Analyser om elforsyningssikkerhed og omstilling af varmesektoren

Analyser om elforsyningssikkerhed og omstilling af varmesektoren

Analyserne har til formål at analysere udviklingen i elforsyningssikkerheden samt konsekvenser ved et evt. forbud mod olie og naturgas i fjernvarmesektoren og begrænsning af træbiomasse til el- og varmeproduktion på sigt.

Med klimaaftale af 22. juni 2020 besluttede energiforligskredsen, at der skulle igangsættes et analysearbejde med følgende mandat:

  • Partierne er enige om at vise vejen mod en energisektor, der i 2030 er fri for kul, olie og naturgas. På den baggrund igangsættes en analyse, der skal belyse konsekvenserne ved et eventuelt forbud mod olie og naturgas til fjernvarmeproduktion fra 2030, herunder for forsyningssikkerhed, el- og varmepriser. Analysen skal desuden vurdere, hvordan relevante initiativer i Klimaaftalen vil påvirke elforsyningssikkerheden.
  • Aftalepartierne er enige om, at der skal ses på konsekvenserne ved på sigt at begrænse forbruget af træbiomasse til el- og varmeproduktion – herunder effekter på forsyningssikkerheden om omkostningerne for forbrugerne.

 

Analysearbejdet har taget udgangspunkt i Energistyrelsens seneste klimafremskrivning (KF21), og afrapporteringen består af to hovedrapporter:

 

Hovedrapport om elforsyningssikkerhed

Hovedrapport om elforsyningssikkerhed (engelsk version)

Hovedrapport om afvikling af fossile brændsler til fjernvarme og begrænsning af træbiomasse til el- og varmeproduktion

 

Ud over hovedrapporterne er der til baggrund følgende rapporter:

Baggrundsrapport om elforsyningssikkerhed

Baggrundsrapport om afvikling af fossile brændsler til fjernvarme og begrænsning af træbiomasse til el- og varmeproduktion

Mere om Varme