Miljø- og energiledelse i vandselskaber

Energistyrelsen giver med denne side vandselskaber viden om muligheden for at indføre energiledelse. Kvalitetssikring og miljøledelse hører under Miljøministeriets ansvarsområde, og du kan finde mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside. Vejledningen om miljø- og energiledelse sker i henhold til vandsektorlovens § 23.

Miljø- og energiledelse kan hjælpe vandselskaber med at få bedre styr på ressource- og energiforbrug og udledninger. Det er dog frivilligt for vandselskabet at indføre miljø- og energiledelse.

For vandselskaber er der god mening i at kæde både kvalitetssikring, miljø- og energiledelse sammen i et samlet ledelsessystem.

  • Samme beskrivelser skal ikke laves flere gange. Både energi- og miljøledelse handler f.eks. om at indføre en systematik i måden at drive virksomheden med henblik på at opnå bestemte mål.
  • Forsyningen for bedre overblik oven dens samlede klimabelastning. Forbrug af energi og ressourcer påvirker udledning.
Energiledelse i vandselskaber

Der er flere fordele ved at indføre energiledelse i vandsektoren.

  • Energiledelse giver væsentlige besparelser gennem både teknisk optimering og ledelsesmæssig styring.
  • Energiledelse medvirker til at sikre en mere effektiv udnyttelse af tilgængelige energikilder og til at nedsætte udledningen af drivhusgasser og andre relaterede miljøpåvirkninger. Eventuelle afledte konsekvenser ved energibesparelser skal altid indgå i vandselskabets beslutningen om valg af tiltag.  
  • Energiledelse kan understøtte forsyningernes "grønne" profil og kobles sammen med andre klimatiltag.

Ved energiledelse gennemføres en målrettet og systematisk indsats for at bruge energien bedre. Det nuværende energiforbrug kortlægges, der opstilles mål, konsekvenser for selskabets udledninger opgøres, der udarbejdes handlingsplaner for forbedringer, arbejdsopgaverne beskrives, ansvaret for og kompetencen til opnåelse af målene placeres, og endelig skal indsatsen løbende evalueres.

Inspiration til at komme i gang med energiledelse

For en mindre forsyning kan det være en stor opgave at iværksætte det systematiske arbejde med miljø- og energiledelse.

Inspiration til at komme i gang med energiledelse og til at spare på energien findes flere steder.

Energistyrelsens hjemmeside Sparenergi.dk. Her findes blandt andet temahæfte om energiledelse og medarbejderinddragelse. Hæftet er en opsamling på erfaringer og best practices fra dansk virksomheder.

Dansk Standard har en trin for trin guide til energiledelse målrettet de mindre og mellemstore virksomheder. Vejledningen fra 2014 har titlen Hvordan implementeres energiledelse i små og mellemstore virksomheder – En vejledning med hjælpeværktøjer.

Vandselskabernes brancheorganisationer har udarbejdet vejledning målrettet vandselskaber. Find inspiration hos Danske Vandværker og hos Danva.

I Miljøstyrelsens performancebenchmarking findes oplysninger om andre vandselskabers energiforbrug. 

Udviklingsrapporter om bedre ressourceudnyttelse og energibesparelser hos vandselskaber kan blandt andet findes under Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (Eccoinovation - MUDP)  og Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet.

Standard for og certificering af energiledelse

Den internationale standard for energiledelse er DS/EN ISO 50001. Find information om standarder for miljøledelse på Miljøstyrelsens hjemmeside. Læs om ISO standarder og ledelsessystemer hos Danmarks standardiseringsorganisation Dansk Standard 

Hvis forsyningen vælger at indføre et ledelsessystem efter en ISO-standard, kan forsyningen vælge at lade sig certificere af et certificeringsbureau, der er akkrediteret til at foretage denne certificering. 

Der er ikke krav om, at vand- og spildevandsforsyninger i Danmark skal certificeres i deres kvalitetssikrings-, miljø- og energiledelsessystem.

Virksomheder, der er akkrediterede til at certificere ledelsessystemer, findes hos akkrediteringsorganer:

Det danske akkrediteringsorgan DANAK 

EA – European Accreditation 

Anita C. Jakobsen
Fuldmægtig (+45) 3392 6652
Torsten Duer
Fuldmægtig (+45) 3395 5809
Mere om Vand