nr. 2161 af 14. december 2020 om VE-bonusordningen til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker. 

Projekter omfattet af VE-bonusordningen

VE-bonusordningen gælder for:

 • Vindmøller over 25 m og tilknyttede lysmarkeringsmaster, der opstilles på land.
 • Havvindmøller, som etableres uden for udbud.
 • Havvindmøller, som etableres efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker.
 • Solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover.
 • Solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og her en installeret effekt på 50 kW eller derover og under 500 kW, og som ligger i en afstand på 500 m eller derunder fra et andet solcelleanlæg på terræn på 50 kW eller derover, der enten er nettilsluttet eller har opnået byggetilladelse, og hvor disse anlæg har en samlet effekt på 500 kW eller derover.
 • Solcelleanlæg der nettilsluttes på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller.
 • Bølgekraftanlæg eller vandkraftværker, der har vundet ret til pristillæg efter et teknologineutralt udbud
 • Hybridanlæg

Læs vidensblad for VE-bonusordningen

Læs vejledning til beregning af VE-bonus 

Vejledningen indeholder en mere dybdegående beskrivelse af, hvordan VE-bonus beregnes. 

Energistyrelsen rolle i VE-bonusordningen

Energistyrelsen;

 • udarbejder adresseliste og oversigtskort over de ejendomme som er omfattet VE-bonusordningen,
 • redegør på det offentlige møde for VE-bonusordningen, og
 • besvarer spørgsmål vedr. VE-bonusordningen.

Information om kommende projekter

Opstilleren er forpligtet til at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for projektets konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme. Mødet vil som udgangspunkt blive afholdt i høringsperioden for det kommunale plangrundlag for vindmølle- og solcelleprojekter eller senest 8 uger efter der er indgået kontrakt om pristillæg ved bølgekraftanlæg og vandkraftsværker.

Indkaldelsen til det offentlige møde vil ske skriftlige via Digital Post, som udsendes af Energistyrelsen på vegne af opstiller til ejere og beboere i det område, hvor anlægget skal opstilles. Af den skriftlige meddelelse vil der bl.a. fremgå informationer om projekter samt dato og tidspunkt for det offentlige møde.

Energistyrelsen orienterer på mødet om værditabsordningen samt om salgsoptions- og VE-bonusordningen.

Du skal være opmærksom på, at accept af VE-bonus skal meddelelses opstiller inden 8 uger efter afholdelse af det offentlige møde.

Hvem er berettiget til VE-bonus

VE-bonusordningen omfatter kun de husstande, der allerede var opført eller som var byggeprojekt med gyldig byggetilladelse på tidspunktet for det offentlige møde.

Husstanden skal derudover have bopæl i en beboelsesejendom, som er helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til:

 • Otte gange møllehøjden fra en vindmølle om fattet af VE-lovens § 13
 • 200 meter fra et solcelleanlæg, bølgekraftanlæg eller vandkraftværk omfattet af VE-lovens § 13

Ved husstand forstås:

”Samtlige beboere, som er registeret i CPR med bopæl på samme adresse i en beboelsesejendom uanset relationerne mellem beboere”.

Ved beboer forstås:

”En person, der er fyldt 18 år, som er registeret i CPR-registeret med bopæl på en adresse i en beboelsesejendom ved et vedvarende energianlæg, der er omfattet af VE-lovens § 13”.

Meddelelse af accept af VE-bonus

Husstande, der ønsker at acceptere opstillers tilbud om VE-bonus, skal meddele deres accept af tilbuddet skriftligt til opstilleren inden 8 uger efter afholdelsen af det offentlige møde. Meddelelsen skal sendes skriftligt til den af opstiller oplyste e-mail eller postadresse.  

Meddelelsen kan alene accepteres af beboere af beboelsesbygninger, som er helt eller delvist beliggende i en afstand af op til 8 x vindmøllehøjden eller 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg, vandkraftværk eller bølgekraftanlæg.

Ved meddelelsen af accept, skal husstanden oplyse følgende:

 • Navn på det projekt, accepten vedrører.
 • Navn på beboere i husstanden på accepttidspunktet.
 • Adressen på BBR for beboelsesejendommen, som husstanden har bopæl i.
 • Navn på den beboer i husstanden, der skal modtage digital post vedrørende VE-bonussen på husstandens vegne.

Ved meddelelse af accept skal alle beboere i husstanden underskrive accepten med oplysninger om;

 • hvordan udbetalingen skal fordeles mellem beboerne i husstanden,
 • hvilke beboere i husstanden, som opstiller skal udbetale VE-bonussen til, og som dermed er ansvarlig for fordelingen af VE-bonus i husstanden, og
 • hvilken bankkonto beløbet skal udbetales til.

Udbetaling af VE-bonus

Husstanden er berettiget til VE-bonus fra første produceret kWh fra anlægget og i hele anlæggets levetid, dog ophører en beboers ret til at modtage VE-bonus, hvis beboeren fraflytter husstanden.

VE-bonus udbetales skattefrit til husstanden én gang årligt bagudrettet med frist den 1. maj og beregnes af hele anlæggets produktion

VE-bonus udgør:

 • Andel af elproduktionen (%) = (VE-bonus(MW) / (samlet kapacitet(MW) * 100, og skal beregnes af VE-anlæggets produktion fra 5 til 6,5 kW, alt efter om VE-anlægget har opnået en byggetilladelse før eller efter 1. januar 2021.

VE-bonus opgøres på månedlig basis efter følgende formel:

 • Bonus (kr.) = andel af elproduktionen (%) * elpris (kr./kWh) * produktion (kWh)

Den gennemsnitslige månedlige elpris benyttes i udregningen af VE-bonussen. Den elspotpris, som opstilleren har modtaget som afregning for den leverede elektricitet, anvendes. Hvis anlægget i en periode ikke leverer strøm til el-nettet, men i stedet producerer elektricitet til egen forbrugsinstallation, benyttes den gennemsnitslige månedlige spotpris i det relevante prisområde i udregningen af VE-bonussen i den periode, hvor der ikke leveres strøm til el-nettet. 

Den samlede VE-bonus, som opstiller skal udbetale, kan maksimalt udgøre 1,5 pct. af anlæggets kapacitet. Såfremt udbetalingen af VE-bonus udgør mere end 1,5 pct. af anlæggets kapacitet, fordele bonussen ligeligt på alle berettigede husstande.

Opstiller har pligt til at sikre, at de husstande, der har ret til VE-bonus, og som har accepteret tilbud om VE-bonus, modtager den korrekte udbetaling af VE-bonus. 

VE-bonus til en husstand udbetales til den beboer, der er ansvarlig for fordelingen af VE-bonus i husstanden. VE-bonus udbetales til den af beboerne i husstanden oplyste bankkonto.

Fraflytning og overdragelse af retten til VE-bonus

Ved en beboers fraflytning eller ved en ny beboers tilflytning til en husstand med ret til VE-bonus skal beboeren oplyse opstilleren om fra- eller tilflytning, samt dato for fra- eller tilflytningen. Husstanden skal herefter indsende en ny meddelelse om accept af VE-bonus til opstilleren.

Retten til VE-bonus ophører ved udgangen af den måned, beboeren er flyttet fra husstanden. Fraflyttede beboeres ret til VE-bonus overgår til nye beboere, der flytter ind i husstanden. Retten overgår ved begyndelsen af den første hele måned efter beboeren er flyttet ind i husstanden. Flytter ingen ny beboer ind i husstanden overgår den fraflyttede beboers ret til VE-bonus til de resterende beboere i husstanden

Tidspunktet for en beboers ind- eller fra flytning i en husstand bestemmes af den ind- eller fraflytningsdato, der er registeret i CPR.

En beboer i en husstand med ret til VE-bonus, der er ejer af beboelsesejendommen og har benyttet sig af retten til salgsoption, jf. VE-loven §6a, har ret til at modtage VE-bonus frem til udgangen af den måned, hvor beboeren flytter fra ejendommen.