Oprindelsesgaranti for fjernvarme og fjernkøling

Oprindelsesgarantier er først og fremmest en deklaration over for slutbrugere af energi. Oprindelsesgarantier bliver også udstedt for at fremme salget af energi fra vedvarende energikilder, da forbrugerne får mere gennemsigtige og verificerede oplysninger om oprindelsen af den energi fra vedvarende energikilder, som udbydes på markedet. Derved vil oprindelsesgarantier have en indirekte effekt via øgede indtægter til VE-produktion, som kan lede til en udbygning af eksisterende eller nye VE-produktionsanlæg.

Hvad skal jeg gøre?

Oprindelsesgarantier kan kun udstedes til produktion på anlæg, som er registreret i Energistyrelsen oprindelsesgarantiregister. Hvis anlægget ikke er oprettet endnu, kan der anmodes om oprettelse via skemaet ”Anmodning om oprettelse i Energistyrelsens Oprindelsesgarantiregister”, som kan findes under afsnittet ”Ansøgningsmateriale”.

For hvert anlæg, der er oprettet i oprindelsesgarantiregisteret, skal producenten indberette måledata om produktionen af fjernvarme eller fjernkøling. Måledata skal indberettes senest den 6. hverdag efter produktionsmånedens afslutning for, at få oprindelsesgarantier udstedt i den efterfølgende måned. Hvis der anvendes flere brændsler, skal forbruget af hvert brændsel måles eller beregnes særskilt, således at produktionen kan opdeles forholdsmæssigt i andele hvortil der kan udstedes oprindelsesgarantier.

Når produktionsenheden er oprettet i Oprindelsesgarantiregisteret, kan der anmodes om udstedelse af oprindelsesgarantier for produktion af fjernvarme eller fjernkøling fra vedvarende energikilder via skemaet ”Anmodning om udstedelse af oprindelsesgarantier for produktion af fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder”.

Producenten har mulighed for at give tredjemand fuldmagt til at anmode om udstedelse af oprindelsesgarantier og modtage disse.  

En oprindelsesgaranti kan frit overføres mellem kontohavere i det digitale system og når oprindelsesgarantien er anvendt, skal garantien annulleres i systemet.  Der genereres herefter en annulleringsbekræftelse. Annulleringsbekræftelsen dokumenterer over for slutbrugeren, at denne har modtaget varme eller køling baseret på vedvarende energi.

Fremsendelse af måledata

Det påhviler ejeren af anlæg tilmeldt Energistyrelsens Oprindelsesgarantiregister, at indberette målinger til brug for udstedelse af oprindelsesgarantier. I forbindelse med oprettelse af anlægget skal der fremsendes et principdiagram hvori der redegøres for målesystemet.

Anlægsejeren indberetter herefter produktionen af varme eller køling baseret på vedvarende energikilder via Energistyrelsens Selvbetjeningsportal. I forbindelse med anmodning om oprettese af produktionsanlægget, findes der i blanketten hertil, i bilag 2 en anmodningsblanket til oprettelse som bruger i selvbetjeningsportalen.

Målingen for en given produktionsmåned skal indberettes senest den 6. hverdag efter produktionsmånedens afslutning for at oprindelsesgarantier kan udstedes i kalendermåneden efter produktionsmånedens afslutning. F.eks. skal målingen for august 2021 indberettes senest den 8. september 2021 for at oprindelsesgarantier for august måned bliver disponible i september. Såfremt denne deadline ikke overholdes, vil oprindelsesgarantier for produktionsmåneden først være tilgængelige i den efterfølgende måned.

Gyldighed

Anvendelse af en oprindelsesgaranti skal finde sted senest 12 måneder efter den kalendermåned, hvori produktionen af den omhandlede energi har fundet sted. Garantien skal annulleres af energileverandøren, når den er anvendt. En oprindelsesgaranti, der ikke annulleres, udløber senest 18 måneder efter produktionen af energienheden.